วันคล้ายวันเกิด

ลิงค์ กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/rMW6FWjnLu.

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน มกราคม

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน กุมภาพันธ์

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน มีนาคม

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน เมษายน

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน พฤษภาคม
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 พ.ค.01 พล.ท. สุเทพ  หิมารัตน์(เทพ)
2 พ.ค.04 พล.ท. มานะ  เกิดโถ(จี๊ด,โถ)
2 พ.ค.04 พล.อ. ไตรเทพ  ศรีพันธุ์วงศ์(เป้)
3 พ.ค.05 พล.อ. สัณห์เพชร  สายสรรพมงคล(เหลน,หนุ่ม)
6 พ.ค.03 พล.ท. กิตติพันธ์(ธีรพล)  ชูพิพัฒน์(อี๊ด)
6 พ.ค.03 พล.ต. สมเกียรติ  รัตนเจริญพรชัย(เต่า)
7 พ.ค.06 พล.ต. สุรัตน์  เลิศล้ำ(เต้)
8 พ.ค.05 พล.ต. มานพ  ไขขุนทด(ไข)
9 พ.ค.03 พล.ต. เวิน  จำปาสา(เวิน)
9 พ.ค.03 พล.ต. อรรถ สันตะวา(อรรถ)
10 พ.ค.02 พล.อ. สมชาย  เพ็งกรูด(ตุ๋ย)
10 พ.ค.05 พ.อ.(พ) จิระศักดิ์  แสงทองศรี(จ้อย)
10 พ.ค.04 พล.อ. ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์(หมู)
10 พ.ค.03 พล.ต. วัลภเทพ  ทิพยกะลิน(โต้ง)
11 พ.ค.03 พล.ต. ฐิติวัฒน์(บุญส่ง)  ศรีสังข์บุญ(อ๋อย)
12 พ.ค.04 พ.อ. ภาคภูมิ  อ่อนนุช(โต้ง)
14 พ.ค.02 พล.ต. สิรภพ(พิศล)  พานครอบแก้ว(ศล)
18 พ.ค.04 พล.อ. อเนก   กล่อมจิตร(เฮง)
19 พ.ค.05 พล.ต. จิระศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ(จู๊ด)
20 พ.ค.03 พ.อ.(พ) ศักดา  เพชรจินดา(เหน่ง)
20 พ.ค.04 พล.ต. สดับพงษ์  จันทุรัตน์(ดับ,เอ๊ด)
21 พ.ค.03 พล.ต. ยศวริศ(ศิรพล)  ศิริบาล(โย่ง,ยักษ์)
23 พ.ค.03 พล.ต. ณัฐดนัย(วรพจน์)  บุญถาวร(เขี้ยว)
23 พ.ค.02 พล.ท. ดำรงค์  สุ่มสังข์(หมู,ดำ)
23 พ.ค.08 พ.อ.(พ) อภิเดช  พสุธาเลิศ(โจ้)
24 พ.ค.03 พล.ท. ประสาร  รวยดี(เล็ก,สาร)
26 พ.ค.05 พล.ต. ชาตรี   สุวรรณภูมิ(ตรี)
26 พ.ค.03 พล.ท. บุญรอด  ศรีสมบัติ(ดำ)
26 พ.ค.04 พล.ท. สมศักดิ์  เครือเช้า(เปี๊ยก)
27 พ.ค.04 พ.ท. ณรงค์พล(สุชาติ)  รัตนจาตุรนต์(จันทรีย์)(ต๊อก)
27 พ.ค.04 พล.ท. ประสิทธิ์  ทิศาวงศ์(เติ้ง)
31 พ.ค.04 พล.ท. สุรินทร์  นิลเหลือง(ริน,เปี๊ยก)
วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน มิถุนายน
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
2 มิ.ย.01 พล.ต. วิเชียร  ผ่องจันทึก(ผ่อง,น้อย)
4 มิ.ย.02 พล.ต. มานะ  วงศ์น้ำเพชร(ตัน)
4 มิ.ย.04 พล.ต. นิวัติ พิมพ์สอ(วัติ)
4 มิ.ย.05 พล.ต. ชานนท์ ใช้สง่า(หนุ่ม)
6 มิ.ย.05 พล.ต. โสรัช  สุขมา(เต้)
7 มิ.ย.04 พล.อ. พัลลภ  เฟื่องฟู(ฟู)
