ทำเนียบรุ่น

กดที่นี่ >>ทะเบียนสมาชิก จปร.32

ลำดับที่ ยศ ชื่อ สกุล ชื่อเล่น
1
พล.ท.กนิษฐ  ชมะนันทน์
ต่อ
2
นาย กมลชนก เทพหัสดิน ณ อยุธยา
แม็ค
3
พ.ต.กฤต (เกียรติ) สตารัตน์
เกียรติ
4
พล.ท.กฤติกร(เสริมศักดิ์) รัสมิภูตานนท์
อู๊ด
5
พล.ต.กฤษฏาชัย คล้ายฉิม
ป๋อ
6
พล.ท.กฤษณ์ สุนทรธรรม
เอิ้ท
7
พล.อ.กฤษดา พงษ์สามารถ
เหนียว
8
พล.ท.กลยุทธ ไกรฤกษ์
อ๊อด
9
พล.ต.กสิน(ณรงค์) จ้อยประดิษฐ์
จ้อย
10
พ.อ.ก่อเกิด(กมล) มีสมบูรณ์
มล
11
นาย ก้อง พงศ์มฆพัฒน์
ก้อง
12
พล.ต.กิตติเชษฐ์(วิเชษฐ์) มโหธร
หยอย
13
พล.อ. กิตติพงศ์ กาญจนาคม
เอ
14
พล.ท.กิตติพันธ์(ธีรพล) ชูพิพัฒน์
อิ๊ด
15
พ.อ.กิตติพันธ์(มาวิน) เฉลิมแสนยากร
เอ็ม
16
นาย กิตติศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ
ตี๊
17
พล.ท.เกษม จั่นเรือง
แดง
18
พล.ต.เกษม วังสุนทร
เษม
19
พล.ต.เกษม ทองสิงห์
อ้วน
20
พล.ต. เกษียร ยืนยง
น้อง
21
พล.อ.เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม
โอ๋
22
พล.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก
โหน่ง
23
นายไกรศร(ไกรศิริ) อาจจำนงค์
ปุ๊
24
พล.ท.คณธัช (ปิยะ) ชนะกาญจน์
อุ๊
25
พล.ต.คณาพร มีสุวรรณ
ก้อย
26
พล.อ.คมกฤช พลพิลา
กบ
27
พล.ต.คฤหัสถ์บดี(พงศ์นาถ) ปัตตพงศ์
ปุ้ม
28
พล.อ.คำรณ ชาติเสวียง
โบ้ท
29
นาย จอมพงษ์ น้อยอิ่มใจ
จอม
30
นาย จักร์กริช ทรัพย์ไพศาล
กริช
31
พล.ต.จำรัส สังขะวร
รัส
32
พล.อ.จิรเดช(อนุรักษ์) กมลเพ็ชร
โม
33
พล.ท.จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ
จู๊ด
34
พล.ต.จิระศักดิ์ ขำประถม
ต้อม
35
พล.อ.จีรัชญ์(จิรพันธ์) บุญชญา
น้อย
36
พล.ท.จีรนันท์ กัณฑวงศ์
ป๋อง
37
พล.ต.จีระศักดิ์ แสงทองศรี
จ้อย
38
พล.ต.จุมพล สุดสวาสดิ์
จุ๋ม
39
พล.ต.จุลเจน สืบนุสนธิ์
หนู
40
พล.ต.เจษฎา ประศาสน์กุล
เจษฏ์
41
พล.ท.เจษฎาภรณ์ เขม้นงาน
ปู
42
พล.ท.ฉลองชัย ยาวะโนภาส
เดิ๊ก
43
พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
แก้ว
44
นาย ทัศน์ไชย(เฉลิมพล)​ โพธิ์ทอง
อั้น
45
พล.ต.ชยันต์ เดชศร
ตึ๋ง
46
พล.ต.ชลภูมิ แสงเดือน
เกลอ
47
พ.อ.ชวพงษ์(ประชัญพล) ธีรเนตร
ผี
48
พล.ต.ชวรัตน์(รณรงค์) สร้อยสังวาลย์
ตุ่ม
49
พล.ต.ชวลิต เอี่ยมสอาด
อ๊อด
50
พล.อ.ชัชชัย ภัทรนาวิก
โป๊ป
51
พล.ต.ชัยณภนท์(ชัยณรงค์)อเนกเวียง
เหมี่ยว
52
พล.ต.ชัยพฤกษ์ กองสมบัติ
ป๊อก
53
