ทำเนียบรุ่น

กดที่นี่ >>ทะเบียนสมาชิก จปร.32

ลำดับที่ ยศ ชื่อ สกุล ชื่อเล่น
1
พล.ท.กนิษฐ  ชมะนันทน์
ต่อ
2
นาย กมลชนก เทพหัสดิน ณ อยุธยา
แม็ค
3
พ.ต.กฤต (เกียรติ) สตารัตน์
เกียรติ
4
พล.ท.กฤติกร(เสริมศักดิ์) รัสมิภูตานนท์
อู๊ด
5
พล.ต.กฤษฏาชัย คล้ายฉิม
ป๋อ
6
พล.ต.กฤษณ์ สุนทรธรรม
เอิ้ท
7
พล.อ.กฤษดา พงษ์สามารถ
เหนียว
8
พล.ต.กลยุทธ ไกรฤกษ์
อ๊อด
9
พล.ต.กสิน(ณรงค์) จ้อยประดิษฐ์
จ้อย
10
พ.อ.ก่อเกิด(กมล) มีสมบูรณ์
มล
11
นาย ก้อง พงศ์มฆพัฒน์
ก้อง
12
พล.ต.กิตติเชษฐ์(วิเชษฐ์) มโหธร
หยอย
13
พล.อ. กิตติพงศ์ กาญจนาคม
เอ
14
พล.ท.กิตติพันธ์(ธีรพล) ชูพิพัฒน์
อิ๊ด
15
พ.อ.กิตติพันธ์(มาวิน) เฉลิมแสนยากร
เอ็ม
16
นาย กิตติศักดิ์ เกียรติไกรวัลศิริ
ตี๊
17
พล.ท.เกษม จั่นเรือง
แดง
18
พล.ต.เกษม วังสุนทร
เษม
19
พล.ต.เกษม ทองสิงห์
อ้วน
20
พ.อ.(พ) เกษียร ยืนยง
น้อง
21
พล.อ.เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม
โอ๋
22
พล.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก
โหน่ง
23
นายไกรศร(ไกรศิริ) อาจจำนงค์
ปุ๊
24
พล.ต.คณธัช (ปิยะ) ชนะกาญจน์
อุ๊
25
พล.ต.คณาพร มีสุวรรณ
ก้อย
26
พล.อ.คมกฤช พลพิลา
กบ
27
พล.ต.คฤหัสถ์บดี(พงศ์นาถ) ปัตตพงศ์
ปุ้ม
28
พล.อ.คำรณ ชาติเสวียง
โบ้ท
29
นาย จอมพงษ์ น้อยอิ่มใจ
จอม
30
นาย จักร์กริช ทรัพย์ไพศาล
กริช
31
พล.ต.จำรัส สังขะวร
รัส
32
พล.อ.จิรเดช(อนุรักษ์) กมลเพ็ชร
โม
33
พล.ต.จิรศักดิ์ เอี่ยมสมบุญ
จู๊ด
34
พล.ต.จิระศักดิ์ ขำประถม
ต้อม
35
พล.อ.จิรัชญ์(จิรพันธ์) บุญชญา
น้อย
36
พล.ท.จีรนันท์ กัณฑวงศ์
ป๋อง
37
พ.อ.(พ)จีระศักดิ์ แสงทองศรี
จ้อย
38
พล.ต.จุมพล สุดสวาสดิ์
จุ๋ม
39
พล.ต.จุลเจน สืบนุสนธิ์
หนู
40
พล.ต.เจษฎา ประศาสน์กุล
เจษฏ์
41
พล.ท.เจษฎาภรณ์ เขม้นงาน
ปู
42
พล.ต.ฉลองชัย ยาวะโนภาส
เดิ๊ก
43
พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์
แก้ว
44
นาย ทัศน์ไชย(เฉลิมพล)​ โพธิ์ทอง
อั้น
45
พล.ต.ชยันต์ เดชศร
ตึ๋ง
46
พล.ต.ชลภูมิ แสงเดือน
เกลอ
47
พ.อ.ชวพงษ์(ประชัญพล) ธีรเนตร
ผี
48
พล.ต.ชวรัตน์(รณรงค์) สร้อยสังวาลย์
ตุ่ม
49
พล.ต.ชวลิต เอี่ยมสอาด
อ๊อด
50
พล.อ.ชัชชัย ภัทรนาวิก
โป๊ป
51
พ.อ.(พ)ชัยณภนท์(ชัยณรงค์)อเนกเวียง
เหมี่ยว
52
