ทำเนียบรุ่น

  รายชื่อสมาชิก จปร.32  
รับราชการ นอกราชการ ประเภท วิสามัญ กิตติมศักดิ์
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 พ.อ.(พ) กนิษฐ  ชมะนันทน์ (ต่อ)
2 นาย กมลชนก  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (นก)
3 พ.ต. กฤต  สตารัตน์ (เกียรติ)
4 พล.ต. กฤติกร   รัสมิภูตานนท์ (อู๊ด)
5 พล.ต. กฤษฎาชัย   คล้ายฉิม (ป๋อ)
6 พ.อ.(พ) กฤษณ์   สุนทรธรรม (เอิ๊ท)
7 พล.ต. กฤษดา   พงษ์สามารถ (เหนียว)
8 พ.อ.(พ) กลยุทธ  ไกรฤกษ์ (อ๊อด)
9 พ.อ.(พ) กสิน  จ้อยประดิษฐ์  (จ้อย)
10 พ.อ. ก่อเกิด   มีสมบูรณ์ (มล)
11 นาย ก้อง  พงศ์มฆพัฒน์ (ก้อง)
12 พ.อ.(พ) กิติเชษฐ์   มโหธร (หยอย)
13 พล.ต. กิตติธัช   บุพศิริ (ปุ๋ม)
14 พล.ต. กิตติพงศ์   กาญจนาคม (เอ)
15 พล.ต. กิตติพันธ์  ชูพิพัฒน์ (อี๊ด)
16 พ.อ. กิตติพันธ์   เฉลิมแสนยากร (เอ็ม)
17 นาย กิตติศักดิ์   เกียรติไกรวัลศิริ (ติ๊)
18 พล.ต. เกษม   ทองสิงห์ (อ้วน)
19 พ.อ.(พ) เกษม   วังสุนทร (เษม)
20 พ.อ.(พ) เกษม   จั่นเรือง (แดง)
21 พ.อ.(พ) เกษียร   ยืนยง(น้อง)
22 พ.อ.(พ) เกียรติศักดิ์   วิเวก (โหน่ง)
23 พล.ท. เกียรติศักดิ์  ลิลิตธรรม (โอ๋)
24 นาย ไกรศร  อาจจำนงค์ (ปุ๊)
25 พ.อ.(พ) คณธัช   ชนะกาญจน์ (อุ๊)
26 พล.ต. คณาพร   มีสุวรรณ (ก้อย)
27 พล.ต. คมกฤช    พลพิลา (กบ)
28 พ.อ.(พ) คฤหัสถ์บดี  ปัตตพงศ์(ปุ้ม)
29 พล.ต. คำรณ   ชาติเสวียง(โบ๊ต)
30 นาย จอมพงษ์ น้อยอิ๋มใจ (จอม)
31 นาย จักร์กริช   ทรัพย์ไพศาล (กริช)
32 พ.อ.(พ) จำรัส   สังขะวร (รัส)
33 พล.ต. จิรเดช   กมลเพชร (โม)
34 พล.ต. จิรศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ (จู๊ด)
35 พ.อ.(พ) จิระศักดิ์   ขำประถม(ต้อม)
36 พล.ต. จิรัชญ์  บุญชญา (น้อย)
37 พล.ต. จิรนันท์   กัณฑวงศ์ (ป๋อง)
38 พ.อ.(พ) จิระศักดิ์  แสงทองศรี (จ้อย)
39 พ.อ.(พ) จุมพล   สุดสวาสดิ์ (จุ๋ม)
40 พ.อ.(พ) จุลเจน   สืบนุสนธิ์ (หนู)
41 พล.ต. เจษฏา   ประศาสน์กุล (เจษฏ์)
42 พล.ต. เจษฏาภรณ์   เขม้นงาน (ปู)
43 พ.อ.(พ) ฉลองชัย   ยาวะโนภาส (หลอง)
44 พล.ท.. เฉลิมพล   ศรีสวัสดิ์ (แก้ว)
45 นาย เฉลิมพงษ์   โพธิ์ทอง (อั้น)
46 พล.ต. ชยันต์   เดชศร (ตึ๋ง)
47 พ.อ.(พ) ชลภูมิ   แสงเดือน (เกลอ)
48 พ.อ. ชวพงษ์    ธีรเนตร (ผี,ชาย)
49 พล.ต. ชวรัตน์   สร้อยสังวาลย์ (ตุ่ม)
50 พ.อ.(พ) ชวลิต   เอี่ยมสอาด (อ๊อด)
51 พล.ท. ชัชชัย   ภัทรนาวิก (โป๊ป)
52 พ.อ.(พ) ชัยณภนท์   อเนกเวียง (เหมี่ยว)
53 พ.อ.(พ) ชัยพฤกษ์   กองสมบัติ (ป๊อก)
54 พ.อ.(พ) ชัยพิพัฒน์   รันสูงเนิน (เบิ้ม)
55 พล.ต. ชัยมนตรี   โพธิ์ทอง(ปาน)
56 พ.อ. ชัยยุทธ   คงสม (เมียด)
57 พล.ต. ชัยรัตน์   จ่างแก้ว (เจี๊ยบ)
58 พล.ท. ชัยวัฒน์   โฆสิตาภา (เบี้ยว)
