ทำเนียบรุ่น

***กำลังแก้ไขปรับปรุงข้อมูลใหม่***

บัญชีรายชื่อสมาชิก จปร.๓๒
ลำดับที่ ยศ ชื่อ สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่งสุดท้าย
1
พลโท กนิษฐ  ชมะนันทน์
ต่อ
ปษ.บก.ทท.
2
นาย กมลชนก  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นก
ธุรกิจส่วนตัว
3
พันตรี  กฤต(เกียรติ)  สตารัตน์
เกียรติ
นอกราชการ
4
พลโท กฤติกร   รัสมิภูตานนท์
อู๊ด
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
5
พลตรี กฤษฎาชัย    คล้ายฉิม
ป๋อ
นอกราชการ
6
พลตรี กฤษณ์  สุนทรธรรม
เอิ้ท
ผทค.ทบ.
7
พลเอก กฤษดา  พงษ์สามารถ
เหนียว
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
8
พลตรี กลยุทธ  ไกรฤกษ์
อ๊อด
ผทค.บก.ทท.
9
พลตรี กสิณ (ณรงค์)  จ้อยประดิษฐ์
จ้อย
ผทค.ทบ.
10
พันเอก ก่อเกิด(กมล)   มีสมบูรณ์
มล
นอกราชการ
11
นาย ก้อง  พงศ์มฆพัฒน์
ก้อง
ธุรกิจส่วนตัว
12
พลตรี กิตติเชษฐ์(วิเชษฐ์)  มโหธร
หยอย
ผทค.ทบ.
13
พลเอก กิตติพงศ์  กาญจนาคม
เอ
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
14
พลโท กิตติพันธ์(ธีรพล)   ชูพิพัฒน์
อี๊ด
ผทค.พิเศษ ทบ.
15
พันเอก กิตติพันธ์(มาวิน)  เฉลิมแสนยากร
เอ็ม
ผช.ผอ.อผศ.(ฝ่ายบริหาร)
16
นาย กิตติศักดิ์   เกียรติไกรวัลศิริ
ตี๊
นายกสมาคมผู้ผลิตนม UHT
17
พลตรี เกษม  วังสุนทร
เษม
ผทค.ทบ.
18
พลโท เกษม  จั่นเรือง
แดง
ผทค.พิเศษ สป.
19
พลตรี เกษม  ทองสิงห์
อ้วน
รอง ผอ.สมท.ปรมน.ทบ.
20
พันเอก(พิเศษ) เกษียร   ยืนยง
น้อง
นปก.ประจำ นรด.
21
พลเอก เกียรติศักดิ์   ลิลิตธรรม
โอ๋
ผอ.สงป.กห.
22
พลเอก เกียรติศักดิ์  วิเวก
โหน่ง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
23
นาย ไกรศร (ไกรศิริ)   อาจจำนงค์
ปุ๊
ธุรกิจส่วนตัว
24
พลตรี  คนธัช (ปิยะ)   ชนะกาญจน์
อุ๊
ผบ.มทบ.23
25
พลตรี คณาพร   มีสุวรรณ
ก้อย
ผชก.ทบ.
26
พลเอก คมกฤช   พลพิลา
กบ
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
27
พลตรี คฤหัสถ์บดี (พงศ์นาถ)  ปัตตพงศ์
ปุ้ม
ผทค.ทบ.
28
พลเอก คำรณ  ชาติเสวียง (ชาวเรือ)
โบ๊ต
ผทค.พิเศษ สป.
29
นาย  จอมพงษ์   น้อยอิ๋มใจ
จอม,น้อย
ธุรกิจส่วนตัว
30
นาย  จักร์กริช   ทรัพย์ไพศาล
กริช
CEO Smail Group
31
พลตรี จำรัส   สังขะวร
