คณะกรรมการรุ่น

หัวหน้านักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 32
1. นนร.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ 1พ.ค.27-31 มี.ค.28
ประธานรุ่น จปร.32
2. ร.ต.เบญจพล  รังษีภาณุรัตน์ (รก.*) 1 เม.ย.28-31ธ.ค.30 
3 ร.ท.ปิยพล  ผลาสินธุ์ 1 ม.ค.31-31ต.ค.34
4 ร.อ.สันทัด  บัวขาว 1 พ.ย.34-31ก.ย.36
5 พ.ต.ชัยวิน  ผูกพันธุ์ 1 ต.ค.36-31ธ.ค.37
6 พ.ต.ณรงค์   พฤกษารุ่งเรือง 1 ม.ค.38-31ธ.ค.39
7 พ.ท.ชัยณภนท์    อเนกเวียง 1 ม.ค.40-31ธ.ค.40 
8 พ.ท.เบญจพล  รังษีภาณุรัตน์ (รก.*) 1 ม.ค.41-31ธ.ค.41
9 พ.ท.ชัยวัฒน์   โฆษิตาภา 1 ม.ค.42-31ธ.ค.43
10 พ.อ.สุรศักดิ์    พงศ์ปลื้มปิติชัย 1 ม.ค.44-31ธ.ค.45
11 พ.อ.ชยันต์   เดชศร 1 ม.ค.46-31ธ.ค.47
12 พ.อ.สุชาติ   วงษ์มาก 1 ม.ค.48-31ธ.ค.51
13 พล.ต.นเรนทร์  สิริภูบาล 1 ม.ค.52-31ธ.ค.55
14 พล.ต.ชัยวิน   ผูกพันธุ์ 1 ม.ค.56-17 ก.ค.57 
15 พล.ต.สิทธิพล  นิ่มนวล (รก.*) 18 ก.ค.57-31ธ.ค.57 
16 พล.ท.นเรนทร์   สิริภูบาล 1 ม.ค.58-31ธ.ค.59
17 พล.ท.เฉลิมพล   ศรีสวัสดิ์ 1 ม.ค.60-31ธ.ค.61
18 พล.อ.นเรนทร์    สิริภูบาล 1 ม.ค.62-31ธ.ค.64
19 พลเอก เฉลิมพล   ศรีสวัสดิ์ 1 ม.ค.65-31ธ.ค.67

รก.* รักษาการ

.   คณะกรรมการรุ่น จปร.32  ได้มีการจัดตั้งและคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนายร้อยเพื่อหารายได้เข้ารุ่นและจัดงานรื่นเริงภายในโรงเรียน คณะกรรรมการรุ่น ชั้นปีที่ 3 จัดงานรื่นเริง งานกีฬากองพัน  ชั้นปี่ที่ 4  จัดงานรื่นเริง จบการฝึกภาคฤดูร้อน  

.  คณะกรรมการรุ่น จปร.32 ตั้งแต่เริ่มรับราชการ จนถึงปัจจุบัน จัดตั้งขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการของรุ่น การพบปะสังสรรค์ และการช่วยเหลือเพื่อนในรุ่นในด้านต่างๆ เดิมเน้นในการรวมตัวในกองทัพภาค

.  28 ต.ค.30 ร.ท.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ และสมาชิกเหล่าราบ ประมาณ 60 นาย จัดการประชุมสมาชิก* จปร.32 ที่ รร.ร.ศร. เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกรรมการกลาง จปร.32 และสวัสดิการสำหรับสมาชิกรุ่น

. พ.ศ.2531 ร.ท.ปิยพล ผลาสินธุ์ จบการศึกษาปริญญาโทจากสหรัฐ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน จปร.32* ร.อ.พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันท์ ร.ท.กฤษ สุนทรธรรม รองประธาน ฯ ร.ท.อภิชาติ วิไลเนตร เลขานุการรุ่น ร.ท.เบญจพล ฯ เหรัญญิก

. 23 พ.ย.34 สมาชิก จปร.32 ได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกรุ่นเป็นกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกและการบริหารงานของคณะกรรมการรุ่นใหม่ให้เหมาะสม

. 1 ม.ค.35 คณะกรรมการรุ่น ประกาศใช้ ระเบียบรุ่น จปร.32 ว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณของคณะกรรมการรุ่น พ.ศ.2535 และระเบียบรุ่น จปร.32 ว่าด้วย สวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2535

. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบรุ่น เพื่อใช้ให้เป็นระเบียบในการบริหารจัดการ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุด พ.ศ.๒๕๕๖

. คณะกรรมการรุ่นในส่วนกลาง เป็นผู้ดำเนินงานหลัก  ต่อมา จึงมีการดำเนินการคัดเลือก ประธานรุ่น มาบริหารในรูปคณะกรรมการมากขึ้น มีการจัดทำระเบียบรุ่น การดำเนินการคัดเลือกประธานรุ่น และคัดเลือกตัวแทนในระดับกองทัพภาค 

.  ประธานรุ่น ได้รับเลือกจากสมาชิกของรุ่น ให้เป็นประธาน  สมัยละ 2 ปี และเป็นติดต่อได้เพียง 2 สมัย(4 ปี)   เมื่อความสำคัญและการบริหารงานมีเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการรุ่นจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเหลืองานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

. คณะกรรมการรุ่น  มีกรรมการหลายฝ่าย เพื่อช่วยกันทำงาน  มาจนถึงปัจจุบัน

.  การแก้ไข ปรับปรุงระเบียบรุ่นใหม่ ระเบียบรุ่น จปร.๓๒ ว่าด้วยการบริหารจัดการ  ปี ๒๕๖๔  รายละเอียด ตามลิงค์ >>  ระเบียบรุ่น ปี ๒๕๖๔

Visitors: 274,757