ทำเนียบรุ่น

ลำดับ
ยศ
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
ตำแหน่ง
1 พล.ต. กนิษฐ ชมะนันทน์ ต่อ ผทค.บก.ทท. (2566)
2 นาย กมลชนก เทพหัสดิน นก ธุรกิจส่วนตัว
3 พ.ต. กฤต(เกียรติ) สตารัตน์ เกียรติ นอกราชการ
4 พล.ต. กฤติกร(เสริมศักดิ์) รัสมิภูตานนท์ อู๊ด ผทค.บก.ทท.(2563)
5 พล.ต. กฤษฎาชัย คล้ายฉิม ป๋อ นอกราชการ
6 พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม เอิ๊ท ผทค.ทบ (2565)
7 พล.ต. กฤษดา พงษ์สามารถ เหนียว ผบ.พล.ร.5 (2564)
8 พ.อ.(พ) กลยุทธ ไกรฤกษ์ อ๊อด นปก.ประจำ สปท.(2565)
9 พ.อ.(พ) กสิณ(ณรงค์) จ้อยประดิษฐ์ จ้อย นปก.ประจำ มทบ.16(2563)
10 พ.อ. ก่อเกิด(กมล) มีสมบูรณ์ มล นอกราชการ
11 นาย ก้อง พงศ์มฆพัฒน์ ก้อง ธุรกิจส่วนตัว
12 พ.อ.(พ) กิตติเชษฐ์(วิเชษฐ์) มโหธร เบิ้ม,หยอย นปก.ประจำ บก.ทบ.(2564)
13 พล.ท. กิตติธัช(อดิศร) บุพศิริ ปุ๋ม ผอ.ศปป.2 ปรมน.ทบ.(2564)
14 พล.ต. กิตติพงศ์ กาญจนาคม เอ ผอ.สนภ.2 นทพ.(2565)
15 พล.ต. กิตติพันธ์(ธีรพล) ชูพิพัฒน์ อิ๊ด จก.กส.ทบ.(2563)
16 พ.อ. กิตติพันธ์(มาวิน) เฉลิมแสนยากร เอ็ม ผอ.ฝนผ.อผศ.
17 นาย กิตติศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ ติ๊ ธุรกิจส่วนตัว
18 พล.ต. เกษม วังสุนทร เษม ผทค.ทบ.(2562)
19 พล.ต. เกษม จั่นเรือง แดง ผทค.ทบ.(2564)
20 พล.ต. เกษม ทองสิงห์ อ้วน นอกราชการ
21 พ.อ.(พ) เกษียร ยืนยง น้อง นปก.ประจำ นรด.(2565)
22 พล.ท. เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม โอ๋ รอง ผอ.สงป.กห.(2565)
23 พล.ต. เกียรติศักดิ์ วิเวก โหน่ง ผบ.มทบ.28(2564)
24 นาย ไกรศร(ไกรศิริ) อาจจำนงค์ ปุ๊ ธุรกิจส่วนตัว
25 พ.อ.(พ) คณธัช (ปิยะ) ชนะกาญจน์ อุ๊ รอง ผบ.มทบ.23(2565)
26 พล.ต. คณาพร มีสุวรรณ ก้อย ผชก.ทบ.(2564)
27 พล.ต. คมกฤช พลพิลา กบ ผทค.ทบ.(2564)
28 พ.อ.(พ) คฤหัสถ์บดี(พงศ์นาถ) ปัตตพงศ์ ปุ้ม ประจำ สลก.ทบ.(2564)
29 พล.ท. คำรณ ชาติเสวียง(ชาวเรือ) โบ๊ต ผทค.พิเศษ สป.(2564)
30 นาย จอมพงษ์ น้อยอิ่มใจ จอม,น้อย ธุรกิจส่วนตัว
31 นาย จักร์กริช ทรัพย์ไพศาล กริช CEO Smile Grop
32 พ.อ.(พ) จำรัส สังขะวร รัส เสธ.พล.พน.4(2564)
33 พล.ต. จิรเดช(อนุรักษ์) กมลเพ็ชร โม รอง มทภ.3(2565)
34 พล.ต. จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ จู๊ด ผทค.ทบ.(2565)
35 พ.อ.(พ) จิระศักดิ์ ขำประถม ต้อม นปก.ประจำ มทบ.21 (2565)
36 พล.ต. จิรัชญ์(จิรพันธ์) บุญชญา น้อย ผบ.พล.พน.4 (2565)
37 พล.ต. จีรนันท์ กัณฑวงศ์ ป๋อง ผทค.ทบ.(2566)
38 พ.อ.(พ) จีระศักดิ์ แสงทองศรี จ้อย นปก.ประจำ ขว.ทบ.(2565)
39 พล.ต. จุมพล สุดสวาสดิ์ ตู่,จุ๋ม ผทค.ทบ.(2562)
40 พล.ต. จุลเจน สืบนุสนธิ์ หนู ผทค.ทบ.(2564)
41 พล.ต. เจษฎา ประศาสน์กุล เจษฏ์ นอกราชการ
42 พล.ต. เจษฎาภรณ์ เขม้นงาน ปู ผทค.สป.(2563)
43 พ.อ.(พ) ฉลองชัย ยาวะโนภาส หลอง ผอ.กยก.ทน.2(2565)
44 พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ แก้ว ผทค.พิเศษ.ทบ.(2566)
45 นาย เฉลิมพล โพธิ์ทอง อั้น ธุรกิจส่วนตัว
46 พล.ต. ชยันต์ เดชศร ตึ๋ง นอกราชการ
47 พ.อ.(พ) ชลภูมิ แสงเดือน เกลอ นปก.ประจำ กช.(2563)
48 พ.อ. ชวพงษ์(ประชัญพล) ธีรเนตร ผี,ชาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
49 พล.ต. ชวรัตน์(รณรงค์) สร้อยสังวาลย์ ตุ่ม นอกราชการ
50 พล.ต. ชวลิต เอี่ยมสอาด อ๊อด นปก.ประจำ มทบ.21(2562)
51 พล.ท. ชัชชัย ภัทรนาวิก โป๊ป ผบ.ศตก.(2565)
52 พ.อ.(พ) ชัยณภนท์(ชัยณรงค์) อเนกเวียง เหมี่ยว นปก.ประจำ มทบ.11(2565)
53 พ.อ.(พ) ชัยพฤกษ์ กองสมบัติ ป๊อก นปก.ประจำ สลก.ทบ.(2564)