รัส
รอง ผอ.สน.ปรมน.ภาค.4
32
พลเอก จิรเดช(อนุรักษ์)  กมลเพ็ชร
โม
ปษ.พิเศษ ทบ.
33
พลตรี จิรศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ
จู๊ด
ผทค.ทบ.
34
พลตรี จิระศักดิ์  ขำประถม
ต้อม
ผทค.ทบ.
35
พลเอก จิรัชญ์(จิรพันธ์)  บุญชญา
น้อย
ผบ.นทพ.
36
พลโท จีรนันท์  กัณฑวงศ์
ป๋อง
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
37
พันเอก(พิเศษ) จีระศักดิ์   แสงทองศรี
จ้อย
นปก.ประจำ ขว.ทบ.
38
พลตรี จุมพล  สุดสวาสดิ์
จุ๋ม,ตู่
ผทค.ทบ.
39
พลตรี จุลเจน   สืบนุสนธิ์
หนู
น.ฝสธ.ประจำ สนง.ผบช.ทบ.
40
พลตรี เจษฎา  ประศาสน์กุล
เจษฎ์
นอกราชการ
41
พลโท เจษฎาภรณ์  เขม้นงาน
ปู
ผทค.สป.
42
พลตรี ฉลองชัย  ยาวะโนภาส
เดิ๊ท
น.ฝสธ.ประจำ สนง.ผบช.ทบ.
43
พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
แก้ว
ผบ.ทสส.
44
นาย  เฉลิมพล  โพธิ์ทอง
อั้น
ธุรกิจส่วนตัว
45
พลตรี  ชยันต์  เดชสร
ตึ๋ง
นอกราชการ
46
พลตรี ชลภูมิ  แสงเดือน
เกลอ
ผทค.ทบ.
47
พันเอก ชวพงษ์ (ประชัญพล)  ธีรเนตร
ผี,ชาย
ธ.กรุงศรีอยุธยา
48
พลตรี ชวรัตน์ (รณรงค์)  สร้อยสังวาลย์
ตุ่ม
นอกราชการ
49
พลตรี ชวลิต  เอี่ยมสะอาด
อ๊อด
นอกราชการ
50
พลเอก ชัชชัย   ภัทรนาวิก
โป๊ป
ปษ.สปท.
51
พันเอก(พิเศษ) ชัยณภนท์(ชัยณรงค์)  อเนกเวียง
เหมียว
นปก.ประจำ มทบ.11
52
พลตรี  ชัยพฤกษ์   กองสมบัติ
ป๊อก
ผทค.ทบ.
53
พลโท ชัยพิพัฒน์(สมศักดิ์)  รันสูงเนิน
เบิ้ม
ผทค.พิเศษ บก.ทท.
54
พลเอก ชัยมนตรี  โพธิ์ทอง
ปาน
ผทค.พิเศษ ทบ.
55
พันเอก ชัยยุทธ  คงสม
เมียด
นอกราชการ
56
พลเอก ชัยรัตน์  จ่างแก้ว
เจี๊ยบ
ปษ.ทบ.
57
พลเอก ชัยวัฒน์  โฆสิตาภา
เบี้ยว
ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกฯ
58
พลเอก ชัยวิน  ผูกพันธุ์
เบิร์ต
ผทค.พิเศษ สป.
59
พลโท ชาญชัย  เอมอ่อน
หนุ่ม
ผทค.พิเศษ ทบ.
60
พันเอก(พิเศษ) ชาญชาย   ไชยกุล
แก่
นปก.ประจำ มทบ.39
61
พลโท ชาญณรงค์   ยี่โต๊ะ
โต๊ะ
ผทค.พิเศษ ทบ.
62
พลตรี ชาญณรงค์   บุญสอน
ติ๊ก
ผทค.ทบ.
63
พันเอก(พิเศษ) ชาญวิทย์   ทองพลับ
แอ้
ฝสธ.ประจำ ผบช.กอ.รมน.
64
พลโท ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน
แอ๋
จก.สส.ทหาร
65
พลตรี ชาตรี  สุวรรณภูมิ
ตรี
ผทค.ทบ.
66
พลโท ชาตรี  กิตติขจร
