เกษียณราชการ

 
 
ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พลตรี เกษม   ทองสิงห์ (เษม)
รอง.ผอ.สมท.ปรมน.ทบ.
 
2
พลตรี บรรจง   ไชยลังกา (จง) ผทค.ทบ.  
3
พลตรี วิเชียร  ผ่องจันทึก (ผ่อง) ผทค.ทบ  
4
พ.อ.(พ) อำนาจ  ประคองจิต (ต้อย) ...  
 
ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พลตรี เกษม   วังสุนทร (เษม)
ผทค.ทบ.
 
2
พลตรี จุมพล   สุดสวาสดิ์ (จุ๋ม) ผทค.ทบ.  
3
พลตรี ชวลิต   เอี่ยมสอาด (อ๊อด) ...  
4
พลโท ดำรงค์   สุ่มสังข์ (ดำ) ผทค.พิเศษ สป.  
5
พลตรี ประวิทย์   เอี่ยมสังข์ (ตี๋) ผทค.บก.ทท.  
6
พลตรี พิชิต    วันทา (ป้อ) ผทค.ทบ.  
7
พลโท พิศนุ   พงษ์ศรานันท์ (โจ้,นุ) ผทค.พิเศษ สป.  
8
พลตรี วรวุธ   เอี่ยมอำภา (เอี่ยม) ผทค.สป.  
9
พ.อ.(พ) วีรวุฒิ์  ภู่กฤติวัฒน์ (หม่อง) ประจำ บก.ทท.สปช.ทหาร  
10
พลเอก สมชาย   เพ็งกรูด (ตุ๋ย) ผทค.พิเศษ ทบ.  
11
พลตรี สรายุทธ   ปาลิวนิช (แต๋ม) ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่16  
12
พลเอก สุชาติ   ทับทิมแดง (แหลม) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
 
 
ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พลโท กฤติกร   รัสมิภูตานนท์ (อู๊ด) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
2
พลตรี กสิน  จ้อยประดิษฐ์  (จ้อย) ผทค.ทบ.  
3
พลโท กิตติพันธ์  ชูพิพัฒน์ (อี๊ด) จก.กส.ทบ.  
4
พลตรี เจษฏาภรณ์   เขม้นงาน (ปู) ผทค.สป.  
5
พลตรี ชลภูมิ   แสงเดือน (เกลอ) ผทค.ทบ.  
6
พลโท ชาญชัย   เอมอ่อน(หนุ่ม) ผทค.พิเศษ ทบ.  
7
พลตรี ชาตรี   กิตติขจร (แฮป) ผบ.พล.รพศ.1  
8
พ.อ.(พ) ชายมาศ   แก้วไทรหงวน (มาศ) นปก.ประจำ สลก.ทบ.  
9
พลโท ชูเกียรติ   ช่วยเพชร (เต่า) ผทค.พิเศษ ทบ.  
10
พลตรี ฐิติวัฒน์   ศรีสังข์บุญ (อ๋อย) ผชก.ทบ.  
11
พลโท ณรัช   สิห์ปภาภร (ต๊ะ) ผทค.พิเศษ ทบ.  
12
พลโท ณัฏฐ์พัชร์   ชาตวัฒนานนท์ (ตุ่น) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
13
พลตรี ณัฐดนัย  บุญถาวร (เขี้ยว)  ผทค.ทบ.  
14
พลตรี ดุลยทรรศน์   อิ่มอ้วน (อ๋อง) ผทค.ทบ.  
15
พลตรี ไตรรัตน์   ไชยนุรักษ์ (เหน่ง) ผบ.บชร.4  
16
พ.อ. ธนภณ   ธรรมวัฒนา (เอ๊ะ) ผทค.บก.ทท.  
17
พลโท ธนัช   บุญอารักษ์ (ตึ๋ง) ผทค.บก.ทท.  
18
พ.อ. ธนากร   จิตรอนุกูล (อ้อ) ประจำ บก.ทท.  
19
พ.อ.(พ) ธนิต   บุตรจินดา (นิด) นปก.ประจำ สป.  
