ทำเนียบรุ่น

 รายชื่อสมาชิก จปร.32
ลำดับ
ยศ
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
ตำแหน่ง
1 พล.ต. กนิษฐ ชมะนันทน์ ต่อ ผทค.บก.ทท. (2566)
2 นาย กมลชนก เทพหัสดินฯ นก ธุรกิจส่วนตัว
3 พ.ต. กฤต(เกียรติ) สตารัตน์ เกียรติ นอกราชการ
4 พล.ท. กฤติกร(เสริมศักดิ์) รัสมิภูตานนท์ อู๊ด ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2563)
5 พล.ต. กฤษฎาชัย คล้ายฉิม ป๋อ นอกราชการ
6 พล.ต. กฤษณ์ สุนทรธรรม เอิ๊ท ผทค.ทบ (2565)
7 พล.ต. กฤษดา พงษ์สามารถ เหนียว รอง มทภ.4   (2564)
8 พ.อ.(พ) กลยุทธ ไกรฤกษ์ อ๊อด นปก.ประจำ สปท.(2565)
9 พล.ต. กสิณ(ณรงค์) จ้อยประดิษฐ์ จ้อย ผทค.ทบ.(2563)
10 พ.อ. ก่อเกิด(กมล) มีสมบูรณ์ มล นอกราชการ
11 นาย ก้อง พงศ์มฆพัฒน์ ก้อง ธุรกิจส่วนตัว
12 พ.อ.(พ) กิตติเชษฐ์(วิเชษฐ์) มโหธร เบิ้ม,หยอย นปก.ประจำ บก.ทบ.(2564)
13 พล.ท. กิตติพงศ์ กาญจนาคม เอ เสธ. นทพ.(2565)
14 พล.ท. กิตติพันธ์(ธีรพล) ชูพิพัฒน์ อิ๊ด ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
15 พ.อ. กิตติพันธ์(มาวิน) เฉลิมแสนยากร เอ็ม ผอ.ฝนผ.อผศ.
16 นาย กิตติศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ ติ๊ ธุรกิจส่วนตัว
17 พล.ต. เกษม วังสุนทร เษม นอกราชการ
18 พล.ต. เกษม จั่นเรือง แดง ผทค.ทบ.(2564)
19 พล.ต. เกษม ทองสิงห์ อ้วน นอกราชการ
21 พ.อ.(พ) เกษียร ยืนยง น้อง นปก.ประจำ นรด.(2565)
22 พล.อ. เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม โอ๋ ผอ.สงป.กห.(2565)
23 พล.ต. เกียรติศักดิ์ วิเวก โหน่ง ผบ.มทบ.21(2564)
24 นาย ไกรศร(ไกรศิริ) อาจจำนงค์ ปุ๊ ธุรกิจส่วนตัว
25 พ.อ.(พ) คณธัช (ปิยะ) ชนะกาญจน์ อุ๊ รอง ผบ.มทบ.23(2565)
26 พล.ต. คณาพร มีสุวรรณ ก้อย ผชก.ทบ.(2564)
27 พล.ต. คมกฤช พลพิลา กบ ผทค.ทบ.(2564)
28 พ.อ.(พ) คฤหัสถ์บดี(พงศ์นาถ) ปัตตพงศ์ ปุ้ม ประจำ สลก.ทบ.(2564)
29 พล.ท. คำรณ ชาติเสวียง(ชาวเรือ) โบ๊ต ผทค.พิเศษ สป.(2564)
30 นาย จอมพงษ์ น้อยอิ่มใจ จอม,น้อย ธุรกิจส่วนตัว
31 นาย จักร์กริช ทรัพย์ไพศาล กริช CEO Smile Grop
32 พ.อ.(พ) จำรัส สังขะวร รัส รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.45 (2564)
33 พล.ต. จิรเดช(อนุรักษ์) กมลเพ็ชร โม รอง มทภ.3(2565)
34 พล.ต. จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ จู๊ด ผทค.ทบ.(2565)
35 พ.อ.(พ) จิระศักดิ์ ขำประถม ต้อม นปก.ประจำ มทบ.21 (2565)
36 พล.ต. จิรัชญ์(จิรพันธ์) บุญชญา น้อย ผบ.พล.พน.4 (2565)
37 พล.ต. จีรนันท์ กัณฑวงศ์ ป๋อง ผทค.ทบ.(2566)
38 พ.อ.(พ) จีระศักดิ์ แสงทองศรี จ้อย นปก.ประจำ ขว.ทบ.(2565)
39 พล.ต. จุมพล สุดสวาสดิ์ ตู่,จุ๋ม นอกราชการ
40 พล.ต. จุลเจน สืบนุสนธิ์ หนู ผทค.ทบ.(2564)
41 พล.ต. เจษฎา ประศาสน์กุล เจษฏ์ นอกราชการ
42 พล.ต. เจษฎาภรณ์ เขม้นงาน ปู ผทค.สป.(2563)
43 พ.อ.(พ) ฉลองชัย ยาวะโนภาส หลอง รอง เสธ.ทน.2(2565)
44 พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ แก้ว เสธ.ทหาร (2566)
45 นาย เฉลิมพล โพธิ์ทอง อั้น ธุรกิจส่วนตัว
46 พล.ต. ชยันต์ เดชศร ตึ๋ง นอกราชการ
47 พล.ต. ชลภูมิ แสงเดือน เกลอ ผทค.ทบ.(2563)
48 พ.อ. ชวพงษ์(ประชัญพล) ธีรเนตร ผี,ชาย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
49 พล.ต. ชวรัตน์(รณรงค์) สร้อยสังวาลย์ ตุ่ม นอกราชการ
50 พล.ต. ชวลิต เอี่ยมสอาด อ๊อด นอกราชการ
51 พล.อ. ชัชชัย ภัทรนาวิก โป๊ป ปษ.สปท.(2565)