พล.ต.ชัยพฤกษ์ กองสมบัติ
ป๊อก
53
พล.ท.ชัยพิพัฒน์(สมศักดิ์) รันสูงเนิน
เบิ้ม
54
พล.อ.ชัยมนตรี โพธิ์ทอง
ปาน
55
พ.อ.ชัยยุทธ คงสม
เมียด
56
พล.อ.ชัยรัตน์ จ่างแก้ว
เจี๊ยบ
57
พล.อ.ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา
เบี้ยว
58
พล.อ.ชัยวิน ผูกพันธุ์
เบิร์ท
59
พล.ท.ชาญชัย เอมอ่อน
หนุ่ม
60
พล.ต.ชาญชาย ไชยกุล
โต๊ะ
61
พล.ท.ชาญณรงค์ ยี่โต๊ะ
แก่
62
พล.ต.ชาญณรงค์ บุญสอน
ติ๊ก
63
พ.อ.(พ)ชาญวิทย์ ทองพลับ
แอ้
64
พล.ท.ชาญวิทย์ ภัสสรโยธิน
แอ๋
65
พล.ต.ชาตรี สุวรรณภูมิ
ตรี
66
พล.ท.ชาตรี กิตติขจร
แฮป
67
พล.ต.ชานนท์ ใช้สง่า
หนุ่ม
68
พล.ต.ชายมาศ แก้วไทรหงวน
มาศ
69
พล.ท.ชินโชติ(วันชัย) บุญยไพศาลเจริญ
จ๊ะ
70
นาย ชินพร จาตกานนท์
.
71
นาย ชินวุฒิ ขาวสำลี
ชุก
72
พ.ต.ชุมพร นาวาพนม
ต้อ
73
พล.ท.ชูเกียรติ ช่วยเพชร
เต่า
74
พล.ต.ชูชาติ อุปสาร
อ๊อด
75
พล.ท.ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์
ใหญ่
76
พล.อ.เชษฐา ตรงดี
เชษฐ์
77
พล.ต.เชิงชาย กระตุฤกษ์
เจี๊ยบ
78
ร.อ.เชิดพันธ์ แก้วกำเนิด
ไก่โรส
79
พ.อ.(พ)ฐากฤช(สุวิทย์) สระคูพันธ์
ติ๊ก
80
พล.ท.ฐิติพล(พงษ์อนันต์) ไวยพจน์
อ้วน
81
พล.ต.ฐิติวัฒน์(บุญส่ง) ศรีสังข์บุญ
อ๋อย
82
พล.อ.ณตฐพล บุญงาม
โจ้
83
พล.ท.ณพล(สมเกียรติ) จีนวรรณ
เข้
84
พล.อ.ณภัทร(จันทร์ตรี) สุขจิตต์
แขก
85
พ.ท.ณรงค์ เพ็ญพักตร์
แจ๊ว
86
พล.ท.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง
แดง
87
พล.ต.ณรงค์กร บัวเงิน
กร
88
พ.ท.ณรงค์พล(สุชาติ) รัตนจาตุรนต์(จันทรีย์)
ต๊อก
89
พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ เสาธง
เจี๊ยบ
90
พล.ท.ณรัช(จำรัส) สิงห์ปภาภร
ต๊ะ
91
พล.อ.ณัฏฐพล(ธวัชชัย) จันทร์สอกลิ่น
สัว
92
พล.ท.ณัฏฐ์พัชร์(ทนงศักดิ์) ชาตวัฒนานนท์
ตุ่น
93
พล.ต.ณัฐดนัย(วรพจน์) บุญถาวร
เขี้ยว
94
พล.ต.ณัฐพงษ์ มงคลนัฏ
ต้อ
95
พล.อ.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
หมู
96
พล.ท.ดำรง สุ่มสังข์
ดำ
97
พล.ต.ดุลยทรรศน์ อิ่มอ้วน
อ่อง
98
พล.ท.ดุษิต ปุระเสาร์
เจ้า
99
พล.อ.ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์
เป้
100
พล.ต.ไตรรัตน์ ไชยนุรักษ์
เหน่ง
101
พล.ท.ถาวร ไทยแขก
แขก
102
นาย ทนงศักดิ์ ตั้งวงษ์เลิศ
.
