ทำเนียบชั้นนายพล

พล.ท. กิตติธัช  บุพศิริ

ผอ.ศปป.2 ปรมน.ทบ.

พล.ท. เกียรติศักดิ์  ลิลิตธรรม

รอง ผอ.สงป.กห.

พล.ท.คำรณ  ชาติเสวียง 

ผทค.พิเศษ สป.

พล.ท.เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์

รอง เสธ.ทบ.

พล.ท.ชัยวิน  ผูกพันธ์ุ

ปษ.สป.

พล.ท. ชัชชัย  ภัทรนาวิก

ผบ.ศตก.

พล.ท.ชัยมนตรี  โพธิ์ทอง

จก.กบ.ทบ.

พล.ท. ชัยวัฒน์  โฆสิตาภา

ผช.หน.ฝสธ.ประจำ รมต.กห.

พล.ท.ณตฐพล  บุญงาม

จก.ขว.ทหาร.

พล.ท. ณภัทร  สุขจิตต์

ผทค.พิเศษ สป.

พล.ท.ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์ฺ

ผทค.พิเศษ.บก.ทท.

พล.ท.ดำรงค์  สุ่มสังข์

ผทค.พิเศษ.สป.

พล.ท.ธวัชชัย  มาชมสมบูรณ์

ผทค.พิเศษ.ทบ.

พล.ท.ธานินทร์  สนิทชน

ผทค.พิเศษ.ทบ.

พล.ท.บุญชู  กลิ่นสาคร

ผทค.พิเศษ สป.

พล.ท.ปราการ  ปทะวานิช

ผบ.นรด.

พล.ท. ปริญญา  ฉายดิลก

ผทค.พิเศษ สป.

พล.ท.พิศนุ พงษ์ศรานันท์

ผทค.พิเศษ.สป.

พล.ท.พิสัณห์  ปฐมเอม

เสธ.สปท.

พล.ท.พีระ  ฉิมปรี

ผอ.สนย.ปรมน.ทบ.

พล.ท. พันลึก  สุวรรณทัต

ผทค.พิเศษ สป.

พล.ท.เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์

ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ.

พล.ท. รักษ์พล  จันทร์เหลือง

รอง ผอ.อผศ.

พล.ท.วรรนพ  นาคประสิทธิ์

ผอ.สปง.ปรมน.ทบ.

พล.ท.วาสิฏฐ์  มณีโชติ

ผอ.ศปป.5 ปรมน.ทบ.

พล.ท.วิชา  ไผ่เกาะ

ปษ.บก.ทท.

พล.ท.วิชาญ  สุขสง

มทน.4

พล.ท.วิวัฒน์ไชย  ศรีมานพ

หน.ฝสธ.บก.ทท.

พล.ท.ศตวรรษ  รามดิษฐ์

ปษ.ทบ.

พล.ท.ศรีศักดิ์  พูนประสิทธิ์

ผทค.พิเศษ.ทบ.

พล.ท.สมชาย  เพ็งกรูด

ผทค.พิเศษ.ทบ.

พล.ท.สราวุธ  รัชตะนาวิน

ผอ.สสน.สป.

พล.ท.สิทธิ์ชัย  เกียรติไพบูลย์

ผทค.พิเศษ.สป.

พล.ท.สุชาติ  ทับทิมแดง

ผทค.พิเศษ.บก.ทท.

พล.ท.สุชาติ  วงษ์มาก

ปษ.สป.

พล.ท.สุนัย  ประภูชะเนย์

ผบ.นสศ.

พล.ท.สุภโชค  ธวัชพีระชัย

มทน.3

พล.ท.สุภรัตน์  เงินบำรุง

ปช.ทหาร

พล.ท. สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ

รอง.ผบ.นทพ.

พล.ท. สิทธิพล  นิ่มนวล

ปษ.บก.ทท.

พล.ท. สุรศักดิ์  ทิมมาศ

ปษ.สป.

พล.ท. อรรถพร  ทองธิราช

ผทค.พิเศษ ทบ.

พล.ท.อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์

จก.กช.

พล.ท.อภิชาติ  สุขแจ่ม

ปษ.ทบ.