54 พ.อ.(พ) ชัยพิพัฒน์(สมศักดิ์) รันสูงเนิน เบิ้ม รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่3(2565)
55 พล.ท. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง ปาน จก.กบ.ทบ.(2564)
56 พ.อ. ชัยยุทธ คงสม เมียด นอกราชการ
57 พล.ต. ชัยรัตน์ จ่างแก้ว เจี๊ยบ รอง จก.ขว.ทบ.(2564)
58 พล.อ. ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา เบี้ยว ผทค(พิเศษ)ทบ.(2565)
59 พล.ท. ชัยวิน ผูกพันธุ์ เบิร์ต ปษ.สป.(2565)
60 พล.ต. ชาญชัย เอมอ่อน หนุ่ม รอง มทภ.2 (2563)
61 พ.อ.(พ) ชาญชาย ไชยกุล แก่ นปก.ประจำ มทบ.39(2565)
62 พล.ต. ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ โต๊ะ ผทค.ทบ.(2564)
63 พ.อ.(พ) ชาญณรงค์ บุญสอน ติ๊ก นปก.ประจำ มทบ.22(2564)
64 พ.อ.(พ) ชาญวิทย์ ทองพลับ แอ้ ฝสธ.ประจำ ผบช.กอ.รมน.(2565)
65 พ.อ.(พ) ชาญวิทย์ ภัสสรโยธิน แอ๋ นปก.ประจำ สส.(2565)
66 พล.ต. ชาตรี สุวรรณภูมิ ตรี ผทค.ทบ.(2565)
67 พล.ต. ชาตรี กิตติขจร แฮป ผบ.พล.รพศ.1(2563)
68 พล.ต. ชานนท์ ใช้สง่า หนุ่ม รอง ผอ.ศปป.2 ปรมน.ทบ.(2565)
69 พ.อ.(พ) ชายมาศ แก้วไทรหงวน มาศ นปก.ประจำ สลก.ทบ.(2563)
70 พล.ต. ชินโชติ(วันชัย) บุญยไพศาลเจริญ จ๊ะ ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่ 5 (2564)
71 นาย ชินพร จาตกานนท์   ธุรกิจส่วนตัว
72 นาย ชินวุฒิ ขาวสำลี ชุก ธุรกิจส่วนตัว
73 พ.ต. ชุมพร นาวาพนม ต้อ นอกราชการ
74 พล.ต. ชูเกียรติ ช่วยเพชร เต่า ผอ.สวพ.ทบ.(2563)
75 พ.อ.(พ) ชูชาติ อุปสาร อ๊อด เสธ.มทบ.22(2564)
76 พ.อ.(พ) ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ ใหญ่ รอง มทบ.36(2564)
77 พล.ต. เชษฐา ตรงดี เชษ รอง ผบ.นสศ.(2564)
78 พ.อ.(พ) เชิงชาย กระตุฤกษ์ เจี๊ยบ รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.(2565)
79 ร.อ. เชิดพันธ์ แก้วกำเนิด ไก่โรส ธุรกิจส่วนตัว
80 พ.อ.(พ) ฐากฤช(สุวิทย์) สระคูพันธ์ ติ๊ก นปก.ประจำ ทบ.(2565)
81 พล.ต. ฐิติพล(พงษ์อนันต์) ไวยพจน์ อ้วน ผช.หน.ฝสธ.สป.(2564)
82 พล.ต. ฐิติวัฒน์(บุญส่ง) ศรีสังข์บุญ อ๋อย ผชก.ทบ.(2563)
83 พล.ท. ณตฐพล บุญงาม จิงโจ้ จก.ขว.ทหาร (2565)
84 พล.ต. ณพล(สมเกียรติ) จีนวรรณ เข้ ผชก.สป.(2564)
85 พล.ท. ณภัทร(จันทร์ตรี) สุขจิตต์ แขก ผทค.พิเศษ สป.(2564)
86 พ.ท. ณรงค์ เพ็ญพักตร์ แจ๊ว นอกราชการ
87 พล.ต. ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง แดง รอง ผบ.รร.จปร.(2565)
88 พล.ต. ณรงค์กร บัวเงิน กร ผทค.ทบ.(2565)
89 พ.ท. ณรงค์พล(สุชาติ) รัตนจาตุรนต์(จันทรีย์) ต๊อก นอกราชการ
90 พ.อ.(พ) ณรงค์ศักดิ์ เสาธง เจี๊ยบ นปก.ประจำ ศร.(2564)
91 พล.ต. ณรัช(จำรัส) สิงห์ปภาภร ต๊ะ ผบ.มทบ.310 (2563)
92 พล.ต. ณัฏฐพล(ธวัชชัย) จันทร์สอกลิ่น สัว,อ๊อด ผอ.ศวพท.วท.กห.(2565)
93 พล.ท. ณัฏฐ์พัชร์(ทนงศักดิ์) ชาตวัฒนานนท์ ตุ่น,แบะ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2563)
94 พ.อ.(พ) ณัฐดนัย(วรพจน์) บุญถาวร เขี้ยว นปก.ประจำ สส.(2563)
95 พล.ต. ณัฐพงษ์ มงคลนัฏ ต้อ ผทค.บก.ทท.(2564)
96 พล.ต. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ หมู รอง มทภ.3 (2564)
97 พล.ท. ดำรง สุ่มสังข์ หมู,ดำ ผทค.พิเศษ สป.(2562)
98 พ.อ.(พ) ดุลยทรรศน์ อิ่มอ้วน อ๋อง เสธ.มทบ.25 (2563)
99 พล.ต. ดุษิต ปุระเสาร์ หล้า ผบ.มทบ.38 (2564)
100 พล.ต. ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์ เป้ รอง ผบ.ศตก.(2564)
101 พล.ต. ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ เหน่ง ผบ.บชร.4 (2563)
102 พ.อ.(พ) ถาวร ไทยแขก แขก นปก.ประจำ บก.ทท.(2564)
103 นาย ทนงศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ น้อง ธุรกิจส่วนตัว