59 พล.ท. ชัยวิน   ผูกพันธุ์ (เบิร์ด)
60 พล.ต. ชาญชัย   เอมอ่อน(หนุ่ม)
61 พ.อ.(พ) ชาญชาย   ไชยกุล (แก่)
62 พล.ต. ชาญณรงค์   ยี่โต๊ะ (โต๊ะ)
63 พ.อ.(พ) ชาญณรงค์    บุญสอน (ติ๊ก)
64 พ.อ.(พ) ชาญวิทย์    ทองพลับ (แอ้)
65 พ.อ.(พ) ชาญวิทย์   ภัสสรโยธิน (แอ๋)
66 พ.อ.(พ) ชาตรี   สุวรรณภูมิ (ตรี)
67 พล.ต. ชาตรี   กิตติขจร (แฮป)
68 พล.ต. ชานนท์   ใช้สง่า (หนุ่ม)
69 พ.อ.(พ) ชายมาศ   แก้วไทรหงวน (มาศ)
70 นาย ชินพร   จาตกานนท์
71 นาย ชินวุฒิ   ขาวสำลี (ชุก)
72 พ.ต. ชุมพร   นาวาพนม (ต้อ)
73 พ.อ.(พ) ชูเกียรติ   ช่วยเพชร (เต่า)
74 พ.อ.(พ) ชูชาติ   อุปสาร (อ๊อด)
75 พ.อ.(พ) ชูศักดิ์  สงวนบุญญพงษ์  (ใหญ่)
76 พล.ต. เชษฐา   ตรงดี (เชษ)
77 พ.อ.(พ) เชิงชาย   กระตุฤกษ์ (เจี๊ยบ)
78 ร.อ. เชิดพันธ์ แก้วกำเนิด (ไก่โรส)
79 พ.อ.(พ) ฐากฤช   สระคูพันธ์ (ติ๊ก)
80 พล.ต. ฐิติพล   ไวยพจน์ (อ้วน)
81 พ.อ.(พ) ฐิติวัฒน์   ศรีสังข์บุญ (อ๋อย)
82 พล.ท. ณตฐพล   บุญงาม (จิงโจ้)
83 พล.ต. ณพล   จีนวรรณ (เข้)
84 พล.ท. ณภัทร   สุขจิตต์ (แขก)
85 พล.ต. ณรงค์   พฤกษารุ่งเรือง (แดง)
86 พ.ท. ณรงค์   เพ็ญพักตร์ (แจ๊ว)
87 พล.ต. ณรงค์กร   บัวเงิน (กร)
88 พ.ท. ณรงค์พล  รัตนจาตุรงค์  (ต๊อก)
89 พ.อ.(พ) ณรงค์ศักดิ์   เสาธง (เจี๊ยบ)
90 พล.ต. ณรัช   สิห์ปภาภร (ต๊ะ)
91 พล.ต. ณัฏฐพล   จันทร์สอกลิ่น (สัว)
92 พล.ต. ณัฏฐ์พัชร์   ชาตวัฒนานนท์  (ตุ่น)
93 พ.อ.(พ) ณัฐดนัย  บุญถาวร (เขี้ยว) 
94 พล.ต. ณัฐพงษ์   มงคลนัฏ (ต้อ)
95 พล.ต. ณัฐวุฒิ   ชุณหะนันทน์(หมู)
96 พล.ต. ดำรงค์   สุ่มสังข์ (ดำ)
97 พ.อ.(พ) ดุลยทรรศน์   อิ่มอ้วน (อ๋อง)
98 พ.อ.(พ) ดุสิต   ปุระเสาร์ (หล้า)
99 พล.ต. ไตรเทพ   ศรีพันธุ์วงศ์ (เป้)
100 พ.อ.(พ) ไตรรัตน์   ไชยนุรักษ์ (เหน่ง)
101 พ.อ.(พ) ถาวร    ไทยแขก (แขก)
102 นาย ทนงศักดิ์   ตั้งวงษ์เลิศ (น้อง)
103 พ.อ.(พ) ทสร   ทรงสมบูรณ์ (จ๊อก)
104 พ.อ.(พ) เทพชาตรี  ฝั่งสระ(หนูหล่อ)
105 พ.อ. ธนภณ   ธรรมวัฒนา (เอ๊ะ)
106 พ.อ.(พ) ธนัช   บุญอารักษ์ (ตึ๋ง)
107 พ.อ. ธนากร   จิตรอนุกูล (อ้อ)
108 พ.อ.(พ) ธนิต   บุตรจินดา (นิด)
109 พล.ต. ธเนศ   วงศ์ชะอุ่ม (หม่อง)
110 พล.ต. ธวัชชัย   ชวนสมบูรณ์ (ชวน,เบ็น)
111 พ.อ.(พ) ธวัชชัย   สนทอง (บุ๋ม)
112 พ.ท. ธวัชชัย    บุญเรือง (ยาว)
113 พล.ต. ธวัชชัย   มาชมสมบูรณ์ (กุ้ง)
115 พล.ต. ธัญญา   เกียรติสาร  (อี๊ด)
116 พล.ต. ธานินทร์   สนิทชน (เจี๊ยบ)
117 พ.อ.(พ) ธีรชัย   แสนสะสม (แท่ง)
118 นาย ธีรภัทร   วิไลจิตต์ (ต้อม)
119 พ.อ.(พ) นคร   กาญจนพฤกษ์ (เปา)
120 นาย นครินทร์   รัตนกิจสุนทร (ริน)
121 พ.อ.(พ) นันทวัฒน์   คำภานุช (อุ๋ย)
122 พ.อ.(พ) นริศ   รุจานันท์ (หนุ่ม)
123 พล.ท. นเรนทร์   สิริภูบาล (บัง,แขก)
