ทำเนียบรุ่น

ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น เหล่า
1 พลตรี กนิษฐ  ชมะนันทน์ (ต่อ) ราบ
2 นาย กมลชนก  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (แม็ก) -
3 พันตรี กฤต  สตารัตน์ (เกียรติ) ราบ
4 พลตรี กฤติกร   รัสมิภูตานนท์ (อู๊ด) ราบ
5 พลตรี กฤษฎาชัย   คล้ายฉิม (ป๋อ) เหล่า
6 พลตรี กฤษณ์   สุนทรธรรม (เอิ๊ท) เหล่า
7 พลตรี. กฤษดา   พงษ์สามารถ (เหนียว) ราบ
8 พ.อ.(พ) กลยุทธ  ไกรฤกษ์ (อ๊อด) -
9 พ.อ.(พ) กสิน  จ้อยประดิษฐ์  (จ้อย) เหล่า
10 พันเอก. ก่อเกิด   มีสมบูรณ์ (มล) เหล่า
11 นาย ก้อง  พงศ์มฆพัฒน์ (ก้อง) -
12 พ.อ.(พ) กิติเชษฐ์   มโหธร (หยอย) เหล่า
13 พลโท กิตติธัช   บุพศิริ (ปุ๋ม) เหล่า
14 พลตรี กิตติพงศ์   กาญจนาคม (เอ) เหล่า
15 พลตรี กิตติพันธ์  ชูพิพัฒน์ (อี๊ด) เหล่า
16 พันเอก กิตติพันธ์   เฉลิมแสนยากร (เอ็ม) ราบ
17 นาย กิตติศักดิ์   เกียรติไกรวัลศิริ (ติ๊) ราบ
18 พลตรี เกษม   ทองสิงห์ (อ้วน) ราบ
19 พลตรี เกษม   วังสุนทร (เษม) ราบ
20 พลตรี เกษม   จั่นเรือง (แดง) เหล่า
21 พ.อ.(พ) เกษียร   ยืนยง(น้อง) เหล่า
22 พลตรี เกียรติศักดิ์   วิเวก (โหน่ง) ราบ
23 พลโท เกียรติศักดิ์  ลิลิตธรรม (โอ๋) เหล่า
24 นาย ไกรศร  อาจจำนงค์ (ปุ๊) -
25 พ.อ.(พ) คณธัช   ชนะกาญจน์ (อุ๊) เหล่า
26 พลตรี คณาพร   มีสุวรรณ (ก้อย) เหล่า
27 พลตรี คมกฤช    พลพิลา (กบ) เหล่า
28 พ.อ.(พ) คฤหัสถ์บดี  ปัตตพงศ์(ปุ้ม) เหล่า
29 พลโท คำรณ   ชาติเสวียง(โบ๊ต) เหล่า
30 นาย จอมพงษ์ น้อยอิ๋มใจ (จอม) -
31 นาย จักร์กริช   ทรัพย์ไพศาล (กริช) -
32 พ.อ.(พ) จำรัส   สังขะวร (รัส) เหล่า
33 พลตรี จิรเดช   กมลเพชร (โม) ม้า
34 พลตรี จิรศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ (จู๊ด) เหล่า
35 พ.อ.(พ) จิระศักดิ์   ขำประถม(ต้อม) เหล่า
36 พลตรี จิรัชญ์  บุญชญา (น้อย) เหล่า
37 พลตรี จิรนันท์   กัณฑวงศ์ (ป๋อง) เหล่า
38 พ.อ.(พ) จิระศักดิ์  แสงทองศรี (จ้อย) เหล่า
39 พ.อ.(พ) จุมพล   สุดสวาสดิ์ (จุ๋ม) เหล่า
40 พ.อ.(พ) จุลเจน   สืบนุสนธิ์ (หนู) เหล่า
41 พลตรี เจษฏา   ประศาสน์กุล (เจษฏ์) เหล่า
42 พลตรี เจษฏาภรณ์   เขม้นงาน (ปู) เหล่า
43 พ.อ.(พ) ฉลองชัย   ยาวะโนภาส (หลอง) เหล่า
44 พลโท เฉลิมพล   ศรีสวัสดิ์ (แก้ว) ม้า
45 นาย เฉลิมพล   โพธิ์ทอง (อั้น) -
46 พลตรี ชยันต์   เดชศร (ตึ๋ง) เหล่า
47 พ.อ.(พ) ชลภูมิ   แสงเดือน (เกลอ) เหล่า
48 พันเอก ชวพงษ์    ธีรเนตร (ผี,ชาย) เหล่า
49 พลตรี. ชวรัตน์   สร้อยสังวาลย์ (ตุ่ม) เหล่า
50 พ.อ.(พ) ชวลิต   เอี่ยมสอาด (อ๊อด) เหล่า
51 พลโท. ชัชชัย   ภัทรนาวิก (โป๊ป) เหล่า