103
พ.อ.(พ) สมศักดิ์(ทสร) ทรงสมบูรณ์
จ็อก
104
พล.ท.เทพชาตรี(ชาตรี) ฝั่งสระ
หนูหล่อ
105
พ.อ.(พ)ธนภณ (ชนินทร์) ธรรมวัฒนา
เอ๊ะ
106
พล.ท.ธนัช(อนิวรรต) บุญอารักษ์
ตึ๋ง
107
พ.อ.ธนากร จิตรอนุกูล
อ้อ
108
พ.อ.(พ)ธนิต บุตรจินดา
ยูง,นิด
109
พล.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
หม่อง
110
พล.อ.ธรัธชัย ชวนสมบูรณ์
เบน,ชวน
111
พ.อ.(พ)ธวัชชัย สนทอง
บุ๋ม
112
พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร
อี๊ด
113
พล.อ.ธานินทร์ สนิทชน
เจี๊ยบ
114
พล.ต.ธีรชัย แสนสะสม
เปา
115
พ.อ.(พ) นคร กาญจนพฤกษ์
แท่ง
116
นาย นครินทร์ รัตนกิจสุนทร
ริน
117
พล.ต.นนทวัฒน์ คำภานุช
อุ๋ย
118
พ.อ.(พ)นริศ รุจานันท์
หนุ่ม
119
พล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล
แขก
120
พล.ต.นฤชาติ บุญเกื้อหนุน
น้อง

3921375

ลำดับที่ ยศ ชื่อ สกุล ชื่อเล่น
121
พล.ต.นักรบ วีรเดชะ
โต้ง
122
พล.ต.นันทพล เชื้อหน่าย
แจ๊ค
123
พล.อ.นันทวัฒน์ ศรีสุพพัตพงษ์
ถึง
124
พล.ท.นันทวัฒน์ ทัศนงาม
ตุ้ย
125
พ.อ.นันโท แต้สุข
แป๊ะ
126
พ.อ.นิคม จันทรนิมะ
เล็ก
127
นาย นิธิกร เพียมา
รัน
128
พล.ต.นิวัต ก้อนทอง
ก้อน
129
พล.ต.นิวัติ พิมพ์สอ
วัติ
130
พล.ต.บรรจง ไชยลังกา
จง
131
พล.ต.บรรดิษฐ์ อินทสังข์
ใหญ่
132
นาย บัญชา บัณฑิตย์ดำรงกุล
แดง
133
พล.ท.บัญชา อาจคำพันธุ์
หน่อง
134
พ.ท.บัวลอย โงกสูงเนิน
ลอย
135
พล.ต.บารมี แหวนเพ็ชร
มี
136
พล.อ.บุญชู กลิ่นสาคร
ชู
137
พล.ท.บุญยืน อินกว่าง
ยืน
138
พล.ท.บุญรอด ศรีสมบัติ
รอด
139
พ.อ.(พ)บุญส่ง มะลิวัลย์
สีเทา
140
พ.ท.บุญสืบ เกตุราม
อ้วน
141
พล.ท.บูระพา ต๊ะวิชัย
แป๊ะ
142
พล.อ.เบญจพล รังษีภาณุรัตน์
เบญ
143
พล.ท.ปฐมทรรศ ปทุมทอง
เล็ก
144
ร.อ.ม.ล.ปนัดดา ดิสกุล
เหลน
145
พล.ต. ปรเมศ(ปรเมธน์) อุมรินทร์
หนู
146
นาย ประจักษ์ จันทร์ทิม
เจี๊ยบ
147
พล.ต.ประชุม พันธ์โสตถี
ตู่
148
นาย ประดิษฐ์ ไชยเรศ
ดิษฐ์
149
พล.ท.ประทีป โกนสันเทียะ
เที๊ยะ
150
พล.ท.ประธาน นิลพัฒน์
เล็ก
151
พล.ต.ประมวล มธุรส
มวล|คิง|
152
พล.ท.ประมวล จันทร์ศรี
เบ้า
153
พล.ต.ประวิทย์ เอี่ยมสังข์
ตี๋
154
พล.ต.ประเวศ บาลทิพย์
เวศ
155
พล.ท.ประสาร รวยดี
สาร
156
พ.อ.(พ) ดร.ประสารศิษฐ์(ประชา) ศรีศักดิ์
อ๊อด
157
พล.ท.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์
เติ้ง
158
พล.ท.ประเสริฐ ขวัญชัย
อ๊อด
159
พล.อ.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์
เอี้ยง
160
พล.อ.ปราการ ปทะวานิช
แยม
161
พล.ท.ปราโมทย์ ศรีสวัสดิ์
โมทย์
162
พล.ท.ปราโมทย์ นาคจันทึก
ป้อม.