52 พ.อ.(พ) ชัยณภนท์(ชัยณรงค์) อเนกเวียง เหมี่ยว นปก.ประจำ มทบ.11(2565)
53 พ.อ.(พ) ชัยพฤกษ์ กองสมบัติ ป๊อก นปก.ประจำ สลก.ทบ.(2564)
54 พ.อ.(พ) ชัยพิพัฒน์(สมศักดิ์) รันสูงเนิน เบิ้ม รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่3(2565)
55 พล.ท. ชัยมนตรี โพธิ์ทอง ปาน จก.กบ.ทบ.(2564)
56 พ.อ. ชัยยุทธ คงสม เมียด นอกราชการ
57 พล.ท. ชัยรัตน์ จ่างแก้ว เจี๊ยบ จก.ขว.ทบ.(2564)
58 พล.อ. ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา เบี้ยว ผทค.พิเศษ ทบ.(2565)
59 พล.ท. ชัยวิน ผูกพันธุ์ เบิร์ต ปษ.สป.(2565)
60 พล.ท. ชาญชัย เอมอ่อน หนุ่ม ผทค.พิเศษ ทบ. (2563)
61 พ.อ.(พ) ชาญชาย ไชยกุล แก่ นปก.ประจำ มทบ.39(2565)
62 พล.ต. ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ โต๊ะ ผทค.ทบ.(2564)
63 พ.อ.(พ) ชาญณรงค์ บุญสอน ติ๊ก นปก.ประจำ มทบ.22(2564)
64 พ.อ.(พ) ชาญวิทย์ ทองพลับ แอ้ ฝสธ.ประจำ ผบช.กอ.รมน.(2565)
65 พ.อ.(พ) ชาญวิทย์ ภัสสรโยธิน แอ๋ นปก.ประจำ สส.(2565)
66 พล.ต. ชาตรี สุวรรณภูมิ ตรี ผทค.ทบ.(2565)
67 พล.ต. ชาตรี กิตติขจร แฮป ผบ.พล.รพศ.1(2563)
68 พล.ต. ชานนท์ ใช้สง่า หนุ่ม รอง ผอ.ศปป.2 ปรมน.ทบ.(2565)
69 พ.อ.(พ) ชายมาศ แก้วไทรหงวน มาศ นปก.ประจำ สลก.ทบ.(2563)
70 พล.ต. ชินโชติ(วันชัย) บุญยไพศาลเจริญ จ๊ะ รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค.1(2564)
71 นาย ชินพร จาตกานนท์   ธุรกิจส่วนตัว
72 นาย ชินวุฒิ ขาวสำลี ชุก ธุรกิจส่วนตัว
73 พ.ต. ชุมพร นาวาพนม ต้อ นอกราชการ
74 พล.ท. ชูเกียรติ ช่วยเพชร เต่า ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
75 พ.อ.(พ) ชูชาติ อุปสาร อ๊อด รอง ผบ.มทบ.22 (2564)
76 พล.ต. ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ ใหญ่ ผบ. มทบ.36 (2564)
77 พล.ต. เชษฐา ตรงดี เชษ รอง ผบ.นสศ.(2564)
78 พล.ต. เชิงชาย กระตุฤกษ์ เจี๊ยบ น ฝสธ.สน.ผบ.ทบ.(2565)
79 ร.อ. เชิดพันธ์ แก้วกำเนิด ไก่โรส ธุรกิจส่วนตัว
80 พ.อ.(พ) ฐากฤช(สุวิทย์) สระคูพันธ์ ติ๊ก นปก.ประจำ ทบ.(2565)
81 พล.ต. ฐิติพล(พงษ์อนันต์) ไวยพจน์ อ้วน ผช.หน.ฝสธ.สป.(2564)
82 พล.ต. ฐิติวัฒน์(บุญส่ง) ศรีสังข์บุญ อ๋อย ผชก.ทบ.(2563)
83 พล.อ. ณตฐพล บุญงาม จิงโจ้ ผทค.พิเศษ สป. (2565)
84 พล.ต. ณพล(สมเกียรติ) จีนวรรณ เข้ ผชก.สป.(2564)
85 พล.ท. ณภัทร(จันทร์ตรี) สุขจิตต์ แขก ผทค.พิเศษ สป.(2564)
86 พ.ท. ณรงค์ เพ็ญพักตร์ แจ๊ว นอกราชการ
87 พล.ท. ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง แดง รอง หน.ฝสธ.ประจำ ผบช.(2565)
88 พล.ต. ณรงค์กร บัวเงิน กร ผทค.ทบ.(2565)
89 พ.ท. ณรงค์พล(สุชาติ) รัตนจาตุรนต์(จันทรีย์) ต๊อก นอกราชการ
90 พ.อ.(พ) ณรงค์ศักดิ์ เสาธง เจี๊ยบ นปก.ประจำ ศร.(2564)
91 พล.ท. ณรัช(จำรัส) สิงห์ปภาภร ต๊ะ ผทค.พิเศษ ทบ. (2563)
92 พล.ท. ณัฏฐพล(ธวัชชัย) จันทร์สอกลิ่น สัว,อ๊อด ปษ.สป.(2565)
93 พล.ท. ณัฏฐ์พัชร์(ทนงศักดิ์) ชาตวัฒนานนท์ ตุ่น,แบะ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2563)
94 พล.ต. ณัฐดนัย(วรพจน์) บุญถาวร เขี้ยว ผทค.ทบ.(2563)
95 พล.ต. ณัฐพงษ์ มงคลนัฏ ต้อ ผทค.บก.ทท.(2564)
96 พล.ท. ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ หมู ผบ.รร.จปร. (2564)
97 พล.ท. ดำรง สุ่มสังข์ หมู,ดำ นอกราชการ
98 พล.ต. ดุลยทรรศน์ อิ่มอ้วน อ๋อง ผทค.ทบ. (2563)
99 พล.ต. ดุษิต ปุระเสาร์ หล้า เสธ.ทภ.3 (2564)
