มอบทุนการศึกษา ปี2560

พ.อ.(พ) ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์ ผอ.กองปลัดบัญชี นรด.มอบทุนการศึกษาบุตร จปร.๓๒ นาย วัชวิศ ศานติธรรม บุตร พันเอก วีระพงษ์ ศานติธรรม

พล.ต.สัณณชัย ทองขวัญและเพื่อน ตัวแทน จปร.32 มอบเงินทุนการศึกษาให้กับลูกชายของ พ.อ.สัญญา เกษตรเวทิน

พ.อ.สมภพ ศรีศิริ ตัวแทน จปร.32 มอบเงินทุนการศึกษาบุตรให้ภรรยา พล.ต.อนุศักดิ์ ชูศักดิ์

การให้ทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก จปร.32 ที่เสียชีวิต ประจำปี 2560
ลำดับ ชื่อ อายุ บุตร วงเงิน
1 ด.ช. อาชว์  ชูศักดิ์ 18 ปี พล.ต.อนุศักดิ์  ชูศักดิ์ 8,000
2 นาย  วัชวิศ  ศานติธรรม 22 ปี พ.อ.วีระพงษ์  ศานติธรรม 10,000
3 นายชนนพงษ์  ชูโต 21 ปี พ.อ.(พ) วรพงษ์  ชูโต 10,000
4 ด.ญ.พร้อมฉัตร  ชูโต 11 ปี พ.อ.(พ) วรพงษ์  ชูโต 6,000
5 ด.ช.ธนรินทร์  นภามาศ 7 ปี พ.อ.ธานี  นภามาศ 6,000
6 นายสิรวิชญ์  เกษตรวาทิน อายุ พ.อ.สัญญา  เกษตรเวทิน 10,000
การให้ทุนประเภท ทุนเด็กผู้มีความต้องการพิเศษของสมาชิกที่เสียชีวิต ประจำปี 2560
ลำดับ ชื่อ อายุ บุตร วงเงิน
1 ด.ช. ธนชัย  นภามาศ 7 ปี พ.อ.ธานี  นภามาศ 10,000

รวมเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จปร.32 ที่เสียชีวิต ประจำปี 2560 เป็นเงิน 60,000 บาท(หกหมื่นบาทถ้วน)

Visitors: 241,353