คณะกรรมการรุ่น ปี 2554-2555

คณะกรรมการบริหาร จปร.32 (พ.ศ.2554 – 2555)

พล.ต.นเรนทร์         สิริภูบาล                 ประธานกรรมการ

ร.อ.มล.ปนัดดา      ดิศสกุล                   ที่ปรึกษา

พ.อ.สุชาติ               วงษ์มาก

พ.อ.ชยันต์              เดชศร

พ.อ.สุรศักดิ์            พงศ์ปลื้มปิติชัย

พ.อ.ณรงค์              พฤกษารุ่งเรือง

พ.อ.ชัยวิน               ผูกพันธ์

พ.อ.ชูเกียรติ           ช่วยเพชร                รองประธานกรรมการ

พ.อ.มานะ               เกิดโถ

พ.อ.มนัส                 แถบทอง

พ.อ.จิรศักดิ์            เอี่ยมสมบุญ           ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร

พ.อ.ชัยณภณท์      อเนกเวียง

พ.อ.ณภัทร             สุขจิตร

พ.อ.อัครพล            พงษ์สวัสดิ์

พ.อ.กิตติเชษฐ์        มโหธร

พ.อ.ธีรชัย               แสนสะสม

พ.อ.พรเทพ             วัชรวิสุทธิ์                ฝ่ายหารายได้

พ.อ.ยุทธชัย            เทียนทอง

พ.อ.อาทิตย์            ศรีหริ่ง

พ.อ.วัฒนะ             พลจันทร์

พ.อ.วิรัตน์               นาคจู

พ.อ.จิรเดช              กมลเพชร

พ.อ.อภิเชษฐ์           ซื่อสัตย์

พ.อ.ธวัชชัย             ชวนสมบูรณ์

พ.อ.วัลลภ              ประดับศิลป์

พ.อ.ธนิต                 บุตรจินดา

นายมานพ              บุญชื่น

พ.อ.จุลเจน             สืบนุสนธ์                ฝ่ายบันเทิง

พ.อ.อดิศักดิ์            ประชากิตติกุล

พ.อ.วัชรพล            จุมพล

พ.อ.ณัฐดนัย          บุญถาวร

พ.อ.พัลลภ              เฟื่องฟู

พ.อ.ประธาน          นิลพัฒน์

พ.อ.สมภพ              ศรีศิริ                       ฝ่ายสวัสดิการ

พ.อ.วรรณพ           นาคประสิทธิ์

พ.อ.สุรศักดิ์            ฉัตรกุล ณ อยุธยา

พ.อ.คำรณ              ชาวเรือ

พ.อ.กิตติธัช            บุพศิริ

พ.อ.ชาญณรงค์     ยี่โต๊ะ                       ฝ่ายเหรัญญิก

พ.อ.ชัยวัฒน์           โฆษิตาภา

พ.อ.สิทธิพล           นิ่มนวล                   ฝ่ายเลขานุการ

พ.อ.เบญจพล         รังษีภาณุรัตน์        

พ.อ.เฉลิมพล          ศรีสวัสดิ์

พ.อ.อุชุกร               ทรงวรัญย์

 

 

 

Visitors: 175,591