พล.ท.ชัยพิพัฒน์(สมศักดิ์) รันสูงเนิน
เบิ้ม
54
พล.อ.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง
ปาน
55
พ.อ.ชัยยุทธ คงสม
เมียด
56
พล.อ.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว
เจี๊ยบ
57
พล.อ.ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา
เบี้ยว
58
พล.อ.ชัยวิน ผูกพันธุ์
เบิร์ท
59
พล.ท.ชาญชัย เอมอ่อน
หนุ่ม
60
พล.ต.ชาญชาย ไชยกุล
โต๊ะ
61
พล.ท.ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ
แก่
62
พล.ต.ชาญณรงค์ บุญสอน
ติ๊ก
63
พล.ต.ชาญวิทย์ ทองพลับ
แอ้
64
พล.ท.ชาญวิทย์ ภัสสรโยธิน
แอ๋
65
พล.ท.ชาตรี สุวรรณภูมิ
ตรี
66
พล.ท.ชาตรี กิตติขจร
แฮป
67
พล.ท.ชานนท์ ใช้สง่า
หนุ่ม
68
พล.ต.ชายมาศ แก้วไทรหงวน
มาศ
69
พล.ท.ชินโชติ(วันชัย) บุญยไพศาลเจริญ
จ๊ะ
70
นาย ชินวุฒิ ขาวสำลี
ชุก
71
พ.ต.ชุมพร นาวาพนม
ต้อ
72
พล.ท.ชูเกียรติ ช่วยเพชร
เต่า
73
พล.ต.ชูชาติ อุปสาร
อ๊อด
74
พล.ท.ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์
ใหญ่
75
พล.อ.เชษฐา ตรงดี
เชษฐ์
76
พล.ท.เชิงชาย กระตุฤกษ์
เจี๊ยบ
77
ร.อ.เชิดพันธ์ แก้วกำเนิด
ไก่โรส
78
พล.ต.ฐากฤช(สุวิทย์) สระคูพันธ์
ติ๊ก
79
พล.ท.ฐิติพล(พงษ์อนันต์) ไวยพจน์
อ้วน
80
พล.ต.ฐิติวัฒน์(บุญส่ง) ศรีสังข์บุญ
อ๋อย
81
พล.อ.ณตฐพล บุญงาม
โจ้
82
พล.ท.ณพล(สมเกียรติ) จีนวรรณ
เข้
83
พล.อ.ณภัทร(จันทร์ตรี) สุขจิตต์
แขก
84
พ.ท.ณรงค์ เพ็ญพักตร์
แจ๊ว
85
พล.อ.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง
แดง
86
พล.ต.ณรงค์กร บัวเงิน
กร
87
พ.ท.ณรงค์พล(สุชาติ) รัตนจาตุรนต์(จันทรีย์)
ต๊อก
88
พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ เสาธง
เจี๊ยบ
89
พล.ท.ณรัช(จำรัส) สิงห์ปภาภร
ต๊ะ
90
พล.อ.ณัฏฐพล(ธวัชชัย) จันทร์สอกลิ่น
สัว
91
พล.ท.ณัฏฐ์พัชร์(ทนงศักดิ์) ชาตวัฒนานนท์
ตุ่น
92
พล.ต.ณัฐดนัย(วรพจน์) บุญถาวร
เขี้ยว
93
พล.ต.ณัฐพงษ์ มงคลนัฏ
ต้อ
94
พล.อ.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
หมู
95
พล.ท.ดำรง สุ่มสังข์
ดำ
96
พล.ต.ดุลยทรรศน์ อิ่มอ้วน
อ่อง
97
พล.ท.ดุษิต ปุระเสาร์
เจ้า
98
พล.อ.ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์
เป้
99
พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์
เหน่ง
100
พล.ท.ถาวร ไทยแขก
แขก
101
นาย ทนงศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ
.