52 พ.อ.(พ) ชัยณภนท์   อเนกเวียง (เหมี่ยว) เหล่า
53 พ.อ.(พ) ชัยพฤกษ์   กองสมบัติ (ป๊อก) เหล่า
54 พ.อ.(พ) ชัยพิพัฒน์   รันสูงเนิน (เบิ้ม) เหล่า
55 พลโท ชัยมนตรี   โพธิ์ทอง(ปาน) เหล่า
56 พันเอก ชัยยุทธ   คงสม (เมียด) เหล่า
57 พลตรี ชัยรัตน์   จ่างแก้ว (เจี๊ยบ) เหล่า
58 พลโท ชัยวัฒน์   โฆสิตาภา (เบี้ยว) เหล่า
59 พลโท ชัยวิน   ผูกพันธุ์ (เบิร์ด) เหล่า
60 พลตรี ชาญชัย   เอมอ่อน(หนุ่ม) ราบ
61 พ.อ.(พ) ชาญชาย   ไชยกุล (แก่) เหล่า
62 พลตรี ชาญณรงค์   ยี่โต๊ะ (โต๊ะ) ราบ
63 พ.อ.(พ) ชาญณรงค์    บุญสอน (ติ๊ก) ราบ
64 พ.อ.(พ) ชาญวิทย์    ทองพลับ (แอ้) ราบ
65 พ.อ.(พ) ชาญวิทย์   ภัสสรโยธิน (แอ๋) เหล่า
66 พลตรี ชาตรี   สุวรรณภูมิ (ตรี) เหล่า
67 พลตรี ชาตรี   กิตติขจร (แฮป) ราบ
68 พลตรี ชานนท์   ใช้สง่า (หนุ่ม) เหล่า
69 พ.อ.(พ) ชายมาศ   แก้วไทรหงวน (มาศ) ราบ
70 พลตรี ชินโชติ   บุญยไพศาลเจริญ  (จ๊ะ) ราบ
71 นาย ชินพร   จาตกานนท์ เหล่า
72 นาย ชินวุฒิ   ขาวสำลี (ชุก) เหล่า
73 พันตรี ชุมพร   นาวาพนม (ต้อ) เหล่า
74 พลตรี ชูเกียรติ   ช่วยเพชร (เต่า) เหล่า
75 พ.อ.(พ) ชูชาติ   อุปสาร (อ๊อด) ราบ
76 พ.อ.(พ) ชูศักดิ์  สงวนบุญญพงษ์  (ใหญ่) เหล่า
77 พลตรี เชษฐา   ตรงดี (เชษ) ราบ
78 พ.อ.(พ) เชิงชาย   กระตุฤกษ์ (เจี๊ยบ) เหล่า
79 ร.อ. เชิดพันธ์ แก้วกำเนิด (ไก่โรส) เหล่า
80 พ.อ.(พ) ฐากฤช   สระคูพันธ์ (ติ๊ก) เหล่า
81 พลตรี. ฐิติพล   ไวยพจน์ (อ้วน) เหล่า
82 พ.อ.(พ) ฐิติวัฒน์   ศรีสังข์บุญ (อ๋อย) เหล่า
83 พลโท ณตฐพล   บุญงาม (จิงโจ้) เหล่า
84 พลตรี ณพล   จีนวรรณ (เข้) เหล่า
85 พลโท ณภัทร   สุขจิตต์ (แขก) ม้า
86 พลตรี ณรงค์   พฤกษารุ่งเรือง (แดง) ราบ
87 พันโท ณรงค์   เพ็ญพักตร์ (แจ๊ว) เหล่า
88 พลตรี ณรงค์กร   บัวเงิน (กร) ราบ
89 พันโท ณรงค์พล  รัตนจาตุรงค์  (ต๊อก) เหล่า
90 พ.อ.(พ) ณรงค์ศักดิ์   เสาธง (เจี๊ยบ) เหล่า
91 พลตรี ณรัช   สิห์ปภาภร (ต๊ะ) ราบ
92 พลตรี ณัฏฐพล   จันทร์สอกลิ่น (สัว) เหล่า
93 พลโท ณัฏฐ์พัชร์   ชาตวัฒนานนท์  (ตุ่น) เหล่า
94 พ.อ.(พ) ณัฐดนัย  บุญถาวร (เขี้ยว)  เหล่า
95 พลตรี ณัฐพงษ์   มงคลนัฏ (ต้อ) เหล่า
96 พลตรี ณัฐวุฒิ   ชุณหะนันทน์(หมู) ราบ
97 พลโท ดำรงค์   สุ่มสังข์ (ดำ) เหล่า
98 พ.อ.(พ) ดุลยทรรศน์   อิ่มอ้วน (อ๋อง) ราบ
99 พลตรี ดุษิต   ปุระเสาร์ (หล้า) เหล่า
100 พลตรี. ไตรเทพ   ศรีพันธุ์วงศ์ (เป้) ม้า
101 พลตรี ไตรรัตน์   ไชยนุรักษ์ (เหน่ง) สื่อสาร
102 พ.อ.(พ) ถาวร    ไทยแขก (แขก) เหล่า
103 นาย ทนงศักดิ์   ตั้งวงษ์เลิศ (น้อง) เหล่า
104 พ.อ.(พ) ทสร   ทรงสมบูรณ์ (จ๊อก) เหล่า
105 พลตรี เทพชาตรี  ฝั่งสระ(หนูหล่อ) เหล่า