104 พ.อ.(พ) ทสร (สมศักดิ์) ทรงสมบูรณ์ จ๊อก ประจำ นทพ.(2564)
105 พล.ต. เทพชาตรี(ชาตรี) ฝั่งสระ หนูหล่อ ผทค.บก.ทท.(2565)
106 พ.อ. ธนภณ (ชนินทร์) ธรรมวัฒนา เอ๊ะ ผทค.บก.ทท.(2563)
107 พล.ต. ธนัช(อนิวรรต) บุญอารักษ์ ตึ๋ง ผทค.บก.ทท.(2563)
108 พ.อ. ธนากร จิตรอนุกูล อ้อ ประจำ บก.ทท.(2563)
109 พ.อ.(พ) ธนิต บุตรจินดา นิด นปก.ประจำ สป.(2563)
110 พล.ต. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม หม่อง มทน.2(2565)
111 พล.ท. ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์ กุ้ง ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
112 พ.ท. ธวัชชัย บุญเรือง ยาว นอกราชการ
113 พล.ต. ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ชวน , BEN ผอ.สนภ.5นทพ.(2564)
114 พ.อ.(พ) ธวัชชัย สนทอง บุ๋ม นอกราชการ
115 พล.ต. ธัญญา เกียรติสาร อี๊ด  มทภ.2(2564)
116 พล.ท. ธานินทร์ สนิทชน เจี๊ยบ ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
117 พ.อ.(พ) ธีรชัย แสนสะสม แท่ง ผช.ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ.(2565)
118 นาย ธีรภัทร วิไลจิตต์ ต้อม ธุรกิจส่วนตัว
119 พ.อ.(พ) นคร กาญจนพฤกษ์ เปา นปก.ประจำ สพ.ทบ.(2565)
120 นาย นครินทร์ รัตนกิจสุนทร ริน ธุรกิจส่วนตัว
121 พ.อ.(พ) นนทวัฒน์ คำภานุช อุ๋ย รอง ผอ.สำนัก สปช.ทบ.(2564)
122 พ.อ.(พ) นริศ รุจานันท์ หนุ่ม นปก.ประจำ มทบ.21(2566)
123 พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล บัง,แขก ผบ.สปท.(2565)
124 พ.อ.(พ) นฤชาติ บุญเกื้อหนุน น้อง นปก.ประจำ กร.ทหาร (2565)
125 พล.ต. นักรบ วีรเดชะ โต้ง นอกราชการ
126 พ.อ.(พ) นันทพล เชื้อหน่าย แจ๊ค ฝสธ.ประจำ ผบช.(2563)
127 พล.ต. นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์ บุญถึง ผทค.สป.(2564)
128 พ.อ.(พ) นันทวัฒน์ ทัศนงาม ตุ้ย รอง ผบ.รร.การบิน ทบ.(2565)
129 พ.อ. นันโท แต้สุข แป๊ะ ประจำ มทบ.42 (2565)
130 พ.อ. นิคม จันทรนิมะ เล็ก นอกราชการ
131 นาย นิธิกร เพียมา รัน ธุรกิจส่วนตัว
132 พ.อ.(พ) นิวัต ก้อนทอง ก้อน นปก.ประจำ ศสพ.(2564)
133 พ.อ.(พ) นิวัติ พิมพ์สอ วัต นปก.ประจำ สวพ.ทบ.(2564)
134 พล.ต. บรรจง ไชยลังกา จง นอกราชการ
135 พล.ต. บรรดิษฐ์ อินทสังข์ ใหญ่ ผทค.ทบ.(2564)
136 นาย บัญชา บัณฑิตย์ดำรงกุล แดง ธุรกิจส่วนตัว
137 พ.อ.(พ) บัญชา อาจคำพันธุ์ หน่อง รอง ผบ.พล.ช.(2565)
138 พ.ท. บัวลอย โงกสูงเนิน ลอย นอกราชการ
139 พ.อ.(พ) บารมี แหวนเพ็ชร มี นปก.ประจำ สลก.ทบ.(2564)
140 พล.ท. บุญชู กลิ่นสาคร ชู,แชน ผทค.พิเศษ สป.(2563)
141 พล.ต. บุญยืน อินกว่าง ยืน,พร รอง มทน.3(2566)
142 พล.ต. บุญรอด ศรีสมบัติ ดำ ผบ.รร.สธ.ทบ.(2563)
143 พ.อ.(พ) บุญส่ง มะลิวัลย์ สีเทา นปก.ประจำ มทบ.11(2565)
144 พ.ท. บุญสืบ เกตุราม อ้วน นอกราชการ
145 พล.ต. บูระพา ต๊ะวิชัย แป๊ะ ผทค.ทบ.(2565)
146 พล.ต. เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ อ้วน,เบญ ผทค.สป.(2565)
147 พล.ต. ปฐมทรรศ ปทุมทอง เล็ก ผช.หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร(2564)
148 ร.อ.มล. ปนัดดา ดิสกุล เหลน ผช.รมต.
149 พ.อ.(พ) ปรเมศ(ปรเมธน์) อุมรินทร์ หนู นปก.ประจำ มทบ.39(2565)
150 นาย ประจักษ์ จันทร์ทิม จัก ธุรกิจส่วนตัว
151 พ.อ.(พ) ประชุม พันธ์โสตถี ตู่ รอง ผบ.มทบ.43(2563)
152 นาย ประดิษฐ์ ไชยเรศ ดิษฐ์ ธุรกิจส่วนตัว
153 พล.ต. ประทีป โกนสันเทียะ เที๊ยะ ผทค.สป.(2564)
154 พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ เล็ก จก.จบ.(2564)
155 พ.อ.(พ) ประมวล มธุรส หนุ่ย นปก.ประจำ กพ.ทหาร(2564)
