หอเกียรติยศ

ปิดทองหลังพระ

  นับเวลาอันยาวนาน ตั้งแต่ปี 2528 สมาชิก จปร.32 จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทุกคนมีหน้าที่และภารกิจ เป็นทหารรับใช้ชาติ

  เพื่อนๆในรุ่นยังมีการรวมกลุ่มกันในนาม "สมาชิก จปร.32" เป็นปึกแผ่นเหนียวแน่นมาตลอดจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 32 ปี มีเพื่อนสมาชิก ที่มีผลงาน หรือ เสียสละทำงานรับใช้ชาติและรักษาแผ่นดินไทยของเรา ทำงานเพื่อเพื่อนๆสมาชิก จปร.32 มาตลอด โดยไม่หวังผลตอบแทนอันใด เพียงมุ่งหวังการทำงานเพื่อส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องและบันทึก ในหอเกียรติยศ(HALL OF FAME CRMA32) ของ จปร.32 และสมควรเป็นตัวแทน ตท.21 จปร.32 เสนอชื่อรับเลือกขึ้นรับรางวัลเกียรติยศจักรดาว 

 

Visitors: 254,352