124 พ.อ.(พ) นฤชาติ   บุญเกื้อหนุน (น้อง)
125 พล.ต. นักรบ   วีระเดชะ (โต้ง)
126 พ.อ.(พ) นันทพล    เชื้อหน่าย (แจ๊ค)
127 พ.อ.(พ) นันทวัฒน์   ทัศนงาม (ตุ้ย)
128 พล.ต. นัทวัฒน์   ศรีสุพพัตพงษ์ (บุญถึง)
129 พ.อ. นันโท   แต้สุข (แป๊ะ)
130 พ.อ. นิคม    จันทรนิมะ (เล็ก)
131 นาย นิธิกร   เพียมา (รัน)
132 พ.อ. นิวัติ   ก้อนทอง (ก้อน)
133 พ.อ.(พ) นิวัติ   พิมพ์สอ (วัติ)
134 พล.ต. บรรจง   ไชยลังกา (จง)
135 พล.ต. บรรดิษฐ์    อินทสังข์ (ใหญ่)
136 นาย บัญชา    บัณฑิตย์ดำรงกุล (แดง)
137 พ.อ.(พ) บัญชา   อาจคำพันธุ์ (หน่อง)
138 พ.ท. บัวลอย   โงกสูงเนิน  (ลอย)
139 พ.อ.(พ) บารมี   แหวนเพชร  (มี)
140 พล.ต. บุญชู   กลิ่นสาคร (ชู,แชน)
141 พล.ต. บุญยืน   อินกว่าง (ยืน,พร)
142 พล.ต. บุญรอด   ศรีสมบัติ (ดำ)
143 พ.อ.(พ) บุญส่ง   มะลิวัลย์ (สีเทา)
144 พ.ท. บุญสืบ   เกตุราม (อ้วน)
145 พ.อ.(พ) บูระพา   ต๊ะวิชัย (แป๊ะ)
146 พล.ต. เบญจพล   รังษีภานุรัตน์ (เบญ)
147 พ.อ.(พ) ปฐมทรรศ   ปทุมทอง (เล็ก)
148 ร.อ.มล.  ปนัดดา   ดิสกุล (เหลน)
149 พ.อ.(พ) ปรเมศ   อุมรินทร์ (หนู)
150 นาย ประจักษ์   จันทร์ทิม (จัก)
151 พ.อ.(พ) ประชุม   พันธ์โสตถี (ตู่)
152 นาย ประดิษฐ์   ไชยเรศ (ดิษฐ์)
153 พล.ต. ประทีป   โกนสันเทียะ (เที๊ยะ)
154 พล.ต. ประธาน    นิลพัฒน์ (เล็ก)
155 พ.อ.(พ) ประมวล   จันทร์ศรี  (มวล,เบ้า)
156 พ.อ.(พ) ประมวล   มธุรส (หนุ่ย)
157 พ.อ.(พ) ประวิทย์   เอี่ยมสังข์ (ตี๋)
158 พ.อ.(พ) ประเวศ    บาลทิพย์ (แขก,เวศ)
159 พ.อ.(พ) ประสาร  รวยดี (เล็ก,สาร)
160 พ.อ.ดร. ประสารดิษฐ์   ศรีศักดิ์ (อ๊อด)
161 พล.ต. ประสิทธิ์   ทิศาวงศ์ (เติ้ง)
162 พ.อ.(พ) ประเสริฐ    ขวัญชัย (อ๊อด)
163 พล.ต. ปรัชญา   เฉลิมวัฒน์ (เอี้ยง)
164 พล.ต. ปราการ   ปทะวานิช (แยม)
165 พล.ต. ปราโมทย์   ศรีสวัสดิ์ (โมทย์)
166 พ.อ.(พ) ปราโมทย์    นาคจันทึก (ป้อม)
167 พล.ท. ปริญญา    ฉายดิลก (อ๊อด)
168 พล.ต. ปรีชา   สาลีผล (จุด)
169 พ.อ.(พ) ปรีชา   จึงมั่นคง (ป๋อ)
170 พล.ต. ปรีชา    เบญจขันธ์ (เจี๊ยบ)
171 พ.อ.(พ) ปวริศ   เปรมชื่น (เรือง)
172 พล.ต. ปิยพล   ผลาสินธุ์  (เบียร์)
173 พ.อ. ปิยะพล   ทั่งกรณ์ (เก๋)
174 พ.อ. พงศกรณ์   รุ่งเรือง (หมี)
175 พ.อ.(พ) พงศ์พิพัฒน์    ชมะนันทน์ (เอ๋)
176 พ.ต. พงศ์ศักดิ์   เชาลิต (รูทส์)
177 พล.ต. พงศ์อานันท์    รมยะนันทน์ (ไก่แก้ว)
178 นาย พงษ์สันต์    ชมนาค (อ้าย)
179 พล.ต. พนม    ใจทหาร (อ้อ)
180 พ.ต. พรชัย   เอี่ยมสุวรรณ (เอี่ยม)
181 พล.ต. พรเทพ   วัชรวิสุทธิ์ (ต้อง)
182 พล.ต. พัชร    รัตตกุล (ดอลล่าร์)
183 พ.อ.(พ) พัฒนพงศ์   มูลศาสตร์ (ต้อย)
184 พ.อ.(พ) พัฒนพงษ์    สุภาพคำ (อ้อ)