102
พ.อ.(พ) สมศักดิ์(ทสร) ทรงสมบูรณ์
จ็อก
103
พล.ท.เทพชาตรี(ชาตรี) ฝั่งสระ
หนูหล่อ
104
พ.อ.(พ)ธนภณ (ชนินทร์) ธรรมวัฒนา
เอ๊ะ
105
พล.ท.ธนัช(อนิวรรต) บุญอารักษ์
ตึ๋ง
106
พ.อ.ธนากร จิตรอนุกูล
อ้อ
107
พ.อ.(พ)ธนิต บุตรจินดา
ยูง,นิด
108
พล.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
หม่อง
109
พล.อ.ธรัธชัย ชวนสมบูรณ์
เบน,ชวน
110
พ.อ.(พ)ธวัชชัย สนทอง
บุ๋ม
111
พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร
อี๊ด
112
พล.อ.ธานินทร์ สนิทชน
เจี๊ยบ
113
พล.ต.ธีรชัย แสนสะสม
แท่ง
114
พล.ต. นคร กาญจนพฤกษ์
เปา
115
นาย นครินทร์ รัตนกิจสุนทร
ริน
116
พล.ต.นนทวัฒน์ คำภานุช
อุ๋ย
117
พ.อ.(พ)นริศ รุจานันท์
หนุ่ม
118
พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล
แขก
119
พล.ต.นฤชาติ บุญเกื้อหนุน
น้อง

3921375

ลำดับที่ ยศ ชื่อ สกุล ชื่อเล่น
120
พล.ต.นักรบ วีรเดชะ
โต้ง
121
พล.ต.นันทพล เชื้อหน่าย
แจ๊ค
122
พล.อ.นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์
ถึง
123
พล.อ.นันทวัฒน์ ทัศนงาม
ตุ้ย
124
พ.อ.นันโท แต้สุข
แป๊ะ
125
พ.อ.นิคม จันทรนิมะ
เล็ก
126
นาย นิธิกร เพียมา
รัน
127
พล.ต.นิวัต ก้อนทอง
ก้อน
128
พล.ต.นิวัติ พิมพ์สอ
วัติ
129
พล.ต.บรรจง ไชยลังกา
จง
130
พล.ต.บรรดิษฐ์ อินทสังข์
ใหญ่
131
นาย บัญชา บัณฑิตย์ดำรงกุล
แดง
132
พล.ท.บัญชา อาจคำพันธุ์
หน่อง
133
พ.ท.บัวลอย โงกสูงเนิน
ลอย
134
พล.ต.บารมี แหวนเพ็ชร
มี
135
พล.อ.บุญชู กลิ่นสาคร
ชู
136
พล.ท.บุญยืน อินกว่าง
ยืน
137
พล.ท.บุญรอด ศรีสมบัติ
รอด
138
พ.อ.(พ)บุญส่ง มะลิวัลย์
สีเทา
139
พ.ท.บุญสืบ เกตุราม
อ้วน
140
พล.ท.บูระพา ต๊ะวิชัย
แป๊ะ
141
พล.อ.เบญจพล รังษีภาณุรัตน์
เบญ
142
พล.ท.ปฐมทรรศ ปทุมทอง
เล็ก
143
ร.อ.ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล
เหลน
144
พล.ต. ปรเมศ(ปรเมธน์) อุมรินทร์
หนู
145
นาย ประจักษ์ จันทร์ทิม
เจี๊ยบ
146
พล.ต.ประชุม พันธ์โสตถี
ตู่
147
นาย ประดิษฐ์ ไชยเรศ
ดิษฐ์
148
พล.ท.ประทีป โกนสันเทียะ
เที๊ยะ
149
พล.ท.ประธาน นิลพัฒน์
เล็ก
150
พล.ต.ประมวล มธุรส
มวล|คิง|
151
พล.ท.ประมวล จันทร์ศรี
เบ้า
152
พล.ต.ประวิทย์ เอี่ยมสังข์
ตี๋
153
พล.ต.ประเวศ บาลทิพย์
เวศ
154
พล.ท.ประสาร รวยดี
สาร
155
พ.อ.(พ) ดร.ประสารศิษฐ์(ประชา) ศรีศักดิ์
อ๊อด
156
พล.ท.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์
เติ้ง
157
พล.ท.ประเสริฐ ขวัญชัย
อ๊อด
158
พล.อ.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
เอี้ยง
159
พล.อ.ปราการ ปทะวานิช
แยม
160
พล.ท.ปราโมทย์ ศรีสวัสดิ์
โมทย์
161
พล.ท.ปราโมทย์ นาคจันทึก
ป้อม.