100 พล.ท. ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์ เป้ ผบ.ศตก.(2564)
101 พล.ต. ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์ เหน่ง ผบ.บชร.4 (2564)
102 พล.ต. ถาวร ไทยแขก เป้ ผทค.บก.ทท.(2564)
103 นาย ทนงศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ น้อง ธุรกิจส่วนตัว
104 พ.อ.(พ) ทสร (สมศักดิ์) ทรงสมบูรณ์ จ๊อก ประจำ นทพ.(2564)
105 พล.ต. เทพชาตรี(ชาตรี) ฝั่งสระ หนูหล่อ ผทค.บก.ทท.(2565)
106 พ.อ. ธนภณ (ชนินทร์) ธรรมวัฒนา เอ๊ะ ผทค.บก.ทท.(2563)
107 พล.ท. ธนัช(อนิวรรต) บุญอารักษ์ ตึ๋ง ผทค.พิเศษ สป.(2563)
108 พ.อ. ธนากร จิตรอนุกูล อ้อ ประจำ บก.ทท.(2563)
109 พ.อ.(พ) ธนิต บุตรจินดา นิด นปก.ประจำ สป.(2563)
110 พล.ท. ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม หม่อง จก.ยศ.ทบ.(2565)
111 พล.อ. ธวัชชัย มาชมสมบูรณ์ กุ้ง ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
112 พ.ท. ธวัชชัย บุญเรือง ยาว นอกราชการ
113 พล.ท. ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ชวน , BEN รอง ผอ.สปร. (2564)
114 พ.อ.(พ) ธวัชชัย สนทอง บุ๋ม นอกราชการ
115 พล.ท. ธัญญา เกียรติสาร อี๊ด  มทภ.2(2564)
116 พล.อ. ธานินทร์ สนิทชน เจี๊ยบ ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
117 พ.อ.(พ) ธีรชัย แสนสะสม แท่ง ผช.ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ.(2565)
118 นาย ธีรภัทร วิไลจิตต์ ต้อม ธุรกิจส่วนตัว
119 พ.อ.(พ) นคร กาญจนพฤกษ์ เปา นปก.ประจำ สพ.ทบ.(2565)
120 นาย นครินทร์ รัตนกิจสุนทร ริน ธุรกิจส่วนตัว
121 พ.อ.(พ) นนทวัฒน์ คำภานุช อุ๋ย รอง ผอ.สำนัก สปช.ทบ.(2564)
122 พ.อ.(พ) นริศ รุจานันท์ หนุ่ม นปก.ประจำ มทบ.21(2566)
123 พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล บัง,แขก ผบ.สปท.(2565)
124 พ.อ.(พ) นฤชาติ บุญเกื้อหนุน น้อง นปก.ประจำ กร.ทหาร (2565)
125 พล.ต. นักรบ วีรเดชะ โต้ง นอกราชการ
126 พล.ต. นันทพล เชื้อหน่าย แจ๊ค ผอ.สพม.ชด.ทหาร(2563)
127 พล.ต. นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์ บุญถึง ผทค.สป.(2564)
128 พ.อ.(พ) นันทวัฒน์ ทัศนงาม ตุ้ย รอง ผบ.ศบบ.(2565)
129 พ.อ. นันโท แต้สุข แป๊ะ ประจำ มทบ.42 (2565)
130 พ.อ. นิคม จันทรนิมะ เล็ก นอกราชการ
131 นาย นิธิกร เพียมา รัน ธุรกิจส่วนตัว
132 พ.อ.(พ) นิวัต ก้อนทอง ก้อน นปก.ประจำ ศสพ.(2564)
133 พล.ต. นิวัติ พิมพ์สอ วัต น.ฝสธ.ประจำ สน.ผบ.ทบ.(2564)
134 พล.ต. บรรจง ไชยลังกา จง นอกราชการ
135 พล.ต. บรรดิษฐ์ อินทสังข์ ใหญ่ ผทค.ทบ.(2564)
136 นาย บัญชา บัณฑิตย์ดำรงกุล แดง ธุรกิจส่วนตัว
137 พล.ต. บัญชา อาจคำพันธุ์ หน่อง ผบ.พล.ช.(2565)
138 พ.ท. บัวลอย โงกสูงเนิน ลอย นอกราชการ
139 พ.อ.(พ) บารมี แหวนเพ็ชร มี นปก.ประจำ สลก.ทบ.(2564)
140 พล.อ. บุญชู กลิ่นสาคร ชู,แชน ผทค.พิเศษ สป.(2563)
141 พล.ต. บุญยืน อินกว่าง ยืน,พร รอง มทน.3(2566)
142 พล.ท. บุญรอด ศรีสมบัติ ดำ ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
143 พ.อ.(พ) บุญส่ง มะลิวัลย์ สีเทา นอกราชการ
144 พ.ท. บุญสืบ เกตุราม อ้วน นอกราชการ
145 พล.ต. บูระพา ต๊ะวิชัย แป๊ะ ผทค.ทบ.(2565)
146 พล.ต. เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ อ้วน,เบญ ผทค.สป.(2565)
147 พล.ต. ปฐมทรรศ ปทุมทอง เล็ก ผช.หน.ฝสธ.เสธ.ทหาร(2564)
148 ร.อ.มล. ปนัดดา ดิสกุล เหลน ผช.รมต.