185 พล.ต. พันธุ์พิศิษฐ์    ทรรพวสุ (อ้อม)
186 พล.ท. พันลึก    สุวรรณทัต (เอย)
187 พล.ต. พัลลภ    เฟื่องฟู (ฟู)
188 พล.ต. พิชัย   กิ่งแก้ว (บัง)
189 พ.อ.(พ) พิชิต    วันทา (ป้อ)
190 พล.ต. พิเชษฐ์    อาจฤทธิรงค์ (เชษฐ์)
191 พล.ต. พิศนุ   พงษ์ศรานันท์ (โจ้,นุ)
192 พล.อ. พิศาล    วัฒนวงษ์คีรี (อ๊อด)
193 พล.ต. พิสัณห์   ปฐมเอม (สัน)
194 พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์     สัมมาทัต (อ๊อด)
195 พล.ต. พิสิษฐ์    ธีระเดชะชาติ (เหน่ง)
196 พล.ต. พีรวัชฌ์   แสงทอง (อ้อ)
197 พล.ท. พีระ   ฉิมปรี (เบี้ยว)
198 พ.อ.(พ) ไพทูรย์    ทองเสนา (ทูน)
199 พล.ต. ไพโรจน์   วิไลลักษณ์ (ต๋อย)
200 พ.อ. ภวินท์   ไตรรัตน์ (เย้า)
201 พล.ต. ภัคถพณ  ป้อมบุบผา (โต)
202 พ.อ. ภาคภูมิ    อ่อนนุช (โต้ง)
203 พ.อ.(พ) ภาสกร   ทวีตา (ชาย)
204 พล.ต. ภูมิทัศ   กิตติบุญกานต์ (แดง)
205 พล.ต. มงคล   รัตนจันทร์  (เอ๋)
206 พล.ต. มนัส   แถบทอง (บี๋)
207 พ.อ.(พ) มนูญ   ศรีสมบัติ (นูญ)
208 พล.ต. มโนช   จันทร์คีรี (โนช)
209 พ.อ.(พ) มานพ    ไขขุนทด  (ไข)
210 นาย มานพ   บุญชื่น  (นพ)
211 พล.ต. มานะ   เกิดโถ (โถ)
212 พล.ต. มานะ    วงศ์น้ำเพชร (ตัน)
213 นาย มาโนชญ์    ดวงจินดา  (โนชญ์)
214 พ.อ.(พ) มาโนชญ์    รัตนเลขา (โนชญ์)
215 พ.อ.(พ) แมนศักดิ์   บุญโพธิ์แก้ว (แม็ก)
216 นาย ยศ   อินทร์มี  (ตุ้ย)
217 พ.อ.(พ) ยศวริศ   ศิริบาล (โย่ง)
218 พล.ต. ยุทธชัย    เทียรทอง (หนิง)
219 พล.ท. รักษ์พล   จันทร์เหลือง  (ปุ้ม)
220 พ.อ.(พ) รัชชพล   บุญวัฒนะกุล  (หนู)
221 พ.อ.(พ) ราชรักษ์   ฝนมณี  (เดช)
222 พล.ต. เรืองสิทธิ์   มิตรภานนท์  (ตุ้ม)
223 นาย วนิช    คำเนตร (ป้อม)
224 พ.อ.(พ) วรทัศน์  ศุภทิน (ปิ๊ก)
225 พ.อ.(พ) วรพจน์   ปูรณโชติ  (จอย)
226 พล.ต. วรพล   วรพันธ์  (แขก)
227 นาย วรภัทร์   ดิษยบุตร (โจร)
228 พล.ต. วรรนพ   นาคประสิทธิ์ (ผึ่ง)
229 พล.ต. วรวุธ   เอี่ยมอำภา (เอี่ยม,ต้อม)
230 พ.อ.(พ) วัชชรินทร์   สุวรรณรินทร์  (เอี้ยง)
231 พ.อ.(พ) วัชรพล   จุมพล  (หน่อง)
232 พล.ต. วัชระ   พิทยานรเศรษฐ (เด้ง)
233 พล.ต. วัฒนะ   พลจันทร์  (น้อย)
234 พล.ต. ชินโชติ   บุญยไพศาลเจริญ  (จ๊ะ)
235 พ.อ.(พ) วัลภเทพ   ทิพยกะลิน  (โต้ง)
236 พ.ท. วัลลภ   แตงสาขา  (ตะเข้)
237 พล.ต. วัลลภ    ก้อนมณี (ปุ๊)
238 นาย วัลลภ   ภิบาลญาติ (เปิ้ล)
239 พ.อ.(พ) วัลลภ   ประดับศิลป์ (กี้)
240 พล.ต. วาสิฏฐ์   มณีโชติ (เอก)
241 พ.ต. วิชัย   ชุนประเสริฐดี (ชุน)
242 พ.อ.(พ) วิชัย    มารศรี (ชัย)
243 พล.ต. วิชา   ไผ่เกาะ (ง่อน)
244 พล.ต. วิชาญ   สุขสง (ชาญ)
>245 พล.ต. วิเชียร   ผ่องจันทึก (ผ่อง,น้อย)
246 พ.อ.(พ) วิญญู   หัสดิน  (ญู,แดง)
247 พ.อ.(พ) วิทยา   ชัยสมพร  (เงาะ)