7 มิ.ย.05 พล.ต. พัฒนพงศ์  มูลศาสตร์(ต้อย)
7 มิ.ย.05 พ.ต. สุระเชษฐ์  จุระเสถียร(เจี๊ยบ)
9 มิ.ย.03 พล.อ. พีระ   ฉิมปรี(เบี้ยว)
9 มิ.ย.04 พล.ต. อรรณพ  ธัชยะพงษ์(กบ)
10 มิ.ย.03 พล.อ. อภิชาติ  วิไลเนตร(จก)
11 มิ.ย.03 พล.ท. สันทัด  เมืองคำ(ต๋อง)
12 มิ.ย.04 พล.อ. คมกฤช  พลพิลา(กบ)
12 มิ.ย.04 พล.อ. ธัญญา เกียรติสาร(อี๊ด)
13 มิ.ย.02 พล.อ. สุชาติ  ทับทิมแดง(แหลม)
14 มิ.ย.02 พล.ต. จุมพล  สุดสวาสดิ์(ตู่,จุ๋ม)
14 มิ.ย.05 พล.ท. อภิชาติ  สุขแจ่ม(จิ๊ด)
16 มิ.ย.04 พ.อ. กิตติพันธ์ เฉลิมแสนยากร(เอ็ม)
19 มิ.ย.04 พล.ต. จุลเจน สืบนุสนธิ์(หนู)
19 มิ.ย.04 พล.ต. ณรงค์ศักดิ์  เสาธง(เจี๊ยบ)
22 มิ.ย.03 พล.ท. ชาตรี กิตติขจร(แฮป)
22 มิ.ย.05 พล.อ. สุภโชค  ธวัธพีระชัย(อ๊อด)
25 มิ.ย.05 พล.อ. ปราการ ปทะวานิช(แยม)
25 มิ.ย.01 พ.ต. เอนก  สรรณพงษ์(ช้าง)
27 มิ.ย.05 พล.ต. กลยุทธ ไกรฤกษ์(อ๊อด)
29 มิ.ย.04 พ.อ.(พ)ดร. ประสารดิษฐ์  ศรีศักดิ์(อ๊อด)
29 มิ.ย.05 พล.ต. วีระศักดิ์   ทองอร่าม(นก)
วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน กรกฎาคม
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 ก.ค.03 พล.อ. ศรีศักดิ์   พูนประสิทธิ์ (หิน)
1 ก.ค.04 พล.อ. สุภรัตน์   เงินบำรุง(อุ๊)
2 ก.ค.05 พ.อ. ชวพงษ์   ธีรเนตร(ผี)
2 ก.ค.04 พล.อ. ชัยมนตรี   โพธิ์ทอง(ปาน)
5 ก.ค.04 พล.ท. ถาวร   ไทยแขก(แขก)
6 ก.ค.16 นาย อำนาจ   สมประสพสุข(เอ๋)
8 ก.ค.03 พล.ต. พัฒนพงษ์  สุภาพคำ(อ้อ)
9 ก.ค.04 พล.ต. เจษฎา   ประศาสน์กุล(เจษฏ์)
9 ก.ค.05 พล.ต. ภาสกร   ทวีตา(ชาย)
10 ก.ค.04 พล.อ. เชษฐา   ตรงดี(เชษ)
10 ก.ค.03 พล.อ. ธานินนทร์   สนิทชน(เจี๊ยบ)
11 ก.ค.04 พล.อ. ชัยรัตน์   จ่างแก้ว(เจี๊ยบ)
11 ก.ค.06 พล.ต. วัชรพล   จุมพล(หน่อง)
13 ก.ค.05 พล.ท. ชาญวิทย์   ภัสสรโยธิน(แอ๋)
14 ก.ค.05 พล.ต. แสงศักดิ์   ละมั่งทอง(เต้ย)
15 ก.ค.04 พล.ต. นักรบ    วีรเดชะ(โต้ง)
15 ก.ค.04 พล.ท. พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์(เชษฐ์)
16 ก.ค.06 พล.ท. จิรนันท์ กัณฑวงศ์(ป๋อง)
16 ก.ค.05 พล.ต. สมชาย เพ็ชรประไพ(อู๊ดดี้)
21 ก.ค.04 พล.ท. เกษม   จั่นเรือง(แดง)
21 ก.ค.04 พล.ท. วินัย   เจริญศิลป์(เหน่ง)
23 ก.ค.04 พล.ท. ปริญญา   ฉายดิลก(อ๊อด)
25 ก.ค.04 พล.ท. ประทีป  โกนสันเที๊ยะ(เที๊ยะ)
26 ก.ค.05 พ.อ.(พ) ฐากฤช   สระคูพันธ์(ติ๊ก)
27 ก.ค.05 พล.อ. จิรัชญ์   บุญชญา(น้อย)
28 ก.ค.04 พล.อ. เกียรติศักดิ์  วิเวก(โหน่ง)
30 ก.ค.04 ร.อ. เชิดพันธ์   แก้วกำเนิด(ไก่โรส)
30 ก.ค.05 พล.ท. วรพล   วรพันธ์(แขก)
31 ก.ค.04 พล.ต. ชวรัตน์   สร้อยสังวาลย์(ตุ่ม)
31 ก.ค.03 พล.ท. ชูเกียรติ  ช่วยเพชร(เต่า)
31 ก.ค.03 พ.อ.(พ) ธนภณ   ธรรมวัฒนา(เอ๊ะ)