106 พ.อ. ธนภณ   ธรรมวัฒนา (เอ๊ะ) เหล่า
107 พลตรี ธนัช   บุญอารักษ์ (ตึ๋ง) เหล่า
108 พ.อ. ธนากร   จิตรอนุกูล (อ้อ) เหล่า
109 พ.อ.(พ) ธนิต   บุตรจินดา (นิด) ม้า
110 พลตรี. ธเนศ   วงศ์ชะอุ่ม (หม่อง) ราบ
111 พลตรี ธวัชชัย   ชวนสมบูรณ์ (ชวน,เบ็น) สารวัตร
112 พ.อ.(พ) ธวัชชัย   สนทอง (บุ๋ม) ราบ
113 พันโท ธวัชชัย    บุญเรือง (ยาว) เหล่า
114 พลตรี ธวัชชัย   มาชมสมบูรณ์ (กุ้ง) เหล่า
115 พลตรี ธัญญา   เกียรติสาร  (อี๊ด)    ราบล่า
116 พลโท ธานินทร์   สนิทชน (เจี๊ยบ) ราบ
117 พ.อ.(พ) ธีรชัย   แสนสะสม (แท่ง) เหล่า
118 นาย ธีรภัทร   วิไลจิตต์ (ต้อม) เหล่า
119 พ.อ.(พ) นคร   กาญจนพฤกษ์ (เปา) เหล่า
120 นาย นครินทร์   รัตนกิจสุนทร (ริน) -
121 พ.อ.(พ) นันทวัฒน์   คำภานุช (อุ๋ย) เหล่า
122 พ.อ.(พ) นริศ   รุจานันท์ (หนุ่ม) เหล่า
123 พลเอก นเรนทร์   สิริภูบาล (บัง,แขก) ม้า
124 พ.อ.(พ) นฤชาติ   บุญเกื้อหนุน (น้อง) เหล่า
125 พลตรี นักรบ   วีระเดชะ (โต้ง) เหล่า
126 พ.อ.(พ) นันทพล    เชื้อหน่าย (แจ๊ค) ปืนใหญ่
127 พ.อ.(พ) นันทวัฒน์   ทัศนงาม (ตุ้ย) เหล่า
128 พลตรี นัทวัฒน์   ศรีสุพพัตพงษ์ (บุญถึง) เหล่า
129 พันเอก นันโท   แต้สุข (แป๊ะ) เหล่า
130 พันเอก นิคม    จันทรนิมะ (เล็ก) เหล่า
131 นาย นิธิกร   เพียมา (รัน) -
132 พันเอก นิวัติ   ก้อนทอง (ก้อน) เหล่า
133 พ.อ.(พ) นิวัติ   พิมพ์สอ (วัติ) ปืนใหญ่
134 พลตรี บรรจง   ไชยลังกา (จง) เหล่า
135 พลตรี บรรดิษฐ์    อินทสังข์ (ใหญ่) เหล่า
136 นาย บัญชา    บัณฑิตย์ดำรงกุล (แดง) *
137 พ.อ.(พ) บัญชา   อาจคำพันธุ์ (หน่อง) ช่าง
138 พันโท บัวลอย   โงกสูงเนิน  (ลอย) เหล่า
139 พ.อ.(พ) บารมี   แหวนเพชร  (มี) เหล่า
140 พลตรี บุญชู   กลิ่นสาคร (ชู,แชน) เหล่า
141 พลตรี บุญยืน   อินกว่าง (ยืน,พร) เหล่า
142 พลตรี บุญรอด   ศรีสมบัติ (ดำ) ราบ
143 พ.อ.(พ) บุญส่ง   มะลิวัลย์ (สีเทา) ราบ
144 พ.ท. บุญสืบ   เกตุราม (อ้วน) เหล่า
145 พลตรี บูระพา   ต๊ะวิชัย (แป๊ะ) ราบ
146 พลตรี เบญจพล   รังษีภานุรัตน์ (เบญ) ราบ
147 พลตรี ปฐมทรรศ   ปทุมทอง (เล็ก) เหล่า
148 ร.อ.มล.  ปนัดดา   ดิสกุล (เหลน) -
149 พ.อ.(พ) ปรเมศ   อุมรินทร์ (หนู) เหล่า
150 นาย ประจักษ์   จันทร์ทิม (จัก) เหล่า
151 พ.อ.(พ) ประชุม   พันธ์โสตถี (ตู่) เหล่า
152 นาย ประดิษฐ์   ไชยเรศ (ดิษฐ์) เหล่า
153 พลตรี ประทีป   โกนสันเทียะ (เที๊ยะ) เหล่า
154 พลตรี. ประธาน    นิลพัฒน์ (เล็ก) ราบ
155 พลตรี ประมวล   จันทร์ศรี  (มวล,เบ้า) เหล่า
156 พ.อ.(พ) ประมวล   มธุรส (หนุ่ย) เหล่า
157 พลตรี ประวิทย์   เอี่ยมสังข์ (ตี๋) เหล่า
158 พลตรี ประเวศ    บาลทิพย์ (แขก,เวศ) เหล่า
