คณะกรรมการรุ่น

.   คณะกรรมการรุ่น จปร.32  ได้มีการจัดตั้งและคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนายร้อยเพื่อหารายได้เข้ารุ่นและจัดงานรื่นเริงภายในโรงเรียน คณะกรรรมการรุ่น ชั้นปีที่ 3 จัดงานรื่นเริง งานกีฬากองพัน  ชั้นปี่ที่ 4  จัดงานรื่นเริง จบการฝึกภาคฤดูร้อน  

.  คณะกรรมการรุ่น จปร.32 ตั้งแต่เริ่มรับราชการ จนถึงปัจจุบัน จัดตั้งขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการของรุ่น การพบปะสังสรรค์ และการช่วยเหลือเพื่อนในรุ่นในด้านต่างๆ เดิมเน้นในการรวมตัวในกองทัพภาค

.  28 ต.ค.30 ร.ท.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ และสมาชิกเหล่าราบ ประมาณ 60 นาย จัดการประชุมสมาชิก* จปร.32 ที่ รร.ร.ศร. เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกรรมการกลาง จปร.32 และสวัสดิการสำหรับสมาชิกรุ่น

. พ.ศ.2531 ร.ท.ปิยพล ผลาสินธุ์ จบการศึกษาปริญญาโทจากสหรัฐ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน จปร.32* ร.อ.พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันท์ ร.ท.กฤษ สุนทรธรรม รองประธาน ฯ ร.ท.อภิชาติ วิไลเนตร เลขานุการรุ่น ร.ท.เบญจพล ฯ เหรัญญิก

. 23 พ.ย.34 สมาชิก จปร.32 ได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกรุ่นเป็นกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกและการบริหารงานของคณะกรรมการรุ่นใหม่ให้เหมาะสม

. 1 ม.ค.35 คณะกรรมการรุ่น ประกาศใช้ ระเบียบรุ่น จปร.32 ว่าด้วยการบริหารงานงบประมาณของคณะกรรมการรุ่น พ.ศ.2535 และระเบียบรุ่น จปร.32 ว่าด้วย สวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ.2535

. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบรุ่น เพื่อใช้ให้เป็นระเบียบในการบริหารจัดการ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ล่าสุด พ.ศ.๒๕๕๖

. คณะกรรมการรุ่นในส่วนกลาง เป็นผู้ดำเนินงานหลัก  ต่อมา จึงมีการดำเนินการคัดเลือก ประธานรุ่น มาบริหารในรูปคณะกรรมการมากขึ้น มีการจัดทำระเบียบรุ่น การดำเนินการคัดเลือกประธานรุ่น และคัดเลือกตัวแทนในระดับกองทัพภาค 

.  ประธานรุ่น ได้รับเลือกจากสมาชิกของรุ่น ให้เป็นประธาน  สมัยละ 2 ปี และเป็นติดต่อได้เพียง 2 สมัย(4 ปี)   เมื่อความสำคัญและการ

บริหารงานมีเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการรุ่นจึงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเหลืองานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

.  รายชื่อประธานและ คณะกรรมการรุ่น ตั้งแต่ ปี 2550  จนถึงปัจจุบัน  • คำสั่งคณะกรรมการรุ่น จปร.32 ที่ 1 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรุ่น จปร.32 (พ.ศ.2558-2559) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - เพื่อให้การบริหารจัดการรุ่น จปร.32 (พ.ศ.2558-...

  • คณะกรรมการบริหาร และโครงสร้าง/การจัด จปร.32 ปี 56 – 57 ------------------------------------------------------------------------------ คณะกรรมการบริหาร 1.1. ประธานรุ่น ...

  • คณะกรรมการบริหาร จปร.32 (พ.ศ.2554 – 2555) พล.ต.นเรนทร์ สิริภูบาล ประธานกรรมการ ร.อ.มล.ปนัดดา ดิศสกุล ที่ปรึกษา พ.อ.สุชาติ วงษ์มาก พ.อ.ชยันต์ เดชศร พ.อ.สุรศักดิ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย พ...

  • คณะกรรมการ จปร.32 ปี 2550 – 2551 คณะกรรมการกลาง ประธาน สุชาติ วงษ์มาก ที่ปรึกษา ม.ล.ปนัดดา , สุรศักดิ์( ก๋ง ) , ณรงค์ (แดง) รองประธาน มานะ (โถ) , มนัส ฝ่ายข้อมูลข่าวสาร และประ...
Visitors: 175,592