248 พ.อ.(พ) วินัย   เจริญศิลป์  (เหน่ง)
249 นาย วิบูลย์   ใจเย็น  (บูล)
250 นาย วิมล   วงศ์จันทร์ (อั๋น)
251 พ.อ.(พ) วิระ   สอนถม (ติงลี่)
252 พล.ต. วิรัตน์   นาคจู (ไก่,จู)
253 พล.ต. วิรัตน์   แป้นพงษ์ (แกะ)
254 พล.ต. วิริยะ   ศรีบัวชุม (ขาว)
255 พล.ต. วิโรจน์   เกิดแสง (เล็ก)
256 พ.อ.(พ) วิโรจน์   หนูสอน (โจ้,หนู)
257 พล.ต. วิวัฒน์ไชย    ศรีมานพ (ตุลย์)
258 พ.อ.(พ) วีรวัฒน์   วิวัฒน์วานิช (เจี๊ยบ)
259 พ.อ.(พ) วีรวุฒิ์  ภู่กฤติวัฒน์ (หม่อง)
260 นาย วีระ   กาวดิลก (แอ๊ด)
261 พ.อ. วีระพงษ์    ศิริสวัสดิ์ (โปร่ง)
262 พ.อ.(พ) วีระพงษ์   พันธจักร (เล็ก)
263 พ.อ.(พ) วีระวัจน์  ทองมั่นคง (ดำ)
264 พ.อ.(พ) วีระศักดิ์   ทองอร่าม (นก)
265 พล.ต. วุฒิชัยษ์   ชูฤทธิ์ (รัง)
266 พ.อ.(พ) วุฒิพันธุ์   ทองเนียม (ป๋อม)
267 พ.อ.(พ) เวิน   จำปาสา (เวิน)
268 พล.ต. ศตวรรษ   รามดิษฐ์ (แดง)
269 พ.อ. ศรศิริ   จุ้ยรอด (จุ้ย)
270 พล.ท. ศรีศักดิ์   พูนประสทธิ์ (หิน)
271 พ.อ.(พ) ศักดา   เพ็ชรจินดา (เหน่ง)
272 พ.อ.(พ) ศักดิ์ชัย   ธนศรีสุนีย์ (หรั่ง)
273 พ.อ.(พ) ศุภณัฏฐ์   แจ้งจิตร์ (วัฒน์)
274 พ.อ.(พ) ศุภพิชญ์   เผื่อนงูเหลื่อม (ก้อง)
275 นาย สกล   แจ่มสุขใส
276 พล.ต. สงคราม   ขุมทอง (ตุ้ม)
277 พล.ต. สดับพงษ์   จันทุรัตน์ (ดับ,เอ็ด)
278 พ.อ.(พ) สมเกียรติ   รัตนเจริญพรชัย (เต่า)
279 พล.ต. สมชาย   เพ็งกรูด (ตุ๋ย)
280 นาย สมชาย   สมขันธ์ (ชาย)
281 พ.อ. สมชาย   เพ็ชรประไพ (อู๊ดดี้)
282 พล.ต. สมดุลย์   เอี่ยมเอก (โต้ง)
283 พ.อ.(พ) สมนึก  สีสังข์ (ตี๋)
284 พ.อ.(พ) สมบัติ   อ้นหนู (มาร์ก,บัติ)
285 พ.อ.(พ) สมภพ   ศรีศิริ (โอ๋)
286 พ.อ.(พ) สมมารถ   ทัศนวงศ์วรา (จิน)
287 พล.ต. สมศักดิ์   ปักษี (ป้อม)
288 พ.อ.(พ) สมศักดิ์   เครือเช้า (เปี๊ยก)
289 พ.อ.(พ) สรวุฒิ   สาลี (นาย)
290 พล.ต. สรศิริ   ปริญญานันท์ (ยุ้ย)
291 พล.ต. สรายุทธ   ปาลิวนิช (แต๋ม)
292 พล.ท. สราวุธ   รัชตะนาวิน (อ้น)
293 พล.ต. สัณณชัย   ทองขวัญ (ชาติ,แอ๋ว)
294 พล.ท. สัณทัศน์   นันทิภาคย์หิรัญ (กวาง)
295 พล.ต. สัณห์เพชร   สายสรรพมงคล (เหลน,หนุ่ม)
296 พล.ต. สันทัด   เมืองคำ (ต๋อง)
297 พล.ต. สันทัด   วรรณะศิลปิน (ทด)
298 พล.ต. สาธิต   พงษ์ศิริ (โต้ง)
299 นาย สานิต   ศรีสง่า (นิด)
300 นาย สานิต   นาคะจิตติ  (อ้วน)
301 พ.อ.(พ) สำราญ   แร่ทอง (น้อย)
302 พล.ต. สิทธิชัย   เกียรติไพบูลย์  (กร)
303 พล.ท. สิทธิพล   นิ่มนวล (เอ๊ด)
304 พล.ต. สิรภพ  พานครอบแก้ว (ศล)
305 นาย สุชาโณ   ขาวสำลี (แป้น)
306 พล.ต. สุชาติ   ทับทิมแดง (แหลม)
307 พล.ท. สุชาติ   วงษ์มาก (ชาติ,ตู่)
308 พ.อ. สุชาติ   ชูศิริ (แขก)
309 พล.ต. สุทธิพงษ์   จงภักดี (ป้อม)