159 พลตรี ประสาร  รวยดี (เล็ก,สาร) ราบ
160 พ.อ.ดร. ประสารดิษฐ์   ศรีศักดิ์ (อ๊อด) เหล่า
161 พลตรี ประสิทธิ์   ทิศาวงศ์ (เติ้ง) ราบ
162 พ.อ.(พ) ประเสริฐ    ขวัญชัย (อ๊อด) เหล่า
163 พลตรี ปรัชญา   เฉลิมวัฒน์ (เอี้ยง) สื่อสาร
164 พลโท ปราการ   ปทะวานิช (แยม) ม้า
165 พลตรี ปราโมทย์   ศรีสวัสดิ์ (โมทย์) เหล่า
166 พลตรี ปราโมทย์    นาคจันทึก (ป้อม) ราบ
167 พลโท ปริญญา    ฉายดิลก (อ๊อด) เหล่า
168 พลตรี ปรีชา   สาลีผล (จุด) เหล่า
169 พ.อ.(พ) ปรีชา   จึงมั่นคง (ป๋อ) ม้า
170 พลตรี. ปรีชา    เบญจขันธ์ (เจี๊ยบ) ม้า
171 พ.อ.(พ) ปวริศ   เปรมชื่น (เรือง) เหล่า
172 พลตรี ปิยพล   ผลาสินธุ์  (เบียร์) ช่าง
173 พันเอก ปิยะพล   ทั่งกรณ์ (เก๋) เหล่า
174 พันเอก พงศกรณ์   รุ่งเรือง (หมี) ม้า
175 พลตรี พงศ์พิพัฒน์    ชมะนันทน์ (เอ๋) เหล่า
176 พันตรี พงศ์ศักดิ์   เชาลิต (รูทส์) ราบ
177 พลตรี พงศ์อานันท์    รมยะนันทน์ (ไก่แก้ว) เหล่า
178 นาย พงษ์สันต์    ชมนาค (อ้าย) เหล่า
179 พลตรี พนม    ใจทหาร (อ้อ) เหล่า
180 พันตรี พรชัย   เอี่ยมสุวรรณ (เอี่ยม) เหล่า
181 พลตรี พรเทพ   วัชรวิสุทธิ์ (ต้อง) เหล่า
182 พลตรี พัชร    รัตตกุล (ดอลล่าร์) เหล่า
183 พ.อ.(พ) พัฒนพงศ์   มูลศาสตร์ (ต้อย) เหล่า
184 พ.อ.(พ) พัฒนพงษ์    สุภาพคำ (อ้อ) ราบ
185 พลตรี พันธุ์พิศิษฐ์    ทรรพวสุ (อ้อม) เหล่า
186 พลโท พันลึก    สุวรรณทัต (เอย) ราบ
187 พลตรี พัลลภ    เฟื่องฟู (ฟู) ปืนใหญ่
188 พลตรี พิชัย   กิ่งแก้ว (บัง) เหล่า
189 พลตรี พิชิต    วันทา (ป้อ) ราบ
190 พลตรี พิเชษฐ์    อาจฤทธิรงค์ (เชษฐ์) ราบ
191 พลโท พิศนุ   พงษ์ศรานันท์ (โจ้,นุ) เหล่า
192 พลเอก พิศาล    วัฒนวงษ์คีรี (อ๊อด) เหล่า
193 พลโท พิสัณห์   ปฐมเอม (สัน) ราบ
194 พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์     สัมมาทัต (อ๊อด) เหล่า
195 พลตรี พิสิษฐ์    ธีระเดชะชาติ (เหน่ง) เหล่า
196 พลตรี พีรวัชฌ์   แสงทอง (อ้อ) เหล่า
197 พลโท พีระ   ฉิมปรี (เบี้ยว) เหล่า
198 พ.อ.(พ) ไพทูรย์    ทองเสนา (ทูน) การเงิน
199 พลตรี ไพโรจน์   วิไลลักษณ์ (ต๋อย) ราบ
200 พันเอก ภวินท์   ไตรรัตน์ (เย้า) เหล่า
201 พลตรี ภัคถพณ  ป้อมบุบผา (โต) ปืนใหญ่
202 พันเอก ภาคภูมิ    อ่อนนุช (โต้ง) พลาธิการ
203 พลตรี ภาสกร   ทวีตา (ชาย) เหล่า
204 พลตรี ภูมิทัศ   กิตติบุญกานต์ (แดง) ราบ
205 พลตรี มงคล   รัตนจันทร์  (เอ๋) ช่าง
206 พลตรี มนัส   แถบทอง (บี๋) ม้า
207 พ.อ.(พ) มนูญ   ศรีสมบัติ (นูญ) เหล่า
208 พลตรี มโนช   จันทร์คีรี (โนช) ราบ
209 พ.อ.(พ) มานพ    ไขขุนทด  (ไข) ราบ
210 นาย มานพ   บุญชื่น  (นพ) -