20
พลเอก ธวัชชัย   มาชมสมบูรณ์ (กุ้ง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
21
พลเอก ธานินทร์   สนิทชน (เจี๊ยบ) ผทค.พิเศษ ทบ.  
22
พลตรี นันทพล    เชื้อหน่าย (แจ๊ค) ผอ.สพม.ชด.ทหาร  
23
พลเอก บุญชู   กลิ่นสาคร (ชู) ผทค.พิเศษ สป.  
24
พลตรี ประชุม   พันธ์โสตถี (ตู่) ผทค.ทบ.  
25
พลโท ประสาร  รวยดี (สาร) ผทค.พิเศษ ทบ.  
26
พลโท พรเทพ   วัชรวิสุทธิ์ (ต้อง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
27
พลตรี พัฒนพงษ์    สุภาพคำ (อ้อ) ผทค.ทบ.  
28
พลโท พันธุ์พิศิษฐ์   ทรรพวสุ(อ้อม) ผทค.พิเศษ ทบ.  
29
พลโท พีระ   ฉิมปรี (เบี้ยว) รอง เสธ.ทบ.  
30
พ.อ.(พ) ไพฑูรย์    ทองเสนา (ทูน) ฝสธ.ประจำ ผบช. สน.ปรมน.ทบ.จว.  
31
พลโท มนัส   แถบทอง (บี๋) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
32
พลตรี มนูณ   ศรีสมบัติ (นูญ) ผทค.ทบ.  
33
พลตรี มโนช   จันทร์คีรี (โนช) ผบ.มทบ.45  
34
พลตรี มาโนชญ์    รัตนเลขา (โนชญ์) น.ฝสธ.ประจำผบช.สน.ผบช.ทบ.  
35
พลตรี แมนศักดิ์   บุญโพธิ์แก้ว (แม้ก) รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค 4  
36
พลตรี ยศวริศ   ศิริบาล (โย่ง) ผทค.ทบ.  
37
พลโท วรรนพ   นาคประสิทธิ์ (ผึ่ง) ปช.ทบ.  
38
พลตรี วัชชรินทร์   สุวรรณรินทร์  (เอี้ยง) จก.สห.ทบ.  
39
พลตรี วัลภเทพ   ทิพยกะลิน  (โต้ง) ผทค.ทบ.  
40
พลโท วัลลภ   ประดับศิลป์ (กี้) ผทค.พิเศษ ทบ.  
41
พลตรี วิชัย    มารศรี (ชัย) รอง สธ.สง.ปรมน.ทบ.  
42
พลตรี วิญญู   หัสดิน  (ญู,แดง) ผทค.ทบ.  
43
พลโท วิรัตน์   แป้นพงษ์ (แกะ) รอง ผอ.สคบ.ปรมน.ทบ.  
44
พลตรี วิโรจน์   หนูสอน (โจ้) ผทค.ทบ.  
45
พลตรี เวิน   จำปาสา (เวิน) ผทค.ทบ.  
46
พ.อ.(พ) ศักดา   เพ็ชรจินดา (เหน่ง) นปก.ประจำ ศสพ. **ลาออก
47
พลตรี สมเกียรติ   รัตนเจริญพรชัย (เต่า) ผทค.ทบ.  
48
พลโท สัณณชัย   ทองขวัญ (แอ๋ว) ผทค.พิเศษ สป.  
49
พลโท สันทัด   เมืองคำ (ต๋อง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
50
พลตรี สำราญ   แร่ทอง (น้อย) ผทค.ทบ.  
51
พ.อ. สุชาติ   ชูศิริ (แขก) ประจำ มทบ.39  
52
พลเอก สุนัย   ประภูชะเนย์ (นัย) ผช.ผบ.ทบ.  
53
พลโท สุรเดช   ประเคนรี (ฮาด) ผทค.พิเศษ ทบ.  
54
พลตรี สุรพล   เอี้ยวสุวรรณ (เอี้ยว) ผทค.ทบ.  
55
พลตรี สุรศักดิ์ พงษ์ปลื้มปิติชัย (ก๋ง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
56
พลโท สุรศักดิ์   ทิมมาศ (อ้อ) ปษ.สป.  
