ทำเนียบชั้นนายพล

สมาชิก จปร.32 ชั้นนายพล
  สมาชิก จปร.32 พลเอก รับราชการ 

พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล

ผบ.สปท.

  สมาชิก จปร.32 พลโท รับราชการ 

พล.ท. เกียรติศักดิ์  ลิลิตธรรม

รอง ผอ.สงป.กห.

พล.ท. ชัชชัย  ภัทรนาวิก

ผบ.ศตก.

พล.ท. ชัยวัฒน์  โฆสิตาภา

ผช.หน.ฝสธ.ประจำ รมต.กห.

พล.ท. ณภัทร  สุขจิตต์

ผทค.พิเศษ สป.

พล.ท. ปริญญา  ฉายดิลก

ผทค.พิเศษ สป.

พล.ท. พันลึก  สุวรรณทัต

ผทค.พิเศษ สป.

พล.ท. รักษ์พล  จันทร์เหลือง

ปษ สป.

พล.ท. สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ

รอง.ผบ.นทพ.

พล.ท. สิทธิพล  นิ่มนวล

ปษ.บก.ทท.

พล.ท. สุรศักดิ์  ทิมมาศ

ปษ.สป.

พล.ท. อภิชาติ  วิไลเนตร

รอง ผบ.ศอพท.

พล.ท. อรรถพร  ทองธิราช

ผทค.พิเศษ ทบ.

พล.ท.เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์

จก.ยก.ทบ.

พล.ท.ชัยวิน  ผูกพันธ์ุ

ปษ.สป.

พล.ท.ณตฐพล  บุญงาม

จก.ขว.ทหาร.

พล.ท.พีระ  ฉิมปรี

ผอ.สนย.ปรมน.ทบ.

พล.ท.ศรีศักดิ์  พูนประสิทธิ์

ผทค.พิเศษ.ทบ.

พล.ท.สุนัย  ประภูชะเนย์

ผบ.นสศ.

พล.ท.สุชาติ  วงษ์มาก

ปษ.สป.

พล.ท.สราวุธ  รัชตะนาวิน

ผอ.สสน.สป.

พล.ท.คำรณ  ชาติเสวียง 

ผทค.พิเศษ สป.

พล.ท.บุญชู  กลิ่นสาคร

ผทค.พิเศษ สป.

  สมาชิก จปร.32  พลตรี รับราชการ 

พล.ต. กฤติกร  รัสมิภูตานนท์

ผทค.บก.ทท.

พล.ต. กิตติพงศ์  กาญจนาคม

ผอ.สนภ.2 นทพ.

พล.ต. กิตติธัช  บุพศิริ

ผทค.ทบ.ชรก.ททบ.5

พล.ต.กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์

จก.กส.ทบ

พล.ต.เกษม     ทองสิงห์

รอง ผอ.สมท.ปรมน.ทบ.

พล.ต. คมกฤช  พลพิลา

ผทค.ทบ.

พล.ต.คณาพร   มีสุวรรณ

ผชก.ทบ.

พล.ต.จิรนันท์   กัณฑวงศ์

ผทค.ทบ.

พล.ต. จิรัชญ์     บุญชญา

ผบ.พล.พน.4

พล.ต.จิรเดช  กมลเพ็ชร

ผบ.พล.ม.1

พล.ต.เจษฎาภรณ์  เขม้นงาน

ผทค.สป.

พล.ต.ชัยมนตรี  โพธิ์ทอง

รอง จก.กบ.ทบ.

พล.ต.ชัยรัตน์   จ่างแก้ว 

รอง จก.ขว.ทบ.

พล.ต.ชินโชติ     บุญยไพศาลเจริญ

 ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 5 สง.ปรมน.ทบ.

พล.ต.เชษฐา   ตรงดี 

เสธ.นสศ.

พล.ต.ชาญชัย  เอมอ่อน

ผบ.มทบ.28

พล.ต.ชานนท์    ใช้สง่า

รอง ผอ. ศปป.2 ปรมน.ทบ.

พล.ต.ฐิติพล  ไวยพจน์

ฝสธ.ประจำ ปล.กห.

พล.ต.ณพล  จีนวรรณ

ผชก.สป.

พล.ต.ณรงค์  พฤกษารุ่งเรือง

รอง ผบ.จปร.

พล.ต.ณรงค์กร  บัวเงิน

ผทค.ทบ.

พล.ต.ณรัช  สิงห์ปภาภร

ผบ.มทบ.310

พล.ต.ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น

ผอ.ศวพท.วท.กห.

พล.ต.ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์

ผอ.ศทส.สส.ทหาร

พล.ต.ณัฐพงษ์  มงคลนัฏ

ผทค.บก.ทท.

พล.ต.ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์

ผบ.พล.ร.7

พล.ต.ดำรงค์  สุ่มสังข์

ผทค.บก.ทท.