211 พลตรี มานะ   เกิดโถ (โถ) ม้า
212 พลตรี มานะ    วงศ์น้ำเพชร (ตัน) ราบ
213 นาย มาโนชญ์    ดวงจินดา  (โนชญ์) -
214 พลตรี มาโนชญ์    รัตนเลขา (โนชญ์) เหล่า
215 พลตรี แมนศักดิ์   บุญโพธิ์แก้ว (แม็ก) เหล่า
216 นาย ยศ   อินทร์มี  (ตุ้ย) -
217 พ.อ.(พ) ยศวริศ   ศิริบาล (โย่ง) เหล่า
218 พลตรี ยุทธชัย    เทียรทอง (หนิง) ราบ
219 พลโท รักษ์พล   จันทร์เหลือง  (ปุ้ม) เหล่า
220 พ.อ.(พ) รัชชพล   บุญวัฒนะกุล  (หนู) เหล่า
221 นาย รัฐ   เขียวขำแสง (..) -
222 พ.อ.(พ) ราชรักษ์   ฝนมณี  (เดช) ราบ
223 พลโท เรืองสิทธิ์   มิตรภานนท์  (ตุ้ม) ราบ
224 นาย วนิช    คำเนตร (ป้อม) -
225 พ.อ.(พ) วรทัศน์  ศุภทิน (ปิ๊ก) เหล่า
226 พ.อ.(พ) วรพจน์   ปูรณโชติ  (จอย) ราบ
227 พลตรี วรพล   วรพันธ์  (แขก) เหล่า
228 นาย วรภัทร์   ดิษยบุตร (โจร) -
229 พลโท วรรนพ   นาคประสิทธิ์ (ผึ่ง) ราบ
230 พลตรี วรวุธ   เอี่ยมอำภา (เอี่ยม,ต้อม) เหล่า
231 พลตรี วัชชรินทร์   สุวรรณรินทร์  (เอี้ยง) สารวัตร
232 พ.อ.(พ) วัชรพล   จุมพล  (หน่อง) เหล่า
233 พลตรี วัชระ   พิทยานรเศรษฐ (เด้ง) ราบ
234 พลตรี วัฒนะ   พลจันทร์  (น้อย) ราบ
235 พ.อ.(พ) วัลภเทพ   ทิพยกะลิน  (โต้ง) เหล่า
236 พันโท วัลลภ   แตงสาขา  (ตะเข้) เหล่า
237 พลตรี วัลลภ    ก้อนมณี (ปุ๊) พลาธิการ
238 นาย วัลลภ   ภิบาลญาติ (เปิ้ล) -
239 พลตรี วัลลภ   ประดับศิลป์ (กี้) พลาธิการ
240 พลโท วาสิฏฐ์   มณีโชติ (เอก) เหล่า
241 พันตรี วิชัย   ชุนประเสริฐดี (ชุน) ราบ
242 พ.อ.(พ) วิชัย    มารศรี (ชัย) ราบ
243 พลโท วิชา   ไผ่เกาะ (ง่อน) ม้า
244 พลโท วิชาญ   สุขสง (ชาญ) ราบ
245 พลตรี วิเชียร   ผ่องจันทึก (ผ่อง,น้อย) ราบ
246 พ.อ.(พ) วิญญู   หัสดิน  (ญู,แดง) เหล่า
247 พ.อ.(พ) วิทยา   ชัยสมพร  (เงาะ) ราบ
248 พ.อ.(พ) วินัย   เจริญศิลป์  (เหน่ง) ราบ
249 นาย วิบูลย์   ใจเย็น  (บูล) -
250 นาย วิมล   วงศ์จันทร์ (อั๋น) -
251 พ.อ.(พ) วิระ   สอนถม (ติงลี่) ราบ
252 พลตรี วิรัตน์   นาคจู (ไก่,จู) ปืนใหญ่
253 พลตรี วิรัตน์   แป้นพงษ์ (แกะ) เหล่า
254 พลตรี วิริยะ   ศรีบัวชุม (ขาว) เหล่า
255 พลตรี วิโรจน์   เกิดแสง (เล็ก) เหล่า
256 พ.อ.(พ) วิโรจน์   หนูสอน (โจ้,หนู) เหล่า
257 พลโท วิวัฒน์ไชย    ศรีมานพ (ตุลย์) เหล่า
258 พ.อ.(พ) วีรวัฒน์   วิวัฒน์วานิช (เจี๊ยบ) เหล่า
259 พ.อ.(พ) วีรวุฒิ์  ภู่กฤติวัฒน์ (หม่อง) เหล่า
260 นาย วีระ   กาวดิลก (แอ๊ด) -
261 พันเอก วีระพงษ์    ศิริสวัสดิ์ (โปร่ง) เหล่า
262 พ.อ.(พ) วีระพงษ์   พันธจักร (เล็ก) ราบ
263 พ.อ.(พ) วีระวัจน์  ทองมั่นคง (ดำ) เหล่า
264 พ.อ.(พ) วีระศักดิ์   ทองอร่าม (นก) ช่าง