57
พ.อ.(พ) สุวัฒนา เย็นใจ (เล็ก) นปก.ประจำ นทพ.559  
58
พลตรี อนุรักษ์ ข้าวทิพย์(เล็ก) ผทค.สป.  
59
พลเอก อภิชาติ วิไลเนตร (จิ้งจก) ผทค.พิเศษ สป.  
60
พลตรี อรรถ   สันตะวา (อรรถ) ผทค.ทบ  
61
พลตรี อัชฌา   คงสมบูรณ์ (ม้า) ฝสธ.ประจำ ผบช.  
62
พลโท อำนาจ   นาคศรี (ต๋อง) ผทค.พิเศษ สป.  
63
พ.อ.(พ) อุทัย  คงวาสน์ (เปี๊ยก) นปก.นทพ.  

 

 
ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พลตรี กฤษดา   พงษ์สามารถ (เหนียว) รอง มทภ.4  
2
พ.อ.(พ) กิตติเชษฐ์   มโหธร (หยอย) นปก.ประจำ บก.ทบ.  
3
พลโท กิตติธัช   บุพศิริ (ปุ๋ม) ผอ.ศปป.2 ปรมน.ทบ.  
4
พลตรี เกษม   จั่นเรือง (แดง) ผทค.สป.  
5
พลตรี เกียรติศักดิ์   วิเวก (โหน่ง) ผบ.มทบ.28   
6
พลตรี คณาพร   มีสุวรรณ (ก้อย) ผชก.ทบ.  
7
พลตรี คมกฤช    พลพิลา (กบ) ผทค.ทบ.  
8
พ.อ.(พ) คฤหัสถ์บดี  ปัตตพงศ์(ปุ้ม) ประจำ สลก.ทบ.  
9
พลโท คำรณ   ชาติเสวียง(โบ๊ท) ผทค.พิเศษ สป.  
10
พ.อ.(พ) จำรัส   สังขะวร (รัส) เสธ.พล.พน.4  
11
พลตรี จุลเจน   สืบนุสนธิ์ (หนู) ผทค.ทบ.  
12
พลตรี ชินโชติ   บุญยไพศาลเจริญ  (จ๊ะ) รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค.1  
13
พ.อ.(พ) ชัยพฤกษ์   กองสมบัติ (ป๊อก) นปก.ประจำ สลก.ทบ.  
14
พลโท ชัยมนตรี   โพธิ์ทอง(ปาน) จก.กบ.ทบ.  
15
พลโท ชัยรัตน์   จ่างแก้ว (เจี๊ยบ) จก.ขว.ทบ.  
16
พลตรี ชาญณรงค์   ยี่โต๊ะ (โต๊ะ) ผทค.ทบ.  
17
พ.อ.(พ) ชาญณรงค์    บุญสอน (ติ๊ก) นปก.ประจำ มทบ.22  
18
พ.อ.(พ) ชูชาติ   อุปสาร (อ๊อด) เสธ.มทบ.22  
19
พล.ต. ชูศักดิ์  สงวนบุญญพงษ์ (ใหญ่) ผบ.มทบ.36  
20
พลตรี เชษฐา   ตรงดี (เชษ) รอง ผบ.นสศ.  
21
พลตรี ฐิติพล   ไวยพจน์ (อ้วน) ผช.หน.ฝสธ.สป.  
22
พลตรี ณพล   จีนวรรณ (เข้) ผชก.สป.  
23
พลโท ณภัทร   สุขจิตต์ (แขก) ผทค.พิเศษ สป.  
24
พ.อ.(พ) ณรงค์ศักดิ์   เสาธง (เจี๊ยบ) นปก.ประจำ ศร.  
25
พลตรี ณัฐพงษ์   มงคลนัฏ (ต้อ) ผทค.บก.ทท.  
26
พลโท ณัฐวุฒิ   ชุณหะนันทน์(หมู) ผบ.รร.จปร.  
27
พลตรี ดุษิต   ปุระเสาร์ (หล้า) เสธ.ทภ.3  
28
พลโท ไตรเทพ   ศรีพันธุ์วงศ์ (เป้) ผบ.ศตก.  
29
พล.ต. ถาวร    ไทยแขก (แขก) ผทค.บก.ทท.  