149 พ.อ.(พ) ปรเมศ(ปรเมธน์) อุมรินทร์ หนู นปก.ประจำ มทบ.39(2565)
150 นาย ประจักษ์ จันทร์ทิม จัก ธุรกิจส่วนตัว
151 พล.ต. ประชุม พันธ์โสตถี ตู่ ผทค.ทบ.(2563)
152 นาย ประดิษฐ์ ไชยเรศ ดิษฐ์ ธุรกิจส่วนตัว
153 พล.ต. ประทีป โกนสันเทียะ เที๊ยะ ผทค.สป.(2564)
154 พล.ต. ประธาน นิลพัฒน์ เล็ก จก.จบ.(2564)
155 พ.อ.(พ) ประมวล มธุรส หนุ่ย นปก.ประจำ กพ.ทหาร(2564)
156 พล.ต. ประมวล จันทร์ศรี มวล,เบ้า ผอ.สวท.รร.จปร.(2564)
157 พล.ต. ประวิทย์ เอี่ยมสังข์ ตี๋ นอกราชการ
158 พล.ต. ประเวศ บาลทิพย์ แขก,เวศ ผทค.ทบ.(2564)
159 พล.ท. ประสาร รวยดี เล็ก,สาร ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
160 พ.อ. ดร. ประสารศิษฐ์(ประชา) ศรีศักดิ์ อ๊อด ประจำ มทบ.21(2564)
161 พล.ต. ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ เติ้ง ผบ.มทบ.29(2564)
162 พล.ต. ประเสริฐ ขวัญชัย อ๊อด ผทค.ทบ.(2564)
163 พล.ท. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เอี้ยง ผทค.พิเศษ สป.(2565)
164 พล.ท. ปราการ ปทะวานิช แยม ผบ.นรด.(2565)
165 พล.ต. ปราโมทย์ ศรีสวัสดิ์ โมทย์ ผทค.บก.ทท.(2566)
166 พล.ต. ปราโมทย์ นาคจันทึก ป้อม ผบ.มทบ.23(2565)
167 พล.ท. ปริญญา ฉายดิลก อ๊อด ผทค.พิเศษ สป.(2564)
168 พล.ต. ปรีชา สาลีผล จุด ผทค.บก.ทท.(2564)
169 พล.ต. ปรีชา จึงมั่นคง ป๋อ  ผบ.พล.ม.3(2565)
170 พล.ต. ปรีชา เบ็ญจขันธ์ เจี๊ยบ ผบ.ศม.(2564)
171 พ.อ.(พ) ปวริศ (เรือง) เปรมชื่น เรือง นปก.ประจำ มทบ.14(2564)
172 พล.ต. ปิยพล ผลาสินธุ์ เบียร์ ผทค.ทบ.(2565)
173 พ.อ. ปิยะพล ทั่งกรณ์ เก๋ ผช.สัสดี จ.ปัตตานี(2565)
174 พ.อ. พงศกรณ์(วิชัย) รุ่งเรือง หมี นอกราชการ
175 พล.ต. พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันท์ เอ๋ ผชก.บก.ทท.(2565)
           
176 พล.ต. พงศ์อานันท์ รมยะนันทน์ ไก่แก้ว ผทค.ทบ.(2565)
177 นาย พงษ์สันต์ ชมนาค อ้าย ธุรกิจส่วนตัว
179 พล.ต. พนม ใจทหาร อ้อ รอง จก.กพ.ทหาร(2564)
180 พ.ต. พรชัย เอี่ยมสุวรรณ เอี่ยม นอกราชการ
181 พล.ท. พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ ด้อง ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
182 พล.ต. พัชร รัตตกุล ดอลล่าร์ นอกราชการ
183 พ.อ.(พ) พัฒนพงศ์ มูลศาสตร์ ต้อย นปก.ประจำ ยศ.ทบ.(2565)
184 พล.ต. พัฒนพงษ์ สุภาพคำ อ้อ ผทค.ทบ.(2563)
185 พล.ท. พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ อ้อม ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
186 พล.ท. พันลึก สุวรรณทัต เอย ลาออก นอกราชการ
187 พล.ท. พัลลภ เฟื่องฟู ฟู ผบ.นปอ.(2564)
188 พล.ต. พิชัย กิ่งแก้ว บัง ผทค.บก.ทท.(2565)
189 พล.ต. พิชิต วันทา ป้อ นอกราชการ
190 พล.ต. พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ เชษฐ์ รอง มทภ.2 (2564)
191 พล.ท. พิศนุ พงษ์ศรานันท์(อยู่ยง) โจ้,นุ นอกราชการ
192 พล.อ. พิศาล วัฒนวงษ์คีรี อ๊อด นอกราชการ
193 พล.ท. พิสัณห์ ปฐมเอม สัน ผอ.วปอ.สปท.(2565)
194 พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์ สัมมาทัต อ๊อด นปก.ประจำ พบ.(2566)
195 พล.ท. พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ เหน่ง ปษ.สป.(2564)
196 พล.ต. พีรวัชฌ์(โศภิษฐ์ ) แสงทอง อ้อ นอกราชการ
197 พล.ท. พีระ ฉิมปรี เบี้ยว รอง เสธ.ทบ.(2563)
198 พ.อ.(พ) ไพฑูรย์ ทองเสนา ทูน ฝสธ.ประจำผบช.สน.ปรมน.ทบ.จว.(2563)
199 พล.ท. ไพโรจน์ วิไลลักษณ์ ต๋อย จก.ชด.ทหาร (2565)
200 พ.อ. วิทิศ ไตรรัตน์ เย้า นอกราชการ
201 พล.ต. ภัคถพณ(ชาตรี) ป้อมบุบผา โต ผทค.ทบ.(2564)
202 พ.อ. ภาคภูมิ อ่อนนุช โต้ง นอกราชการ
203 พล.ต. ภาสกร ทวีตา ชาย ผบ.มทบ.43 (2565)
204 พล.ต. ภูมิทัศ(ธนะศักดิ์) กิตติบุญกานต์ แดง นอกราชการ
205 พล.ต. มงคล รัตนจันทร์ เอ๋ รอง จก.กช.(2564)