310 พล.ท. สุเทพ   หิมารัตน์ (เทพ)
311 พล.ท. สุนัย   ประภูชะเนย์ (นัย,น็อค)
312 พล.ต. สุปัญญา   วิไลรัตน์ (บอย)
313 พล.ต. สุรพัศ   ศรีวิชัย (เฒ่า)
314 พล.ต. สุภโชค ธวัชพีระชัย (อ๊อด)
315 พล.ต. สุภรัตน์   เงินบำรุง (อุ๊)
316 พ.อ.(พ) สุมนชัย   สานุสันต์ (ต้อย)
317 พล.ต. สุเมธี   สานสุวรรณ (ปี๊ด)
318 พ.อ.(พ) สุรจิตร   สุขีเมฆ (เบิ้ม)
319 พ.อ.(พ) สุรชิน   กาญจนจิตติ (ชิน)
320 พ.ต. สุรเชษฐ์   จุระเสถียร (เจี๊ยบ)
321 พล.ต. สุรเดช   ประเคนรี (ฮาด)
322 นาย สุรพงษ์  ไขเจริญ (ก๋อ)
323 พ.อ.(พ) สุรพล   เอี้ยวสุวรรณ (เอี้ยว)
324 พ.อ. สุรพล   นันทิวัฒน์ (เจี๊ยบ)
325 พล.ต. สุรยุทธ   พุกจินดา (พุก,ก้อง)
326 พ.อ. สุรยุทธ   หมีปาน (กบ)
327 พ.อ.(พ) สุรศักดิ์   พงษ์ปลื้มปิติชัย (ก๋ง)
328 พล.ต. สุรศักดิ์   ฉัตรกุล ณ อยุธยา (ปู)
329 พล.ท. สุรศักดิ์   ทิมมาศ (อ้อ)
330 พ.อ.(พ) สุรัตน์   เลิศล้ำ (เต้)
331 พล.ต. สุรินทร์   นิลเหลือง (ริน,เปี๊ยก)
332 พ.อ.(พ) สุวัฒนา   เย็นใจ (เล็ก)
333 พ.อ.(พ) เสน่ห์   บำรุงกิจ (เน่ห์)
334 พ.อ.(พ) แสงศักดิ์   ละมั่งทอง (เต้ย)
335 พ.อ.(พ) โสรัช   สุขมาก (เต้)
336 พล.ต. หทัยเทพ   กีรติอังกูร (เป็ด)
337 พ.อ.(พ) หิรัญ   ศรีสุก (ตึ้ด)
338 พ.อ.(พ) อดิศักดิ์   ประชากิตติกุล (แค๊ป)
339 นาย อดุลย์   พลายบัว (ดุล)
340 พ.อ.(พ) อติชาติ   กฤตยพงษ์ (ตั้ม)
341 นาย อนันต์   นิลละมัง (นัน)
342 พล.ต. อนุพนธ์   ฟูเฟื่อง (แหลม)
343 พล.ต. อนุรักษ์   ข้าวทิพย์ (เล็ก)
344 พล.ต. อนุสรณ์   ปัญญะบูรณ์ (อ๋อย)
345 พล.ท. อภิชาติ   วิไลเนตร (จิ้งจก)
346 พล.ต. อภิชาติ   สุขแจ่ม (จี๊ด)
347 พล.ต. อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ (ต้น)
348 พ.อ. อภิเดช   พสุธาเลิศ (โจ้)
349 พล.ต. อภิรมย์   จินตเกษกรรม (นก,แดง)
350 พล.ต. อยุทธ์   ศรีวิเศษ (อุ๋ย)
351 พ.อ.(พ) อรรณพ   ธัชยะพงษ์ (กบ)
352 พ.อ.(พ) อรรถ   สันตะวา (อรรถ)
353 พล.ต. อรรถพร   อินทรทัต (เจี๊ยบ)
354 พล.ท. อรรถพร   ทองธิราช (แดง)
355 พ.อ.(พ) อร่าม   เพชรพูลมา (แดง)
356 พ.อ.(พ) อัครพล   พงษ์สวัสดิ์ (ตม)
357 พล.ต. อัชฌา   คงสมบูรณ์ (ม้า)
358 พล.ต อาคม   พงศ์พรหม (ตู่,คม)
359 พ.อ.(พ) อาณัติ   ปิ่นรัตนานนท์ (เป้ม,ณัติ)
360 พ.อ.(พ) อาทิตย์   ศรีหริ่ง (อู๊ด,หริ่ง)
361 พ.ท. อานันท์   ชินบุตร (โจ)
362 พ.อ.(พ) อำนาจ   ประคองจิต (ต้อย)
363 พ.อ.(พ) อำนาจ   ไกรสงคราม (นาจ)
364 พล.ต. อำนาจ   นาคศรี (ต๋อง)
365 นาย อำนาจ   สมประสพสุข (เอ๋)
366 พล.ต. อุกฤษฏ์   นุตคำแหง (อ๋อง)
367 พ.อ.(พ) อุชุกร   ทรงวรัชญ์ (เจี๊ยบ)
368 พ.อ. อุทัย   คงวาสน์ (เปี๊ยก)
369 พล.ต. เอนก   กล่อมจิตร (เฮง)
370 พ.ต. เอนก   สรรณพงษ์ (ช้าง)