พล.ท. อภิชาติ  วิไลเนตร

รอง ผบ.ศอพท.

พล.ท.อภิรมย์  จินตเกษกรรม

ปษ.บก.ทท.

พล.ท.อยุทธ์  ศรีวิเศษ

จก.กพ.ทบ.

พล.ต.กนิษฐ์ ชมะนันทน์

ผทค.บก.ทท.

พล.ต. กฤติกร  รัสมิภูตานนท์

ผทค.บก.ทท.

พล.ต.กฤษณ์ สุนทรธรรม

ผทค.ทบ.

พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ

ผบ.พล.ร.5

พล.ต. กิตติพงศ์  กาญจนาคม

ผอ.สนภ.2 นทพ.

พล.ต.กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์

จก.กส.ทบ

พล.ต.เกษม จั่นเรือง 

ผทค.สป.

พล.ต.เกษม วังสุนทร

ผทค.ทบ.

พล.ต.เกียรติศักดิ์ วิเวก

ผบ.มทบ.28

พล.ต. คมกฤช  พลพิลา

ผทค.ทบ.

พล.ต.คณาพร   มีสุวรรณ

ผชก.ทบ.

พล.ต.จิรนันท์   กัณฑวงศ์

ผทค.ทบ.

พล.ต. จิรัชญ์     บุญชญา

ผบ.พล.พน.4

พล.ต.จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ

ผทค.ทบ.

พล.ต.จิรเดช  กมลเพ็ชร

รอง มทภ.3

พล.ต.เจษฎาภรณ์  เขม้นงาน

ผทค.สป.

พล.ต.ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ

ผทค.ทบ.

พล.ต.ชาตรี กิตติขจร

ผบ.พล.รพศ.1

พล.ต.ชาตรี  สุวรรณภูมิ

ผทค.ทบ.

พล.ต.ชัยรัตน์   จ่างแก้ว 

รอง จก.ขว.ทบ.

พล.ต.ชินโชติ     บุญยไพศาลเจริญ

ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 5 ปรมน.ทบ.

พล.ต.ชูเกียรติ ช่วยเพชร

ผอ.สวพ.ทบ.

พล.ต.เชษฐา   ตรงดี

รอง ผบ.นสศ.

พล.ต.ชาญชัย  เอมอ่อน

ผบ.มทบ.24

พล.ต.ชานนท์    ใช้สง่า

รอง ผอ. ศปป.2 ปรมน.ทบ.

พล.ต.ฐิติพล  ไวยพจน์

ผช.หน.ฝสธ.สป.

พล.ต.ณพล  จีนวรรณ

ผชก.สป.

พล.ต.ณรงค์  พฤกษารุ่งเรือง

รอง ผบ.จปร.

พล.ต.ณรงค์กร  บัวเงิน

ผทค.ทบ.

พล.ต.ณรัช  สิงห์ปภาภร

ผบ.มทบ.310

พล.ต.ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น

ผอ.ศวพท.วท.กห.

พล.ต.ณัฐพงษ์  มงคลนัฏ

ผทค.บก.ทท.

พล.ต.ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์

รอง มทภ.3

พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์

ผบ.มทบ.38

พล.ต.ไตรเทพ  ศรีพันธุ์วงศ์

รอง ผบ.ศตก.

พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์

ผบ.มทบ.41

พล.ต.เทพชาตรี ฝั่งสระ

ผทค.บก.ทท.

พล.ต.ธนัช บุญอารักษ์

ผทค.บก.ทท.

พล.ต.ธเนศ  วงศ์ชะอุ่ม

รอง มทภ.2

พล.ต.ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์

ผอ.สนภ.5 นทพ.

พล.ต.ธัญญา  เกียรติสาร

รอง มทภ. 2

พล.ต.นันทวัฒน์  ศรีสุพพัตพงษ์

ผทค.สป.

พล.ต.บรรดิษฐ์ อินทสังข์

ผทค.ทบ.

พล.ต.บุญรอด ศรีสมบัติ

ผบ.รร.สธ.ทบ.

พล.ต.บุญยืน  อินกว่าง

รอง มทน.3

พล.ต.บูระพา  ต๊ะวิชัย

ผทค.ทบ.

