การจัดประกวดพระเครื่อง

คำสั่งคณะกรรมการรุ่น จปร.32

ที่     1 /2559

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ฯ

--------------------------------

                   เพื่อให้การดำเนินการจัดงานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ฯ ของคณะกรรมการนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 32 ที่กำหนดไว้ในวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (โซนบี) แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ฯ ดังนี้

                   1. คณะกรรมการ ประกอบด้วย

                       1.1 คณะกรรมการจัดงาน            :     ผนวก ก

                       1.2 คณะกรรมการดำเนินงาน        :     ผนวก ข

                       1.3 หน้าที่ของกรรมการฝ่ายต่างๆ   :     ผนวก ค

                   2.อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่างๆ ในข้อ 1 ให้คณะกรรมการดำเนินงานกำหนดหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในคณะกรรมการดำเนินงาน จัดการประชุม และแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 32  ทราบทุกเดือน และให้คณะกรรมการในข้อ 1 พ้นสภาพเมื่อรายงานผลรายรับ-รายจ่าย จากการจัดงานแก่คณะกรรมการนักเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 32 และสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย เสร็จเรียบร้อยแล้ว

                   ทั้งนี้  ตั้งแต่ 8 เม.ย.59 เป็นต้นไป 

                                      สั่ง   ณ   วันที่    12    พฤษภาคม  พ.ศ.2559

                                     

                                             (ลงชื่อ) พลตรี นเรนทร์  สิริภูบาล

                                                             (นเรนทร์  สิริภูบาล)

                                   ประธานคณะกรรมการนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 32       

 

ผนวก ก  คณะกรรมการจัดงานการประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์

 

                   คณะกรรมการจัดงานฯ

                   1. พลตรี นเรนทร์  สิริภูบาล           ประธานกรรมการจัดงานฯ

                   2.รองประธานกรรมการจัดงานฯ

                       2.1 พลโท อภิชาติ     วิไลเนตร

                       2.2 พลตรี สมชาย     เพ็งกรูด           

                       2.3 พลตรี ศรีศักดิ์     พูนประสิทธิ์      

                       2.4 พลตรี พิสัณห์     ปฐมเอม 

---------------------------------------

 

                   

ผนวก ข  คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์

 

                   คณะกรรมการดำเนินงานฯ

                   1. พลโท ณภัทร  สุขจิตต์           ประธานกรรมการดำเนินการ

                   2.รองประธานกรรมการดำเนินการ

                       2.1 พลโท สิทธิพล  นิ่มนวล                   2.2 นายมานพ  บุญชื่น

                       2.3 พลตรี ธัญญา  เกียรติสาร                 2.4 พลตรี สุภโชค  ธวัชพีระชัย

                       2.5 พันเอก แมนศักดิ์  บุญโพธิ์แก้ว           2.6 นายจักร์กริช  ทรัพย์ไพศาล

                       2.7 นายกิตติศักดิ์  เกียรติไกรวัลศิริ           2.8 พลตรี ธวัชชัย  ชวนสมบูรณ์

                       2.9 พลตรี วิชา  ไผ่เกาะ                       2.10 พลตรี ปิยพล  ผลาสินธุ์

                       2.11 พลตรี ณรงค์  พฤกษารุ่งเรือง           2.12 พันเอก วรพล  วรพันธุ์

                       2.13 พันเอก วัฒนะ  พลจันทร์               2.14 พันเอก อดิศักดิ์  ประชากิตติกุล

                       2.15 พันเอก ศิรพล  ศิริบาล

                   3.เลขานุการ

                       3.1 พันเอก พัลลภ  เฟื่องฟู          เลขานุการ

                       3.2 พันเอก ภัคถพณ  ป้อมบุบผา    ผู้ช่วยเลขานุการ

                   4.เหรัญญิก

                       4.1 พันเอก ชาญณรงค์  ยี่โต๊ะ       เหรัญญิก

                       4.2 พันเอก สมภพ  ศรีศิริ           ผู้ช่วยเหรัญญิก

                   5.กรรมการฝ่ายหารายได้

                       5.1 พลตรี สุชาติ  วงษ์มาก          หัวหน้าฝ่ายหารายได้

                       5.2 พันเอก พงศ์พิพัฒน์  ชมะนันท์            5.3 พลตรี ชยันต์  เดชศร

                       5.4 พลตรี ชัชชัย  ภัทรนาวิก                  5.5 พลตรี ณัฎฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์

