ทำเนียบประธานรุ่น

  ทำเนียบ ประธานรุ่น จปร.32  

นนร. ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์

ปี 2523-2528

พล.ต.ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์

รอง มทภ.3

ร.ท.เบญจพล  รังสีภาณุรัตน์

รก.ปี 2528-2531,2541

พล.ต.เบญจพล รังสีภาณุรัตน์

ผทค.ทบ.

ร.ท.ปิยพล ผลาสินธุ์

ปี 2532-2533

พล.ต.ปิยพล  ผลาสินธุ์

ผทค.ทบ

ร.อ. สันทัด บัวขาว

ปี 2534-2535

พล.ท.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ

รอง ผบ.นทพ

พ.ต.ชัยวิน ผูกพันธุ์

ปี 2536-2537,2556

พล.ท.ชัยวิน ผูกพันธุ์

ปษ.สป.

พ.ต.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรื่อง

ปี 2538-2539

พล.ต.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรื่อง

รอง ผบ.รร.จปร.

 

พ.ท. ชัยณรงค์  อเนกเวียง

ปี 2540-2541

พ.อ.(พ) ชัยณภนท์  อเนกเวียง

นปก.ประจำ มทบ.11

พ.ท.ชัยวัฒน์ โฆษิตาภา

ปี 2542-2543

พล.ท.ชัยวัฒน์ โฆษิตาภา

ผช.หน.ฝสธ.รมต.กห.

พ.อ.สุรศักดิ์ พงษ์ปลื้มปิติชัย

ปี 2544-2545

พ.อ.(พ)สุรศักดิ์ พงษ์ปลื้มปิติชัย

นปก.ประจำ บก.ทบ.

พ.อ. ชยันต์ เดชศร

ปี 2546-2547

พล.ต. ชยันต์ เดชศร

นอกราชการ

พ.อ. สุชาติ วงษ์มาก

ปี 2548-2551

พล.ท. สุชาติ วงษ์มาก

ปษ.สป.

พล.ต.นเรนทร์ สิริภูบาล

ปี 2552-2555,2558-2559,2562-2563

พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล

ผบ.สปท.

พล.ท.สิทธิพล นิ่มนวล

ปี 2557

พล.ท.สิทธิพล นิ่มนวล

ปษ.บก.ทท.

พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

ปี 2560- 2561

พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

รอง เสธ.ทบ.

 ลำดับ ประธานรุ่น จปร.32 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ปี พ.ศ.
1 นนร. ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์ 2523-2528 
2 ร.ท. เบญจพล  รังสีภาณุรัตน์ รก.2528-2531 
3 ร.ท.ปิยพล ผลาสินธุ์ 2532-2533
4 ร.อ. สันทัด บัวขาว 2534-2535
5 พ.ต.ชัยวิน ผูกพันธุ์ 2536-2537 
6 พ.ต.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรื่อง 2538-2539 
7 พ.ท. ชัยณรงค์  อเนกเวียง 2540-2541 
8 พ.ท.ชัยวัฒน์ โฆษิตาภา 2542-2543 
9 พ.อ.สุรศักดิ์ พงษ์ปลื้มปิติชัย 2544-2545 
10 พ.อ. ชยันต์ เดชศร 2546-2547
11 พ.อ. สุชาติ วงษ์มาก 2548-2551
12 พล.ต.นเรนทร์ สิริภูบาล 2552-2555 
13 พล.ต.ชัยวิน ผูกพันธ์ุ 2556-2556 
14 พล.ท.สิทธิพล นิ่มนวล 2557-2557 
15 พล.ท.นเรนทร์ สิริภูบาล  2558-2559 
16 พล.ท.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  2560-2561 
17 พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล  2562-2563 
Visitors: 175,591