เกษียณราชการ

 
 
ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พลตรี เกษม   ทองสิงห์ (เษม)
รอง.ผอ.สมท.ปรมน.ทบ.
 
2
พลตรี บรรจง   ไชยลังกา (จง) ผทค.ทบ.  
3
พลตรี วิเชียร  ผ่องจันทึก (ผ่อง) ผทค.ทบ  
4
พ.อ.(พ) อำนาจ  ประคองจิต (ต้อย) ...  
 
ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พลตรี เกษม   วังสุนทร (เษม)
ผทค.ทบ.
 
2
พลตรี จุมพล   สุดสวาสดิ์ (จุ๋ม) ผทค.ทบ.  
3
พลตรี ชวลิต   เอี่ยมสอาด (อ๊อด) ...  
4
พลโท ดำรงค์   สุ่มสังข์ (ดำ) ผทค.พิเศษ สป.  
5
พลตรี ประวิทย์   เอี่ยมสังข์ (ตี๋) ผทค.บก.ทท.  
6
พลตรี พิชิต    วันทา (ป้อ) ผทค.ทบ.  
7
พลโท พิศนุ   พงษ์ศรานันท์ (โจ้,นุ) ผทค.พิเศษ สป.  
8
พลตรี วรวุธ   เอี่ยมอำภา (เอี่ยม) ผทค.สป.  
9
พ.อ.(พ) วีรวุฒิ์  ภู่กฤติวัฒน์ (หม่อง) ประจำ บก.ทท.สปช.ทหาร  
10
พลเอก สมชาย   เพ็งกรูด (ตุ๋ย) ผทค.พิเศษ ทบ.  
11
พลตรี สรายุทธ   ปาลิวนิช (แต๋ม) ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่16  
12
พลเอก สุชาติ   ทับทิมแดง (แหลม) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
 
 
ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พลโท กฤติกร   รัสมิภูตานนท์ (อู๊ด) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
2
พลตรี กสิน  จ้อยประดิษฐ์  (จ้อย) ผทค.ทบ.  
3
พลโท กิตติพันธ์  ชูพิพัฒน์ (อี๊ด) จก.กส.ทบ.  
4
พลโท เจษฏาภรณ์   เขม้นงาน (ปู) ผทค.สป.  
5
พลตรี ชลภูมิ   แสงเดือน (เกลอ) ผทค.ทบ.  
6
พลโท ชาญชัย   เอมอ่อน(หนุ่ม) ผทค.พิเศษ ทบ.  
7
พลโท ชาตรี   กิตติขจร (แฮป) ผทค.พิเศษ ทบ.  
8
พลตรี ชายมาศ   แก้วไทรหงวน (มาศ) ผทค.ทบ.  
9
พลโท ชูเกียรติ   ช่วยเพชร (เต่า) ผทค.พิเศษ ทบ.  
10
พลตรี ฐิติวัฒน์   ศรีสังข์บุญ (อ๋อย) ผชก.ทบ.  
11
พลโท ณรัช   สิห์ปภาภร (ต๊ะ) ผทค.พิเศษ ทบ.  
12
พลโท ณัฏฐ์พัชร์   ชาตวัฒนานนท์ (ตุ่น) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
13
พลตรี ณัฐดนัย  บุญถาวร (เขี้ยว)  ผทค.ทบ.  
14
พลตรี ดุลยทรรศน์   อิ่มอ้วน (อ๋อง) ผทค.ทบ.  
15
พลตรี ไตรรัตน์   ไชยนุรักษ์ (เหน่ง) ผบ.บชร.4  
16
พ.อ.(พ) ธนภณ   ธรรมวัฒนา (เอ๊ะ) บก.ทท.  
17
พลโท ธนัช   บุญอารักษ์ (ตึ๋ง) ผทค.บก.ทท.  
18
พ.อ. ธนากร   จิตรอนุกูล (อ้อ) ประจำ บก.ทท.  