พล.ต.เบญจพล  รังษีภาณุรัตน์

ผทค.สป.

พล.ต.ปฐมทรรศ ปทุมทอง

ผช.หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร

พล.ต. ปรัชญา  เฉลิมวัฒน์

ผชก.สป.

พล.ต.ปิยพล ผลาสินธุ์

ผทค.ทบ.

พล.ต.ประเวศ  บาลทิพย์

ผทค.ทบ.

พล.ต.ประวิทย์ เอี่ยมสังข์

ผอ.สบป.สบ.ทหาร

พล.ต.ประทีป  โกนสันเทียะ 

ผทค.สป.

พล.ต.ประธาน   นิลพัฒน์ 

จก.จบ.

พล.ต.ประมวล จันทร์ศรี

ผอ.สวท.รร.จปร.

พล.ต.ประสาร  รวยดี

ผบ.ศร.

พล.ต. ประสิทธิ     ทิศาวงศ์

ผอ.สรมน.12 ปรมน.ทบ.

พล.ต.ปราโมทย์  นาคจันทึก

ผบ.มทบ.210

พล.ต. ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์

ผทค.บก.ทท.

พล.ต.ปรีชา เบ็ญจขันธุ์

ผบ.ศม.

พล.ต.ปรีชา สาลีผล

ผทค.บก.ทท.

พล.ต.พงศ์พิพัฒน์  ชมะนันทน์

ผชก.บก.ทท.

พล.ต.พงศ์อานันท์  รมยะนันทน์

ผทค.ทบ.

พล.ต. พนม  ใจทหาร

รอง จก.กพ.ทหาร

พล.ต.พรเทพ  วัชรวิสุทธิ์

รอง จก.ยศ.ทบ.

พล.ต.พิชิต  วันทา

ผทค.ทบ.

พล.ต.พัลลภ  เฟื่องฟู

รอง ผบ.นปอ.

พล.ต.พันธุ์พิศิษฐ์    ทรรพวสุ

เสธ.ทภ.2

พล.ต.พิชัย  กิ่งแก้ว

ผทค.บก.ทท.

พล.ต.พิสิษฐ  ธีระเดชะชาติ

รอง จก.วท.กห.

พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง

รอง ผอ.สมท.ปรมน.ทบ.

พล.ต.ไพโรจน์  วิไลลักษณ์

รอง จก.ชด.ทหาร

พล.ต.พิเชษฐ์  อาจฤทธิ์รงค์

ผบ.มทบ.25

พล.ต.ภัคถพณ ป้อมบุบผา

ผทค.ทบ.

พล.ต.ภาสกร   ทวีตา

ผบ.มทบ.43

พล.ต.มานะ  เกิดโถ

ผทค.สป.

พล.ต.มาโนญ์  รัตนเลขา

น.ฝสธ.ประจำ ผบช. สน.ผบช.ทบ.

พล.ต.มงคล   รัตนจันทร์

ผบ.พล.ช.

พล.ต. มโนช    จันทร์คีรี

ผบ.มทบ.45

พล.ต. มนัส  แถบทอง

ผอ.สวจ.สปท.

พล.ต.แมนศักดิ์  บุญโพธิ์แก้ว

รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค.4

พล.ต.ยุทธชัย  เทียรทอง

ผบ.มทบ.14

พล.ต.วรพล   วรพันธ์ 

ผบ.มทบ.42

พล.ต.วัฒนะ  พลจันทร์

รอง ผบ.ศรภ.

พล.ต.วรวุธ  เอี่ยมอำภา

ผทค.สป.

พล.ต.วัชระ  พิทยานรเศรษฐ

ผบ.ขกท.

พล.ต.วัลลภ  ประดับศิลป์

ผชก.ทบ.

พล.ต. วิรัตน์   นาคจู

ผบ.ศปกอ.ทบ.

พล.ต. วิรัตน์   แป้นพงษ์

รอง ผอ. สบค.ปรมน.ทบ.

พล.ต.วิริยะ  ศรีบัวชุม

ผทค.ทบ.ชรก.กอ.รมน.

พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง

รอง ผอ.วปอ.สปท.

พล.ต.วัชชรินทร์   สุวรรณรินทร์

จก.สห.ทบ.

พล.ต.ศักดิ์ชัย   ธนศรีสุนีย์

ผอ.สตน.ทบ.

พล.ต.สงคราม  ขุมทอง

ผทค.บก.ทท.

พล.ต.สรศิริ  ปริญญานันท์

ผทค.สป.

พล.ต.สัณณชัย  ทองขวัญ

รอง ผบ.ศอว.ศอพท.

พล.ต.สัณห์เพชร  สายสรรพมงคล

รอง จก.สบ.ทหาร

พล.ต.สันทัด  เมืองคำ

ผอ.สตน.ปรมน.ทบ.

พล.ต. สมดุลย์    เอี่ยมเอก

ผบ.พล.ร.15

พล.ต.สุรพล  เอี้ยวสุวรรณ

ผทค.ทบ.

พล.ต.สุเมธี  สานสุวรรณ

ผทค.บก.ทท.

พล.ต.สุรเดช  ประเคนรี

ผบ.บชร.1

พล.ต.สุรยุทธ  พุกจินดา

ผทค.ทบ.ชรก.สง.รอง เสธ.ทบ.2

พล.ต.สุรศักดิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา

รอง จก.กพ.ทบ.

พล.ต.สรายุทธ   ปาลิวนิช

 ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่16 สง.ปรมน.ทบ.

พล.ต.สดับพงษ์   จันทุรัตน์ 

ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.

พล.ต.สุปัญญา วิไลรัตน์

ผบ.บชร.3

พล.ต.สุรินทร์  นิลเหลือง

ผบ.มทบ.13

พล.ต.หทัยเทพ  กีรติอังกูร

ผบ.มทบ.19

พล.ต.อดิศักดิ์   ประชากิตติกุล

เสธ.ทภ.4

พล.ต.อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์

ผบ.พล.ร.4

พล.ต.อรรถพร  อินทรทัต

ผทค.ทบ.

พล.ต.อัชฌา  คงสมบูรณ์

ฝสธ.ประจำผบช.ชรก.นทพ.

พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม

รอง มทน.4

พล.ต. อุกฤษฎ์   นุตคำแหง

รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค 3 

พล.ต. อนุรักษ์ ข้าวทิพย์

ผทค.สป.

พล.ต.อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง

ผทค.บก.ทท.

พล.ต.อำนาจ นาคศรี

ผทค.ทบ.

พล.ต.เอนก    กล่อมจิตร 

รอง จก.สพ.ทบ

พล.ท. สุเทพ   หิมารัตน์ (เทพ)

พล.ต.เกษม     ทองสิงห์ (เษม)

พล.ต. กฤษฎาชัย   คล้ายฉิม (ป๋อ)

พล.ต. เจษฎา   ประศาสน์กุล (เจษฎ์)

พล.ต. ชยันต์   เดชศร (ตึง)

พล.ต. ชวรัตน์   สร้อยสังวาลย์ (ตุ่ม)

พล.ต.บรรจง ไชยลังกา (จง)

พล.ต.นักรบ   วีระเดชะ (โต้ง)

พล.ต.ภูมิทัศ   กิตติบุญกานต์ (แดง)

พล.ต.มานะ   วงศ์น้ำเพชร (ตัน)

พล.ต.วิเชียร  ผ่องจันทร์ทึก (ผ่อง)

พล.ต. วุฒิชัยษ์   ชูฤทธิ์ (รัง)

พล.ต.วัลลภ   ก้อนมณี (ปุ๊)

พล.ต. สมศักดิ์   ปักษี (ป้อม)

พล.ต. สาธิต   พงษ์ศิริ (โต้ง)

พล.ต.สันทัด    วรรณะศิลปิน(ทด)

พล.ต.สิรภพ  พานครอบแก้ว (ศล)

พล.ต.สุทธิพงษ์    จงภักดี (ป้อม)

พล.ต.สุรพัศ    ศรีวิชัย (เฒ่า)

พล.ต.อำนาจ ประคองจิต(ต้อย)

Visitors: 175,591