156 พล.ต. ประมวล จันทร์ศรี มวล,เบ้า ผอ.สวท.รร.จปร.(2564)
157 พล.ต. ประวิทย์ เอี่ยมสังข์ ตี๋ ผทค.ทบ.(2562)
158 พล.ต. ประเวศ บาลทิพย์ แขก,เวศ ผทค.ทบ.(2564)
159 พล.ต. ประสาร รวยดี เล็ก,สาร ผบ.ศร.(2563)
160 พ.อ. ดร. ประสารศิษฐ์(ประชา) ศรีศักดิ์ อ๊อด ประจำ มทบ.21(2564)
161 พล.ต. ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ เติ้ง ผอ.สรมน.12 ปรมน.ทบ.(2564)
162 พ.อ.(พ) ประเสริฐ ขวัญชัย อ๊อด รอง ผบ.มทบ.42(2564)
163 พล.ต. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เอี้ยง ผชก.สป.(2565)
164 พล.ท. ปราการ ปทะวานิช แยม ผบ.นรด.(2565)
165 พล.ต. ปราโมทย์ ศรีสวัสดิ์ โมทย์ ผทค.บก.ทท.(2566)
166 พล.ต. ปราโมทย์ นาคจันทึก ป้อม ผบ.มทบ.210(2565)
167 พล.ท. ปริญญา ฉายดิลก อ๊อด ผทค.พิเศษ สป.(2564)
168 พล.ต. ปรีชา สาลีผล จุด ผทค.บก.ทท.(2564)
169 พ.อ.(พ) ปรีชา จึงมั่นคง ป๋อ รอง ผบ.พล.ม.3(2565)
170 พล.ต. ปรีชา เบ็ญจขันธ์ เจี๊ยบ ผบ.ศม.(2564)
171 พ.อ.(พ) ปวริศ (เรือง) เปรมชื่น เรือง นปก.ประจำ มทบ.14(2564)
172 พล.ต. ปิยพล ผลาสินธุ์ เบียร์ ผทค.ทบ.(2565)
173 พ.อ. ปิยะพล ทั่งกรณ์ เก๋ ผช.สัสดี จ.ปัตตานี(2565)
174 พ.อ. พงศกรณ์(วิชัย) รุ่งเรือง หมี นอกราชการ
175 พล.ต. พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันท์ เอ๋ ผชก.บก.ทท.(2565)
176 พ.ต. พงศ์ศักดิ์ เชาวลิต รูทส์ นอกราชการ
177 พล.ต. พงศ์อานันท์ รมยะนันทน์ ไก่แก้ว ผทค.ทบ.(2565)
178 นาย พงษ์สันต์ ชมนาค อ้าย ธุรกิจส่วนตัว
179 พล.ต. พนม ใจทหาร อ้อ รอง จก.กพ.ทหาร(2564)
180 พ.ต. พรชัย เอี่ยมสุวรรณ เอี่ยม นอกราชการ
181 พล.ต. พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ ด้อง รอง จก.ยศ.ทบ.(2563)
182 พล.ต. พัชร รัตตกุล ดอลล่าร์ นอกราชการ
183 พ.อ.(พ) พัฒนพงศ์ มูลศาสตร์ ต้อย นปก.ประจำ ยศ.ทบ.(2565)
184 พ.อ.(พ) พัฒนพงษ์ สุภาพคำ อ้อ นปก.ประจำ ศม.(2563)
185 พล.ต. พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ อ้อม ผบ.มทบ.21(2563)
186 พล.ท. พันลึก สุวรรณทัต เอย ผทค.พิเศษ สป.(2565)
187 พล.ต. พัลลภ เฟื่องฟู ฟู รอง ผบ.นปอ.(2564)
188 พล.ต. พิชัย กิ่งแก้ว บัง ผทค.บก.ทท.(2565)
189 พล.ต. พิชิต วันทา ป้อ ผทค.ทบ.(2562)
190 พล.ต. พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ เชษฐ์ ผบ.มทบ.25(2564)
191 พล.ท. พิศนุ พงษ์ศรานันท์(อยู่ยง) โจ้,นุ ผทค.พิเศษ สป.(2562)
192 พล.อ. พิศาล วัฒนวงษ์คีรี อ๊อด นอกราชการ
193 พล.ท. พิสัณห์ ปฐมเอม สัน เสธ.สปท.(2565)
194 พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์ สัมมาทัต อ๊อด นปก.ประจำ พบ.(2566)
195 พล.ต. พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ เหน่ง รอง จก.วท.กห.(2564)
196 พล.ต. พีรวัชฌ์(โศภิษฐ์ ) แสงทอง อ้อ รอง ผอ.สมท.ปรมน.ทบ.(2566)
197 พล.ท. พีระ ฉิมปรี เบี้ยว รอง เสธ.ทบ.(2563)
198 พ.อ.(พ) ไพทูรย์ ทองเสนา ทูน ฝสธ.ประจำผบช.ปรมน.จว.(2563)
199 พล.ต. ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ ต๋อย รอง จก.ชด.ทหาร (2565)
200 พ.อ. ภวินท์(วิทิส) ไตรรัตน์ เย้า นอกราชการ
201 พล.ต. ภัคถพณ(ชาตรี) ป้อมบุบผา โต ผทค.ทบ.(2564)
202 พ.อ. ภาคภูมิ อ่อนนุช โต้ง นอกราชการ
203 พล.ต. ภาสกร ทวีตา ชาย ผบ.มทบ.43 (2565)
204 พล.ต. ภูมิทัศ(ธนะศักดิ์) กิตติบุญกานต์ แดง นอกราชการ
205 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์ เอ๋ ผบ.พล.ช.(2564)
206 พล.ต. มนัส แถบทอง บี๋ ผอ.สจว.สปท.(2563)
207 พ.อ.(พ) มนูญ ศรีสมบัติ นูญ ฝสธ.ประจำผบช.สน.ปรมน.(2563)