163
พล.ท.ปริญญา ฉายดิลก
อ๊อด/ดึ๋ง
164
พล.อ.ปรีชา สาลีผล
จุด
165
พล.อ.ปรีชา  จึงมั่นคง
ป๋อ
166
พล.อ.ปรีชา เบ็ญจขันธ์
เจี๊ยบ
167
พล.ท.ปวริศ (เรือง) เปรมชื่น
เรือง
168
พล.อ.ปิยพล ผลาสินธุ์
เบียร์
169
พ.อ.พงศกรณ์(วิชัย) รุ่งเรือง
หมี,ตุ้ม
170
พล.อ.พงศ์พิพัฒน์ ชมะนันท์
เอ๋
171
พล.ท.พงศ์อานันท์ รมยะนันทน์
ไก่แก้ว
172
นาย พงษ์สันต์ ชมนาค
..
173
พล.อ.พนม ใจทหาร
อ้อ
174
พ.ต.พรชัย เอี่ยมสุวรรณ
..
175
พล.ท.พรเทพ วัชรวิสุทธิ์
ด้อง
176
พล.ต.พัชร รัตตกุล
ดอลล่าร์
177
พ.อ.(พ)พัฒนพงศ์ มูลศาสตร์
ต้อย
178
พล.ต.พัฒนพงษ์ สุภาพคำ
อ้อ
179
พล.อ.พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ
อ้อม
180
พล.ท.พันลึก สุวรรณทัต
เอย
181
พล.อ.พัลลภ เฟื่องฟู
ฟู
182
พล.ต.พิชัย กิ่งแก้ว
บัง
183
พล.ต.พิชิต วันทา
ป้อ
184
พล.ท.พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์
เชษฐ์
185
พล.ท.พิศนุ พงษ์ศรานันท์(อยู่ยง)
นุ
186
พล.อ.พิศาล วัฒนวงษ์คีรี
อ๊อด
187
พล.อ.พิสัณห์ ปฐมเอม
สัน
188
พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์ สัมมาทัต
อ๊อด
189
พล.อ.พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ
เหน่ง
190
พล.ต.พีรวัชฌ์(โศภิษฐ์ ) แสงทอง
อ้อ
191
พล.อ.พีระ ฉิมปรี
เบี้ยว
192
พล.ต.ไพฑูรย์ ทองเสนา
ทูน
193
พล.อ.ไพโรจน์ วิไลลักษณ์
ต๋อย,โรจน์
194
พล.ท.ภัคถพณ(ชาตรี) ป้อมบุบผา
โต
195
พล.ท.ภาสกร ทวีตา
ชาย
196
พล.ต.ภูมิทัศ(ธนะศักดิ์) กิตติบุญกานต์
แดง
197
พล.ท. มงคล รัตนจันทร์
เอ๋ / คุด
198
พล.ท.มนัส   แถบทอง
บี๋
199
พล.ต.มนูณ  ศรีสมบัติ
นูญ
200
พล.ท.มโนช จันทร์คีรี
โนช
201
พล.ต.มานพ ไขขุนทด
ไข
202
นาย มานพ บุญชื่น
นพ
203
พล.ท.มานะ เกิดโถ
โถ
204
พล.ต.มานะ วงศ์น้ำเพชร
ตัน
205
พล.ต. มาโนชญ์ รัตนเลขา
โนชญ์
206
นาย มาโนชญ์ ดวงจินดา
โนช
207
พล.ต.แมนศักดิ์ บุญโพธิ์แก้ว
แม็ค
208
นาย ยศ อินทร์มี
ยศ
209
พล.ต.ยศวริศ(ศิรพล) ศิริบาล
โย่ง
210
พล.ท.ยุทธชัย เทียรทอง
หนิง
211
พล.อ.รักษ์พล จันทร์เหลือง
ปุ้ม
212