 

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน สิงหาคม
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 ส.ค.03 พล.ท. อัชฌา คงสมบูรณ์(ม้า)
1 ส.ค.03 พ.อ. พงศกรณ์  รุ่งเรือง(หมี)
1 ส.ค.04 พล.ต. วิทยา   ชัยสมพร(เงาะ)
3 ส.ค.03 พล.ต. มนูญ  ศรีสมบัติ(นูญ)
3 ส.ค.04 พล.อ. สรศิริ  ปริญญานันท์(ยุ้ย)
8 ส.ค.04 พล.ต. วรพจน์   ปูรณโชติ(จอย)
10 ส.ค.04 พล.ต. คณาพร  มีสุวรรณ(ก้อย)
10 ส.ค.03 พล.ท. สุรเดช  ประเคนรี(ฮาด)
12 ส.ค.05 พล.ต. พิชัย   กิ่งแก้ว(บัง)
12 ส.ค.04 พล.ต. สุทธิพงษ์ จงภักดี(ป้อม)
13 ส.ค.05 พล.อ. ณตฐพล  บุญงาม(จิงโจ้)
14 ส.ค.05 พ.อ.(พ) ชาญวิทย์   ทองพลับ(แอ้)
15 ส.ค.05 พล.ท. พงศ์อานันท์ รมยะนันทน์(ไก่แก้ว)
15 ส.ค.03 พล.ท. มนัส  แถบทอง(บี๋)
16 ส.ค.05 พล.ท. ยุทธชัย   เทียรทอง(หนิง)
17 ส.ค.03 นาย กิตติศักดิ์   เกียรติไกรวัลศิริ(ติ๊)
21 ส.ค.04 พล.ท. ณพล  จีนวรรณ(เข้)
22 ส.ค.03 พล.ท. วิรัตน์  นาคจู(ไก่,จู)
25 ส.ค.04 พล.ต. วิทยา   ชัยสมพร(เงาะ)
25 ส.ค.04 พล.ต. คฤหัสถ์บดี  ปัตตพงศ์(ปุ้ม)
25 ส.ค.03 พ.อ.(พ) สุวัฒณา   เย็นใจ(เล็ก)
26 ส.ค.99 ร.อ. ม.ล.ปนัดดา  ดิสกุล(เหลน)
26 ส.ค.04 พล.อ. สิทธิชัย  เกียรติไพบูลย์(กร)
27 ส.ค.06 พ.อ.(พ) นริศ   รุจานันท์(หนุ่ม)
27 ส.ค.04 พล.อ. อภิรมย์  จินตเกษกรรม(นก,แดง)
31 ส.ค.03 พล.อ. พันธุ์พิศิษฐ์  ทรรพวสุ(อ้อม)
31 ส.ค.02 พล.ต. สรายุทธ   ปาลิวนิช(แต๋ม)
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 ก.ย.04 พล.ต. กิตติเชษฐ์ มโหธร(หยอย)
3 ก.ย.04 พล.อ. วิชา  ไผ่เกาะ(ง่อน)
3 ก.ย.04 พ.อ.(พ) สมมารถ   ทัศนวงศ์วรา(จิน)
6 ก.ย.03 พล.ต. ดุลยทรรศน์  อิ่มอ้วน(อ๋อง)
7 ก.ย.03 พล.ท. พรเทพ  วัชรวิสุทธิ์(ต้อง)
7 ก.ย.05 พล.อ. กิตติพงศ์  กาญจนาคม(เอ)
9 ก.ย.03 พล.ต. สุรศักดิ์  พงศ์ปลื้มปิติชัย(ก๋ง)
11 ก.ย.04 พล.ท. มงคล   รัตนจันทร์(เอ๋)
12 ก.ย.02 พล.ต. กฤษฎาชัย    คล้ายฉิม(ป๋อ)
13 ก.ย.02 พล.ต. พิชิต  วันทา(ป้อ)
15 ก.ย.01 พล.ต. เกษม  ทองสิงห์(อ้วน)
16 ก.ย.04 พล.อ. ศตวรรษ   รามดิษฐ์(แดง)
23 ก.ย.05 พล.ท. อุกฤษฏ์  นุตคำแหง(อ๋อง)
24 ก.ย.03 พล.ต. ชายมาศ  แก้วไทรหงวน(มาศ)
26 ก.ย.04 พล.ท. วีระวัจน์   ทองมั่นคง(ดำ)
28 ก.ย.04 พล.ต. ชูชาติ  อุปสาร(อ๊อด)