208 พล.ต. มโนช จันทร์คีรี โนช ผบ.มทบ.45 (2563)
209 พ.อ.(พ) มานพ ไขขุนทด ไข นปก.ประจำ มทบ.21(2565)
210 นาย มานพ บุญชื่น นพ ธุรกิจส่วนตัว
211 พล.ต. มานะ เกิดโถ จี๊ด,โถ ผทค.สป.(2564)
212 พล.ต. มานะ วงศ์น้ำเพชร ตัน นอกราชการ
213 พล.ต. มาโนชญ์ รัตนเลขา โนชญ์ ฝสธ.ประจำผบช.(2563)
214 นาย มาโนชญ์ ดวงจินดา โนชญ์ ธุรกิจส่วนตัว
215 พล.ต. แมนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ว แม็ก รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค 4(2563)
216 นาย ยศ อินทร์มี ตุ้ย ธุรกิจส่วนตัว
217 พ.อ.(พ) ยศวริศ(ศิรพล) ศิริบาล โย่ง,ยักษ์ นปก.ประจำ สลก.ทบ.(2563)
218 พล.ต. ยุทธชัย เทียรทอง หนิง ผบ.มทบ.14(2565)
219 พล.ท. รักษ์พล จันทร์เหลือง ปุ้ม รอง ผอ.อผศ.(2566)
220 พ.อ.(พ) รัชชพล บุญวัฒนะกุล หนู รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่17(2566)
221 นาย รัฐ เขียวขำแสง รัฐ ธุรกิจส่วนตัว
222 พ.อ.(พ) ราชรักษ์(เดช) ฝนมณี เดช นอกราชการ
223 พล.ท. เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ตุ้ม ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ.(2566)
224 นาย วนิช คำเนตร ป้อม เกษตรกร
225 พ.อ.(พ) วรทัศน์(ณรงค์ศักดิ์) ศุภทิน ปิ๊ก นอกราชการ
226 พ.อ.(พ) วรพจน์ ปูรณโชติ จอย ฝสธ.สนษ.ปรมน.ทบ.(2564)
227 พล.ต. วรพล วรพันธ์ แขก ผบ.มทบ.42(2565)
228 นาย วรภัทร ดิษยบุตร โจร ธุรกิจส่วนตัว
229 พล.ท. วรรนพ นาคประสิทธิ์ ผึ่ง ปช.ทบ.(2563)
230 พล.ต. วรวุธ(วรวุฒิ) เอี่ยมอำภา เอี่ยม  ผทค.สป.(2562)
231 พล.ต. วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เอี๊ยง จก.สห.ทบ.(2563)
232 พ.อ.(พ) วัชรพล จุมพล หน่อง นปก.ประจำ มทบ.11(2566)
233 พล.ต. วัชระ พิทยานรเศรษฐ เด้ง ผบ.ขกท.(2564)
234 พล.ต. วัฒนะ พลจันทร์ น้อย รอง ผบ.ศรภ.(2565)
235 พ.อ.(พ) วัลภเทพ(วัลลภ) ทิพยกะลิน โต้ง นปก.ประจำ นสศ.(2563)
236 พล.ต. วัลลภ ประดับศิลป์ กี้ ผชก.ทบ.(2563)
237 พ.ท. วัลลภ แตงสาขา ตะเข้ ประจำ บก.ทบ.(2566)
238 นาย วัลลภ ภิบาลญาติ เบิ้ล ธุรกิจส่วนตัว
239 พล.ต. วัลลภ ก้อนมณี ปุ๊ นอกราชการ
240 พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ เอก ผอ.ศปป.5 ปรมน.ทบ.(2564)
241 พ.ต. วิชัย ชุนประเสริฐดี ชุน นอกราชการ
242 พล.ต. วิชัย มารศรี ชัย รอง สธ.สง.ปรมน.ทบ.(2563)
243 พล.ท. วิชา ไผ่เกาะ ง่อน ปษ.บก.ทท.(2564)
244 พล.ท. วิชาญ สุขสง ชาญ มทน.4 (2564)
245 พล.ต. วิเชียร ผ่องจันทึก น้อย,ผ่อง นอกราชการ
246 พ.อ.(พ) วิญญู หัสดิน ญู ,แดง นปก.ประจำ ศสพ.(2563)
247 พ.อ.(พ) วิทยา ชัยสมพร เงาะ รอง จก.ดย.ทบ.(2564)
248 พล.ต. วินัย เจริญศิลป์ เหน่ง ผบ.มทบ.24(2564)
249 นาย วิบูลย์ ใจเย็น บูล ธุรกิจส่วนตัว
250 นาย วิมล วงศ์จันทร์ อั๋น ธุรกิจส่วนตัว
251 พ.อ.(พ) วิระ สอนถม ติงลี่ ฝสธ.ประจํา ผบช.ปรมน.ทบ.จว.
252 พล.ต. วิรัตน์ แป้นพงษ์ แกะ รอง ผอ.สคบ.ปรมน.ทบ.(2563)
253 พล.ต. วิรัตน์ นาคจู ไก่,จู ผบ.ศปกอ.ทบ.(2565)
254 พล.ต. วิริยะ ศรีบัวชุม ขาว ผทค.ทบ.(2564)
255 พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง เล็ก รอง ผอ.วปอ.สปท.(2565)
256 พ.อ.(พ) วิโรจน์ หนูสอน โจ้ , หนู นปก.ประจำ มทบ.11(2563)
257 พล.ท. วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ ตุลย์ หน.ฝสธ.บก.ทท.(2565)
258 พ.อ.(พ) วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เจี๊ยบ นปก.ประจำ มทบ.39(2566)
259 พ.อ.(พ) วีรวุฒิ์(ศักดิ์สิทธิ์) ภู่กฤติวัฒน์(ภู่กลั่น) หม่อง ประจำ บก.ทท.สปช.ทหาร(2562)
260 นาย วีระ กาวดิลก แอ๊ด ธุรกิจส่วนตัว