พล.ต.ไตรเทพ  ศรีพันธุ์วงศ์

รอง ผบ.ศตก.

พล.ต.ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม

ผบ.พล.ร.6

พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์

ผอ.สนภ.5 นทพ.

พล.ต.ธวัชชัย  มาชมสมบูรณ์

ผบ.ศซส. สพ.ทบ.

พล.ต.ธัญญา  เกียรติสาร

รอง มทภ. 2

พล.ต.ธานินทร์  สนิทชน

เสธ.ทน.2 

พล.ต.นันทวัฒน์  ศรีสุพพัตพงษ์

ผทค.สป.

พล.ต.บุญยืน  อินกว่าง

รอง มทน.3

พล.ต.เบญจพล  รังษีภาณุรัตน์

ผทค.สป.

พล.ต.ปราการ  ปทะวานิช

รอง ผบ.นรด.

พล.ต. ปรัชญา  เฉลิมวัฒน์

ผชก.สป.

พล.ต.ปิยพล ผลาสินธุ์

ผทค.ทบ.

พล.ต.ประทีป  โกนสันเทียะ 

ผทค.สป.

พล.ต.ประธาน   นิลพัฒน์ 

จก.จบ.

พล.ต. ประสิทธิ     ทิศาวงศ์

 ผอ.สรมน.12 ปรมน.ทบ.

พล.ต. ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์

หน.ฝสธ.รอง เสธ. ทหาร

พล.ต.พงศ์อานันท์  รมยะนันทน์

ผทค.ทบ.

พล.ต. พนม  ใจทหาร

ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร

พล.ต.พรเทพ  วัชรวิสุทธิ์

รอง จก.ยศ.ทบ.

พล.ต.พัลลภ  เฟื่องฟู

ผบ.พล.ปตอ.

พล.ต . พันธุ์พิศิษฐ์    ทรรพวสุ

เสธ.ทภ.2

พล.ต.พิชัย  กิ่งแก้ว

ผทค.บก.ทท.

พล.ต.พิศนุ พงษ์ศรานันันท์

ผทค.ทบ.

พล.ต.พิสัณห์  ปฐมเอม

ผบ.รร.ชท.สปท.

พล.ต.พิสิษฐ  ธีระเดชะชาติ

รอง.จก.ศวพท.วท.กห.

พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง

ผอ.สนษ.ปรมน.ทบ.

พล.ต.ไพโรจน์  วิไลลักษณ์

รอง จก.ชด.ทหาร

พล.ต.พิเชษฐ์  อาจฤทธิ์รงค์

ผบ.มทบ.25

พล.ต.มานะ  เกิดโถ

ผทค.สป.

พล.ต.มงคล   รัตนจันทร์

ผบ.พล.ช.

พล.ต. มโนช    จันทร์คีรี

ผบ.มทบ.45

พล.ต. มนัส  แถบทอง

ผอ.สชพ.ชค.ทหาร

พล.ต.ยุทธชัย  เทียรทอง

ผบ.มทบ.14

พล.ต.เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์

รอง ผอ.สนย.ปรมน.ทบ.

พล.ต.วรพล   วรพันธ์ 

ผบ.มทบ.42

พล.ต.วัฒนะ  พลจันทร์

ผช.ผบ.ศรภ.

พล.ต.วรรนพ  นาคประสิทธิ์

รอง ปช.ทบ.

พล.ต.วรวุธ  เอี่ยมอำภา

ผทค.สป.

พล.ต.วัชระ  พิทยานรเศรษฐ

ผบ.ขกท.

พล.ต.วาสิฏฐ์  มณีโชติ

รอง ผอ.ศปป.5 ปรมน.ทบ.

พล.ต.วิชา  ไผ่เกาะ

รอง จร. ทหาร

พล.ต.วิชาญ  สุขสง

รอง.มทภ.4

พล.ต.วิเชียร  ผ่องจันทร์ทึก

ผทค.ทบ.

พล.ต. วิรัตน์   นาคจู

ผบ.ศปกอ.ทบ.

พล.ต. วิรัตน์   แป้นพงษ์

รอง ผอ. สบค.ปรมน.ทบ.

พล.ต.วิริยะ  ศรีบัวชุม

ผทค.ทบ.ชรก.กอ.รมน.

พล.ต.วิวัฒน์ไชย  ศรีมานพ

ผอ.สตน.ทหาร

พล.ต.ศตวรรษ  รามดิษฐ์

ผบ.มทบ.12

พล.ต.สงคราม  ขุมทอง

ผช.หน.ฝสธ.ประจำ รอง ผบ.ทสส.

พล.ต.สมชาย  เพ็งกรูด

รอง มทภ.2 

พล.ต.สรศิริ  ปริญญานันท์

ผทค.สป.

พล.ต.สัณณชัย  ทองขวัญ

รอง.ผบ.ศอว.ศอพท.