 ข้อมูล ล่าสุด 1 ต.ค.60 แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไข ได้ตลอดเวลา  ที่  วิชัย   (ชุน)  ID Line: wichai2132

บัญชี รายชื่อสมาชิก กิตติมศักดิ์ จปร.32
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง
1 ร.อ.มล. ปนัดดา  ดิสกุล เหลน รมช.ศึกษา
2 พล.อ. พิศาล  วํฒนวงษ์คีรี อ๊อด นอกราชการ

 

บัญชี รายชื่อสมาชิก วิสามัญ จปร.32
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น อาชีพ
1 พ.อ.(พ) กลยุทธ   ไกรฤกษ์ อ๊อด นปก.ประจำ สปท.
2 นาย ก้อง  พงศ์มฆพัฒน์ ก้อง ธุรกิจส่วนตัว
3 นาย กิตติศักดิ์  เกียรติไกรวัลศิริ ติ๊ ธุรกิจส่วนตัว
4 นาย จักร์กริช  ทรัพย์ไพศาล กริช CEO Smile Group
5 นาย นครินทร์  รัตนกิจสุนทร ริน  บจก.นีโอไลท์ 
6 นาย นิธิกร  เพียมา รัน ธุรกิจส่วนตัว
7 พ.อ.  นิวัติ  ก้อนทอง ก้อน ประจำ ศสพ.
8 นาย บัญชา  บัณฑิตย์ดำรงกุล แดง ธุรกิจส่วนตัว
9 พ.อ. ปิยะพล  ทั่งกรณ์ เก๋ ผช.สัสดี จ.ปัตตานี
10 พล.ต พัชร  รัตตกุล ดอลล่าร์ บมจ.หาดทิพย์
11 นาย มาโนชญ์  ดวงจินดา โนชญ์ ธุรกิจส่วนตัว
12 นาย สุรพงษ์  ไขเจริญ ก่อ ธุรกิจส่วนตัว
13 พ.อ. อภิเดช  พสุธาเลิศ โจ้ ทบ.
14 นาย อำนาจ  สมประสพสุข เอ๋ บจก.ซีนิค พาร์ค