30
พ.อ.(พ) ทสร   ทรงสมบูรณ์ (จ๊อก) ประจำ นทพ.  
31
พลโท ธวัชชัย   ชวนสมบูรณ์ (เบ็น) รอง ผอ.ศปร.  
32
พลโท ธัญญา   เกียรติสาร  (อี๊ด) มทภ.2  
33
พ.อ.(พ) นันทวัฒน์   คำภานุช (อุ๋ย) รอง ผอ.สำนัก สปช.ทบ.  
34
พลตรี นัทวัฒน์   ศรีสุพพัตพงษ์ (ถึง) ผทค.สป.  
35
พ.อ.(พ) นิวัติ   ก้อนทอง (ก้อน) นปก.ประจำ ศสพ.  
36
พลตรี นิวัติ   พิมพ์สอ (วัติ) ผทค.ทบ.  
37
พลตรี บรรดิษฐ์    อินทสังข์ (ใหญ่) ผทค.ทบ.  
38
พ.อ.(พ) บารมี   แหวนเพชร  (มี) นปก.ประจำ สลก.ทบ.  
39
พลตรี ปฐมทรรศ   ปทุมทอง (เล็ก) ผช.หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร  
40
พลตรี ประทีป  โกนสันเทียะ (เที๊ยะ) ผทค.สป.  
41
พลตรี. ประธาน    นิลพัฒน์ (เล็ก) จก.จบ.  
42
พลตรี ประมวล   จันทร์ศรี  (เบ้า) ผอ.สวท.รร.จปร.  
43
พ.อ.(พ) ประมวล   มธุรส (หนุ่ย) นปก.ประจำ กพ.ทหาร  
44
พลตรี ประเวศ    บาลทิพย์ (เวศ) ผทค.ทบ.  
45
พ.อ.ดร. ประสารดิษฐ์   ศรีศักดิ์ (อ๊อด) ประจำ มทบ.21  
46
พลตรี ประสิทธิ์   ทิศาวงศ์ (เติ้ง) ผบ.มทบ.29  
47
พลตรี ประเสริฐ    ขวัญชัย (อ๊อด) ผทค.ทบ.  
48
พลโท ปริญญา    ฉายดิลก (อ๊อด) ผทค.พิเศษ สป.  
49
พลตรี ปรีชา   สาลีผล (จุด) ผทค.บก.ทท.  
50
พลตรี ปรีชา    เบญจขันธ์ (เจี๊ยบ) ผบ.ศม.  
51
พ.อ.(พ) ปวริศ   เปรมชื่น (เรือง) นปก.ประจำ มทบ.14  
52
พลตรี พนม    ใจทหาร (อ้อ) รอง จก.กพ.ทหาร  
53
พลโท พัลลภ    เฟื่องฟู (ฟู) ผบ.นปอ.  
54
พลตรี พิเชษฐ์   อาจฤทธิรงค์ (เชษฐ์) รอง มทภ.2  
55
พลโท พิสิษฐ์  ธีระเดชะชาติ (เหน่ง) ปษ.สป.  
56
พลตรี ภัคถพณ  ป้อมบุบผา (โต) ผทค.ทบ.  
57
พลตรี มงคล   รัตนจันทร์  (เอ๋) รอง จก.กช.  
58
พลโท มานะ   เกิดโถ (โถ) ผทค.พิเศษ สป.  
59
พ.อ.(พ) วรพจน์   ปูรณโชติ  (จอย) ฝสธ.สนษ.ปรมน.ทบ.  
60
พลโท วัชระ   พิทยานรเศรษฐ (เด้ง) ผอ.สขว.ปรมน.ทบ.  
61
พลโท วาสิฏฐ์   มณีโชติ (เอก) ผอ.ศปป.5 ปรมน.ทบ.  
62
พลโท วิชา   ไผ่เกาะ (ง่อน) ปษ.บก.ทท.  
63
พลโท วิชาญ   สุขสง (ชาญ) รอง เสธ.ทบ.  
64
พลตรี วิทยา   ชัยสมพร  (เงาะ)  จก.ดย.ทบ.  