261 พ.อ. วีระพงษ์ ศิริสวัสดิ์ โปร่ง นอกราชการ
262 พ.อ.(พ) วีระพงษ์ พันธจักร เล็ก รอง ผบ.มทบ.33(2564)
263 พ.อ.(พ) วีระวัจน์(วีรวัฒน์) ทองมั่นคง ดำ รอง มทบ.12 (2564)
264 พ.อ.(พ) วีระศักดิ์ ทองอร่าม นก นปก.ประจำ กช.(2565)
265 พล.ต. วุฒิชัยษ์(วุฒิชัย) ชูฤทธิ์ รัง นอกราชการ
266 พ.อ.(พ) วุฒิพันธุ์ ทองเนียม ป๋อม นปก.ประจำ ศสพ.(2564)
267 พ.อ.(พ) เวิน จำปาสา เวิน นปก.ประจำ มทบ.22(2563)
268 พล.ท. ศตวรรษ รามดิษฐ์ แดง ปษ.ทบ.(2564)
269 พ.อ. ศรศิริ จุ้ยรอด จุ้ย ประจำ สลก.บก.ทท.(2565)
270 พล.ท. ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ หิน ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
271 พ.อ.(พ) ศักดา เพ็ชรจินดา เหน่ นปก.ประจำ ศสพ.(2563)
272 พล.ต. ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์ หรั่ง ผอ.สตน.ทบ.(2565)
273 พ.อ.(พ) ศุภณัฎฐ์(ศุภวัฒน์) แจ้งจิตร์ วัฒน์ รร.กสร.ศสร.(2565)
274 พ.อ.(พ) ศุภพิชญ์(ศิลปชัย) เผื่อนงูเหลือม ก้อง นปก.ประจำ มทบ.33 (2565)
275 นาย สกล(นฤพล) แจ่มสุกใส   นอกราชการ
276 พล.ต. สงคราม ขุมทอง ตุ้ม ผทค.บก.ทท.(2564)
277 พล.ต. สดับพงษ์ จันทุรัตน์ ดับ , เอ๊ด ผอ.ศพย.ยศ.ทบ.(2564)
278 พ.อ.(พ) สมเกียรติ รัตนเจริญพรชัย เต่า ฝสธ.ประจำผบช.บก.ทบ.(2563)
279 นาย สมชาย สมขันธ์ ชาย  
280 พล.ท. สมชาย เพ็งกรูด ตุ๋ย ผทค.พิเศษ ทบ.(2562)
281 พ.อ. สมชาย เพ็ชรประไพ อู๊ดดี้ บชร.2 (2565)
282 พล.ต. สมดุลย์ เอี่ยมเอก โต้ง ผบ.พล.ร.15(2566)
283 พ.อ.(พ) สมนึก สีสังข์ ตี๋ นอกราชการ
284 พ.อ.(พ) สมบัติ อ้นหนู มาร์ก,บัติ นอกราชการ
285 พ.อ.(พ) สมภพ ศรีศิริ โอ๋ รอง จก.วศ.ทบ.(2566)
286 พ.อ.(พ) สมมารถ(สุจินต์) ทัศนวงศ์วรา จิน นอกราชการ
287 พ.อ.(พ) สมศักดิ์ เครือเช้า เปี๊ยก รอง ผบ.พล.ช.(2564)
288 พล.ต. สมศักดิ์ ปักษี ป้อม นอกราชการ
289 พ.อ.(พ) สรวุฒิ สาลี นาย นปก.ประจำ สส.(2564)
290 พล.ท. สรศิริ ปริญญานันท์ ยุ้ย ผทค(พิเศษ)สป.(2564)
291 พล.ต. สรายุทธ ปาลิวนิช แต๋ม ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่16(2562)
292 พล.ท. สราวุธ รัชตะนาวิน อ้น ผอ.สสน.สป.(2565)
293 พล.ท. สัณณชัย(สมพงศ์) ทองขวัญ ชาติ,แอ๋ว ผทค(พิเศษ) ทบ.(2563)
294 พล.ท. สัณทัศน์(สันทัด) นันทิภาคย์หิรัญ(บัวขาว) กวาง รอง ผบ.นทพ.(2566)
295 พล.ต. สัณห์เพชร สายสรรพมงคล หนุ่ม,เหลน รอง จก.สบ.ทหาร(2565)
296 พล.ต. สันทัด เมืองคำ ต๋อง ผอ.สตน.ปรมน.ทบ.(2563)
297 พล.ต. สันทัด วรรณะศิลปิน ทด นอกราชการ
298 พล.ต. สาธิต พงษ์ศิริ โต้ง นอกราชการ
299 นาย สานิต นาคะจิตติ อ้วน ธุรกิจส่วนตัว
300 นาย สานิต ศรีสง่า นิด ธุรกิจส่วนตัว
301 พ.อ.(พ) สำราญ แร่ทอง น้อย รอง เสธ.มทบ.41(2563)
302 พล.ท. สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ กร ผทค.พิเศษ สป.(2564)
303 พล.ท. สิทธิพล นิ่มนวล เอ๊ด ปษ.บก.ทท.(2564)
304 พล.ต. สิรภพ (พิศล) พานครอบแก้ว ศล นอกราชการ
305 นาย สุชาโณ ขาวสำลี แป้น นอกราชการ
306 พล.ท. สุชาติ วงษ์มาก ชาติ ,ตู่ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
307 พล.อ. สุชาติ ทับทิมแดง แหลม ปษ.สป.(2562)
308 พ.อ. สุชาติ ชูศิริ แขก ประจำ มทบ.39(2563)
309 พล.ต. สุทธิพงษ์ จงภักดี ป้อม นอกราชการ
310 พล.ท. สุเทพ หิมารัตน์ เทพ นอกราชการ
311 พล.ท. สุนัย ประภูชะเนย์ น๊อค,นัย ผบ.นสศ.(2563)
312 พล.ต. สุปัญญา วิไลรัตน์ บอย ผบ.บชร.3(2565)
313 พล.ท. สุภโชค ธวัชพีระชัย อ๊อด มทน.3(2565)
314 พล.ท. สุภรัตน์ เงินบำรุง อุ๊ ปช.ทหาร(2564)
315 พ.อ.(พ) สุมนชัย สานุสันต์ ต้อย น.ช่างประจำ กช.(2563)