19
พ.อ.(พ) ธนิต   บุตรจินดา (นิด) นปก.ประจำ สป.  
20
พลเอก ธวัชชัย   มาชมสมบูรณ์ (กุ้ง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
21
พลเอก ธานินทร์   สนิทชน (เจี๊ยบ) ผทค.พิเศษ ทบ.  
22
พลตรี นันทพล    เชื้อหน่าย (แจ๊ค) ผอ.สพม.ชด.ทหาร  
23
พลเอก บุญชู   กลิ่นสาคร (ชู) ผทค.พิเศษ สป.  
24
พลตรี ประชุม   พันธ์โสตถี (ตู่) ผทค.ทบ.  
25
พลโท ประสาร  รวยดี (สาร) ผทค.พิเศษ ทบ.  
26
พลโท พรเทพ   วัชรวิสุทธิ์ (ต้อง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
27
พลตรี พัฒนพงษ์    สุภาพคำ (อ้อ) ผทค.ทบ.  
28
พลเอก พันธุ์พิศิษฐ์   ทรรพวสุ(อ้อม) ผทค.พิเศษ ทบ.  
29
พลเอก พีระ   ฉิมปรี (เบี้ยว) ผทค.พิเศษ ทบ.  
30
พลตรี ไพฑูรย์    ทองเสนา (ทูน) ฝสธ.ประจำ ผบช. สน.ปรมน.ทบ.จว.  
31
พลโท มนัส   แถบทอง (บี๋) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
32
พลตรี มนูณ   ศรีสมบัติ (นูญ) ผทค.ทบ.  
33
พลโท มโนช   จันทร์คีรี (โนช) ผทค.พิเศษ ทบ.  
34
พลตรี มาโนชญ์    รัตนเลขา (โนชญ์) น.ฝสธ.ประจำผบช.สน.ผบช.ทบ.  
35
พลตรี แมนศักดิ์   บุญโพธิ์แก้ว (แม้ก) รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค 4  
36
พลตรี ยศวริศ   ศิริบาล (โย่ง) ผทค.ทบ.  
37
พลโท วรรนพ   นาคประสิทธิ์ (ผึ่ง) ปช.ทบ.  
38
พลตรี วัชชรินทร์   สุวรรณรินทร์  (เอี้ยง) จก.สห.ทบ.  
39
พลตรี วัลภเทพ   ทิพยกะลิน  (โต้ง) ผทค.ทบ.  
40
พลโท วัลลภ   ประดับศิลป์ (กี้) ผทค.พิเศษ ทบ.  
41
พลตรี วิชัย    มารศรี (ชัย) รอง สธ.สง.ปรมน.ทบ.  
42
พลตรี วิญญู   หัสดิน  (ญู,แดง) ผทค.ทบ.  
43
พลโท วิรัตน์   แป้นพงษ์ (แกะ) รอง ผอ.สคบ.ปรมน.ทบ.  
44
พลตรี วิโรจน์   หนูสอน (โจ้) ผทค.ทบ.  
45
พลตรี เวิน   จำปาสา (เวิน) ผทค.ทบ.  
46
พ.อ.(พ) ศักดา   เพ็ชรจินดา (เหน่ง) นปก.ประจำ ศสพ. **ลาออก
47
พลตรี สมเกียรติ   รัตนเจริญพรชัย (เต่า) ผทค.ทบ.  
48
พลเอก สัณณชัย   ทองขวัญ (แอ๋ว) ผทค.พิเศษ สป.  
49
พลโท สันทัด   เมืองคำ (ต๋อง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
50
พลตรี สำราญ   แร่ทอง (น้อย) ผทค.ทบ.  
51
พ.อ. สุชาติ   ชูศิริ (แขก) ประจำ มทบ.39  
52
พลเอก สุนัย   ประภูชะเนย์ (นัย) ผช.ผบ.ทบ.  
53
พลโท สุรเดช   ประเคนรี (ฮาด) ผทค.พิเศษ ทบ.  