265 พลตรี วุฒิชัยษ์   ชูฤทธิ์ (รัง) เหล่า
266 พ.อ.(พ) วุฒิพันธุ์   ทองเนียม (ป๋อม) เหล่า
267 พ.อ.(พ) เวิน   จำปาสา (เวิน) ราบ
268 พลโท ศตวรรษ   รามดิษฐ์ (แดง) ราบ
269 พันเอก ศรศิริ   จุ้ยรอด (จุ้ย) เหล่า
270 พลโท ศรีศักดิ์   พูนประสทธิ์ (หิน) ราบ
271 พ.อ.(พ) ศักดา   เพ็ชรจินดา (เหน่ง) เหล่า
272 พลตรี ศักดิ์ชัย   ธนศรีสุนีย์ (หรั่ง) เหล่า
273 พ.อ.(พ) ศุภณัฏฐ์   แจ้งจิตร์ (วัฒน์) เหล่า
274 พ.อ.(พ) ศุภพิชญ์   เผื่อนงูเหลื่อม (ก้อง) เหล่า
275 นาย สกล   แจ่มสุขใส เหล่า
276 พลตรี สงคราม   ขุมทอง (ตุ้ม) เหล่า
277 พลตรี สดับพงษ์   จันทุรัตน์ (ดับ,เอ็ด) เหล่า
278 พ.อ.(พ) สมเกียรติ   รัตนเจริญพรชัย (เต่า) เหล่า
279 พลโท สมชาย   เพ็งกรูด (ตุ๋ย) ราบ
280 นาย สมชาย   สมขันธ์ (ชาย) เหล่า
281 พ.อ. สมชาย   เพ็ชรประไพ (อู๊ดดี้) เหล่า
282 พลตรี สมดุลย์   เอี่ยมเอก (โต้ง) ราบ
283 พ.อ.(พ) สมนึก  สีสังข์ (ตี๋) เหล่า
284 พ.อ.(พ) สมบัติ   อ้นหนู (มาร์ก,บัติ) เหล่า
285 พ.อ.(พ) สมภพ   ศรีศิริ (โอ๋) เหล่า
286 พ.อ.(พ) สมมารถ   ทัศนวงศ์วรา (จิน) เหล่า
287 พลตรี สมศักดิ์   ปักษี (ป้อม) เหล่า
288 พ.อ.(พ) สมศักดิ์   เครือเช้า (เปี๊ยก) ช่าง
289 พ.อ.(พ) สรวุฒิ   สาลี (นาย) เหล่า
290 พลตรี สรศิริ   ปริญญานันท์ (ยุ้ย) เหล่า
291 พลตรี สรายุทธ   ปาลิวนิช (แต๋ม) เหล่า
292 พลโท สราวุธ   รัชตะนาวิน (อ้น) เหล่า
293 พลตรี สัณณชัย   ทองขวัญ (ชาติ,แอ๋ว) เหล่า
294 พลโท สัณทัศน์   นันทิภาคย์หิรัญ (กวาง) ราบ
295 พลตรี สัณห์เพชร   สายสรรพมงคล (เหลน,หนุ่ม) เหล่า
296 พลตรี สันทัด   เมืองคำ (ต๋อง) เหล่า
297 พลตรี สันทัด   วรรณะศิลปิน (ทด) เหล่า
298 พลตรี สาธิต   พงษ์ศิริ (โต้ง) เหล่า
299 นาย สานิต   ศรีสง่า (นิด) เหล่า
300 นาย สานิต   นาคะจิตติ  (อ้วน) เหล่า
301 พ.อ.(พ) สำราญ   แร่ทอง (น้อย) เหล่า
302 พลโท สิทธิชัย   เกียรติไพบูลย์  (กร) เหล่า
303 พลโท สิทธิพล   นิ่มนวล (เอ๊ด) เหล่า
304 พลตรี สิรภพ  พานครอบแก้ว (ศล) เหล่า
305 นาย สุชาโณ   ขาวสำลี (แป้น) เหล่า
306 พลโท สุชาติ   ทับทิมแดง (แหลม) เหล่า
307 พลโท สุชาติ   วงษ์มาก (ชาติ,ตู่) เหล่า
308 พันเอก สุชาติ   ชูศิริ (แขก) เหล่า
309 พลตรี สุทธิพงษ์   จงภักดี (ป้อม) เหล่า
310 พลโท สุเทพ   หิมารัตน์ (เทพ) พลาธิการ
311 พลโท สุนัย   ประภูชะเนย์ (นัย,น็อค) ราบ
312 พลตรี สุปัญญา   วิไลรัตน์ (บอย) เหล่า
313 พลตรี สุรพัศ   ศรีวิชัย (เฒ่า) ราบ
314 พลโท สุภโชค ธวัชพีระชัย (อ๊อด) ราบ
315 พลโท สุภรัตน์   เงินบำรุง (อุ๊) เหล่า
316 พ.อ.(พ) สุมนชัย   สานุสันต์ (ต้อย) เหล่า
317 พลตรี สุเมธี   สานสุวรรณ (ปี๊ด) เหล่า