                       5.6 พลตรี ธานินทร์  สนิทชน                  5.7 พลตรี บุญยืน  อินกว่าง

                       5.8 พลตรี ปราการ  ปทะวานิช                5.9 พลตรี ปริญญา  ฉายดิลก

                       5.10 พลตรี เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์          5.11 พลตรี เจษฎาภรณ์  เขม้นงาน

                       5.12 พลตรี วัชระ  พิทยานรเศรษฐ          5.13 พลตรี สราวุธ  รัชตะนาวิน

                       5.14 พลตรี สิทธิชัย  เกียรติไพบูลย์          5.15 พลตรี สุเทพ  หิมารัตน์

                       5.16 พลตรี สุนัย  ประภูชะเนย์                5.17 พลตรี สุรเดช  ประเคนรี

                       5.18 พลตรี อภิชาติ  สุขแจ่ม                  5.19 พลตรี อภิรมย์  อินตเกษกรรม

                       5.20 พลตรี อัชฌา  คงสมบูรณ์                5.21 พลตรี พงศ์อานันท์  รมยะนันทน์

                       5.22 พลตรี พัชร  รัตตกุล                    5.23 พลตรี วิวัฒน์ไชย  ศรีมานพ

                       5.24 พันเอก กิตติพัมนธ์  ชูพิพัฒน์           5.25 พันเอก คณธัช  ชนะกาญจน์

                       5.26 พันเอก จิรเดช  กมลเพ็ชร              5.27 พันเอก จิรัชญ์  บุญชญา

                       5.28 พันเอก เชิงชาย  กระตุฤกษ์             5.29 พันเอก ณรงค์กร  บัวเงิน

                       5.30 พันเอก ณรงค์ศักดิ์  เสาธง              5.31 พันเอก ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น

                       5.32 พันเอก ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์         5.33 พันเอก ไตรรัตน์  ไชยนุรักษ์

                       5.34 พันเอก ธนิต  บุตรจินดา                5.35 พันเอก นันทวัฒน์  ทัศนงาม

                       5.36 พันเอก บรรดิษฐ์  อินทสังข์             5.37 พันเอก ปรัชญา  เฉลิมวัฒน์

                       5.38 พันเอก พิสิฏฐ์  สัมมาทัต                5.39 พันเอก พีรวัชฌ์  แสงทอง

                       5.40 พันเอก มนัส  แถบทอง                  5.41 พันเอก วัลลภ  ประดับศิลป์

                       5.42 พันเอก วิชัย  มารศรี                    5.43 พันเอก ประชุม  พันธ์โสตถี

                       5.44 นายวีระ  กาวดิลก                      5.45 พันเอก วุฒิชัยษ์  ชูฤทธิ์

                       5.46 พันเอก สรศิริ  ปริญญานันท์           5.47 พันเอก สมบัติ  อ้นหนู

                       5.48 นายสานิต  นาตะจิตติ                   5.49 พันเอก สุปัญญา  วิไลรัตน์

                       5.50 พันเอก สุรชิน  กาญจนจิตติ             5.51 พันเอก นิวัต  ก้อนทอง

                       5.52 พันเอก อนุพนธ์  ฟูเฟื่อง                 5.53 พันเอก อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์

                       5.54 พันเอก จีรนันท์  กัณฑวงศ์              5.55 พันเอก มงคล  รัตนจันทร์

                       5.56 พันเอก อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์               5.57 พันตรี อภิเดช  พสุธาเลิศ