54
พลตรี สุรพล   เอี้ยวสุวรรณ (เอี้ยว) ผทค.ทบ.  
55
พลตรี สุรศักดิ์ พงษ์ปลื้มปิติชัย (ก๋ง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
56
พลเอก สุรศักดิ์   ทิมมาศ (อ้อ) ปษ.สป.  
57
พ.อ.(พ) สุวัฒนา เย็นใจ (เล็ก) นปก.ประจำ นทพ.559  
58
พลตรี อนุรักษ์ ข้าวทิพย์(เล็ก) ผทค.สป.  
59
พลเอก อภิชาติ วิไลเนตร (จิ้งจก) ผทค.พิเศษ สป.  
60
พลตรี อรรถ   สันตะวา (อรรถ) ผทค.ทบ  
61
พลโท อัชฌา   คงสมบูรณ์ (ม้า) ผทค.พิเศษ ทบ.  
62
พลโท อำนาจ   นาคศรี (ต๋อง) ผทค.พิเศษ สป.  
63
พ.อ.(พ) อุทัย  คงวาสน์ (เปี๊ยก) นปก.นทพ.  

 

 
ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พลเอก กฤษดา   พงษ์สามารถ (เหนียว) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
2
พลตรี กิตติเชษฐ์   มโหธร (หยอย) ผทค.ทบ.  
3
พลโท กิตติธัช   บุพศิริ (ปุ๋ม) ผอ.ศปป.2 ปรมน.ทบ.  
4
พลโท เกษม   จั่นเรือง (แดง) ผทค.พิเศษ สป.  
5
พลเอก เกียรติศักดิ์   วิเวก (โหน่ง) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
6
พลตรี คณาพร   มีสุวรรณ (ก้อย) ผชก.ทบ.  
7
พลเอก คมกฤช    พลพิลา (กบ) ผทค.พิเศา บก.ทท.  
8
พลตรี คฤหัสถ์บดี  ปัตตพงศ์(ปุ้ม) ผทค.ทบ  
9
พลเอก คำรณ   ชาติเสวียง(โบ๊ท) ผทค.พิเศษ สป.  
10
พลตรี จำรัส   สังขะวร (รัส) รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค.4  
11
พลตรี จุลเจน   สืบนุสนธิ์ (หนู) ผทค.ทบ.  
12
พลโท ชินโชติ   บุญยไพศาลเจริญ  (จ๊ะ) รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค.1  
13
พลตรี ชัยพฤกษ์   กองสมบัติ (ป๊อก) ผทค.ทบ.  
14
พลเอก ชัยมนตรี   โพธิ์ทอง(ปาน) ผทค.พิเศษ ทบ.  
15
พลเอก ชัยรัตน์   จ่างแก้ว (เจี๊ยบ) ผทค.พิเศษ ทบ.  
16
พลโท ชาญณรงค์   ยี่โต๊ะ (โต๊ะ) ผทค.พิเศษ ทบ.  
17
พลตรี ชาญณรงค์    บุญสอน (ติ๊ก) ผทค.ทบ.  
18
พลตรี ชูชาติ   อุปสาร (อ๊อด) ผทค.ทบ.  
19
พลโท ชูศักดิ์  สงวนบุญญพงษ์ (ใหญ่) ผอ.สนข.ปรมน.ทบ.  
20
พลเอก เชษฐา   ตรงดี (เชษ) ผทค.พิเศษ ทบ.  
21
พลโท ฐิติพล   ไวยพจน์ (อ้วน) ผทค.พิเศษ สป.  
22
พลโท ณพล   จีนวรรณ (เข้) ผทค.พิเศา สป.  
23
พลเอก ณภัทร   สุขจิตต์ (แขก) ผทค.พิเศษ สป.  
24
พลตรี ณรงค์ศักดิ์   เสาธง (เจี๊ยบ) ผทค.ทบ.  
25
พลตรี ณัฐพงษ์   มงคลนัฏ (ต้อ) ผทค.บก.ทท.  