65
พลตรี วินัย   เจริญศิลป์  (เหน่ง) ผบ.มทบ.24  
66
พลตรี วิริยะ   ศรีบัวชุม (ขาว) ผทค.ทบ.  
67
พ.อ.(พ) วีระพงษ์   พันธจักร (เล็ก) รอง ผบ.มทบ.33  
68
พลตรี วีระวัจน์  ทองมั่นคง (ดำ) รอง ผอ.ปรมน.ภาค.1  
69
พ.อ.(พ) วุฒิพันธุ์   ทองเนียม (ป๋อม) นปก.ประจำ ศสพ.  
70
พลโท ศตวรรษ   รามดิษฐ์ (แดง) ปษ.ทบ.  
71
พลเอก ศรีศักดิ์   พูนประสทธิ์ (หิน) ผทค.พิเศษ สป.  
72
พลตรี สงคราม   ขุมทอง (ตุ้ม) ผทค.บก.ทท.  
73
พลตรี สดับพงษ์   จันทุรัตน์ (ดับ) รอง จก.ยศ.ทบ.  
74
พ.อ.(พ) สมศักดิ์   เครือเช้า (เปี๊ยก) รอง ผบ.พล.ช.  
75
พ.อ.(พ) สรวุฒิ   สาลี (นาย) นปก.ประจำ สส.  
76
พลโท สรศิริ   ปริญญานันท์ (ยุ้ย) ผทค.พิเศษ สป.  
77
พลโท สิทธิชัย   เกียรติไพบูลย์  (กร) ผทค.พิเศษ สป.  
78
พลโท สิทธิพล   นิ่มนวล (เอ๊ด) ปษ.บก.ทท.  
79
พ.อ.(พ) สุมนชัย   สานุสันต์ (ต้อย) น.ช่างประจำ กช.  
80
พลโท สุภรัตน์   เงินบำรุง (อุ๊) ปช.ทหาร  
81
พ.อ.(พ) สุรจิตร   สุขีเมฆ (เบิ้ม) รอง ผบ.มทบ.310  
82
พลตรี สุรชิน   กาญจนจิตติ (ชิน) ผบ.บชร.2  
83
พลตรี สุรินทร์   นิลเหลือง (ริน) ผบ.มทบ.13  
84
พ.อ.(พ) เสน่ห์ บำรุงกิจ (เน่ห์) นปก.ประจำ มทบ.17  
85
พลตรี หทัยเทพ   กีรติอังกูร (เป็ด) ผบ.มทบ.19  
86
พล.ต. อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล(แค๊ป) เสธ.ทภ.4   
87
พ.อ.(พ) อติชาติ กฤตยพงษ์(ตั้ม) นปก.ประจำ บก.ทบ.  
88
พลตรี อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง(แหลม) ผทค.บก.ทท.  
89
พลโท อภิรมย์  จินตเกษกรรม(แดง) ปษ.บก.ทท.  
90
พ.อ.(พ) อรรณพ  ธัชยะพงษ์(กบ) ผอ.กกล.ศพปน.   
91
พลโท อรรถพร   ทองธิราช (แดง) ผทค.พิเศษ ทบ.  
92
พ.อ.(พ) อร่าม   เพชรพูลมา (แดง) ผอ.กอง ยศ.ทบ.  
93
พ.อ.(พ) อาณัติ   ปิ่นรัตนานนท์ (ณัติ) นปก.ประจำ กบ.ทหาร  
94
พ.อ.(พ) อาทิตย์   ศรีหริ่ง (หริ่ง) ผอ.กยข.กช.  
95
พ.อ.(พ) อำนาจ   ไกรสงคราม (นาจ) อจ.หน.สวท.รร.จปร.  
96
พลตรี อุชุกร   ทรงวรัชญ์ (เจี๊ยบ) เสธ.สส.  
97
พล.ต. เอนก  กล่อมจิตร (เฮง) รอง จก.สพ.ทบ.  

 

 
ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พลตรี กฤษณ์   สุนทรธรรม (เอิ๊ท) ผทค.ทบ.  
2
พ.อ.(พ) กลยุทธ  ไกรฤกษ์ (อ๊อด) นปก.ประจำ สปท.  
