เพื่อนที่จากไป

รายชื่อสมาชิก จปร.32 ที่เสียชีวิต
ลำดับ ชื่อ-สกุล เมื่อ
1 นนร.อดิศร   สุขอ่ำ เม.ย.2526
2 นนร.สรรเสริญ ทองคำวงศ์ 2526
3 นนร.นารท   พฤกษา 17 มี.ค.2527
4 นนร.อนุพงษ์  วิทยาพูล 2527
5 ร.ต.เชิดศักดิ์  โสภา 2529
6 พ.ต.อนุพงศ์  บุญญะประทีป 3 ก.พ.2530
7 ร.อ.ทศพร  วงศ์มิตร 2530
8 พ.ท.ณรงค์  บัวงาม 2531
9 ร.อ.จุลเศรษฐ์   ราษฏรดี ก.ย.2532
10 ร.อ.ศิริพจน์  วายโสกา 29 มี.ค.2534
11 ร.อ.จิรศักดิ์  บรรเทากุล 2535
12 พ.ต.สมควร  มาลาศรี 2537
13 พ.ต.สุรศักดิ์  พูนทรัพย์ 1 ม.ค.2539
14 พ.อ.(พ)ธราวุธ  บุนนาค 23 ก.พ.2543
15 พ.อ.(พ) อนุศักดิ์ ชูศักดิ์ 23 ก.พ.2543
16 พล.ต.วีรพงษ ศานติธรรม 2548
17 พล.ท.สนธิชัย ตุ้มหิรัญ 25 ก.พ.2549
18 พ.ท.พัฒน์  แจ่มสุกใส 2553
19 พ.อ.(พ)ฉลอง บุญชะม้อย 7 พ.ค.2555
20 พ.อ.วรพงษ์  ชูโต 15 เม.ย.2556
21 พ.อ.ธานี  นภามาศ 25 ต.ค.2556
22 พ.อ.(พ)สัญญา  เกษตรเวทิน 21 พ.ย.2557
23 พ.อ.(พ)ไกรสร  พันธจักร 29 ก.ค.2558
24 พ.อ.(พ)สุรเดช  มะนิลา 18 เม.ย.2559
25
พ.อ.(พ)ธัญญสิทธิ์ ศีลพิสุทธิ์
25 เม.ย.2561
26
พ.ต.สุรเชษฐ์  จุระเสถียร
4 ม.ค.2562
27 พ.อ.(พ)ราชรักษ์ ฝนมณี 29 มี.ค.2562
28 พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ 29 ก.พ.2563
29
นาย นนทวัชร์(พงศ์ศักดิ์) เชาวลิต
5 พ.ค.2563
30
พ.อ. สุรยุทธ  หมีปาน
24 พ.ค.2563
31
พระธนกฤต(ธีรภัทร) วิไลจิตต์
3 ธ.ค.2563
32
พล.ต.สมดุลย์  เอี่ยมเอก
18 มี.ค.2564
33
พ.ท.ธวัธชัย  บุญเรือง
20 ก.ย.2564
34
พล.อ. ธวัธชัย  มาชมสมบูรณ์
26 ต.ค.2564
35 พ.อ.(พ) ภาคภูมิ   อ่อนนุช 21 ม.ค.2565
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 22 ม.ค.2565
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ พ.ต.วิชัย (ชุน) ID Line : wichai2132

Visitors: 241,350