318 พ.อ.(พ) สุรจิตร   สุขีเมฆ (เบิ้ม) เหล่า
319 พ.อ.(พ) สุรชิน   กาญจนจิตติ (ชิน) เหล่า
320 พลตรี สุรเดช   ประเคนรี (ฮาด) เหล่า
321 นาย สุรพงษ์  ไขเจริญ (ก๋อ) เหล่า
322 พลตรี สุรพล   เอี้ยวสุวรรณ (เอี้ยว) เหล่า
323 พันเอก สุรพล   นันทิวัฒน์ (เจี๊ยบ) เหล่า
324 พลตรี สุรยุทธ   พุกจินดา (พุก,ก้อง) เหล่า
325 พ.อ. สุรยุทธ   หมีปาน (กบ) เหล่า
326 พ.อ.(พ) สุรศักดิ์   พงษ์ปลื้มปิติชัย (ก๋ง) ราบ
327 พลตรี สุรศักดิ์   ฉัตรกุล ณ อยุธยา (ปู) เหล่า
328 พลโท สุรศักดิ์   ทิมมาศ (อ้อ) เหล่า
329 พ.อ.(พ) สุรัตน์   เลิศล้ำ (เต้) เหล่า
330 พลตรี สุรินทร์   นิลเหลือง (ริน,เปี๊ยก) เหล่า
331 พ.อ.(พ) สุวัฒนา   เย็นใจ (เล็ก) เหล่า
332 พ.อ.(พ) เสน่ห์   บำรุงกิจ (เน่ห์) เหล่า
333 พ.อ.(พ) แสงศักดิ์   ละมั่งทอง (เต้ย) เหล่า
334 พ.อ.(พ) โสรัช   สุขมาก (เต้) เหล่า
335 พลตรี หทัยเทพ   กีรติอังกูร (เป็ด) เหล่า
336 พ.อ.(พ) หิรัญ   ศรีสุก (ตึ้ด) เหล่า
337 พลตรี อดิศักดิ์   ประชากิตติกุล (แค๊ป) ราบ
338 นาย อดุลย์   พลายบัว (ดุล) -
339 พ.อ.(พ) อติชาติ   กฤตยพงษ์ (ตั้ม) เหล่า
340 นาย อนันต์   นิลละมัง (นัน) -
341 พลตรี อนุพนธ์   ฟูเฟื่อง (แหลม) เหล่า
342 พลตรี อนุรักษ์   ข้าวทิพย์ (เล็ก) เหล่า
343 พลโท อนุสรณ์   ปัญญะบูรณ์ (อ๋อย) ช่าง
344 พลโท อภิชาติ   วิไลเนตร (จิ้งจก) เหล่า
345 พลโท อภิชาติ   สุขแจ่ม (จี๊ด) ราบ
346 พลตรี อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ (ต้น) ราบ
347 พันเอก อภิเดช   พสุธาเลิศ (โจ้) เหล่า
348 พลโท อภิรมย์   จินตเกษกรรม (นก,แดง) เหล่า
349 พลโท อยุทธ์   ศรีวิเศษ (อุ๋ย) เหล่า
350 พ.อ.(พ) อรรณพ   ธัชยะพงษ์ (กบ) เหล่า
351 พ.อ.(พ) อรรถ   สันตะวา (อรรถ) ปืนใหญ่
352 พลตรี อรรถพร   อินทรทัต (เจี๊ยบ) ราบ
353 พลโท อรรถพร   ทองธิราช (แดง) เหล่า
354 พ.อ.(พ) อร่าม   เพชรพูลมา (แดง) เหล่า
355 พ.อ.(พ) อัครพล พงษ์สวัสดิ์ (ตม)
เหล่า
356 พลตรี อัชฌา   คงสมบูรณ์ (ม้า) ม้า
357 พลตรี อาคม   พงศ์พรหม (ตู่,คม) ราบ
358 พ.อ.(พ) อาณัติ   ปิ่นรัตนานนท์ (เป้ม,ณัติ) ราบ
359 พ.อ.(พ) อาทิตย์   ศรีหริ่ง (อู๊ด,หริ่ง) ช่าง
360 พันโท อานันท์   ชินบุตร (โจ) เหล่า
361 พลตรี อำนาจ   ประคองจิต (ต้อย) เหล่า
362 พ.อ.(พ) อำนาจ   ไกรสงคราม (นาจ) เหล่า
363 พลตรี อำนาจ   นาคศรี (ต๋อง) ราบ
364 นาย อำนาจ   สมประสพสุข (เอ๋) -
365 พลตรี อุกฤษฏ์   นุตคำแหง (อ๋อง) ราบ
366 พ.อ.(พ) อุชุกร   ทรงวรัชญ์ (เจี๊ยบ) สื่อสาร
367 พันเอก อุทัย   คงวาสน์ (เปี๊ยก) แผนที่
368 พลตรี เอนก   กล่อมจิตร (เฮง) สรรพาวุธ
369 พันตรี เอนก   สรรณพงษ์ (ช้าง) แผนที่