3
พลโท กิตติพงศ์   กาญจนาคม (เอ) เสธ.นทพ.  
4
พ.อ.(พ) เกษียร   ยืนยง(น้อง) นปก.ประจำ นรด.  
5
พลเอก เกียรติศักดิ์  ลิลิตธรรม (โอ๋) ผอ.สงป.กห.  
6
พ.อ.(พ) คณธัช   ชนะกาญจน์ (อุ๊) รอง ผบ.มทบ.23  
7
พลตรี จิรเดช   กมลเพ็ชร (โม) รอง มทภ.3  
8
พลตรี จิรศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ (จู๊ด) ผทค.ทบ.  
9
พ.อ.(พ) จิระศักดิ์   ขำประถม(ต้อม) นปก.ประจำ มทบ.21  
10
พลตรี จิรัชญ์  บุญชญา (น้อย) ผบ.พล.พน.4   
11
พ.อ.(พ) จิระศักดิ์  แสงทองศรี (จ้อย) นปก.ประจำ ขว.ทบ.  
12
พ.อ.(พ) ฉลองชัย   ยาวะโนภาส (หลอง) ผอ.กยก.ทน.2  
13
พลเอก ชัชชัย   ภัทรนาวิก (โป๊ป) ปษ.สปท.  
14
พ.อ.(พ) ชัยณภนท์   อเนกเวียง (เหมี่ยว) นปก.ประจำ มทบ.11  
15
พ.อ.(พ) ชัยพิพัฒน์   รันสูงเนิน (เบิ้ม) รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่3  
16
พลเอก ชัยวัฒน์   โฆสิตาภา (เบี้ยว) ผทค.พิเศษ สป. โอนย้าย ผู้ตรวจราชการ สน.นายก
17
พลโท ชัยวิน   ผูกพันธุ์ (เบิร์ด) ปษ.สป.  
18
พ.อ.(พ) ชาญชาย   ไชยกุล (แก่) นปก.ประจำ มทบ.39  
19
พ.อ.(พ) ชาญวิทย์    ทองพลับ (แอ้) ฝสธ.ประจำ ผบช.กอ.รมน.  
20
พ.อ.(พ) ชาญวิทย์   ภัสสรโยธิน (แอ๋) นปก.ประจำ สส.  
21
พลตรี ชาตรี   สุวรรณภูมิ (ตรี) ผทค.ทบ.  
22
พลตรี ชานนท์   ใช้สง่า (หนุ่ม) รอง ผอ.ศปป.2 ปรมน.ทบ.  
23
พลตรี เชิงชาย   กระตุฤกษ์ (เจี๊ยบ) ผทค.ทบ.  
24
พ.อ.(พ) ฐากฤช   สระคูพันธ์ (ติ๊ก) นปก.ประจำ ทบ.  
25
พลเอก ณตฐพล   บุญงาม (จิงโจ้) ผทค.พิเศษ สป.   
26
พลโท ณรงค์   พฤกษารุ่งเรือง (แดง) รอง หน.ฝสธ.ประจำ ผบช.  
27
พลตรี ณรงค์กร   บัวเงิน (กร) ผทค.ทบ.  
28
พลโท ณัฏฐพล   จันทร์สอกลิ่น (สัว) ปษ.สป.  
29
พลตรี เทพชาตรี  ฝั่งสระ(หนูหล่อ) ผทค.บก.ทท.  
30
พลโท ธเนศ   วงศ์ชะอุ่ม (หม่อง) จก.ยศ.ทบ.  
31
พ.อ.(พ) ธีรชัย   แสนสะสม (แท่ง) ผช.ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ.  
32
พ.อ.(พ) นคร   กาญจนพฤกษ์ (เปา) นปก.ประจำ สพ.ทบ.  
33
พลเอก นเรนทร์   สิริภูบาล (บัง) ผบ.สปท.  
34
พ.อ.(พ) นฤชาติ   บุญเกื้อหนุน (น้อง) นปก.ประจำ กร.ทหาร   
35
พ.อ.(พ) นันทวัฒน์   ทัศนงาม (ตุ้ย) รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.  