26
พลเอก ณัฐวุฒิ   ชุณหะนันทน์(หมู) ปษ.พิเศษ ทบ.  
27
พลโท ดุษิต   ปุระเสาร์ (หล้า) ผทค.พิเศษ ทบ.  
28
พลเอก ไตรเทพ   ศรีพันธุ์วงศ์ (เป้) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
29
พลโท ถาวร    ไทยแขก (แขก) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
30
พ.อ.(พ) ทสร   ทรงสมบูรณ์ (จ๊อก) ประจำ นทพ.  
31
พลเอก ธวัชชัย   ชวนสมบูรณ์ (เบ็น) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
32
พลเอก ธัญญา   เกียรติสาร  (อี๊ด) ผทค.พิเศษ ทบ.  
33
พลตรี นนทวัฒน์   คำภานุช (อุ๋ย) ผทค.ทบ.  
34
พลเอก นัทวัฒน์   ศรีสุพพัตพงษ์ (ถึง) ผทค.พิเศษ สป.  
35
พลตรี นิวัติ   ก้อนทอง (ก้อน) ผทค.ทบ.  
36
พลตรี นิวัติ   พิมพ์สอ (วัติ) น.ฝสธ.ประจำ สน.ผบช.ทบ.  
37
พลตรี บรรดิษฐ์    อินทสังข์ (ใหญ่) ผทค.ทบ.  
38
พลตรี บารมี   แหวนเพชร  (มี) ผทค.ทบ.  
39
พลโท ปฐมทรรศ   ปทุมทอง (เล็ก) หน.ฝสธ.รอง.ผบ.ทสส.  
40
พลโท ประทีป  โกนสันเทียะ (เที๊ยะ) ผทค.พิเศษ สป.  
41
พลโท ประธาน    นิลพัฒน์ (เล็ก) ผอ.สขว.ปรมน.ทบ.  
42
พลโท ประมวล   จันทร์ศรี  (เบ้า) ผทค.พิเศษ ทบ.  
43
พลตรี ประมวล   มธุรส (หนุ่ย) ผทค.บก.ทท.  
44
พลตรี ประเวศ    บาลทิพย์ (เวศ) ผทค.ทบ.  
45
พ.อ.ดร. ประสารดิษฐ์   ศรีศักดิ์ (อ๊อด) ประจำ มทบ.21  
46
พลโท ประสิทธิ์   ทิศาวงศ์ (เติ้ง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
47
พลตรี ประเสริฐ    ขวัญชัย (อ๊อด) ผทค.ทบ.  
48
พลโท ปริญญา    ฉายดิลก (อ๊อด) ผทค.พิเศษ สป.  
49
พลเอก ปรีชา   สาลีผล (จุด) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
50
พลเอก ปรีชา    เบญจขันธ์ (เจี๊ยบ) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
51
พลโท ปวริศ   เปรมชื่น (เรือง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
52
พลเอก พนม    ใจทหาร (อ้อ) ปษ.พิเศษ บก.ทท.  
53
พลเอก พัลลภ    เฟื่องฟู (ฟู) ผทค.พิเศษ ทบ.  
54
พลโท พิเชษฐ์   อาจฤทธิรงค์ (เชษฐ์) ผทค.พิเศษ ทบ.  
55
พลเอก พิสิษฐ์  ธีระเดชะชาติ (เหน่ง) ผทค.พิเศษ สป.  
56
พลโท ภัคถพณ  ป้อมบุบผา (โต) ผทค.ทบ.  
57
พลโท มงคล   รัตนจันทร์  (เอ๋) ผทค.พิเศษ ทบ.  
58
พลโท มานะ   เกิดโถ (โถ) ผทค.พิเศษ สป.  
59
พลตรี วรพจน์   ปูรณโชติ  (จอย) ผทค.สป.  