162
พล.ท.ปริญญา ฉายดิลก
อ๊อด/ดึ๋ง
163
พล.อ.ปรีชา สาลีผล
จุด
164
พล.อ.ปรีชา  จึงมั่นคง
ป๋อ
165
พล.อ.ปรีชา เบ็ญจขันธ์
เจี๊ยบ
166
พล.ท.ปวริศ (เรือง) เปรมชื่น
เรือง
167
พล.อ.ปิยพล ผลาสินธุ์
เบียร์
168
พ.อ.พงศกรณ์(วิชัย) รุ่งเรือง
หมี,ตุ้ม
169
พล.อ.พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันท์
เอ๋
170
พล.ท.พงศ์อานันท์ รมยะนันทน์
ไก่แก้ว
171
นาย พงษ์สันต์ ชมนาค
..
172
พล.อ.พนม ใจทหาร
อ้อ
173
พ.ต.พรชัย เอี่ยมสุวรรณ
..
174
พล.ท.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์
ด้อง
175
พล.ต.พัชร รัตตกุล
ดอลล่าร์
176
พล.ต.พัฒนพงศ์ มูลศาสตร์
ต้อย
177
พล.ต.พัฒนพงษ์ สุภาพคำ
อ้อ
178
พล.อ.พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ
อ้อม
179
พล.ท.พันลึก สุวรรณทัต
เอย
180
พล.อ.พัลลภ เฟื่องฟู
ฟู
181
พล.ท.พิชัย กิ่งแก้ว
บัง
182
พล.ต.พิชิต วันทา
ป้อ
183
พล.ท.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
เชษฐ์
184
พล.ท.พิศนุ พงษ์ศรานันท์(อยู่ยง)
นุ
185
พล.อ.พิศาล วัฒนวงษ์คีรี
อ๊อด
186
พล.อ.พิสัณห์ ปฐมเอม
สัน
187
พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์ สัมมาทัต
อ๊อด
188
พล.อ.พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ
เหน่ง
189
พล.ต.พีรวัชฌ์(โศภิษฐ์ ) แสงทอง
อ้อ
190
พล.อ.พีระ ฉิมปรี
เบี้ยว
191
พล.ต.ไพฑูรย์ ทองเสนา
ทูน
192
พล.อ.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์
ต๋อย,โรจน์
193
พล.ท.ภัคถพณ(ชาตรี) ป้อมบุบผา
โต
194
พล.ท.ภาสกร ทวีตา
ชาย
195
พล.ต.ภูมิทัศ(ธนะศักดิ์) กิตติบุญกานต์
แดง
196
พล.ท. มงคล รัตนจันทร์
เอ๋ / คุด
197
พล.ท.มนัส   แถบทอง
บี๋
198
พล.ต.มนูณ  ศรีสมบัติ
นูญ
199
พล.ท.มโนช จันทร์คีรี
โนช
200
พล.ต.มานพ ไขขุนทด
ไข
201
นาย มานพ บุญชื่น
นพ
202
พล.ท.มานะ เกิดโถ
โถ
203
พล.ต.มานะ วงศ์น้ำเพชร
ตัน
204
พล.ต. มาโนชญ์ รัตนเลขา
โนชญ์
205
นาย มาโนชญ์ ดวงจินดา
โนช
206
พล.ต.แมนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ว
แม็ค
207
นาย ยศ อินทร์มี
ยศ
208
พล.ต.ยศวริศ(ศิรพล) ศิริบาล
โย่ง
209
พล.ท.ยุทธชัย เทียรทอง