206 พล.ท. มนัส แถบทอง บี๋ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2563)
207 พล.ต. มนูณ ศรีสมบัติ นูญ ผทค.ทบ.(2563)
208 พล.ต. มโนช จันทร์คีรี โนช ผบ.มทบ.45 (2563)
209 พ.อ.(พ) มานพ ไขขุนทด ไข รอง ผบ.มทบ.23(2565)
210 นาย มานพ บุญชื่น นพ ธุรกิจส่วนตัว
211 พล.ท. มานะ เกิดโถ จี๊ด,โถ ผทค.พิเศษ สป.(2564)
212 พล.ต. มานะ วงศ์น้ำเพชร ตัน นอกราชการ
213 พล.ต. มาโนชญ์ รัตนเลขา โนชญ์ ฝสธ.ประจำผบช.(2563)
214 นาย มาโนชญ์ ดวงจินดา โนชญ์ ธุรกิจส่วนตัว
215 พล.ต. แมนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ว แม็ก รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค 4(2563)
216 นาย ยศ อินทร์มี ตุ้ย ธุรกิจส่วนตัว
217 พล.ต. ยศวริศ(ศิรพล) ศิริบาล โย่ง,ยักษ์ ผทค.ทบ.(2563)
218 พล.ต. ยุทธชัย เทียรทอง หนิง ผบ.มทบ.14 (2565)
219 พล.ท. รักษ์พล จันทร์เหลือง ปุ้ม รอง ผอ.อผศ.(2566)
220 พ.อ.(พ) รัชชพล บุญวัฒนะกุล หนู ผช.จร.สง.ปรมน.ทบ.(2566)
221 นาย รัฐ เขียวขำแสง รัฐ ธุรกิจส่วนตัว
222 พล.ท. เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ตุ้ม ผอ.ศปป.4 ปรมน.ทบ.(2566)
223 นาย วนิช คำเนตร ป้อม เกษตรกร
224 พ.อ.(พ) วรทัศน์(ณรงค์ศักดิ์) ศุภทิน ปิ๊ก นอกราชการ
225 พ.อ.(พ) วรพจน์ ปูรณโชติ จอย ฝสธ.สนษ.ปรมน.ทบ.(2564)
226 พล.ต. วรพล วรพันธ์ แขก ผบ.มทบ.42 (2565)
227 นาย วรภัทร ดิษยบุตร โจร ธุรกิจส่วนตัว
228 พล.ท. วรรนพ นาคประสิทธิ์ ผึ่ง ปช.ทบ.(2563)
229 พล.ต. วรวุธ(วรวุฒิ) เอี่ยมอำภา เอี่ยม  นอกราชการ
230 พล.ต. วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เอี๊ยง จก.สห.ทบ.(2563)
231 พ.อ.(พ) วัชรพล จุมพล หน่อง รอง จก.ดย.ทบ. (2566)
232 พล.ท. วัชระ พิทยานรเศรษฐ เด้ง ผอ.สขว.กอ.รมน.(2564)
233 พล.ต. วัฒนะ พลจันทร์ น้อย รอง ผบ.ศตก.(2565)
234 พล.ต. วัลภเทพ(วัลลภ) ทิพยกะลิน โต้ง ผทค.ทบ.(2563)
235 พล.ท. วัลลภ ประดับศิลป์ กี้ ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
236 พ.อ. วัลลภ แตงสาขา ตะเข้ ประจำ บก.ทบ.(2566)
237 นาย วัลลภ ภิบาลญาติ เบิ้ล ธุรกิจส่วนตัว
238 พล.ต. วัลลภ ก้อนมณี ปุ๊ นอกราชการ
239 พล.ท. วาสิฏฐ์ มณีโชติ เอก ผอ.ศปป.5 ปรมน.ทบ.(2564)
240 พ.ต. วิชัย ชุนประเสริฐดี ชุน นอกราชการ
241 พล.ต. วิชัย มารศรี ชัย รอง สธ.สง.ปรมน.ทบ.(2563)
242 พล.ท. วิชา ไผ่เกาะ ง่อน ปษ.บก.ทท.(2564)
243 พล.ท. วิชาญ สุขสง ชาญ รอง เสธ.ทบ.(2564)
244 พล.ต. วิเชียร ผ่องจันทึก น้อย,ผ่อง นอกราชการ
245 พล.ต. วิญญู หัสดิน ญู ,แดง ผทค.ทบ.(2563)
246 พล.ต. วิทยา ชัยสมพร เงาะ  จก.ดย.ทบ.(2564)
247 พล.ต. วินัย เจริญศิลป์ เหน่ง ผบ.มทบ.24(2564)
248 นาย วิบูลย์ ใจเย็น บูล ธุรกิจส่วนตัว
249 นาย วิมล วงศ์จันทร์ อั๋น ธุรกิจส่วนตัว
250 พ.อ.(พ) วิระ สอนถม ติงลี่ ฝสธ.ประจํา ผบช.
251 พล.ท. วิรัตน์ แป้นพงษ์ แกะ ผอ.สคบ.ปรมน.ทบ.(2563)
252 พล.ต. วิรัตน์ นาคจู ไก่,จู รอง ผบ.นปอ. ทบ.(2565)
253 พล.ต. วิริยะ ศรีบัวชุม ขาว ผทค.ทบ.(2564)
254 พล.ต. วิโรจน์ เกิดแสง เล็ก รอง ผอ.วปอ.สปท.(2565)
255 พล.ต. วิโรจน์ หนูสอน โจ้ , หนู ผทค.ทบ.(2563)
256 พล.ท. วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ ตุลย์ หน.ฝสธ.บก.ทท.(2565)
257 พ.อ.(พ) วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เจี๊ยบ รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.36(2566)
258 พ.อ.(พ) วีรวุฒิ์(ศักดิ์สิทธิ์) ภู่กฤติวัฒน์(ภู่กลั่น) หม่อง นอกราชการ
259 นาย วีระ กาวดิลก แอ๊ด ธุรกิจส่วนตัว
260 พ.อ. วีระพงษ์ ศิริสวัสดิ์ โปร่ง นอกราชการ
261 พ.อ.(พ) วีระพงษ์ พันธจักร เล็ก รอง เสธ.ทน.3 (2564)
262 พล.ต. วีระวัจน์(วีรวัฒน์) ทองมั่นคง ดำ รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค.1 (2564)