แฮป
ผทค.พิเศษ ทบ.
67
พลตรี ชานนท์   ใช้สง่า
หนุ่ม
รอง ผอ.ศปป.2 ปรมน.ทบ.
68
พลตรี ชายมาศ   แก้วไทรหงวน
มาศ
ผทค.ทบ.
69
พลโท ชินโชติ(วันชัย)  บุญยไพศาลเจริญ
จ๊ะ
รอง ผอ.กอ.รมน.ภาค.1
70
นาย ชินพร   จาตกานนท์
.
ธุรกิจส่วนตัว
71
นาย ชินวุฒิ    ขาวสำลี
ชุก
ธุรกิจส่วนตัว
72
พันตรี ชุมพร   นาวาพนม
ต้อ
นอกราชการ
73
พลโท ชูเกียรติ   ช่วยเพชร
เต่า
ผทค.พิเศษ ทบ.
74
พลตรี ชูชาติ  อุปสาร
อ๊อด
ผทค.ทบ.
75
พลโท  ชูศักดิ์   สงวนบุญญพงษ์
ใหญ่
ผอ.สนข.ปรมน.ทบ.
76
พลเอก เชษฐา  ตรงดี
เชษ
ผทค.พิเศษ ทบ.
77
พลตรี เชิงชาย  กระตุฤกษ์
เจี๊ยบ
น.ฝสธ.ประจำ สน.ผบช.ทบ.
78
ร้อยเอก เชิดพันธ์   แก้วกำเนิด
ไก่โรส
ธุรกิจส่วนตัว
79
พันเอก(พิเศษ) ฐากฤช (สุวิทย์)  สระคูพันธ์
ติีก
นปก.ประจำ ทบ.
80
พลโท ฐิติพล(พงษ์อนันต์)  ไวยพจน์
อ้วน
ผทค.พิเศษ สป.
81
พลตรี ฐิติวัฒน์ (บุญส่ง)  ศรีสังข์บุญ
อ๋อย
ผชก.ทบ.
82
พลเอก ณตฐพล  บุญงาม
โจ้
เสธ.ทหาร
83
..
.
.
84
..
.
.
85
..
.
.
86
..
.
.
87
..
.
.
88
..
.
.
89
..
.
.
90
..
.
.
91
..
.
.
92
..
.
.
93
..
.
.
94
..
.
.
95
..
.
.
96
..
.
.
97
..
.
.
98
..
.
.
99
..
.
.
100
..
.
.
101
..
.
.
102
..
.
.
103
..
.
.
104
..
.
.
105
..
.
.
106
..
.
.
107
..
.
.
108
..
.
.
109
..
.
.
110
..
.
.
111
..
.
.
112
..
.
.
113
..
.
.
114
..
.
.
115
..
.
.
116
..
.
.
117
..
.
.
118
..
.
.
119
..
.
.
120
..
.
.
121
..
.
.
122
..
.
.
123
..
.
.
124
..
.
.
125
..
.
.
126
..
.
.
127
..
.
.
128
..
.
.
129
..
.
.
130
..
.
.
131
..
.
.
132
..
.
.
133
..
.
.
134
..
.
.
135
..
.
.
136
..
.
.
137
..
.
.
138
..
.
.
139
..
.
.
140
..
.
.
141
..
.
.
142
..
.
.
143
..
.
.
144
..
.
.
145
..
.
.
146
..
.
.
147
..
.
.
148
..
.
.
149
..
.
.
150
..
.
.
151
..
.
.
152
..
.
.
153
..
.
.
154
..
.
.
155
..
.
.
156
..
.
.
157
..
.
.
158
..
.
.
159
..
.
.
160
..
.
.
161
..
.
.
162
..
.
.
163
..
.
.
164
..
.
.
165
..
.
.
166
..
.
.
167
..
.
.
168
..
.
.
169
..
.
.
170
..
.
.
171
..
.
.
172
..
.
.
173
..
.
.
174
..
.
.
175
..
.
.
176
..
.
.
177
..
.
.
178
..
.
.
179
..
.
.
180
..
.
.

