นนร. 32 (ปี 23 - 27)

นักเรียนนายร้อย จปร.32
Visitors: 270,650