36
พ.อ. นันโท   แต้สุข (แป๊ะ) ประจำ มทบ.42   
37
พลตรี บัญชา   อาจคำพันธุ์ (หน่อง)  ผบ.พล.ช.  
38
พ.อ.(พ) บุญส่ง   มะลิวัลย์ (สีเทา) นอกราชการ  
39
พลตรี บูระพา   ต๊ะวิชัย (แป๊ะ) ผทค.ทบ.  
40
พลตรี เบญจพล รังษีภานุรัตน์(เบญ) ผทค.สป.  
41
พ.อ.(พ) ปรเมศ   อุมรินทร์ (หนู) นปก.ประจำ มทบ.39  
42
พลโท ปรัชญา   เฉลิมวัฒน์ (เอี้ยง) ผทค.พิเศษ สป.  
43
พลโท ปราการ   ปทะวานิช (แยม) ผบ.นรด.  
44
พลตรี ปราโมทย์    นาคจันทึก (ป้อม) ผบ.มทบ.23  
45
พลตรี ปรีชา   จึงมั่นคง (ป๋อ)  ผบ.พล.ม.3  
46
พลตรี ปิยพล   ผลาสินธุ์  (เบียร์) ผทค.ทบ.  
47
พันเอก ปิยะพล   ทั่งกรณ์ (เก๋) ผช.สัสดี จ.ปัตตานี  
48
พลตรี พงศ์พิพัฒน์    ชมะนันทน์ (เอ๋) ผชก.บก.ทท.  
49
พลตรี พงศ์อานันท์    รมยะนันทน์ (ไก่แก้ว) ผทค.ทบ.  
50
พ.อ.(พ) พัฒนพงศ์   มูลศาสตร์ (ต้อย) นปก.ประจำ ยศ.ทบ.  
51
พลโท พันลึก    สุวรรณทัต (เอย) ผทค.พิเศษ สป. **ลาออก
52
พลตรี พิชัย   กิ่งแก้ว (บัง) ผทค.บก.ทท.  
53
พลโท พิสัณห์   ปฐมเอม (สัน) ผอ.วปอ.  
54
พลโท ไพโรจน์   วิไลลักษณ์ (ต๋อย) จก.ชด.ทหาร  
55
พลตรี ภาสกร   ทวีตา (ชาย) ผบ.มทบ.43   
56
พ.อ.(พ) มานพ    ไขขุนทด  (ไข) นปก.ประจำ มทบ.21  
57
พลตรี ยุทธชัย    เทียรทอง (หนิง) ผบ.มทบ.14  
58
พลตรี วรพล   วรพันธ์  (แขก) ผบ.มทบ.42  
59
พลตรี วัฒนะ   พลจันทร์  (น้อย) รอง ผบ.ศตก.  
60
พ.อ.(พ) วิระ   สอนถม (ติงลี่) .  
61
พลตรี วิรัตน์   นาคจู (ไก่) รอง ผบ.นปอ.  
62
พลตรี วิโรจน์   เกิดแสง (เล็ก) รอง ผอ.วปอ.สปท.  
63
พลโท วิวัฒน์ไชย    ศรีมานพ (ตุลย์) หน.ฝสธ.บก.ทท.  
64
พ.อ.(พ) วีระศักดิ์   ทองอร่าม (นก) นปก.ประจำ กช.  
65
พ.อ. ศรศิริ   จุ้ยรอด (จุ้ย) ประจำ สลก.บก.ทท.  
66
พลตรี ศักดิ์ชัย   ธนศรีสุนีย์ (หรั่ง) ผอ.สตน.ทบ.  
67
พ.อ.(พ) ศุภณัฏฐ์   แจ้งจิตร์ (วัฒน์) รร.กสร.ศสร.  
68
พ.อ.(พ) ศุภพิชญ์   เผื่อนงูเหลือม (ก้อง.โด้) นปก.ประจำ มทบ.33  
69
พ.อ.(พ) สมชาย   เพ็ชรประไพ (อู๊ดดี้) บชร.2   
70
พลโท สราวุธ   รัชตะนาวิน (อ้น) ผอ.สสน.สป.  