 

 รายชื่อสมาชิก กิตติมศักดิ์ จปร.32
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง
1 ร.อ.มล. ปนัดดา  ดิสกุล เหลน สว.
2 พล.อ. พิศาล  วํฒนวงษ์คีรี อ๊อด นอกราชการ

 

 รายชื่อสมาชิก วิสามัญ จปร.32
ลำดับ ยศ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น อาชีพ
1 พล.ต. กลยุทธ   ไกรฤกษ์ อ๊อด ผทค.บก.ทท.
2 นาย ก้อง  พงศ์มฆพัฒน์ ก้อง ธุรกิจส่วนตัว
3 นาย กิตติศักดิ์  เกียรติไกรวัลศิริ ติ๊ ธุรกิจส่วนตัว
4 นาย จักร์กริช  ทรัพย์ไพศาล กริช CEO Smile Group
5 นาย นครินทร์  รัตนกิจสุนทร ริน  บจก.นีโอไลท์ 
6 นาย นิธิกร  เพียมา รัน ธุรกิจส่วนตัว
7 นาย บัญชา  บัณฑิตย์ดำรงกุล แดง ธุรกิจส่วนตัว
8 พ.อ. ปิยะพล  ทั่งกรณ์ เก๋ เสียชีวิต
9 พล.ต พัชร  รัตตกุล ดอลล่าร์ บมจ.หาดทิพย์
10 นาย มาโนชญ์  ดวงจินดา โนชญ์ ธุรกิจส่วนตัว
11 นาย รัฐ  เขียวขำแสง รัฐ ธุรกิจส่วนตัว
12 นาย สุรพงษ์  ไขเจริญ ก่อ ธุรกิจส่วนตัว
13 พ.อ.(พ) อภิเดช  พสุธาเลิศ โจ้ ทบ.
14 นาย อำนาจ  สมประสพสุข เอ๋ บจก.ซีนิค พาร์ค

 

