คณะกรรมการรุ่น ปี 2558-2560

คำสั่งคณะกรรมการรุ่น จปร.32

ที่  1  /2558

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรุ่น จปร.32 (พ.ศ.2558-2559)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

                เพื่อให้การบริหารจัดการรุ่น จปร.32 (พ.ศ.2558-2559) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสอดคล้องตามระเบียบรุ่น จปร.32 ว่าด้วยการบริหารจัดการรุ่น จปร.32 พ.ศ.2556  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรุ่น จปร.32 (พ.ศ.2558-2559) ดังนี้.-

      1.คณะกรรมการกลางประกอบด้วย

          1.1 พล.ต.นเรนทร์  สิริภูบาล   ประธานกรรมการ จปร.32/ประธานกรรมการกลาง

      1.2 รองประธานกรรมการ จปร.32/รองประธานกรรมการกลาง

          1.2.1 พล.ต.ณภัทร  สุขจิตต์

          1.2.2 พล.ต.เกียรติศักดิ์  ลิลิตธรรม

          1.2.3 พล.ต.เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์

          1.2.4 พล.ต.วิชา  ไผ่เกาะ

          1.2.5 พล.ต.อภิรมย์  จินตเกษกรรม

          1.2.6 พล.ต.สุภรัตน์  เงินบำรุง

          1.2.7 พล.ต.อภิชาติ  วิไลเนตร

          1.2.8 พล.ต.ศรีศักดิ์  พูนประสิทธิ์

          1.2.9 พล.ต.อัชฌา  คงสมบูรณ์

      1.3 ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

          1.3.1 พล.ต.ปริญญา  ฉายดิลก  หัวหน้าส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์