263 พ.อ.(พ) วีระศักดิ์ ทองอร่าม นก นปก.ประจำ กช.(2565)
264 พล.ต. วุฒิชัยษ์(วุฒิชัย) ชูฤทธิ์ รัง นอกราชการ
265 พ.อ.(พ) วุฒิพันธุ์ ทองเนียม ป๋อม นปก.ประจำ ศสพ.(2564)
266 พล.ต. เวิน จำปาสา เวิน ผทค.ทบ.(2563)
267 พล.ท. ศตวรรษ รามดิษฐ์ แดง ปษ.ทบ.(2564)
268 พ.อ. ศรศิริ จุ้ยรอด จุ้ย ประจำ สลก.บก.ทท.(2565)
269 พล.อ. ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ หิน ผทค.พิเศษ สป.(2564)
270 พ.อ.(พ) ศักดา เพ็ชรจินดา เหน่ นอกราชการ**ลาออก
271 พล.ต. ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์ หรั่ง ผอ.สตน.ทบ.(2565)
272 พ.อ.(พ) ศุภณัฎฐ์(ศุภวัฒน์) แจ้งจิตร์ วัฒน์ นอกราชการ
273 พ.อ.(พ) ศุภพิชญ์(ศิลปชัย) เผื่อนงูเหลือม ก้อง นปก.ประจำ มทบ.33 (2565)
274 นาย สกล(นฤพล) แจ่มสุกใส   นอกราชการ
275 พล.ต. สงคราม ขุมทอง ตุ้ม ผทค.บก.ทท.(2564)
276 พล.ต. สดับพงษ์ จันทุรัตน์ ดับ , เอ๊ด รอง จก.ยศ.ทบ.(2564)
277 พล.ต. สมเกียรติ รัตนเจริญพรชัย เต่า ผทค.ทบ.(2563)
278 นาย สมชาย สมขันธ์ ชาย  
279 พล.อ. สมชาย เพ็งกรูด ตุ๋ย นอกราชการ
280 พ.อ.(พ) สมชาย เพ็ชรประไพ อู๊ดดี้ บชร.2 (2565)
281 พล.ต. สมดุลย์ เอี่ยมเอก โต้ง ผบ.พล.ร.15(2566)
282 พ.อ.(พ) สมนึก สีสังข์ ตี๋ นอกราชการ
283 พ.อ.(พ) สมบัติ อ้นหนู มาร์ก,บัติ นอกราชการ
284 พ.อ.(พ) สมภพ ศรีศิริ โอ๋ รอง จก.วศ.ทบ.(2566)
285 พ.อ.(พ) สมมารถ(สุจินต์) ทัศนวงศ์วรา จิน นอกราชการ
286 พ.อ.(พ) สมศักดิ์ เครือเช้า เปี๊ยก รอง ผบ.พล.ช.(2564)
287 พล.ต. สมศักดิ์ ปักษี ป้อม นอกราชการ
288 พ.อ.(พ) สรวุฒิ สาลี นาย นปก.ประจำ สส.(2564)
289 พล.ท. สรศิริ ปริญญานันท์ ยุ้ย ผทค(พิเศษ)สป.(2564)
290 พล.ต. สรายุทธ ปาลิวนิช แต๋ม นอกราชการ
291 พล.ท. สราวุธ รัชตะนาวิน อ้น รอง ผอ.ศอพท.(2565)
292 พล.ท. สัณณชัย(สมพงศ์) ทองขวัญ ชาติ,แอ๋ว ผทค(พิเศษ) ทบ.(2563)
293 พล.ท. สัณทัศน์(สันทัด) นันทิภาคย์หิรัญ(บัวขาว) กวาง รอง ผบ.นทพ.(2566)
294 พล.ท. สัณห์เพชร สายสรรพมงคล หนุ่ม,เหลน ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
295 พล.ท. สันทัด เมืองคำ ต๋อง ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
296 พล.ต. สันทัด วรรณะศิลปิน ทด นอกราชการ
297 พล.ต. สาธิต พงษ์ศิริ โต้ง นอกราชการ
298 นาย สานิต นาคะจิตติ อ้วน ธุรกิจส่วนตัว
299 นาย สานิต ศรีสง่า นิด ธุรกิจส่วนตัว
300 พล.ต. สำราญ แร่ทอง น้อย ผทค.ทบ.(2563)
301 พล.ท. สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์ กร ผทค.พิเศษ สป.(2564)
302 พล.ท. สิทธิพล นิ่มนวล เอ๊ด ปษ.บก.ทท.(2564)
303 พล.ต. สิรภพ (พิศล) พานครอบแก้ว ศล นอกราชการ
304 นาย สุชาโณ ขาวสำลี แป้น นอกราชการ
305 พล.ท. สุชาติ วงษ์มาก ชาติ ,ตู่ ผทค.พิเศษ บก.ทท.(2565)
306 พล.อ. สุชาติ ทับทิมแดง แหลม นอกราชการ
307 พ.อ. สุชาติ ชูศิริ แขก ประจำ มทบ.39(2563)
308 พล.ต. สุทธิพงษ์ จงภักดี ป้อม นอกราชการ
309 พล.ท. สุเทพ หิมารัตน์ เทพ นอกราชการ
310 พล.อ. สุนัย ประภูชะเนย์ น๊อค,นัย ผช.ผบ.ทบ.(2563)
311 พล.ต. สุปัญญา วิไลรัตน์ บอย ผบ.มทบ.310 (2565)
312 พล.ท. สุภโชค ธวัชพีระชัย อ๊อด มทน.3 (2565)
313 พล.ท. สุภรัตน์ เงินบำรุง อุ๊ ปช.ทหาร (2564)
314 พ.อ.(พ) สุมนชัย สานุสันต์ ต้อย น.ช่างประจำ กช.(2564)
315 พล.ต. สุเมธี(ปราศรัย) สานสุวรรณ(สนามชัย) ปี๊ด ผทค.บก.ทท.(2565)
316 พ.อ.(พ) สุรจิตร สุขีเมฆ เบิ้ม รอง ผบ.มทบ.31 (2564)
317 พล.ต. สุรชิน กาญจนจิตติ ชิน ผบ.บชร.2 (2564)
318 พล.ท. สุรเดช ประเคนรี ฮาด ผทค.พิเศษ ทบ.(2563)
319 นาย สุรพงษ์ ไขเจริญ ก๋อ ธุรกิจส่วนตัว
320 พ.อ. สุรพล นันทิวัฒน์ เจี๊ยบ นอกราชการ
321 พล.ต. สุรพล เอี้ยวสุวรรณ เอี้ยว ผทค.ทบ.(2563)
322 พล.ต. สุรพัศ(สุพัฒน์) ศรีวิชัย เฒ่า นอกราชการ
323 พล.ต. สุรยุทธ พุกจินดา ก้อง,พุก ผทค.ทบ.(2565)
           
