คณะกรรมการรุ่น ปี 2556-2557

คณะกรรมการบริหาร และโครงสร้าง/การจัด จปร.32 ปี 56 – 57

------------------------------------------------------------------------------

  1. คณะกรรมการบริหาร

1.1.     ประธานรุ่น                                                      :               พล.ต.ชัยวิน  ผูกพันธุ์

1.2.     รองประธานรุ่น                                                 :               พล.ต.สิทธิพล นิ่มนวล

:               พล.ต.พงศ์อานันท์ รมยะนันท์

:               พล.ต.เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม

:               พล.ต.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์

:               พล.ต.อภิชาติ วิไลเนตร

:               พล.ต.สุรศักดิ์ ทิมมาศ

1.3.     ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์                         :               พ.อ.บุญรอด ศรีสมบัติ          (หัวหน้าส่วน)

:               พ.อ.บรรดิษฐ์ อินทสังข์

:               พ.อ.ธีรชัย แสนสะสม

1.4.     ส่วนกิจกรรมและสันทนาการ                          :               พ.อ.มนัส แถบทอง                 (หัวหน้าส่วน)

:               พ.อ.ณภัทร สุขจิตต์

:               พ.อ.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์

:               พ.อ.มานะ เกิดโถ

:               พ.อ.จุลเจน สืบนุสนธิ์

:               พ.อ.วัชรพล จุมพล

:               พ.อ.ชูเกียรติ ช่วยเพชร

:               พ.อ.อุชุกร ทรงวรัญย์

:               พ.อ.กิตติเชษฐ์ มโหธร

:               พ.อ.อร่าม เพชรพูลมา

:               พ.อ.ประธาน นิลพัฒน์

:               พ.อ.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล

:               พ.อ.สุนัย ประภูชะเนย์

:               นายอำนาจ สมประสพสุข

1.5.     ส่วนจัดหารายได้                                             :               พ.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์          (หัวหน้าส่วน)

:               พ.อ.ยุทธชัย เทียนทอง

:               พ.อ.วัฒนะ พลจันทร์

:               พ.อ.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์

:               พ.อ.วัชรินทร์ สุวรรณรินทร์

:               พ.อ.พัลลภ เฟื่องฟู

:               พ.อ.พงษ์พิพัฒน์ ชมะนันท์

:               พ.อ.ธนิต บุตรจินดา

:               นายมานพ บุญชื่น

:               นายวีระ กาวดิลก

:               นายมาโนชญ์ ดวงจินดา

:               นายกิตติศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ

1.6.     ส่วนปฏิบัติการข่าวสารและข้อมูล                  :               พ.อ.จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ      (หัวหน้าส่วน)

:               พ.อ.กิตติธัช บุพศิริ

:               พ.อ.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว

:               พ.อ.อัครพล พงษ์สวัสดิ์

:               พ.อ.วิชา ไผ่เกาะ

:               พ.อ.คมกฤช ผลพิลา

:               พ.อ.สุรเดช ประเคนรี

1.7.     ส่วนสนับสนุนและสวัสดิการ                           :               พ.อ.วรรนพ นาคประสิทธิ์     (หัวหน้าส่วน)

:               พ.อ.สมภพ ศรีศิริ

:               พ.อ.สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา

:               พ.อ.สุภรัตน์ เงินบำรุง

:               พ.อ.วิริยะ ศรีบัวชุม

:               พ.อ.อำนาจ  นาคศรี

1.8.     ส่วนเหรัญญิก                                                   :               พ.อ.ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ           (หัวหน้าส่วน)

:               พ.อ.วิรัตน์ แป้นพงษ์

:               พ.อ.พีระ ฉิมปรี

1.9.     เลขานุการ                                                        :               พ.อ.เบญจพล รังษีภาณุรัตน์

:               พ.อ.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

:               พ.อ.รักษ์พล จันทร์เหลือง

  1. ที่ปรึกษา

2.1.     ประธานที่ปรึกษา                                                 :               พล.ต.นเรนทร์ สิริภูบาล

2.2.     ที่ปรึกษา                                                           :               พล.ต.ชยันต์ เดชศร

2.3.     ที่ปรึกษา                                                           :               พล.ต.พันลึก สุวรรณทัต

2.4.     ที่ปรึกษา                                                           :               พล.ต.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ

2.5.     ที่ปรึกษา                                                           :               พ.อ.ปิยะพล ผลาสินธุ์

2.6.     ที่ปรึกษา                                                           :               พ.อ.สุชาติ วงษ์มาก

2.7.     ที่ปรึกษา                                                           :               พ.อ.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์

2.8.     ที่ปรึกษา                                                           :               พ.อ.ชัยณภณท์ เอนกเวียง

2.9.     ที่ปรึกษา                                                           :               พ.อ.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง

2.10.ที่ปรึกษา                                                              :               พ.อ.สุรศักดิ์ พงษ์ปลื้มปิติชัย

2.11.ที่ปรึกษา                                                              :               พ.อ.ชัยวัฒน์ โฆษิตาภา

  1. คณะกรรมการพื้นที่

3.1.     ประธานพื้นที่ภาคกลาง                                         :               พ.อ.วิรัตน์ นาคจู

3.2.     ประธานพื้นที่ภาคอีสาน                                         :               พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์

3.3.     ประธานพื้นที่ภาคเหนือ                                         :               พ.อ.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์

3.4.     ประธานพื้นที่ภาคใต้                                             :               พ.อ.วิชาญ สุขสง

 

***********************************************

Visitors: 175,591