          1.3.2 พล.ต.สุนัย  ประภูชะเนย์

         1.3.3 พล.ต.สราวุธ  รัชตะนาวิน

          1.3.4 พ.อ.บุญรอด  ศรีสมบัติ

          1.3.5 พ.อ.บรรดิษฐ์  อินทสังข์

          1.3.6 พ.อ.ธีรชัย  แสนสะสม

      1.4 ส่วนกิจกรรมและสันทนาการ

          1.4.1 พล.ต.มานะ  เกิดโถ   หัวหน้าส่วนกิจกรรมและสันทนาการ

          1.4.2 พล.ต.พัชร  รัตตกุล

          1.4.3 พล.ต.ชัชชัย ภัทรนาวิก

          1.4.4 พล.ต.เจษฎาภรณ์  เขม้นงาน

          1.4.5 พล.ต.กฤษฎาชัย  คล้ายฉิม

          1.4.6 พ.อ.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์

          1.4.7 พ.อ.จุลเจน  สืบนุสนธิ์

          1.4.8 พ.อ.วัชรพล  จุมพล

          1.4.9 พ.อ.ชูเกียรติ  ช่วยเพชร

         1.4.10 พ.อ.อุชุกร  ทรงวรัชญ์

         1.4.11  พ.อ.กิตติเชษฐ์  มโหธร

         1.4.12 พ.อ.ประธาน  นิลพัฒน์

         1.4.13 พ.อ.อดิศักดิ์  ประชากิตติกุล

         1.4.14 พ.อ.สุรศักดิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา

         1.4.15 พ.อ.วัฒนะ  พลจันทร์

         1.4.16 พ.อ.พิสิฏฐ์  สัมมาทัต

         1.4.17 พ.อ.ภัคถพณ  ป้อมบุบผา

         1.4.18 พ.อ.พัลลภ  เฟื่องฟู

    1.5 ส่วนจัดหารายได้

         1.5.1 พ.อ.พงศ์พิพัฒน์  ชมะนันท์   หัวหน้าส่วนจัดหารายได้

         1.5.2 พ.อ.ธวัชชัย  ชวนสมบูรณ์

         1.5.3 พ.อ.วัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์

         1.5.4 พ.อ.ยุทธชัย  เทียรทอง

         1.5.5 พ.อ.ศิรพล  ศิริบาล

         1.5.6 พ.อ.ธนิต  บุตรจินดา

         1.5.7 พ.อ.นฤชาติ  บุญเกื้อหนุน

         1.5.8 พ.อ.วัลลภ  ประดับศิลป์

         1.5.9 พ.อ.สิทธิชัย  เกียรติไพบูลย์

         1.5.10 พ.อ.กิตติพันธ์  ชูพิพัฒน์

         1.5.11 พ.อ. อติชาติ  กฤตยพงษ์

         1.5.12 พ.อ.เชิงชาย  กระตุกฤกษ์

         1.5.13 พ.อ.ภูมิทัศ  กิตติบุญกานต์

         1.5.14 พ.อ.อุทัย  คงวาสน์

         1.5.15 นายมานพ  บุญชื่น

         1.5.16 นายวีระ  กาวดิลก

         1.5.17 นายกิตติศักดิ์  เกียรติไกรวัลศิริ

         1.5.18 นายสานิต  นาคะจิตติ

         1.5.19 นายมาโนชญ์  ดวงจินดา

         1.5.20 นายประจักษ์  จันทร์ทิม

         1.5.21 นายไกรศร  อาจจำนงค์

         1.5.22 นายเฉลิมพล  โพธิ์ทอง

    1.6 ส่วนปฏิบัติการข่าวสารและข้อมูล

         1.6.1 พล.ต.สุรศักดิ์   ทิมมาศ   หัวหน้าส่วนปฏิบัติการข่าวสารและข้อมูล

         1.6.2 พล.ต.พิสัณห์  ปฐมเอม

         1.6.3 พล.ต.กิตติธัช  บุพศิริ

         1.6.4 พ.อ.จิรศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ

         1.6.5 พ.อ.ปรัชญา  เฉลิมวัฒน์

         1.6.6 พ.อ.ชัยรัตน์  จ่างแก้ว

         1.6.7 พ.อ.วิวัฒน์ไชย  ศรีมานพ

    1.7 ส่วนสนับสนุนและสวัสดิการ

         1.7.1 พล.ต.ณัฏฐ์พัชร์   ชาตวัฒนานนท์   หัวหน้าส่วนสนับสนุนและสวัสดิการ

         1.7.2 พ.อ.วรรนพ  นาคประสิทธิ์

         1.7.3 พ.อ.สมภพ  ศรีศิริ

         1.7.4 พ.อ.กิตติพงศ์  กาญจนาคม

         1.7.5 พ.อ.อำนาจ  นาคศรี

         1.7.6 พ.อ.สุรเดช  ประเคนรี

         1.7.7 พ.อ.วิริยะ  ศรีบัวชุม

         1.7.8 พ.อ.ไตรเทพ  ศรีพันธุ์วงศ์

         1.7.9 พ.อ.อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์

         1.7.10 พ.อ.อาทิตย์  ศรีหริ่ง

         1.7.11 พ.อ.ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น

    1.8 เหรัญญิก

         1.8.1 พ.อ.ชาญณรงค์  ยี่โต๊ะ   เหรัญญิก

         1.8.2 พ.อ.วิรัตน์  แป้นพงษ์   

         1.8.3 พ.อ.พีระ  ฉิมปรี

    1.9 เลขานุการ

       1.9.1 พ.อ.เบญจพล  รังษีภาณุรัตน์   เลขานุการ

       1.9.2 พ.อ.เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์         

       1.9.3 พ.อ.สรศิริ  ปริญญานันท์       

       1.9.4 พ.อ.เทพชาตรี  ฝั่งสระ     

 2.คณะกรรมการที่ปรึกษา

    2.1 พล.ท.พันลึก   สุวรรณทัต

    2.2 พล.ต.สุชาติ   วงษ์มาก

   2.3 พล.ต.สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ

    2.4 พล.ต.ชยันต์  เดชศร

    2.5 พล.ต.ปิยพล  ผลาสินธุ์

    2.6 พล.ต.ชัยวัฒน์  โฆสิตาภา

    2.7 พล.ต.ชัยวิน  ผูกพันธุ์

    2.8 พล.ต.สิทธิพล  นิ่มนวล

    2.9 พ.อ.ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์

    2.10 พ.อ.ณรงค์  พฤกษารุ่งเรือง

    2.11 พ.อ.ชัยณภนท์  อเนกเวียง

    2.12 พ.อ.สุรศักดิ์  พงศ์ปลื้มปิติชัย

 3.คณะกรรมภาค

   3.1 พ.อ.วิรัตน์  นาคจู            ประธานกรรมการ จปร.32 พื้นที่ภาคกลาง

   3.2 พล.ต.ธัญญา  เกียรติสาร    ประธานกรรมการ จปร.32 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   3.3 พ.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย     ประธานกรรมการ จปร.32 พื้นที่ภาคเหนือ

   3.4 พ.อ.จิรัชญ์  บุญชญา         ประธานกรรมการ จปร.32 พื้นที่ภาคใต้

    4.อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆ ในข้อ 1 - 3 คงเป็นไปตามระเบียบรุ่น จปร.32 ว่าด้วยการบริหารจัดการ รุ่น จปร.32 พ.ศ.2556

              ทั้งนี้  ตั้งแต่  1  มกราคม 2558  เป็นต้นไป

                  

                                         สั่ง  ณ  วันที่   23   กุมภาพันธ์   พ.ศ.2558

                                                    

                                                      (ลงชื่อ)   พล.ต.  นเรนทร์  สิริภูบาล

                                                                        ( นเรนทร์  สิริภูบาล )

                                                                     ประธานกรรมการ จปร.32

Visitors: 175,592