 

รายชื่อสมาชิก จปร.32 ที่เสียชีวิต
ลำดับ ชื่อ-สกุล สาเหตุการเสียชีวิต/สถานที่ เมื่อ
1 นนร อดิศร

สุขอ่ำ

ฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่145

ลพบุรี

เม.ย.2526
2 นนร.สรรเสริญ

ทองคำวงศ์

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

กรุงเทพฯ

2526
3 นนร.นารท

พฤกษา

การฝึกหลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 73

ประจวบคีรีขันธุ์

มี.ค.2527
4 นนร.อนุพงษ์

วิทยาพูล

อุบัติเหตุรถไฟ

สระบุรี

2527 
5 ร.ต.เชิดศักดิ์

โสภา

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

ขอนแก่น

2529 
6 พ.ต.อนุพงศ์

บุญญะประทีป

ภารกิจป้องกันประเทศ

ช่องบก อุบลราชธานี

3
ก.พ.2530 
7 ร.อ.ทศพร

วงษ์มิตร

นักบินฯอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก

สุราษฎร์ธานี

2530 
8 พ.ท.ณรงค์

บัวงาม

นักบินฯ อุบัตเหตุฝึกบิน เฮลิคอปเตอร์ตก

ลพบุรี

2531
9 ร.อ.จุลเศรษฐ์

ราษฎรดี

ราชการสนามชายแดน

อุบลราชธานี

ก.ย.2532 
10 ร.อ.ศิริพจน์

วายโสกา

อุบัติเหตุทางรถยนต์

ปัตตานี

29 มี.ค.2534 
11 ร.อ.จิรศักดิ์

บรรเทากุล

อาการป่วย 

ร.พ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา

2535 
12 พ.ต.สมควร

มาลาศรี

อาการป่วย มาเลเรีย

กาญจนบุรี

2537 
13 พ.ต.สุรศักดิ์

พูนทรัพย์

อาการป่วย

ร.พ.พระมงกุฏฯ กรุงเทพมหานคร

1
 ม.ค.2539 
14 พ.อ.(พ)ธราวุธ

บุนนาค

ราชการ อุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก

กาญจนบุรี

23 ก.พ.2543 
15 พล.ต.อนุศักดิ์

ชูศักดิ์

ราชการ อุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก

กาญจนบุรี

23 ก.พ.2543 
16 พ.อ.วีรพงษ์

ศานติธรรม

อุบัติเหตุ รถยนต์

กรุงเทพมหานคร

2548 
17 พล.ต.สนธิชัย

ตุ้มหิรัญ

อุบัติเหตุ รถยนต์

มอสโค รัสเซีย

25
 ก.พ.2549
18 พ.ท.พัฒน์

แจ่มสุกใส

อาการป่วย

รพ.อิงคยุทธบริหาร ปัตตานี

2553 
19 พ.อ.(พ).ฉลอง

บุญชะม้อย

อาการป่วย

รพ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา

7
พ.ค.2555 
20 พ.อ.วรพงษ์

ชูโต

อุบัติเหตุ รถยนต์

อ.ลำสนธิ ลพบุรี

15 เม.ย.2556 
21 พ.อ.ธานี

นภามาศ

อาการป่วย

รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร

25 ต.ค.2556 
22 พ.อ.(พ)สัญญา

เกษตรเวทิน

อาการป่วย

รพ.อนันทมหิดล ลพบุรี

21
พ.ย.2557
23 พ.อ.(พ)ไกรสร (นิยม)

พันธจักร

อาการป่วย

นครสวรรค์

29
ก.ค.2558
24 พ.อ.(พ)สุรเดช

มะลิลา

อาการป่วย

รพ.สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี

18 เม.ย.2559 
25 พ.อ.(พ)ธัญญสิทธิ์(สมใจ)

ศีลพิสุทธิ์

อาการไตวายเฉียบพลัน

รพ.พระมงกุฏเกล้าฯ กทม.

25 เม.ย.2561 

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 25 เม.ย.2561

แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ พ.ต.วิชัย (ชุน) ID Line : wichai2132

 

Visitors: 163,807