พล.ต.รัชชพล บุญวัฒนะกุล
หนู
213
นาย รัฐ เขียวขำแสง
รัฐ
214
พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์
ตุ้ม
215
นาย วนิช คำเนตร
ป้อม
216
พ.อ.(พ)วรทัศน์(ณรงค์ศักดิ์) ศุภทิน
ปิ๊ก
217
พล.ต.วรพจน์ ปูรณโชติ
จอย
218
พล.ท.วรพล วรพันธ์
แขก
219
นาย วรภัทร ดิษยบุตร
โจร
220
พล.ท.วรรนพ นาคประสิทธิ์
ผึ่ง
221
พล.ต.วรวุธ(วรวุฒิ) เอี่ยมอำภา
เอี่ยม
222
พล.ต.วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์
เอี้ยง
223
พล.ต.วัชรพล จุมพล
หน่อง
224
พล.อ.วัชระ พิทยานรเศรษฐ
เด้ง.
225
พล.ท.วัฒนะ พลจันทร์
น้อย
226
พล.ต.วัลภเทพ(วัลลภ) ทิพยกะลิน
โต้ง
227
พล.ท.วัลลภ ประดับศิลป์
กี้
228
พ.อ.(พ)วัลลภ  แตงสาขา
ตะเข้
229
นาย วัลลภ ภิบาลญาติ
เปิ้ล
230
พล.ต.วัลลภ ก้อนมณี
ปุ๊
231
พล.อ.วาสิฏฐ์ มณีโชติ
เอก
232
พ.ต.วิชัย ชุนประเสริฐดี
ชุน
233
พล.ต.วิชัย มารศรี
เอ้บ
234
พล.อ.วิชา ไผ่เกาะ
ง่อน
235
พล.อ.วิชาญ สุขสง
ชาญ
236
พล.ต.วิเชียร ผ่องจันทึก
ผ่อง
237
พล.ต.วิญญู หัสดิน
ญู
238
พ.อ.วิทิศ ไตรรัตน์
เหย้า
239
พล.ต.วิทยา ชัยสมพร
เงาะ

ลำดับที่ ยศ ชื่อ สกุล ชื่อเล่น
241
พล.ท.วินัย เจริญศิลป์
เหน่ง
242
นาย วิบูลย์ ใจเย็น
บูล
243
นาย วิมล วงศ์จันทร์
อั๋น
244
พล.ต.วิระ สอนถม
ติงลี่
245
พล.ท.วิรัตน์ แป้นพงษ์
แกะ
246
พล.อ.วิรัตน์ นาคจู
ไก่จู
247
พล.ท.วิริยะ ศรีบัวชุม
ขาว
248
พล.อ.วิโรจน์ เกิดแสง
เล็ก
249
พล.ต.วิโรจน์ หนูสอน
โจ้,หนู
250
พล.อ.วิวัฒน์ไชย ศรีมานพ
ตุลย์
251
พล.ต.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช
เจี๊ยบ
252
พ.อ.(พ) วีรวุฒิ์(ศักดิ์สิทธิ์) ภู่กฤติวัฒน์(ภู่กลั่น)
หม่อง
253
นาย วีระ กาวดิลก
แอ็ด
254
พ.อ.(พ) วีระพงษ์ ศิริสวัสดิ์
โป่ง
255
พล.ต.วีระพงษ์ พันธจักร
เล็ก
256
พล.ท.วีรวัจน(วีรวัฒน์) ทองมั่นคง
ดำ
257
พล.ท.วีระศักดิ์ ทองอร่าม
นก
258
พล.ต.วุฒิชัยษ์(วุฒิชัย) ชูฤทธิ์
รัง
259
พล.ต.วุฒิพันธุ์ ทองเนียม
ป้อม
260
พล.ต.เวิน จำปาสา
เวิน
261
พล.อ.ศตวรรษ รามดิษฐ์
แดง
262
พ.อ.ศรศิริ จุ้ยรอด
จุ้ย.