325 พล.ต. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา ปู รอง จก.กพ.ทบ.(2566)
326 พล.ต. สุรศักดิ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย ก๋ง ผทค.ทบ.(2563)
327 พล.ท. สุรศักดิ์ ทิมมาศ อ้อ ปษ.สป.(2563)
328 พ.อ.(พ) สุรัตน์ เลิศล้ำ เต้ รศ.สกศ.รร.จปร.(2566)
329 พล.ท. สุรินทร์ นิลเหลือง ริน , เปี๊ยก ผทค.พิเศษ ทบ. (2564)
330 พ.อ.(พ) สุวัฒณา เย็นใจ เล็ก นปก.ประจำ นทพ.559 (2563)
331 พ.อ.(พ) เสน่ห์ บำรุงกิจ เน่ห์ นปก.ประจำ มทบ.17(2564)
332 พ.อ.(พ) แสงศักดิ์ ละมั่งทอง เต้ย นปก.ประจำ ขว.ทบ.(2565)
333 พ.อ.(พ) โสรัช สุขมา เต้ นปก.ประจำ นทพ.559(2565)
334 พล.ต. หทัยเทพ กีรติอังกูร เป็ด ผบ.มทบ.19 (2564)
335 พล.ต. หิรัญ ศรีสุก ตื้ด ปษ.สปท. (2565)
336 พล.ต. อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล แค๊ป เสธ.ทภ.4 (2564)
337 นาย อดุลย์ พลายบัว ดุล ธุรกิจส่วนตัว
338 พ.อ.(พ) อติชาติ กฤตยพงษ์ ตั้ม นปก.ประจำ บก.ทบ.(2564)
339 นาย อนันต์ นิลละมัง นัน ราชการครู
340 พล.ต. อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง แหลม ผทค.บก.ทท.(2564)
341 พล.ต. อนุรักษ์ ข้าวทิพย์ เล็ก ผทค.สป.(2563)
342 พล.ท. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ อ๋อย จก.กช. (2564)
343 พล.ท. อภิชาติ สุขแจ่ม จี๊ด ปษ.ทบ. (2565)
344 พล.อ. อภิชาติ วิไลเนตร จิ้งจก ผทค.พิเศษ สป.(2563)
345 พล.ต. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ต้น รอง มทภ.3(2566)
346 พ.อ. อภิเดช พสุธาเลิศ โจ้ ยบ.ทหาร (2568)
347 พล.ท. อภิรมย์ จินตเกษกรรม นก,แดง ปษ.บก.ทท.(2564)
348 พล.ท. อยุทธ์ ศรีวิเศษ อุ๋ย จก.กพ.ทบ.(2565)
349 พ.อ.(พ) อรรณพ ธัชยะพงษ์ กบ ผอ.กกล.ศพปน. (2564)
350 พล.ต. อรรถ สันตะวา อรรถ ผทค.ทบ.(2563)
351 พล.ท. อรรถพร ทองธิราช แดง ผทค.พิเศษ ทบ.(2564)
352 พล.ต. อรรถพร อินทรทัต เจี๊ยบ ผทค.ทบ.(2565)
353 พ.อ.(พ) อร่าม เพชรพูลมา แดง ผอ.กอง ยศ.ทบ.(2564)
354 พล.ต. อัครพล พงษ์สวัสดิ์ ตม น.ฝสธ.ประจำ สน.ผบ.ทบ.(2565)
355 พล.ต. อัชฌา คงสมบูรณ์ ม้า ฝสธ.ประจำ ผบช.(2563)
356 พล.ต. อาคม พงศ์พรหม ตู่,คม รอง มทน.4 (2565)
357 พ.อ.(พ) อาณัติ ปิ่นรัตนานนท์ เป้ม,ณัติ นปก.ประจำ กบ.ทหาร(2564)
358 พ.อ.(พ) อาทิตย์ ศรีหริ่ง อู๊ด,หริ่ง ผอ.กยข.กช.(2564)
359 พ.ท. อานันท์ ชินบุตร โจ ธุรกิจส่วนตัว 
360 พ.อ.(พ) อำนาจ ประคองจิต ต้อย นอกราชการ
361 นาย อำนาจ สมประสพสุข เอ๋ ธุรกิจส่วนตัว
362 พล.ท. อำนาจ นาคศรี ต๋อง ผทค.พิเศษ สป.(2563)
363 พ.อ.(พ) อำนาจ ไกรสงคราม นาจ อจ.หน.สวท.รร.จปร.(2564)
364 พล.ต. อุกฤษฏ์ นุตคำแหง อ๋อง ผบ.พล.ร.4(2565)
365 พล.ต. อุชุกร(ทรงพจน์) ทรงวรัชญ์ เจี้ยบ เสธ.สส.(2564)
366 พ.อ.(พ) อุทัย คงวาสน์ เปี๊ยก นปก.ประจำ(2563)
367 พล.ต. เอนก กล่อมจิตร เฮง รอง จก.สพ.ทบ.(2564)
368 พ.ต. เอนก สรรณพงษ์ ช้าง นอกราชการ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ  4 ต.ค.62
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ พ.ต.วิชัย (ชุน) ID Line : wichai2132
 รายชื่อสมาชิก กิตติมศักดิ์ จปร.32
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง
1 ร.อ.มล. ปนัดดา  ดิสกุล เหลน รมช.ศึกษา
2 พล.อ. พิศาล  วํฒนวงษ์คีรี อ๊อด นอกราชการ

 

 รายชื่อสมาชิก วิสามัญ จปร.32
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น อาชีพ
1 พ.อ.(พ) กลยุทธ   ไกรฤกษ์ อ๊อด นปก.ประจำ สปท.
2 นาย ก้อง  พงศ์มฆพัฒน์ ก้อง ธุรกิจส่วนตัว
3 นาย กิตติศักดิ์  เกียรติไกรวัลศิริ ติ๊ ธุรกิจส่วนตัว
4 นาย จักร์กริช  ทรัพย์ไพศาล กริช CEO Smile Group
5 นาย นครินทร์  รัตนกิจสุนทร ริน  บจก.นีโอไลท์ 
6 นาย นิธิกร  เพียมา รัน ธุรกิจส่วนตัว
7 พ.อ.(พ)  นิวัติ  ก้อนทอง ก้อน ประจำ ศสพ.