 

วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 ต.ค.04 พ.อ. ศรศิริ   จุ้ยรอด (จุ้ย) 
2 ต.ค.02 พล.ต. กสิณ   จ้อยประดิษฐ์ (จ้อย) 
2 ต.ค.03 พล.ต. สุรจิตร   สุขีเมฆ (เบิ้ม) 
5 ต.ค.05 พล.ท. กนิษฐ   ชมะนันทน์ (ต่อ) 
5 ต.ค.04 พล.ท. เทพชาตรี  ฝั่งสระ (หนูหล่อ) 
5 ต.ค.03 พล.ต. อติชาติ  กฤตยพงษ์ (ตั้ม) 
7 ต.ค.03 พล.ต. ชาญณรงค์  บุญสอน (ติ๊ก) 
7 ต.ค.05 พล.ท. บุญยืน  อินกว่าง (ยืน) 
7 ก.ย.04 พล.อ. ปรีชา  จึงมั่นคง (ป๋อ) 
9 ต.ค.05 พล.ท. เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์ (ตุ้ม) 
9 ต.ค.03 พล.ต. อาณัติ   ปิ่นรัตนานนท์ (ณัติ) 
10 ต.ค.03 พล.ต. ประมวล  มธุรส (หนุ่ย) 
10 ต.ค.05 พล.อ. รักษ์พล   จันทร์เหลือง (ปุ้ม) 
10 ต.ค.04 พล.ต. วิระ  สอนถม (ติงลี่) 
11 ต.ค.05 นาย ไกรศร  อาจจำนงค์ (ปุ๊) 
11 ต.ค.04 พ.อ. นันโท  แต้สุข (แป๊ะ) 
11 ต.ค.01 พล.ท. พิศนุ  พงษ์ศรานันท์ (โจ้,นุ)
11 ต.ค.04 พล.อ. วิวัฒน์ไชย  ศรีมานพ (ตุลย์) 
12 ต.ค.05 พล.อ. สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ (กวาง)
12 ต.ค.04 พล.ท. หิรัญ   ศรีสุก (ตึ๊ด)
13 ต.ค.03 พ.อ.(พ) ทสร   ทรงสมบูรณ์ (จ็อก) 
13 ต.ค.04 พล.ท. ไพโรจน์  วิไลลักษณ์ (ต๋อย) 
14 ต.ค.04 พล.อ. ชัชชัย  ภัทรนาวิก (โป๊ป) 
14 ต.ค.03 พล.ท. ชินโชติ   บุญยไพศาลเจริญ (จ๊ะ)
15 ต.ค.04 พล.ท. สุเมธี  สานสุวรรณ (ปึ๊ด) 
17 ต.ค.04 พล.อ. ปรัชญา  เฉลิมวัฒน์ (เอี้ยง) 
18 ต.ค.01 พ.อ. นิคม  จันทรนิมะ (เล็ก) 
19 ต.ค.04 พล.ต. ปรเมศ   อุมรินทร์ (หนู) 
20 ต.ค.03 พล.ต. สรวุฒิ  สาลี (นาย) 
22 ต.ค.03 พล.อ. วาสิฏฐ์  มณีโชติ (เอก) 
22 ต.ค.03 พ.อ.(พ) ราชรักษ์  ฝนมณี (เดช) 
23 ต.ค.04 พล.ต. คณธัช  ชนะกาญจน์ (อุ๊) 
23 ต.ค.01 พล.ต. ประวิทย์   เอี่ยมสังข์ (ตี๋) 
24 ต.ค.03 พล.ท. ภัคถพณ  ป้อมบุบผา (โต) 
25 ต.ค.03 พล.ต. ชัยพฤกษ์  กองสมบัติ (ป๊อก) 
25 ต.ค.00 นาย นครินทร์  รัตนกิจสุนทร (ริน) 
27 ต.ค.03 พล.ท. ประเสริฐ  ขวัญชัย (อ๊อด) 
27 ต.ค.04 พล.ท. อาคม  พงศ์พรหม (ตู่) 
วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน พฤศจิกายน
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 พ.ย..03 พ.ท. ณรงค์   เพ็ญพักตร์ (แจ๊ว) 
1 พ.ย.05 พล.ท. สุรศักดิ์   ฉัตรกุล ณ อยุธยา (ปู) 
3 พ.ย.02 พล.ต. ภูมิทัศ   กิตติบุญกานต์ (แดง) 