                       5.58 พันเอก อาทิตย์  ศรีหริ่ง                5.59 พันเอก อำนาจ  นาคศรี

                       5.60 พันเอก อุกฤษฏ์  นุตคำแหง             5.61 พันเอก ชูศักดิ์  สงวนบุญญพงษ์

                       5.62 พันเอก วิชาญ  สุขสง                   5.63 นายประจักษ์  จันทร์ทิม

                       5.64 พันเอก ปรีชา  เบ็ญจขันธ์               5.65 พันเอก ปิยะพล  ทั่งกรณ์

                       5.66 พันเอก พิชิต  วันทา                     5.67 พันเอก พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์

                       5.68 พันเอก มาโนชญ์  รัตนเลขา            5.69 พันเอก วีรวัฒน์  วิวัฒน์วานิช

                   6.กรรมการฝ่ายประสานงาน

                       6.1 พันเอก สมนึก  สีสังข์           หัวหน้าฝ่ายประสานงาน

                       6.2 พันเอก ภูมิทัศ  กิตติบุญกานต์

                   7.กรรมการฝ่ายจัดเก็บสิทธิประโยชน์

                       7.1 พลตรี เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์       หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บสิทธิประโยชน์

                       7.2 พลตรี เกียรติศักดิ์  ลิลิตธรรม  

                       7.3 พลตรี มานะ  เกิดโถ

                   8.กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

                       8.1 พลตรี กิตติธัช  บุพศิริ           หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

                       8.2 พันเอก จิรศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ

                       8.3 พันเอก ธีรชัย  แสนสะสม                     

                       8.4 พันเอก จุลเจน  สืบนุสนธิ์

                   9.กรรมการฝ่ายสนับสนุน

                       9.1 พันเอก อุทัย  คงวาสน์          หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน

                       9.2 พันเอก ประวิทย์  เอี่ยมสังข์    

                       9.3 พันเอก หิรัญ  ศรีสุก

                   10.กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจัดเลี้ยง

                        - พลตรี สุภรัตน์  เงินบำรุง           หัวหน้าฝ่ายจัดสถานที่และการจัดเลี้ยง

                   11.กรรมการฝ่ายขนส่งการจราจร และรักษาความปลอดภัย

                        - พันเอก วัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์  หัวหน้าฝ่ายขนส่งการจราจรฯ

                   12. กรรมการฝ่ายสูจิบัตรและสิ่งพิมพ์

                       12.1 พันเอก นฤชาติ  บุญเกื้อหนุน   หัวหน้าฝ่ายสูจิบัตรและสิ่งพิมพ์

                       12.2 พันเอก อติชาติ  กฤตยพงษ์

                   13.กรรมการฝ่ายถ้วยรางวัล/ของรางวัล

                       13.1 พันเอก ประธาน  นิลพัฒน์      หัวหน้าฝ่ายถ้วยรางวัล/ของรางวัล

                       13.2 พันเอก สุรศักดิ์  ฉัตรกุล ณ อยุธยา

                   14.กรรมการฝ่ายต้อนรับ

                       14.1 พันเอก เทพชาตรี  ฝั่งสระ       หัวหน้าฝ่ายต้อนรับ

                       14.2 พันเอก ชูเกียรติ  ช่วยเพชร

 

---------------------------------------

 

ผนวก ค  หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินงานในแต่ละฝ่าย

 

1.เลขานุการ

 • เป็นผู้ช่วยประธานการดำเนินงานฯ  ในการบริหารงาน กำหนดนโยบาย ประสานงาน กำกับดูแล คณะกรรมการดำเนินงานการประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์
 • ช่วยเหลือประธานการดำเนินงานฯ ในการติดต่อประสานงานกับกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ
 • จัดเตรียมการประชุม ร่างวาระการประชุม และจดบันทึกประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่มีการประชุม
 • สรุปแผนงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงานฯ

2.เหรัญญิก

 • เปิดบัญชีธนาคารในการจัดประกวดพระบูชา-พระเครื่อง ของคณะกรรมการนักเรียนนายร้อย จปร.32
 • รายงานการเบิก-จ่าย การใช้เงินของคณะกรรมการให้ประธานดำเนินงานทราบทุกครั้ง
 • ติดตามจัดเก็บเงินในส่วนของผู้สนับสนุนในการจัดทำสูจิบัตร เมื่อได้รับการประสานจากกรรมการฝ่ายต่างๆ
 • จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ร่วมประมูลในวันจัดเลี้ยง และติดตามจัดเก็บให้เรียบร้อย
 • ประสานกรรมการฝ่ายจัดเก็บสิทธิประโยชน์ ในการวางแผนการจัดจำหน่ายกล่องพระและจัดพิมพ์บัตรผ่านประตู
 • จัดทำงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการทุกฝ่าย
 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานทุกครั้ง

3.กรรมการฝ่ายจัดหารายได้

 • วางแผนจัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุน ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการจากผู้สนับสนุนในการจัดทำสูจิบัตร
 • กำหนดรางวัลในการประกวด โดยประสานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบ
 • การจองแผงพระโดยสมาคมฯ
 • วางแผนการจัดพิมพ์สูจิบัตรร่วมกับฝ่ายสูจิบัตรและสิ่งพิมพ์
 • วางแผนการแจกจ่ายสูจิบัตร
 • ประสานการปฏิบัติกับศูนย์ประสานงานการจัดประกวดพระเครื่อง
 • วางแผนให้คณะกรรมการในส่วนของแต่ละกองทัพภาค แบ่งงานรับผิดชอบในการจัดหาผู้สนับสนุน เพื่อการจัดทำสูจิบัตรและในวันงานเลี้ยงกรรมการ
 • ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการทุกส่วนเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์

4.กรรมการฝ่ายประสานงาน

 • ประสานสมาคมผู้นิยมพระบูชา-พระเครื่องไทย
 • จัดลำดับรายการประกวดพระบูชา-พระเครื่อง
 • จัดเตรียมบัตร กรรมการ VIP, กรรมการและเจ้าหน้าที่
 • วางแผนร่วมกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการแจกบัตรเชิญ VIP
 • ประสานงานกับกรรมการฝ่ายสถานที่และการจัดเลี้ยง ในพิธีเปิด พิธีมอบรางวัล

5.กรรมการฝ่ายจัดเก็บสิทธิประโยชน์

 • จัดเก็บเงินค่าผ่านประตูในวันจัดประกวด
 • รับผิดชอบการจำหน่ายกล่องบรรจุพระในวันดำเนินงาน
 • ประสานงานกับกรรมการฝ่ายเหรัญญิก โดยใกล้ชิด
 • ประสานงานกับกรรมการที่ปรึกษา เมื่อได้รับมอบภารกิจเพิ่มเติม

6.กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

 • วางแผนกำหนดการการแถลงข่าว
 • วางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดประกวดพระบูชา-พระเครื่อง โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
 • วางแผนการแจ้งข่าวสารรายละเอียดในการดำเนินงานประกวดพระบูชา-พระเครื่องให้กับสมาชิก จปร.32 ทราบ
 • ประสานสื่อมวลชนสายพระบูชา-พระเครื่อง ร่วมแถลงข่าวการจัดประกวด
 • วางแผนการบันทึกภาพในวันเริ่มดำเนินงาน

7.กรรมการฝ่ายสนับสนุน

 • จัดเตรียมยานพาหนะเพื่อรับของบริจาคจากผู้เข้าร่วมงานในวันแถลงข่าว
 • จัดทำบัญชีคุมสิ่งของบริจาค เพื่อกำหนดหาผู้ประมูล (ในวันจัดเลี้ยง)
 • จัดลำดับการประมูลโดยประสานกับคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้
 • จัดแผนพระในวันประกวด
 • สนับสนุนและช่วยเหลือกรรมการฝ่ายต่างๆ เมื่อมีการร้องขอ