60
พลเอก วัชระ   พิทยานรเศรษฐ (เด้ง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
61
พลเอก วาสิฏฐ์   มณีโชติ (เอก) ผทค.พิเศษ ทบ.  
62
พลเอก วิชา   ไผ่เกาะ (ง่อน) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
63
พลเอก วิชาญ   สุขสง (ชาญ) ปษ.พิเศษ บก.ทท.  
64
พลตรี วิทยา   ชัยสมพร  (เงาะ)  จก.ดย.ทบ.  
65
พลโท วินัย   เจริญศิลป์  (เหน่ง) ผทค.พิเศษ.ทบ.  
66
พลโท วิริยะ   ศรีบัวชุม (ขาว) ผทค.ทบ.  
67
พลตรี วีระพงษ์   พันธจักร (เล็ก) ผทค.ทบ.  
68
พลโท วีระวัจน์  ทองมั่นคง (ดำ) ปษ.ทบ.  
69
พลตรี วุฒิพันธุ์   ทองเนียม (ป๋อม) ผทค.ทบ.  
70
พลเอก ศตวรรษ   รามดิษฐ์ (แดง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
71
พลเอก ศรีศักดิ์   พูนประสทธิ์ (หิน) ผทค.พิเศษ ทบ.  
72
พลเอก สงคราม   ขุมทอง (ตุ้ม) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
73
พลโท สดับพงษ์   จันทุรัตน์ (ดับ) ผทค.พิเศษ ทบ.  
74
พลโท สมศักดิ์   เครือเช้า (เปี๊ยก) ผทค.พิเศษ ทบ.  
75
พลตรี สรวุฒิ   สาลี (นาย) ผทค.ทบ.  
76
พลเอก สรศิริ   ปริญญานันท์ (ยุ้ย) ผทค.พิเศษ สป.  
77
พลเอก สิทธิชัย   เกียรติไพบูลย์  (กร) ผทค.พิเศษ สป.  
78
พลเอก สิทธิพล   นิ่มนวล (เอ๊ด) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
79
พลตรี สุมนชัย   สานุสันต์ (ต้อย) ผชก.ทบ.  
80
พลเอก สุภรัตน์   เงินบำรุง (อุ๊) ผอ.สปร.  
81
พลตรี สุรจิตร   สุขีเมฆ (เบิ้ม) ผทค.ทบ.  
82
พลโท สุรชิน   กาญจนจิตติ (ชิน) ผทค.ทบ.  
83
พลโท สุรินทร์   นิลเหลือง (ริน) ผทค.พิเศษ ทบ.  
84
พลตรี เสน่ห์ บำรุงกิจ (เน่ห์) ผทค.ทบ.  
85
พลโท หทัยเทพ   กีรติอังกูร (เป็ด) ผทค.พิเศษ ทบ.  
86
พลตรี อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล(แค๊ป) ผบ.มทบ.42  
87
พลตรี อติชาติ กฤตยพงษ์(ตั้ม) ผทค.ทบ.  
88
พลโท อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง(แหลม) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
89
พลเอก อภิรมย์  จินตเกษกรรม(แดง) ปษ.บก.ทท.  
90
พลตรี อรรณพ  ธัชยะพงษ์(กบ) ผทค.สป.   
91
พลโท อรรถพร   ทองธิราช (แดง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
92
พลตรี อร่าม   เพชรพูลมา (แดง) ผอ.สฝศ.ยศ.ทบ.  
93
พลตรี อาณัติ   ปิ่นรัตนานนท์ (ณัติ) ผทค.บก.ทท.  
94
พลโท อาทิตย์   ศรีหริ่ง (หริ่ง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
95
พลตรี อำนาจ   ไกรสงคราม (นาจ) ผทค.ทบ.  
96
พลตรี อุชุกร   ทรงวรัชญ์ (เจี๊ยบ) เสธ.สส.  
97
พล.อ. เอนก  กล่อมจิตร (เฮง) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  

 

 
ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พลตรี กฤษณ์   สุนทรธรรม (เอิ๊ท) ผทค.ทบ.  