316 พล.ต. สุเมธี(ปราศรัย) สานสุวรรณ(สนามชัย) ปี๊ด ผทค.บก.ทท.(2565)
317 พ.อ.(พ) สุรจิตร สุขีเมฆ เบิ้ม รอง ผบ.มทบ.310(2564)
318 พ.อ.(พ) สุรชิน กาญจนจิตติ ชิน รอง เสธ.ทน.2 (2564)
319 พล.ต. สุรเดช ประเคนรี ฮาด ผบ.บชร.1(2563)
320 นาย สุรพงษ์ ไขเจริญ ก๋อ ธุรกิจส่วนตัว
321 พ.อ. สุรพล นันทิวัฒน์ เจี๊ยบ นอกราชการ
322 พล.ต. สุรพล เอี้ยวสุวรรณ เอี้ยว ผทค.ทบ.(2563)
323 พล.ต. สุรพัศ(สุพัฒน์) ศรีวิชัย เฒ่า นอกราชการ
324 พล.ต. สุรยุทธ พุกจินดา ก้อง,พุก ผทค.ทบ.(2565)
325 พ.อ. สุรยุทธ หมีปาน กบ นอกราชการ
326 พล.ต. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา ปู รอง จก.กพ.ทบ.(2566)
327 พ.อ.(พ) สุรศักดิ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย ก๋ง นปก.ประจำ บก.ทบ.(2563)
328 พล.ท. สุรศักดิ์ ทิมมาศ อ้อ ปษ.สป.(2563)
329 พ.อ.(พ) สุรัตน์ เลิศล้ำ เต้ รศ.สกศ.รร.จปร.(2566)
330 พล.ต. สุรินทร์ นิลเหลือง ริน , เปี๊ยก ผบ.มทบ.13(2564)
331 พ.อ.(พ) สุวัฒณา เย็นใจ เล็ก นปก.ประจำ นทพ.559(2563)
332 พ.อ.(พ) เสน่ห์ บำรุงกิจ เน่ห์ นปก.ประจำ มทบ.17(2564)
333 พ.อ.(พ) แสงศักดิ์ ละมั่งทอง เต้ย นปก.ประจำ ขว.ทบ.(2565)
334 พ.อ.(พ) โสรัช สุขมา เต้ นปก.ประจำ นทพ.559(2565)
335 พล.ต. หทัยเทพ กีรติอังกูร เป็ด ผบ.มทบ.19(2564)
336 พ.อ.(พ) หิรัญ ศรีสุก ตื้ด นปก.ประจำ นทพ.(2565)
337 พล.ต. อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล แค๊ป เสธ.ทภ.4 (2564)
338 นาย อดุลย์ พลายบัว ดุล ธุรกิจส่วนตัว
339 พ.อ.(พ) อติชาติ กฤตยพงษ์ ตั้ม นปก.ประจำ บก.ทบ.(2564)
340 นาย อนันต์ นิลละมัง นัน ราชการครู
341 พล.ต. อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง แหลม ผทค.บก.ทท.(2564)
342 พล.ต. อนุรักษ์ ข้าวทิพย์ เล็ก ผทค.สป.(2563)
343 พล.ท. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ อ๋อย จก.กช.(2564)
344 พล.ท. อภิชาติ สุขแจ่ม จี๊ด ปษ.ทบ.(2565)
345 พล.ท. อภิชาติ วิไลเนตร จิ้งจก รอง ผบ.ศอพท.(2563)
346 พล.ต. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ต้น ผบ.พล.ร.4(2566)
347 พ.อ. อภิเดช พสุธาเลิศ โจ้ ยบ.ทหาร (2568)
348 พล.ท. อภิรมย์ จินตเกษกรรม นก,แดง ปษ.บก.ทท.(2564)
349 พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ อุ๋ย จก.กพ.ทบ.(2565)
350 พ.อ.(พ) อรรณพ ธัชยะพงษ์ กบ ผอ.กกล.ศพปน. (2564)
351 พ.อ.(พ) อรรถ สันตะวา อรรถ รอง ผบ.ศป.(2563)
352 พล.ท. อรรถพร ทองธิราช แดง ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
353 พล.ต. อรรถพร อินทรทัต เจี๊ยบ ผทค.ทบ.(2565)
354 พ.อ.(พ) อร่าม เพชรพูลมา แดง ผอ.กอง ยศ.ทบ.(2564)
355 พ.อ.(พ) อัครพล พงษ์สวัสดิ์ ตม ผอ.กองศูนย์ไซเบอร์ ทบ.(2565)
356 พล.ต. อัชฌา คงสมบูรณ์ ม้า ฝสธ.ประจำ ผบช.(2563)
357 พล.ต. อาคม พงศ์พรหม ตู่,คม รอง มทน.4 (2565)
358 พ.อ.(พ) อาณัติ ปิ่นรัตนานนท์ เป้ม,ณัติ นปก.ประจำ กบ.ทหาร(2564)
359 พ.อ.(พ) อาทิตย์ ศรีหริ่ง อู๊ด,หริ่ง ผอ.กยข.กช.(2564)
360 พ.ท. อานันท์ ชินบุตร โจ ธุรกิจส่วนตัว 
361 พ.อ.(พ) อำนาจ ประคองจิต ต้อย นอกราชการ
362 นาย อำนาจ สมประสพสุข เอ๋ ธุรกิจส่วนตัว
363 พล.ต. อำนาจ นาคศรี ต๋อง ผทค.ทบ.(2563)
364 พ.อ.(พ) อำนาจ ไกรสงคราม นาจ อจ.หน.สวท.รร.จปร.(2564)
365 พล.ต. อุกฤษฏ์ นุตคำแหง อ๋อง รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค3(2565)
366 พ.อ.(พ) อุชุกร(ทรงพจน์) ทรงวรัชญ์ เจี้ยบ รอง ผบ.รร.ส.สส.(2564)
367 พ.อ.(พ) อุทัย คงวาสน์ เปี๊ยก นปก.ประจำ(2563)
368 พล.ต. เอนก กล่อมจิตร เฮง รอง จก.สพ.ทบ.(2564)
369 พ.ต. เอนก สรรณพงษ์ ช้าง นอกราชการ