8.กรรมการฝ่ายสถานที่และการจัดเลี้ยง

 • เตรียมการประสานกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เรื่องการจัดสถานที่ เวทีประกวด งานประมูล
 • จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มงานประกวดพระบูชา-พระเครื่อง โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ
 • ประสานกับเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในการจัดงานเลี้ยงคณะกรรมการ
 • จัดเตรียมที่เวทีประกวดก่อน 1 วัน โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ
 • เตรียมการเรื่องโต๊ะหมู่บูชา
 • จัดเตรียมสถานที่พักให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดพระบูชา-พระเครื่อง
 • จัดเตรียมสถานที่พักสำหรับแขก VIP ของคณะกรรมการนักเรียนนายร้อย จปร.32
 • ประสานงานกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยในการดูแลพื้นที่ ซึ่งใช้ในการพักผ่อนของคณะกรรมการชุดต่างๆ
 • ประสานรายละเอียดเบื้องต้น กับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เกี่ยวกับลำดับขั้นตอนหรือบุคคลที่เข้าร่วมแสดงในงาน
 • เพิ่มเติมรายละเอียดการแสดงบนเวที ได้ตามความเหมาะสม โดยเสนอวิธีปฏิบัติให้ประธานดำเนินงานเป็นผู้สั่งการ
 • ประสานวงดนตรีเกี่ยวข้อง เนื้อร้องและทำนองสำหรับการเชิญแขก VIP ขึ้นเวทีร้องเพลง
 • ประสานงานกับผู้รับผิดชอบของสมาคมฯ ในรายละเอียดขั้นตอนให้กรรมการในฝ่ายต่างๆ รับทราบและหาแนวทางในการปฏิบัติ
 1. กรรมการฝ่ายขนส่ง การจราจร และการรักษาความปลอดภัย
 • จัดยานพาหนะสำหรับการจัดส่งถ้วยรางวัล, ของรางวัล โดยประสานกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดยานพาหนะสำหรับจัดส่งหนังสือรางวัลชนะเลิศ ไว้ ณ กองอำนวยการประกวดล่วงหน้า 1 วัน และจัดเจ้าหน้าที่ดูแล
 • เตรียมสถานที่จอดรถ/ประสานเจ้าหน้าที่จราจร ประจำบริเวณที่จอดรถ และทางแยกสำคัญ
 • ป้ายบอกเส้นทางไปที่บริเวณลานจอดรถ
 • ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ด้านการจราจร
 • จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ รปภ. เพื่อดูแลสถานที่และบุคคลสำคัญ
 • ช่วยเหลือกรรมการฝ่ายจัดเก็บสิทธิประโยชน์ เช่น การตรวจบัตรผ่านประตูและการจัดจำหน่ายกล่องพระ
 • จัดเตรียมตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้พิมพ์บริเวณด้านหลังของฝ่ามือเมื่อมีการเข้า-ออกภายในสถานที่จัดการประกวด

10.กรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตร, สิ่งพิมพ์ และการจัดทำหนังสือรางวัลชนะเลิศ

 • แจกจ่ายสูจิบัตร
 • ทำหนังสือเชิญกรรมการ ........ ท่าน
 • เชิญกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยประสานการปฏิบัติกับกรรมการาฝ่ายประสานงาน โดยใกล้ชิด
 • เก็บรักษาแบบพิมพ์ ของหนังสือรางวัลที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

11.กรรมการฝ่ายถ้วยรางวัล และของรางวัล

 • ดำเนินการเรื่องการขอจารึกนามบนถ้วยรางวัลแต่ละประเภท
 • ดำเนินการเรื่องโล่เกียรติยศสำหรับผู้ชนะเลิศประเภทคะแนนรวมแต่ละโต๊ะ
 • จัดหาของรางวัลการประกวดตามที่คณะกรรมการกำหนด