2
พลตรี กลยุทธ  ไกรฤกษ์ (อ๊อด) ผทค.บก.ทท.  
3
พลเอก กิตติพงศ์   กาญจนาคม (เอ) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
4
พ.อ.(พ) เกษียร   ยืนยง(น้อง) นปก.ประจำ นรด.  
5
พลเอก เกียรติศักดิ์  ลิลิตธรรม (โอ๋) ผอ.สงป.กห.  
6
พลตรี คณธัช   ชนะกาญจน์ (อุ๊) ผบ.มทบ.23  
7
พลเอก จิรเดช   กมลเพ็ชร (โม) ปษ.พิเศษ ทบ.  
8
พลตรี จิรศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ (จู๊ด) ผทค.ทบ.  
9
พลตรี จิระศักดิ์   ขำประถม(ต้อม) ผทค.ทบ.  
10
พลเอก จิรัชญ์  บุญชญา (น้อย) ผบ.นทพ.  
11
พ.อ.(พ) จิระศักดิ์  แสงทองศรี (จ้อย) นปก.ประจำ ขว.ทบ.  
12
พลตรี ฉลองชัย   ยาวะโนภาส (หลอง) ผทค.ทบ.  
13
พลเอก ชัชชัย   ภัทรนาวิก (โป๊ป) ปษ.สปท.  
14
พ.อ.(พ) ชัยณภนท์   อเนกเวียง (เหมี่ยว) นปก.ประจำ มทบ.11  
15
พลโท ชัยพิพัฒน์   รันสูงเนิน (เบิ้ม) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
16
พลเอก ชัยวัฒน์   โฆสิตาภา (เบี้ยว) ผทค.พิเศษ สป. โอนย้าย ผู้ตรวจราชการ สน.นายก
17
พลเอก ชัยวิน   ผูกพันธุ์ (เบิร์ด) ผทค.พิเศษ สป.  
18
พ.อ.(พ) ชาญชาย   ไชยกุล (แก่) นปก.ประจำ มทบ.39  
19
พ.อ.(พ) ชาญวิทย์    ทองพลับ (แอ้) ฝสธ.ประจำ ผบช.กอ.รมน.  
20
พลโท ชาญวิทย์   ภัสสรโยธิน (แอ๋) จก.สส.ทหาร  
21
พลตรี ชาตรี   สุวรรณภูมิ (ตรี) ผทค.ทบ.  
22
พลตรี ชานนท์   ใช้สง่า (หนุ่ม) รอง ผอ.ศปป.2 ปรมน.ทบ.  
23
พลตรี เชิงชาย   กระตุฤกษ์ (เจี๊ยบ) ผทค.ทบ.  
24
พ.อ.(พ) ฐากฤช   สระคูพันธ์ (ติ๊ก) นปก.ประจำ ทบ.  
25
พลเอก ณตฐพล   บุญงาม (จิงโจ้) เสธ.ทหาร  
26
พลโท ณรงค์   พฤกษารุ่งเรือง (แดง) รอง หน.ฝสธ.ประจำ ผบช.  
27
พลตรี ณรงค์กร   บัวเงิน (กร) ผทค.ทบ.  
28
พลเอก ณัฏฐพล   จันทร์สอกลิ่น (สัว) ปษ.พิเศษ สป.  
29
พลโท เทพชาตรี  ฝั่งสระ(หนูหล่อ) ปษ.บก.ทท.  
30
พลเอก ธเนศ   วงศ์ชะอุ่ม (หม่อง) รอง เสธ.ทหาร  
31
พลตรี ธีรชัย   แสนสะสม (แท่ง) ผช.ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ.  
32
พ.อ.(พ) นคร   กาญจนพฤกษ์ (เปา) นปก.ประจำ สพ.ทบ.  
33
พลเอก นเรนทร์   สิริภูบาล (บัง) รอง ผบ.ทสส.  