หนิง
210
พล.อ.รักษ์พล จันทร์เหลือง
ปุ้ม
211
พล.ต.รัชชพล บุญวัฒนะกุล
หนู
212
นาย รัฐ เขียวขำแสง
รัฐ
213
พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์
ตุ้ม
214
นาย วนิช คำเนตร
ป้อม
215
พ.อ.(พ)วรทัศน์(ณรงค์ศักดิ์) ศุภทิน
ปิ๊ก
216
พล.ต.วรพจน์ ปูรณโชติ
จอย
217
พล.ท.วรพล วรพันธ์
แขก
218
นาย วรภัทร ดิษยบุตร
โจร
219
พล.ท.วรรนพ นาคประสิทธิ์
ผึ่ง
220
พล.ต.วรวุธ(วรวุฒิ) เอี่ยมอำภา
เอี่ยม
221
พล.ต.วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์
เอี้ยง
222
พล.ต.วัชรพล จุมพล
หน่อง
223
พล.อ.วัชระ พิทยานรเศรษฐ
เด้ง.
224
พล.อ.วัฒนะ พลจันทร์
น้อย
225
พล.ต.วัลภเทพ(วัลลภ) ทิพยกะลิน
โต้ง
226
พล.ท.วัลลภ ประดับศิลป์
กี้
227
พ.อ.(พ)วัลลภ  แตงสาขา
ตะเข้
228
นาย วัลลภ ภิบาลญาติ
เปิ้ล
229
พล.ต.วัลลภ ก้อนมณี
ปุ๊
230
พล.อ.วาสิฏฐ์ มณีโชติ
เอก
231
พ.ต.วิชัย ชุนประเสริฐดี
ชุน
232
พล.ต.วิชัย มารศรี
เอ้บ
233
พล.อ.วิชา ไผ่เกาะ
ง่อน
234
พล.อ.วิชาญ สุขสง
ชาญ
235
พล.ต.วิเชียร ผ่องจันทึก
ผ่อง
236
พล.ต.วิญญู หัสดิน
ญู
237
พ.อ.วิทิศ ไตรรัตน์
เหย้า
238
พล.ต.วิทยา ชัยสมพร
เงาะ

ลำดับที่ ยศ ชื่อ สกุล ชื่อเล่น
239
พล.ท.วินัย เจริญศิลป์
เหน่ง
240
นาย วิบูลย์ ใจเย็น
บูล
241
นาย วิมล วงศ์จันทร์
อั๋น
242
พล.ต.วิระ สอนถม
ติงลี่
243
พล.ท.วิรัตน์ แป้นพงษ์
แกะ
244
พล.อ.วิรัตน์ นาคจู
ไก่จู
245
พล.ท.วิริยะ ศรีบัวชุม
ขาว
246
พล.อ.วิโรจน์ เกิดแสง
เล็ก
247
พล.ต.วิโรจน์ หนูสอน
โจ้,หนู
248
พล.อ.วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ
ตุลย์
249
พล.ต.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช
เจี๊ยบ
250
พ.อ.(พ) วีรวุฒิ์(ศักดิ์สิทธิ์) ภู่กฤติวัฒน์(ภู่กลั่น)
หม่อง
251
นาย วีระ กาวดิลก
แอ็ด
252
พ.อ.(พ) วีระพงษ์ ศิริสวัสดิ์
โป่ง
253
พล.ต.วีระพงษ์ พันธจักร
เล็ก
254
พล.ท.วีรวัจน(วีรวัฒน์) ทองมั่นคง
ดำ
255
พล.ท.วีระศักดิ์ ทองอร่าม
นก
256
พล.ต.วุฒิชัยษ์(วุฒิชัย) ชูฤทธิ์
รัง
257
พล.ต.วุฒิพันธุ์ ทองเนียม
ป้อม
258
พล.ต.เวิน จำปาสา
เวิน
259
พล.อ.ศตวรรษ รามดิษฐ์
แดง
260
พ.อ.ศรศิริ จุ้ยรอด
จุ้ย.