8 นาย บัญชา  บัณฑิตย์ดำรงกุล แดง ธุรกิจส่วนตัว
9 พ.อ. ปิยะพล  ทั่งกรณ์ เก๋ เสียชีวิต
10 พล.ต พัชร  รัตตกุล ดอลล่าร์ บมจ.หาดทิพย์
11 นาย มาโนชญ์  ดวงจินดา โนชญ์ ธุรกิจส่วนตัว
12 นาย รัฐ  เขียวขำแสง รัฐ ธุรกิจส่วนตัว
13 นาย สุรพงษ์  ไขเจริญ ก่อ ธุรกิจส่วนตัว
14 พ.อ.(พ) อภิเดช  พสุธาเลิศ โจ้ ทบ.
15 นาย อำนาจ  สมประสพสุข เอ๋ บจก.ซีนิค พาร์ค
         

 

รายชื่อสมาชิก จปร.32 ที่เสียชีวิต
ลำดับ ชื่อ-สกุล
สาเหตุการเสียชีวิต / สถานที่
เมื่อ
1
นนร.อดิศร   สุขอ่ำ
ฝึกหลักสูตรส่งอากาศรุ่นที่145  ลพบุรี
เม.ย.2526
2
นนร.สรรเสริญ ทองคำวงศ์
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์  กรุงเทพฯ
2526
3
นนร.นารท   พฤกษา
การฝึกหลักสูตรจู่โจม  รุ่นที่ 73
มี.ค.2527
4
นนร.อนุพงษ์  วิทยาพูล
อุบัติเหตุรถไฟ สระบุรี
2527
5
ร.ต.เชิดศักดิ์  โสภา
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ขอนแก่น
2529
6
พ.ต.อนุพงศ์  บุญญะประทีป
ภารกิจป้องกันประเทศ ช่องบก อุบลฯ
3 ก.พ.2530
7
ร.อ.ทศพร  วงศ์มิตร 
นักบินฯ ฮ.ตก  สุราษฏร์ธานี
2530
8
พ.ท.ณรงค์  บัวงาม
นักบินฯ ฮ.ตก  ลพบุรี
2531
9
ร.อ.จุลเศรษฐ์   ราษฏรดี
ราชการชายแดน  อุบลราชธานี
ก.ย.2532
10
ร.อ.ศิริพจน์  วายโสกา
อุบัติเหตุทางรถยนต์ ปัตตานี
29 มี.ค.2534
11
ร.อ.จิรศักดิ์  บรรเทากุล
อาการป่วย  ร.พ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา
2535
12
พ.ต.สมควร  มาลาศรี
อาการป่วย มาเลเรีย กาญจนบุรี
2537
13
พ.ต.สุรศักดิ์  พูนทรัพย์
อาการป่วย ร.พ.มงกุฏฯ กรุงเทพฯ
1 ม.ค.2529
14
พ.อ.(พ)ธราวุธ  บุนนาค
ราชการ อุบัติเหตุ ฮ.ตก กาญจนบุรี
23 ก.พ.2543
15
พล.ต.อนุศักดิ์ ชูศักดิ์
ราชการ อุบัติเหตุ ฮ.ตก กาญจนบุรี
23 ก.พ.2543
16
พล.ต.วีรพงษ ศานติธรรม
อุบัติเหตุ รถยนต์ กรุงเทพฯ
2548
17
พล.ต.สนธิชัย ตุ้มหิรัญ
อุบัติเหตุ รถยนต์ มอสโค รัสเซีย
25 ก.พ.2549
18
พ.ท.พัฒน์  แจ่มสุกใส
อาการป่วย รพ.อิงคยุธบริหาร ปัตตานี
2553
19
พ.อ.(พ)ฉลอง บุญชะม้อย
อาการป่วย รพ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา
7 พ.ค.2555
20
พ.อ.วรพงษ์  ชูโต
อุบัติเหตุ รถยนต์ อ.ลำสนธิ ลพบุรี
15 เม.ย.2556
21
พ.อ.ธานี  นภามาศ
อาการป่วย  รพ.ศิริราช กรุงเทพฯ
25 ต.ค.2556
22
พ.อ.(พ)สัญญา  เกษตรเวทิน
อาการป่วย รพ.อนันทมหิดล ลพบุรี
21 พ.ย.2557
23
พ.อ.(พ)ไกรสร  พันธจักร
อาการป่วย นครสวรรค์
29 ก.ค.2558
24
พ.อ.(พ)สุรเดช  มะนิลา
อาการป่วย รพ.สมเด็จพระนารายณ์  ลพบุรี
18 เม.ย.2559
25
พ.อ.(พ)ธัญญสิทธิ์ ศีลพิสุทธิ์
ไตวายเฉียบพลัน รพ.พระมงกุฏเกล้า
25 เม.ย.2561
26
พ.ต.สุรเชษฐ์  จุระเสถียร
อาการป่วย โรคมะเร็ง รพ. กรุงเทพ กทม.
4 ม.ค.2562
27
พ.อ.(พ)ราชรักษ์ ฝนมณี
อาการป่วย โรคมะเร็ง รพ.กรุงเทพ กทม.
29 มี.ค.2562
28
พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ
อุบัติเหตุ จักรยานยนต์ จ.ตราด
29 ก.พ.2563
29
นาย นนทวัชร์(พงศ์ศักดิ์) เชาวลิต
โรคปอด  รพ.เปาโลโชคชัย 4 กทม
5 พ.ค.2563
30
พ.อ. สุรยุทธ  หมีปาน
อาการป่วย  รพ.พญาไท 2  กทม
24 พ.ค.2563
-
--
--
--
-
--
--
--
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 24 พ.ค.2563
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ พ.ต.วิชัย (ชุน) ID Line : wichai2132

Visitors: 201,933