34
พลตรี นฤชาติ   บุญเกื้อหนุน (น้อง) ผทค.บก.ทท.  
35
พล.ท. นันทวัฒน์   ทัศนงาม (ตุ้ย) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
36
พ.อ. นันโท   แต้สุข (แป๊ะ) ประจำ มทบ.42   
37
พลโท บัญชา   อาจคำพันธุ์ (หน่อง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
38
พ.อ.(พ) บุญส่ง   มะลิวัลย์ (สีเทา) นอกราชการ  
39
พลตรี บูระพา   ต๊ะวิชัย (แป๊ะ) ผทค.ทบ.  
40
พลโท เบญจพล รังษีภานุรัตน์(เบญ) จเรทหาร  
41
พลตรี ปรเมศ   อุมรินทร์ (หนู) ผทค.ทบ.  
42
พลเอก ปรัชญา   เฉลิมวัฒน์ (เอี้ยง) ผทค.พิเศษ สป.  
43
พลเอก ปราการ   ปทะวานิช (แยม) ปษ.พิเศษ ทบ.  
44
พลโท ปราโมทย์    นาคจันทึก (ป้อม) ผทค.พิเศษ ทบ.  
45
พลเอก ปรีชา   จึงมั่นคง (ป๋อ)ผทค.พิเศษ ทบ.  
46
พลโท ปิยพล   ผลาสินธุ์  (เบียร์) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
..
... .. ..  
48
พลเอก พงศ์พิพัฒน์    ชมะนันทน์ (เอ๋) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
49
พลโท พงศ์อานันท์    รมยะนันทน์ (ไก่แก้ว) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
50
พลตรี พัฒนพงศ์   มูลศาสตร์ (ต้อย) ผทค.ทบ.  
51
พลโท พันลึก    สุวรรณทัต (เอย) ผทค.พิเศษ สป. **ลาออก
52
พลตรี พิชัย   กิ่งแก้ว (บัง) ผทค.บก.ทท.  
53
พลเอก พิสัณห์   ปฐมเอม (สัน) ผทค.พืเศษ บก.ทท.  
54
พลเอก ไพโรจน์   วิไลลักษณ์ (ต๋อย) ปษ.พิเศษ บก.ทท.  
55
พลตรี ภาสกร   ทวีตา (ชาย) รอง มทภ.4  
56
พลตรี มานพ    ไขขุนทด  (ไข) ผทค.ทบ.  
57
พลโท ยุทธชัย    เทียรทอง (หนิง) เสธ.ปรมน.ทบ.  
58
พลโท วรพล   วรพันธ์  (แขก) ผทค.พิเศษ ทบ.  
59
พลโท วัฒนะ   พลจันทร์  (น้อย) ผบ.ศรภ.  
60
พลตรี วิระ   สอนถม (ติงลี่) ผทค.ทบ  
61
พลโท วิรัตน์   นาคจู (ไก่) ผบ.นปอ.  
62
พลเอก วิโรจน์   เกิดแสง (เล็ก) ปษ.สปท.  
63
พลเอก วิวัฒน์ไชย    ศรีมานพ (ตุลย์) หน.ฝสธ.ผบ.ทสส.  
64
พลตรี วีระศักดิ์   ทองอร่าม (นก) ผทค.บก.ทท.  
65
พ.อ. ศรศิริ   จุ้ยรอด (จุ้ย) ประจำ สลก.บก.ทท.  
66
พลโท ศักดิ์ชัย   ธนศรีสุนีย์ (หรั่ง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
67
พ.อ.(พ) ศุภณัฏฐ์   แจ้งจิตร์ (วัฒน์) รร.กสร.ศสร.  
68
พ.อ.(พ) ศุภพิชญ์   เผื่อนงูเหลือม (ก้อง.โด้) นปก.ประจำ มทบ.33  
69
พ.อ.(พ) สมชาย   เพ็ชรประไพ (อู๊ดดี้) บชร.2   
70
พลเอก สราวุธ   รัชตะนาวิน (อ้น) รอง ปล.กห.  