261
พล.อ.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
หิน
262
พ.อ.(พ) ศักดา เพ็ชรจินดา
ดา,เหน่
263
พล.ท.ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์
หรั่ง
264
พ.อ.(พ)ศุภณัฎฐ์(ศุภวัฒน์) แจ้งจิตร์
วัฒน์
265
พล.ต. ศุภพิชญ์(ศิลปชัย) เผื่อนงูเหลือม
โด้
266
นาย สกล(นฤพล) แจ่มสุกใส
..
267
พล.อ.สงคราม ขุมทอง
ตุ้ม
268
พล.ท.สดับพงษ์ จันทุรัตน์
ดับ,เอ๊ด
269
พล.ต.สมเกียรติ รัตนเจริญพรชัย
เต่า
270
นาย สมชาย สมขันธ์
ชาย
271
พล.อ.สมชาย เพ็งกรูด
ตุ๋ย
272
พล.ต.สมชาย เพ็ชรประไพ
อู๊ดดิ้
273
พ.อ.(พ)สมนึก สีสังข์
ตี๋
274
พ.อ.(พ)สมบัติ อ้นหนู
บัติ
275
พล.ต.สมภพ ศรีสิริ
บัติ
276
พ.อ.(พ)สมมารถ(สุจินต์) ทัศนวงศ์วรา
จิน
277
พล.ท.สมศักดิ์ เครือเช้า
เช้า
278
พล.ต.สมศักดิ์ ปักษี
ป้อม
279
พล.ต.สรวุฒิ สาลี
นาย
280
พล.อ.สรศิริ ปริญญานันท์
ยุ้ย
281
พล.ต.สรายุทธ ปาลิวนิช
แต๋ม
282
พล.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน
อ้น
283
พล.อ.สัณณชัย(สมพงศ์) ทองขวัญ
แอ๋ว
284
พล.อ.สัณทัศน์(สันทัด) นันทิภาคย์หิรัญ
กวาง
285
พล.อ.สัณห์เพชร สายสรรพมงคล
หนุ่ม
286
พล.ท.สันทัด เมืองคำ
ต๋อง
287
พล.ต.สันทัด วรรณะศิลปิน
ทด
288
พล.ต.สาธิต พงษ์ศิริ
โต้ง
289
นาย สานิต นาคะจิตติ
อ้วน
290
นาย สานิต ศรีสง่า
นิต
291
พล.ต.สำราญ แร่ทอง
น้อย
292
พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์
กร
293
พล.อ.สิทธิพล นิ่มนวล
เอ็ด
294
พล.ต.สิรภพ (พิศล) พานครอบแก้ว
ศล
295
นาย สุชาโณ ขาวสำลี
แป้น
296
พล.อ.สุชาติ วงษ์มาก
ชาติ,ตู่
297
พล.อ.สุชาติ ทับทิมแดง
แหลม
298
พ.อ.(พ) สุชาติ ชูศิริ
แขก
299
พล.ต.สุทธิพงษ์ จงภักดี
ป้อม
300
พล.ท.สุเทพ หิมารัตน์
เทพ
301
พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
นัย,น็อค
302
พล.อ.สุปัญญา วิไลรัตน์
บอย
303
พล.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย
อ๊อด.
304
พล.อ.สุภรัตน์ เงินบำรุง
อุ๊
305
พล.ต.สุมนชัย สานุสันต์
ต้อย
306
พล.ท.สุเมธี(ปราศรัย) สานสุวรรณ(สนามชัย)
ปื้ด
307
พล.ต.สุรจิตร สุขีเมฆ
เบิ้ม
308
พล.ท.สุรชิน กาญจนจิตติ
ชิน
309
พล.ท.สุรเดช ประเคนรี
ฮาด
310
นาย สุรพงษ์ ไขเจริญ
ก๋อ
311
พ.อ.สุรพล นันทิวัฒน์
เจี๊ยบ.