263
พล.อ.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์
หิน
264
พ.อ.(พ) ศักดา เพ็ชรจินดา
ดา,เหน่
265
พล.ท.ศักดิ์ชัย ธนศรีสุนีย์
หรั่ง
266
พ.อ.(พ)ศุภณัฎฐ์(ศุภวัฒน์) แจ้งจิตร์
วัฒน์
267
พล.ต. ศุภพิชญ์(ศิลปชัย) เผื่อนงูเหลือม
โด้
268
นาย สกล(นฤพล) แจ่มสุกใส
..
269
พล.อ.สงคราม ขุมทอง
ตุ้ม
270
พล.ท.สดับพงษ์ จันทุรัตน์
ดับ,เอ๊ด
271
พล.ต.สมเกียรติ รัตนเจริญพรชัย
เต่า
272
นาย สมชาย สมขันธ์
ชาย
273
พล.อ.สมชาย เพ็งกรูด
ตุ๋ย
274
พล.ต. สมชาย เพ็ชรประไพ
อู๊ดดิ้
275
พ.อ.(พ)สมนึก สีสังข์
ตี๋
276
พ.อ.(พ)สมบัติ อ้นหนู
บัติ
277
พล.ต.สมภพ ศรีศิริ
โอ๋
278
พ.อ.(พ)สมมารถ(สุจินต์) ทัศนวงศ์วรา
จิน
279
พล.ท.สมศักดิ์ เครือเช้า
เช้า
280
พล.ต.สมศักดิ์ ปักษี
ป้อม
281
พล.ต.สรวุฒิ สาลี
นาย
282
พล.อ.สรศิริ ปริญญานันท์
ยุ้ย
283
พล.ต.สรายุทธ ปาลิวนิช
แต๋ม
284
พล.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน
อ้น
285
พล.อ.สัณณชัย(สมพงศ์) ทองขวัญ
แอ๋ว
286
พล.อ.สัณทัศน์(สันทัด) นันทิภาคย์หิรัญ
กวาง
287
พล.อ.สัณห์เพชร สายสรรพมงคล
หนุ่ม
288
พล.ท. สันทัด เมืองคำ
ต๋อง
289
พล.ต.สันทัด วรรณะศิลปิน
ทด
290
พล.ต.สาธิต พงษ์ศิริ
โต้ง
291
นาย สานิต นาคะจิตติ
อ้วน
292
นาย สานิต ศรีสง่า
นิต
293
พล.ต.สำราญ แร่ทอง
น้อย
294
พล.อ.สิทธิชัย เกียรติไพบูลย์
กร
295
พล.อ.สิทธิพล นิ่มนวล
เอ็ด
296
พล.ต.สิรภพ (พิศล) พานครอบแก้ว
ศล
297
นาย สุชาโณ ขาวสำลี
แป้น
298
พล.ท.สุชาติ วงษ์มาก
ชาติ,ตู่
299
พล.อ.สุชาติ ทับทิมแดง
แหลม
300
พ.อ.(พ) สุชาติ ชูศิริ
แขก
301
พล.ต.สุทธิพงษ์ จงภักดี
ป้อม
302
พล.ท.สุเทพ หิมารัตน์
เทพ
303
พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
นัย,น็อค
304
พล.อ.สุปัญญา วิไลรัตน์
บอย
305
พล.อ.สุภโชค ธวัชพีระชัย
อ๊อด.
306
พล.อ.สุภรัตน์ เงินบำรุง
อุ๊
307
พล.ต.สุมนชัย สานุสันต์
ต้อย
308
พล.ท.สุเมธี(ปราศรัย) สานสุวรรณ(สนามชัย)
ปื้ด
309
พล.ต.สุรจิตร สุขีเมฆ
เบิ้ม
310
พล.ท.สุรชิน กาญจนจิตติ
ชิน
311
พล.ท.สุรเดช ประเคนรี
ฮาด
312
นาย สุรพงษ์ ไขเจริญ
ก๋อ
313
พ.อ.สุรพล นันทิวัฒน์
เจี๊ยบ.