71
พลเอก สัณห์เพชร   สายสรรพมงคล (หนุ่ม) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
72
พลโท สุชาติ   วงษ์มาก (ชาติ) ปษ.สป.  
73
พลโท สุปัญญา   วิไลรัตน์ (บอย) ผทค.พิเศษ ทบ.  
74
พลเอก สุภโชค ธวัชพีระชัย (อ๊อด) รอง ผบ.ทสส.  
75
พลโท สุเมธี   สานสุวรรณ (ปี๊ด) ปษ.สปท.  
76
พลโท สุรยุทธ   พุกจินดา (พุก) ผทค.พิเศษ บก ทท.  
77
พ.อ.(พ) แสงศักดิ์ ละมั่งทอง (เต้ย) นปก.ประจำ ขว.ทบ.  
78
พล.ต. โสรัช สุขมาก (เต้) ผทค.บก.ทท.  
79
พลโท หิรัญ   ศรีสุก (ตึ้ด) ปษ.บก.ทท.  
80
พลโท อภิชาติ  สุขแจ่ม(จี๊ด) ปษ.ทบ.  
81
พลเอก อยุทธ์  ศรีวิเศษ(อุ๋ย) ผทค.พิเศษ ทบ.  
82
พลตรี อรรถพร   อินทรทัต(เจี๊ยบ) ผทค.ทบ.  
83
พลโท อัครพล พงษ์สวัสดิ์ (ตม) ผทค.พิเศษ ทบ.  
84
พลโท อาคม   พงศ์พรหม (คม) ปษ.ทบ.  
85
พลโท อุกฤษฏ์   นุตคำแหง (อ๋อง) ผทค.พิเศษ  ทบ.  

 

 
ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พลโท กนิษฐ  ชมะนันทน์ (ต่อ) ผทค.พิเศษ บก.ทท.   
2
พลโท จิรนันท์   กัณฑวงศ์ (ป๋อง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
3
พลเอก เฉลิมพล   ศรีสวัสดิ์ (แก้ว) ผบ.ทสส.  
4
พ.อ.(พ) นริศ   รุจานันท์ (หนุ่ม) ประจำ สน.ผบ.ทสส.  
5
พลโท บุญยืน   อินกว่าง (ยืน) มทน.3  
6
พลโท ปราโมทย์   ศรีสวัสดิ์ (โมทย์) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
7
พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์     สัมมาทัต (อ๊อด) นปก.ประจำ พบ. ..
8
พลตรี พีรวัชฌ์   แสงทอง (อ้อ) รอง ผอ.สมท.ปรมน.ทบ. ลาออก
9
พลเอก รักษ์พล   จันทร์เหลือง  (ปุ้ม) ผทค.พิเศษ สป.  
10
พล.ต. รัชชพล   บุญวัฒนะกุล  (หนู) รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่17 ..
11
พลโท เรืองสิทธิ์   มิตรภานนท์  (ตุ้ม) ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ.  
12
พล.ต. วัชรพล   จุมพล  (หน่อง) ผทค.ทบ.  
13
พ.อ.(พ) วัลลภ   แตงสาขา  (ตะเข้) ประจำ บก.ทบ.  
14
พล.ต. วีรวัฒน์   วิวัฒน์วานิช (เจี๊ยบ) ผทค.ทบ.  
15
.. .. ...  
15
พล.ต. สมภพ   ศรีศิริ (โอ๋) จก.วศ.ทบ.  
16
พลเอก สัณทัศน์   นันทิภาคย์หิรัญ (กวาง) อผศ.  
17
พลโท สุรศักดิ์   ฉัตรกุล ณ อยุธยา (ปู) รอง เสธ.ทบ.  
18
พ.อ.(พ) สุรัตน์   เลิศล้ำ (เต้) รศ.สกศ.รร.จปร.  
19
พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ (ต้น) มทภ.3  
Visitors: 254,350