รายชื่อสมาชิก จปร.32 ที่เสียชีวิต
ลำดับ ชื่อ-สกุล
สาเหตุการเสียชีวิต / สถานที่
เมื่อ
1
นนร.อดิศร   สุขอ่ำ
ฝึกหลักสูตรส่งอากาศรุ่นที่145  ลพบุรี
เม.ย.2526
2
นนร.สรรเสริญ ทองคำวงศ์
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์  กรุงเทพฯ
2526
3
นนร.นารท   พฤกษา
การฝึกหลักสูตรจู่โจม  รุ่นที่ 73
มี.ค.2527
4
นนร.อนุพงษ์  วิทยาพูล
อุบัติเหตุรถไฟ สระบุรี
2527
5
ร.ต.เชิดศักดิ์  โสภา
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ขอนแก่น
2529
6
พ.ต.อนุพงศ์  บุญญะประทีป
ภารกิจป้องกันประเทศ ช่องบก อุบลฯ
3 ก.พ.2530
7
ร.อ.ทศพร  วงศ์มิตร 
นักบินฯ ฮ.ตก  สุราษฏร์ธานี
2530
8
พ.ท.ณรงค์  บัวงาม
นักบินฯ ฮ.ตก  ลพบุรี
2531
9
ร.อ.จุลเศรษฐ์   ราษฏรดี
ราชการชายแดน  อุบลราชธานี
ก.ย.2532
10
ร.อ.ศิริพจน์  วายโสกา
อุบัติเหตุทางรถยนต์ ปัตตานี
29 มี.ค.2534
11
ร.อ.จิรศักดิ์  บรรเทากุล
อาการป่วย  ร.พ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา
2535
12
พ.ต.สมควร  มาลาศรี
อาการป่วย มาเลเรีย กาญจนบุรี
2537
13
พ.ต.สุรศักดิ์  พูนทรัพย์
อาการป่วย ร.พ.มงกุฏฯ กรุงเทพฯ
1 ม.ค.2539
14
พ.อ.(พ)ธราวุธ  บุนนาค
ราชการ อุบัติเหตุ ฮ.ตก กาญจนบุรี
23 ก.พ.2543
15
พล.ต.อนุศักดิ์ ชูศักดิ์
ราชการ อุบัติเหตุ ฮ.ตก กาญจนบุรี
23 ก.พ.2543
16
พล.ต.วีรพงษ ศานติธรรม
อุบัติเหตุ รถยนต์ กรุงเทพฯ
2548
17
พล.ต.สนธิชัย ตุ้มหิรัญ
อุบัติเหตุ รถยนต์ มอสโค รัสเซีย
25 ก.พ.2549
18
พ.ท.พัฒน์  แจ่มสุกใส
อาการป่วย รพ.อิงคยุธบริหาร ปัตตานี
2553
19
พ.อ.(พ)ฉลอง บุญชะม้อย
อาการป่วย รพ.ค่ายสุรนารี นครราชสีมา
7 พ.ค.2555
20
พ.อ.วรพงษ์  ชูโต
อุบัติเหตุ รถยนต์ อ.ลำสนธิ ลพบุรี
15 เม.ย.2556
21
พ.อ.ธานี  นภามาศ
อาการป่วย  รพ.ศิริราช กรุงเทพฯ
25 ต.ค.2556
22
พ.อ.(พ)สัญญา  เกษตรเวทิน
อาการป่วย รพ.อนันทมหิดล ลพบุรี
21 พ.ย.2557
23
พ.อ.(พ)ไกรสร  พันธจักร
อาการป่วย นครสวรรค์
29 ก.ค.2558
24
พ.อ.(พ)สุรเดช  มะนิลา
อาการป่วย รพ.สมเด็จพระนารายณ์  ลพบุรี
18 เม.ย.2559
25
พ.อ.(พ)ธัญญสิทธิ์ ศีลพิสุทธิ์
ไตวายเฉียบพลัน รพ.พระมงกุฏเกล้า
25 เม.ย.2561
26
พ.ต.สุรเชษฐ์  จุระเสถียร
อาการป่วย โรคมะเร็ง รพ. กรุงเทพ กทม.
4 ม.ค.2562
27
พ.อ.(พ)ราชรักษ์ ฝนมณี
อาการป่วย โรคมะเร็ง รพ.กรุงเทพ กทม.
29 มี.ค.2562
28
พล.ท.กิตติธัช  บุพศิริ
อุบัติเหตุ จักรยานยนต์ จ.ตราด
29 ก.พ.2563
29
นาย นนทวัชร์(พงศ์ศักดิ์) เชาวลิต
โรคปอด  รพ.เปาโลโชคชัย 4 กทม
5 พ.ค.2563
30
พ.อ. สุรยุทธ  หมีปาน
อาการป่วย  รพ.พญาไท 2  กทม
24 พ.ค.2563
31
พระธนกฤต(ธีรภัทร) วิไลจิตต์
อาการป่วย รพ.ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
3 ธ.ค.2563
32
พล.ต.สมดุลย์  เอี่ยมเอก
อาการป่วย รพ.พระมงกุฏ กทม.
18 มี.ค.2564
33
พ.ท.ธวัธชัย  บุญเรือง
อาการป่วย  กทม.
20 ก.ย.2564
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 4 ม.ค.2564
แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ติดต่อ พ.ต.วิชัย (ชุน) ID Line : wichai2132

Visitors: 227,236