314
พล.ต.สุรพล เอี้ยวสุวรรณ
เอี้ยว
315
พล.ต.สุรพัศ(สุพัฒน์) ศรีวิชัย
เฒ่า
316
พล.ท.สุรยุทธ พุกจินดา
พุก
317
พล.ท.สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ปู.
318
พล.ต.สุรศักดิ์ พงศ์ปลื้มปิติชัย
ก๋ง
319
พล.อ.สุรศักดิ์ ทิมมาศ
อ้อ
320
พ.อ.(พ) สุรัตน์ เลิศล้ำ
เต้
321
พล.อ.สุรินทร์ นิลเหลือง
ช้าง
322
พล.ต.สุวัฒณา เย็นใจ
เล็ก
323
พล.ต.เสน่ห์ บำรุงกิจ
เน่ห์
324
พล.ท.แสงศักดิ์ ละมั่งทอง
เต้ย
325
พล.ต.โสรัช สุขมา
เต้.
326
พล.อ.หทัยเทพ กีรติอังกูร
เป็ด.
327
พล.ท.หิรัฐ ศรีสุก
ตึ๊ด
328
พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล
แค๊ป
329
นาย อดุลย์ พลายบัว
ดุลย์.
330
พล.ต.อติชาติ กฤตยพงษ์
ตั้ม
331
นาย อนันต์ นิลละมัง
นัน
332
พล.ท.อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง
แหลม
333
พล.ต.อนุรักษ์ ข้าวทิพย์
เล็ก
334
พล.อ.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์
อ๋อย
335
พล.อ.อภิชาติ สุขแจ่ม
จี๊ด.
336
พล.อ.อภิชาติ วิไลเนตร
จก
337
พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์
ต้น
338
พ.อ.(พ)อภิเดช พสุธาเลิศ
โจ้
339
พล.อ.อภิรมย์ จินตเกษกรรม
นก,แดง
340
พล.อ.อยุทธ์ ศรีวิเศษ
อุ๋ย
341
พล.ต.อรรณพ ธัชยะพงษ์
กบ
342
พล.ต.อรรถ สันตะวา
อรรถ
343
พล.ท.อรรถพร ทองธิราช
แดง
344
พล.ต.อรรถพร อินทรทัต
เจี๊ยบ
345
พล.ต.อร่าม เพชรพูลมา
แดง
346
พล.ท.อัครพล พงษ์สวัสดิ์
ตม
347
พล.ท.อัชฌา คงสมบูรณ์
ม้า
348
พล.ท.อาคม พงศ์พรหม
ตู่
349
พล.ต.อาณัติ ปิ่นรัตนานนท์
ณัติ
350
พล.ท.อาทิตย์ ศรีหริ่ง
หริ่ง
351
พ.ท.อานันท์ ชินบุตร
โจ
352
พ.อ.(พ)อำนาจ ประคองจิต
ต้อย
353
นาย อำนาจ สมประสพสุข
เอ๋
354
พล.ท.อำนาจ นาคศรี
ต๋อง
355
พล.ต.อำนาจ ไกรสงคราม
นาจ
356
พล.ท.อุกฤษฏ์ นุตคำแหง
อ๋อง
357
พล.ท.อุชุกร(ทรงพจน์) ทรงวรัชญ์
เจี๊ยบ
358
พ.อ.(พ) อุทัย คงวาสน์
เปี๊ยก
359
พล.อ.เอนก กล่อมจิตร
เฮง
360
พ.ต.เอนก สรรณพงษ์
ช้าง


  • ลิงค์ กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/rMW6FWjnLu.

  • ลำดับ ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 1 พลตรี เกษม ทองสิงห์ (เษม) รอง.ผอ.สมท.ปรมน.ทบ. 2 พลตรี บรรจง ไชยลังกา (จง) ผทค.ทบ. 3 พลตรี วิเชียร ผ่องจัน...

  • รายชื่อสมาชิก จปร.32 ที่เสียชีวิต ลำดับ ชื่อ-สกุล เมื่อ 1 นนร.อดิศร สุขอ่ำ เม.ย.2526 2 นนร.สรรเสริญ ทองคำวงศ์ 2526 3 นนร.นารท พฤกษา 17 มี.ค.2527 4 นนร.อนุพงษ์ วิทยาพู...

Visitors: 238,364