3 พ.ย.03 พล.ต. วีระพงษ์  พันธจักร (เล็ก) 
5 พ.ย.04 พล.อ. สราวุธ   รัชตะนาวิน (อ้น) 
6 พ.ย.04 พล.ต. จิระศักดิ์   ขำประถม (ต้อม) 
6 พ.ย.03 พล.ท. อรรถพร   ทองธิราช (แดง) 
8 พ.ย.03 พล.อ. ธวัธชัย   ชวนสมบูรณ์ (ชวน,เบน) 
9 พ.ย.05 พล.ท. อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ (ต้น) 
12 พ.ย.04 พล.ท. ชัยพิพัฒน์   รันสูงเนิน (เบิ้ม) 
13 พ.ย.03 พล.ท. ชาญณรงค์    ยี่โต๊ะ(โต๊ะ) 
14 พ.ย.05 พ.ต. ชุมพร    นาวาพนม (ต้อ) 
14 พ.ย.05 พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์   สัมมาทัต (อ๊อด) 
15 พ.ย.03 พล.ท. ประธาน   นิลพัฒน์ (เล็ก) 
16 พ.ย.03 พล.ต. ณัฐพงษ์  มงคลณัฏ (ต้อ) 
19 พ.ย.03 พล.อ. นันทวัฒน์    ศรีสุพพัตพงษ์ (บุญถึง) 
19 พ.ย.02 พล.ท. วิรัตน์    แป้นพงษ์ (แกะ) 
19 พ.ย.02 พล.ต. สุรพัศ  ศรีวิชัย (เฒ่า)
20 พ.ย.03 พล.ต. วัลลภ   ก้อนมณี (ปุ๊) 
21 พ.ย.02 พล.ท. วรรนพ  นาคประสิทธิ์ (ผึ่ง)
21 พ.ย.04 พล.ต. วีรวัฒน์   วิวัฒน์วานิช (เจี๊ยบ)
26 พ.ย.02 พ.ต วิชัย   ชุนประเสริฐดี (ชุน) 
27 พ.ย.03 พล.ต. บารมี   แหวนเพ็ชร (มี) 
28 พ.ย.04 พล.ต. ชยันต์   เดชศร (ตึ๋ง)
28 พ.ย.04 พ.อ.(พ) ชัยณภนท์   อเนกเวียง (เหมี่ยว)
วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน ธันวาคม
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
6 ธ.ค..05 พล.ต. สมภพ ศรีศิริ (โอ๋)
7 ธ.ค.03 พล.ต. บรรดิษฐ์ อินทสังข์(ใหญ่)
9 ธ.ค.03 พล.ท. ดุษิต ปุระเสาร์ (หล้า)
11 ธ.ค.04 พล.ต. อรรถพร อินทรทัต (เจี๊ยบ)
15 ธ.ค.02 พล.ต. วิชัย มารศรี (ชัย)
16 ธ.ค.03 พล.อ. วัชระ พิทยานรเศรษฐ (เด้ง)
17 ธ.ค.03 พล.ต. วุฒิพันธุ์ ทองเนียม (ป๋อม)
18 ธ.ค.03 พล.ท. ปวริศ เปรมชื่น (เรือง)
18 ธ.ค.04 พล.ต. สันทัด วรรณะศิลปิน (ทด)
19 ธ.ค.03 พล.ต. นนทวัฒน์ คำภานุช (อุ๋ย)
19 ธ.ค.04 พล.อ. ธเนศ วงศ์ชอุ่ม (หม่อง)
19 ธ.ค.04 พ.อ.(พ) บุญส่ง มะลิวัลย์ (สีเทา)
21 ธ.ค.04  พ.อ.(พ) วรทัศน์ ศุภทิน (ปิ๊ก)
22 ธ.ค.03 นาย กมลชนก เทพหัสดิน ณ อยุธยา (นก)
25 ธ.ค.04  พล.ท. ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง (แดง)
25 ธ.ค.04 พ.อ.(พ) นคร กาญจนพฤกษ์ (เปา)
27 ธ.ค.03 พล.อ. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ (อ๋อย)
29 ธ.ค.03 พล.อ. สงคราม ขุมทอง(ตุ้ม)
Visitors: 238,363