พล.ต.สัณห์เพชร  สายสรรพมงคล

ผอ.สบป.สป.ทหาร 

พล.ต.สันทัด  เมืองคำ

ฝสธ.ประจำ รมว.กห.ชรก.กอ.รมน.

พล.ต.สิทธิ์ชัย  เกียรติไพบูลย์

ผทค.สป.

พล.ต.สุชาติ  ทับทิมแดง

หน.ฝสธ.ประจำ รอง เสธ.ทหาร

พล.ต. สมดุลย์    เอี่ยมเอก

ผบ.พล.ร.15

พล.ต.สุภโชค  ธวัชพีระชัย

รอง.มทภ.3 

พล.ต.สุภรัตน์  เงินบำรุง

รอง.ปช.ทหาร.บก.ทท.

พล.ต.สุเมธี  สานสุวรรณ

ผทค.บก.ทท.

พล.ต.สุรเดช  ประเคนรี

ผบ.บชร.1

พล.ต.สุรยุทธ  พุกจินดา

ผทค.ทบ.ชรก.สง.รอง เสธ.ทบ.2

พล.ต.สุรศักดิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา

ผอ.สำนักแผนเตรียมพล.กพ.ทบ.

พล.ต.สรายุทธ   ปาลิวนิช

 ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่16 สง.ปรมน.ทบ.

พล.ต.สดับพงษ์   จันทุรัตน์ 

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.

พล.ต.สุรินทร์  นิลเหลือง

ผบ.มทบ.15

พล.ต.หทัยเทพ  กีรติอังกูร

ผบ.มทบ.19

พล.ต.อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์

รอง จก.กช.

พล.ต.อภิชาติ  สุขแจ่ม

รอง มทน.1

พล.ต.อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์

ผบ.พล.ร.4

พล.ต.อภิรมย์  จินตเกษกรรม

จก.กง.ทหาร

พล.ต.อยุทธ์  ศรีวิเศษ

รอง จก.กพ.ทบ.

พล.ต.อรรถพร  อินทรทัต

ผทค.ทบ.

พล.ต.อัชฌา  คงสมบูรณ์

ฝสธ.ประจำผบช.ชรก.นทพ.

พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม

ผบ.มทบ.41

พล.ต. อุกฤษฎ์   นุตคำแหง

รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค 3 สง.ปรมน.ทบ.

พล.ต.เอนก    กล่อมจิตร 

ผบ.ศอ.สพ.ทบ

พล.ต. อนุรักษ์ ข้าวทิพย์

ผทค.สป.

พล.ต.อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง

ผทค.ทท.

พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง

ผทค.ทท.

พล.ต.ปรีชา สาลีผล

ผทค.ทท.

พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ

ผบ.พล.ร.5

พล.ต.ชาตรี กิตติขจร

ผบ.พล.รพศ.1

พล.ต.ปรีชา เบ็ญจขันธุ์

ผบ.ศม.

พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์

ผบ.บชร.3

พล.ต.บุญรอด ศรีสมบัติ

ผบ.รร.สธ.ทบ.

พล.ต.จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ

ผทค.ทบ.

พล.ต.ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ

ผทค.ทบ.

พล.ต.ภัคถพณ ป้อมบุบผา

ผทค.ทบ.

พล.ต.บรรจง ไชยลังกา

ผทค.ทบ.

พล.ต.บรรดิษฐ์ อินทสังข์

ผทค.ทบ.

พล.ต.อำนาจ นาคศรี

ผทค.ทบ.

  สมาชิก จปร.32 ชั้นนายพล นอกราชการ 

พล.ท. สุเทพ   หิมารัตน์ (เทพ)

พล.ต. กฤษฎาชัย   คล้ายฉิม (ป๋อ)

พล.ต. เจษฎา   ประศาสน์กุล (เจษฎ์)

พล.ต. ชยันต์   เดชศร (ตึง)

พล.ต. ชวรัตน์   สร้อยสังวาลย์ (ตุ่ม)

พล.ต.นักรบ   วีระเดชะ (โต้ง)

พล.ต.ภูมิทัศ   กิตติบุญกานต์ (แดง)

พล.ต.มานะ   วงศ์น้ำเพชร (ตัน)

พล.ต. วุฒิชัยษ์   ชูฤทธิ์ (รัง)

พล.ต.วัลลภ   ก้อนมณี (ปุ๊)

พล.ต. สมศักดิ์   ปักษี (ป้อม)

พล.ต. สาธิต   พงษ์ศิริ (โต้ง)

พล.ต.สันทัด    วรรณะศิลปิน(ทด)

พล.ต.สิรภพ  พานครอบแก้ว (ศล)

พล.ต.สุทธิพงษ์    จงภักดี (ป้อม)

พล.ต.สุรพัศ    ศรีวิชัย (เฒ่า)

Visitors: 163,807