12.กรรมการฝ่ายต้อนรับ ผู้ร่วมงานในการจัดประกวดพระเครื่อง

 • ประสานการปฏิบัติกับกรรมการฝ่ายหารายได้ ในการต้อนรับแขก VIP
 • ประสานงานกรรมการฝ่ายจัดเก็บสิทธิประโยชน์ และกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแล และกำหนดผู้รับผิดชอบแขก VIP ในแต่ละพื้นที่
 • ประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ เพื่อรวบรวมรายชื่อแขก VIP และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ เพื่อวางแผนการต้อนรับด้วยความเหมาะสม
 • เมื่อมีการเชิญนายทหารชั้นผู้ใหญ่หรือ VIP คนสำคัญให้ขึ้นบริเวณเวทีการแสดงกรรมการฝ่ายต้อนรับจะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ติดตามเพื่อดูแลความเรียบร้อย และเป็นการให้เกียรติกับบุคคลท่านดังกล่าว

 

ศูนย์ประสานงานการจัดประกวดพระเครื่อง จปร.32

                  

                   หัวหน้าศูนย์ฯ              พันเอก พัลลภ เฟื่องฟู

                   รองหัวหน้าศูนย์ฯ          พันเอก ภัคถพณ  ป้อมบุบผา

                   ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ        1.พันเอก สมนึก  สีสังข์

                                                2.พันเอก ภูมิทัศ  กิตติบุญกานต์

                   การติดต่อสื่อสาร

                   หน.ศูนย์ฯ        หมายเลข 094-5298855

                   รอง หน.ศูนย์ฯ   หมายเลข 081-6455707

                   ผช.หน.ศูนย์ฯ 1.หมายเลข 081-2962315

                   ผช.หน.ศูนย์ฯ 2.หมายเลข 097-1324876

                   สำนักงาน        หมายเลข 02-0000000, FAX 02-0000000 Email address. …………..

หน้าที่ศูนย์ประสานงานการจัดประกวดพระเครื่อง จปร.32

 • เป็นศูนย์รวบรวม สูจิบัตรเบื้องต้นและแจ้งข่าวสาร
 • เตรียมการประสานกับฝ่ายคณะกรรมการ เพื่อจัดทำหนังสือหรือเอกสารเพื่อให้ประธานลงนามในการดำเนินการจัดหาผู้สนับสนุนทำสูจิบัตร โดยมีแนวทางเบื้องต้นดังนี้

1. ลงโฆษณาเต็มหน้า         ราคา 10,000 บาท

2. ลงโฆษณาครึ่งหน้า        ราคา  5,000 บาท

3. ลงโฆษณารองปก          ราคา 25,000 บาท

4. ลงโฆษณาปกหลัง          ราคา 30,000 บาท

 • ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิกในการเก็บเงินสนับสนุน โดยใช้วิธีโอนเข้าบัญชีของกรรมการฝ่ายเหรัญญิก
 • กำหนดรายการประกวดพระบูชา-พระเครื่อง
 • วางแผนการแจกจ่ายสูจิบัตร
 • วางแผนการจัดพิมพ์และแจกจ่ายหนังสือ โดยการวางแผนการแจกจ่ายก่อน และแจกจ่ายในวันประกวด
 • วางแผนการหาผู้สนับสนุนการจัดทำสูจิบัตร รายได้จากการประมูล การจัดรูปหล่อ ตรวจสอบความถูกต้องและติดตามการชำระเงิน โดยประสานกับคณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิกโดยใกล้ชิด เมื่อจัดพิมพ์สูจิบัตร
 • เสนอแนะแนวทางกับคณะกรรมการจัดทำสูจิบัตร และสิ่งพิมพ์ เรื่องการลงปกหลังสูจิบัตร ควรลงเพื่อโปรโมทหนังสือรางวัลชนะเลิศ

---------------------------------------

VTR .งานประกวดพระเครื่อง ครั้งที่ 3 วันที่ 2 ตุลาคม 2559

Visitors: 273,330