71
พลโท สัณห์เพชร   สายสรรพมงคล (หนุ่ม) ผทค.พิเศษ บก.ทท.  
72
พลโท สุชาติ   วงษ์มาก (ชาติ) ปษ.สป.  
73
พลตรี สุปัญญา   วิไลรัตน์ (บอย) ผบ.มทบ.310  
74
พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย (อ๊อด) มทน.3  
75
พลตรี สุเมธี   สานสุวรรณ (ปี๊ด) ผทค.บก.ทท.  
76
พลตรี สุรยุทธ   พุกจินดา (พุก) ผทค.ทบ.  
77
พ.อ.(พ) แสงศักดิ์ ละมั่งทอง (เต้ย) นปก.ประจำ ขว.ทบ.  
78
พ.อ.(พ) โสรัช สุขมาก (เต้) นปก.ประจำ นทพ.  
79
พลตรี หิรัญ   ศรีสุก (ตึ้ด) ปษ.สปท.  
80
พลโท อภิชาติ  สุขแจ่ม(จี๊ด) ปษ.ทบ.  
81
พลโท อยุทธ์  ศรีวิเศษ(อุ๋ย) จก.กพ.ทบ.  
82
พลตรี อรรถพร   อินทรทัต(เจี๊ยบ) ผทค.ทบ.  
83
พลตรี อัครพล พงษ์สวัสดิ์ (ตม) น.ฝสธ.ประจำ สน.ผบ.ทบ.  
84
พลตรี อาคม   พงศ์พรหม (คม) รอง มทน.4   
85
พลตรี อุกฤษฏ์   นุตคำแหง (อ๋อง) ผบ.พล.ร.4  

 

 
ลำดับ
ยศ
ชื่อ สกุล
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
พลตรี กนิษฐ  ชมะนันทน์ (ต่อ) ผทค.บก.ทท.   
2
พลตรี จิรนันท์   กัณฑวงศ์ (ป๋อง) ผทค.ทบ.  
3
พลเอก เฉลิมพล   ศรีสวัสดิ์ (แก้ว) เสธ.ทหาร  
4
พ.อ.(พ) นริศ   รุจานันท์ (หนุ่ม) นปก.ประจำ มทบ.21  
5
พลตรี บุญยืน   อินกว่าง (ยืน) รอง มทน.3  
6
พลตรี ปราโมทย์   ศรีสวัสดิ์ (โมทย์) ผทค.บก.ทท.  
7
พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์     สัมมาทัต (อ๊อด) นปก.ประจำ พบ. ..
8
พลตรี พีรวัชฌ์   แสงทอง (อ้อ) รอง ผอ.สมท.ปรมน.ทบ. ลาออก
9
พลโท รักษ์พล   จันทร์เหลือง  (ปุ้ม) รอง ผอ.อผศ.  
10
พ.อ.(พ) รัชชพล   บุญวัฒนะกุล  (หนู) รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่17 ..
11
พลโท เรืองสิทธิ์   มิตรภานนท์  (ตุ้ม) ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ.  
12
พ.อ.(พ) วัชรพล   จุมพล  (หน่อง) นปก.ประจำ มทบ.11  
13
พ.อ. วัลลภ   แตงสาขา  (ตะเข้) ประจำ บก.ทบ.  
14
พ.อ.(พ) วีรวัฒน์   วิวัฒน์วานิช (เจี๊ยบ) นปก.ประจำ มทบ.39  
15
พลตรี สมดุลย์   เอี่ยมเอก (โต้ง) ผบ.พล.ร.15  
16
พ.อ.(พ) สมภพ   ศรีศิริ (โอ๋) รอง จก.วศ.ทบ.  
17
พลโท สัณทัศน์   นันทิภาคย์หิรัญ (กวาง) รอง ผบ.นทพ.  
18
พลตรี สุรศักดิ์   ฉัตรกุล ณ อยุธยา (ปู) รอง จก.กพ.ทบ.  
19
พ.อ.(พ) สุรัตน์   เลิศล้ำ (เต้) รศ.สกศ.รร.จปร.  
20
พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ (ต้น) รอง มทภ.3  
Visitors: 227,236