 ข้อมูล ล่าสุด 6 ม.ค.62 แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไข ได้ตลอดเวลา  ที่  วิชัย   (ชุน)  ID Line: wichai2132

บัญชี รายชื่อสมาชิก กิตติมศักดิ์ จปร.32
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง
1 ร.อ.มล. ปนัดดา  ดิสกุล เหลน รมช.ศึกษา
2 พล.อ. พิศาล  วํฒนวงษ์คีรี อ๊อด นอกราชการ

 

บัญชี รายชื่อสมาชิก วิสามัญ จปร.32
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น อาชีพ
1 พ.อ.(พ) กลยุทธ   ไกรฤกษ์ อ๊อด นปก.ประจำ สปท.
2 นาย ก้อง  พงศ์มฆพัฒน์ ก้อง ธุรกิจส่วนตัว
3 นาย กิตติศักดิ์  เกียรติไกรวัลศิริ ติ๊ ธุรกิจส่วนตัว
4 นาย จักร์กริช  ทรัพย์ไพศาล กริช CEO Smile Group
5 นาย นครินทร์  รัตนกิจสุนทร ริน  บจก.นีโอไลท์ 
6 นาย นิธิกร  เพียมา รัน ธุรกิจส่วนตัว
7 พ.อ.  นิวัติ  ก้อนทอง ก้อน ประจำ ศสพ.
8 นาย บัญชา  บัณฑิตย์ดำรงกุล แดง ธุรกิจส่วนตัว
9 พ.อ. ปิยะพล  ทั่งกรณ์ เก๋ ผช.สัสดี จ.ปัตตานี
10 พล.ต พัชร  รัตตกุล ดอลล่าร์ บมจ.หาดทิพย์
11 นาย มาโนชญ์  ดวงจินดา โนชญ์ ธุรกิจส่วนตัว
12 นาย รัฐ  เขียวขำแสง รัฐ ธุรกิจส่วนตัว
13 นาย สุรพงษ์  ไขเจริญ ก่อ ธุรกิจส่วนตัว
14 พ.อ. อภิเดช  พสุธาเลิศ โจ้ ทบ.
15 นาย อำนาจ  สมประสพสุข เอ๋ บจก.ซีนิค พาร์ค
16 นาย รัฐ   เขียวขำแสง รัฐ ธุรกิจส่วนตัว

 

รายชื่อสมาชิก จปร.32 ที่เสียชีวิต
ลำดับ ชื่อ-สกุล สาเหตุการเสียชีวิต/สถานที่ เมื่อ
1 นนร อดิศร

สุขอ่ำ

ฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่145

ลพบุรี

เม.ย.2526
2 นนร.สรรเสริญ

ทองคำวงศ์

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

กรุงเทพฯ

2526
3 นนร.นารท

พฤกษา

การฝึกหลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 73

ประจวบคีรีขันธุ์

มี.ค.2527
4 นนร.อนุพงษ์

วิทยาพูล

อุบัติเหตุรถไฟ

สระบุรี

2527 
5 ร.ต.เชิดศักดิ์

โสภา

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

ขอนแก่น

2529 
6 พ.ต.อนุพงศ์

บุญญะประทีป

ภารกิจป้องกันประเทศ

ช่องบก อุบลราชธานี

3
ก.พ.2530 
7 ร.อ.ทศพร

วงษ์มิตร

นักบินฯอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก

สุราษฎร์ธานี

2530 
8 พ.ท.ณรงค์

บัวงาม

นักบินฯ อุบัตเหตุฝึกบิน เฮลิคอปเตอร์ตก

ลพบุรี

2531
9 ร.อ.จุลเศรษฐ์

ราษฎรดี

ราชการสนามชายแดน

อุบลราชธานี

ก.ย.2532 
10 ร.อ.ศิริพจน์

วายโสกา

อุบัติเหตุทางรถยนต์

ปัตตานี

29 มี.ค.2534 
11 ร.อ.จิรศักดิ์

บรรเทากุล

อาการป่วย 

ร.พ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา

2535 
12 พ.ต.สมควร

มาลาศรี

อาการป่วย มาเลเรีย

กาญจนบุรี

2537 
13 พ.ต.สุรศักดิ์

พูนทรัพย์

อาการป่วย

ร.พ.พระมงกุฏฯ กรุงเทพมหานคร

1
 ม.ค.2539 
14 พ.อ.(พ)ธราวุธ

บุนนาค

ราชการ อุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก

กาญจนบุรี

23 ก.พ.2543 
15 พล.ต.อนุศักดิ์

ชูศักดิ์

ราชการ อุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก

กาญจนบุรี

23 ก.พ.2543 
16 พ.อ.วีรพงษ์

ศานติธรรม

อุบัติเหตุ รถยนต์

กรุงเทพมหานคร

2548 
17 พล.ต.สนธิชัย

ตุ้มหิรัญ

อุบัติเหตุ รถยนต์

มอสโค รัสเซีย

25
 ก.พ.2549
18 พ.ท.พัฒน์

แจ่มสุกใส

อาการป่วย

รพ.อิงคยุทธบริหาร ปัตตานี

2553 
19 พ.อ.(พ).ฉลอง

บุญชะม้อย

อาการป่วย

รพ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา

7
พ.ค.2555 
20 พ.อ.วรพงษ์

ชูโต

อุบัติเหตุ รถยนต์

อ.ลำสนธิ ลพบุรี

15 เม.ย.2556 
21 พ.อ.ธานี

นภามาศ

อาการป่วย

รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร

25 ต.ค.2556 
22 พ.อ.(พ)สัญญา

เกษตรเวทิน

อาการป่วย

รพ.อนันทมหิดล ลพบุรี

21
พ.ย.2557
23 พ.อ.(พ)ไกรสร (นิยม)

พันธจักร

อาการป่วย

นครสวรรค์

29
ก.ค.2558
24 พ.อ.(พ)สุรเดช

มะลิลา

อาการป่วย

รพ.สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี

18 เม.ย.2559 
25 พ.อ.(พ)ธัญญสิทธิ์(สมใจ)

ศีลพิสุทธิ์

อาการไตวายเฉียบพลัน

รพ.พระมงกุฏเกล้าฯ กทม.

25 เม.ย.2561 
26 พ.ต.สุรเชษฐ์  จุระเสถียร

 

อาการป่วย โรคมะเร็ง 

รพ.กรุงเทพ กทม.

4

ม.ค.2562

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 6  ม.ค.2562

แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ พ.ต.วิชัย (ชุน) ID Line : wichai2132

 

Visitors: 175,591