312
พล.ต.สุรพล เอี้ยวสุวรรณ
เอี้ยว
313
พล.ต.สุรพัศ(สุพัฒน์) ศรีวิชัย
เฒ่า
314
พล.ท.สุรยุทธ พุกจินดา
พุก
315
พล.ท.สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ปู.
316
พล.ต.สุรศักดิ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย
ก๋ง
317
พล.อ.สุรศักดิ์ ทิมมาศ
อ้อ
318
พ.อ.(พ) สุรัตน์ เลิศล้ำ
เต้
319
พล.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง
ช้าง
320
พล.ต.สุวัฒณา เย็นใจ
เล็ก
321
พล.ต.เสน่ห์ บำรุงกิจ
เน่ห์
322
พล.ท.แสงศักดิ์ ละมั่งทอง
เต้ย
323
พล.ต.โสรัช สุขมา
เต้.
324
พล.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
เป็ด.
325
พล.ท.หิรัฐ ศรีสุก
ตึ๊ด
326
พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล
แค๊ป
327
นาย อดุลย์ พลายบัว
ดุลย์.
328
พล.ต.อติชาติ กฤตยพงษ์
ตั้ม
329
นาย อนันต์ นิลละมัง
นัน
330
พล.ท.อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง
แหลม
331
พล.ต.อนุรักษ์ ข้าวทิพย์
เล็ก
332
พล.อ.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
อ๋อย
333
พล.อ.อภิชาติ สุขแจ่ม
จี๊ด.
334
พล.อ.อภิชาติ วิไลเนตร
จก
335
พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
ต้น
336
พ.อ.(พ)อภิเดช พสุธาเลิศ
โจ้
337
พล.อ.อภิรมย์ จินตเกษกรรม
นก,แดง
338
พล.อ.อยุทธ์ ศรีวิเศษ
อุ๋ย
339
พล.ต.อรรณพ ธัชยะพงษ์
กบ
340
พล.ต.อรรถ สันตะวา
อรรถ
341
พล.ท.อรรถพร ทองธิราช
แดง
342
พล.ท.อรรถพร อินทรทัต
เจี๊ยบ
343
พล.ต.อร่าม เพชรพูลมา
แดง
344
พล.ท.อัครพล พงษ์สวัสดิ์
ตม
345
พล.ท.อัชฌา คงสมบูรณ์
ม้า
346
พล.อ.อาคม พงศ์พรหม
ตู่
347
พล.ต.อาณัติ ปิ่นรัตนานนท์
ณัติ
348
พล.ท.อาทิตย์ ศรีหริ่ง
หริ่ง
349
พ.ท.อานันท์ ชินบุตร
โจ
350
พ.อ.(พ)อำนาจ ประคองจิต
ต้อย
351
นาย อำนาจ สมประสพสุข
เอ๋
352
พล.ท.อำนาจ นาคศรี
ต๋อง
353
พล.ต.อำนาจ ไกรสงคราม
นาจ
354
พล.อ.อุกฤษฏ์ นุตคำแหง
อ๋อง
355
พล.ท.อุชุกร(ทรงพจน์) ทรงวรัชญ์
เจี๊ยบ
356
พ.อ.(พ) อุทัย คงวาสน์
เปี๊ยก
357
พล.อ.เอนก กล่อมจิตร
เฮง
358
พ.ต.เอนก สรรณพงษ์
ช้าง


  • ลิงค์ กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/rMW6FWjnLu.

  • ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 1 พลตรี เกษม ทองสิงห์ (เษม) รอง.ผอ.สมท.ปรมน.ทบ. 2 พลตรี บรรจง ไชยลังกา (จง) ผทค.ทบ. 3 พลตรี วิเชียร ผ่องจัน...

  • รายชื่อสมาชิก จปร.32 ที่เสียชีวิต

Visitors: 254,350