 ข้อมูล ล่าสุด 6 ม.ค.62 แจ้งเปลี่ยนแปลงแก้ไข ได้ตลอดเวลา  ที่  วิชัย   (ชุน)  ID Line: wichai2132

บัญชี รายชื่อสมาชิก กิตติมศักดิ์ จปร.32
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง
1 ร.อ.มล. ปนัดดา  ดิสกุล เหลน รมช.ศึกษา
2 พล.อ. พิศาล  วํฒนวงษ์คีรี อ๊อด นอกราชการ

 

บัญชี รายชื่อสมาชิก วิสามัญ จปร.32
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น อาชีพ
1 พ.อ.(พ) กลยุทธ   ไกรฤกษ์ อ๊อด นปก.ประจำ สปท.
2 นาย ก้อง  พงศ์มฆพัฒน์ ก้อง ธุรกิจส่วนตัว
3 นาย กิตติศักดิ์  เกียรติไกรวัลศิริ ติ๊ ธุรกิจส่วนตัว
4 นาย จักร์กริช  ทรัพย์ไพศาล กริช CEO Smile Group
5 นาย นครินทร์  รัตนกิจสุนทร ริน  บจก.นีโอไลท์ 
6 นาย นิธิกร  เพียมา รัน ธุรกิจส่วนตัว
7 พ.อ.  นิวัติ  ก้อนทอง ก้อน ประจำ ศสพ.
8 นาย บัญชา  บัณฑิตย์ดำรงกุล แดง ธุรกิจส่วนตัว
9 พ.อ. ปิยะพล  ทั่งกรณ์ เก๋ ผช.สัสดี จ.ปัตตานี
10 พล.ต พัชร  รัตตกุล ดอลล่าร์ บมจ.หาดทิพย์
11 นาย มาโนชญ์  ดวงจินดา โนชญ์ ธุรกิจส่วนตัว
12 นาย รัฐ  เขียวขำแสง รัฐ ธุรกิจส่วนตัว
13 นาย สุรพงษ์  ไขเจริญ ก่อ ธุรกิจส่วนตัว
14 พ.อ. อภิเดช  พสุธาเลิศ โจ้ ทบ.
15 นาย อำนาจ  สมประสพสุข เอ๋ บจก.ซีนิค พาร์ค

 

รายชื่อสมาชิก จปร.32 ที่เสียชีวิต
ลำดับ ชื่อ-สกุล สาเหตุการเสียชีวิต/สถานที่ เมื่อ
1 นนร อดิศร

สุขอ่ำ

ฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศรุ่นที่145

ลพบุรี

เม.ย.2526
2 นนร.สรรเสริญ

ทองคำวงศ์

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

กรุงเทพฯ

2526
3 นนร.นารท

พฤกษา

การฝึกหลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 73

ประจวบคีรีขันธุ์

มี.ค.2527
4 นนร.อนุพงษ์

วิทยาพูล

อุบัติเหตุรถไฟ

สระบุรี

2527 
5 ร.ต.เชิดศักดิ์

โสภา

อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

ขอนแก่น

2529 
6 พ.ต.อนุพงศ์

บุญญะประทีป

ภารกิจป้องกันประเทศ

ช่องบก อุบลราชธานี

3
ก.พ.2530 
7 ร.อ.ทศพร

วงษ์มิตร

นักบินฯอุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก

สุราษฎร์ธานี

2530 
8 พ.ท.ณรงค์

บัวงาม

นักบินฯ อุบัตเหตุฝึกบิน เฮลิคอปเตอร์ตก

ลพบุรี

2531
9 ร.อ.จุลเศรษฐ์

ราษฎรดี

ราชการสนามชายแดน

อุบลราชธานี

ก.ย.2532 
10 ร.อ.ศิริพจน์

วายโสกา

อุบัติเหตุทางรถยนต์

ปัตตานี

29 มี.ค.2534 
11 ร.อ.จิรศักดิ์

บรรเทากุล

อาการป่วย 

ร.พ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา

2535 
12 พ.ต.สมควร

มาลาศรี

อาการป่วย มาเลเรีย

กาญจนบุรี

2537 
13 พ.ต.สุรศักดิ์

พูนทรัพย์

อาการป่วย

ร.พ.พระมงกุฏฯ กรุงเทพมหานคร

1
 ม.ค.2539 
14 พ.อ.(พ)ธราวุธ

บุนนาค

ราชการ อุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก

กาญจนบุรี

23 ก.พ.2543 
15 พล.ต.อนุศักดิ์

ชูศักดิ์

ราชการ อุบัติเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก

กาญจนบุรี

23 ก.พ.2543 
16 พ.อ.วีรพงษ์

ศานติธรรม

อุบัติเหตุ รถยนต์

กรุงเทพมหานคร

2548 
17 พล.ต.สนธิชัย

ตุ้มหิรัญ

อุบัติเหตุ รถยนต์

มอสโค รัสเซีย

25
 ก.พ.2549
18 พ.ท.พัฒน์

แจ่มสุกใส

อาการป่วย

รพ.อิงคยุทธบริหาร ปัตตานี

2553 
19 พ.อ.(พ).ฉลอง

บุญชะม้อย

อาการป่วย

รพ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา

7
พ.ค.2555 
20 พ.อ.วรพงษ์

ชูโต

อุบัติเหตุ รถยนต์

อ.ลำสนธิ ลพบุรี

15 เม.ย.2556 
21 พ.อ.ธานี

นภามาศ

อาการป่วย

รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร

25 ต.ค.2556 
22 พ.อ.(พ)สัญญา

เกษตรเวทิน

อาการป่วย

รพ.อนันทมหิดล ลพบุรี

21
พ.ย.2557
23 พ.อ.(พ)ไกรสร (นิยม)

พันธจักร

อาการป่วย

นครสวรรค์

29
ก.ค.2558
24 พ.อ.(พ)สุรเดช

มะลิลา

อาการป่วย

รพ.สมเด็จพระนารายณ์ ลพบุรี

18 เม.ย.2559 
25 พ.อ.(พ)ธัญญสิทธิ์(สมใจ)

ศีลพิสุทธิ์

อาการไตวายเฉียบพลัน

รพ.พระมงกุฏเกล้าฯ กทม.

25 เม.ย.2561 
26 พ.ต.สุรเชษฐ์  จุระเสถียร

 

อาการป่วย โรคมะเร็ง 

รพ.กรุงเทพ กทม.

4

ม.ค.2562

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 6  ม.ค.2562

แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ พ.ต.วิชัย (ชุน) ID Line : wichai2132

 

Visitors: 172,268