วันคล้ายวันเกิด

ลิงค์ กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/rMW6FWjnLu.

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน มกราคม

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน กุมภาพันธ์

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน มีนาคม

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน เมษายน

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน พฤษภาคม

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน มิถุนายน

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน กรกฎาคม

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน พฤศจิกายน
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 พ.ย..03 พ.ท. ณรงค์   เพ็ญพักตร์ (แจ๊ว) 
1 พ.ย.05 พล.อ. สุรศักดิ์   ฉัตรกุล ณ อยุธยา (ปู) 
3 พ.ย.02 พล.ต. ภูมิทัศ   กิตติบุญกานต์ (แดง) 
3 พ.ย.03 พล.ต. วีระพงษ์  พันธจักร (เล็ก) 
5 พ.ย.04 พล.อ. สราวุธ   รัชตะนาวิน (อ้น) 
6 พ.ย.04 พล.ต. จิระศักดิ์   ขำประถม (ต้อม) 
6 พ.ย.03 พล.ท. อรรถพร   ทองธิราช (แดง) 
8 พ.ย.03 พล.อ. ธวัธชัย   ชวนสมบูรณ์ (ชวน,เบน) 
9 พ.ย.05 พล.อ. อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ (ต้น) 
12 พ.ย.04 พล.ท. ชัยพิพัฒน์   รันสูงเนิน (เบิ้ม) 
13 พ.ย.03 พล.ท. ชาญณรงค์    ยี่โต๊ะ(โต๊ะ) 
14 พ.ย.05 พ.ต. ชุมพร    นาวาพนม (ต้อ) 
14 พ.ย.05 พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์   สัมมาทัต (อ๊อด) 
15 พ.ย.03 พล.ท. ประธาน   นิลพัฒน์ (เล็ก) 
16 พ.ย.03 พล.ต. ณัฐพงษ์  มงคลณัฏ (ต้อ) 
19 พ.ย.03 พล.อ. นันทวัฒน์    ศรีสุพพัตพงษ์ (บุญถึง) 
19 พ.ย.02 พล.ท. วิรัตน์    แป้นพงษ์ (แกะ) 
19 พ.ย.02 พล.ต. สุรพัศ  ศรีวิชัย (เฒ่า)
20 พ.ย.03 พล.ต. วัลลภ   ก้อนมณี (ปุ๊) 
21 พ.ย.02 พล.ท. วรรนพ  นาคประสิทธิ์ (ผึ่ง)
21 พ.ย.04 พล.ต. วีรวัฒน์   วิวัฒน์วานิช (เจี๊ยบ)
26 พ.ย.02 พ.ต วิชัย   ชุนประเสริฐดี (ชุน) 
27 พ.ย.03 พล.ต. บารมี   แหวนเพ็ชร (มี) 
28 พ.ย.04 พล.ต. ชยันต์   เดชศร (ตึ๋ง)
28 พ.ย.04 พล.ต. ชัยณภนท์   อเนกเวียง (เหมี่ยว)
วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน ธันวาคม
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
6 ธ.ค..05 พล.ท. สมภพ ศรีศิริ (โอ๋)
7 ธ.ค.03 พล.ต. บรรดิษฐ์ อินทสังข์(ใหญ่)
9 ธ.ค.03 พล.ท. ดุษิต ปุระเสาร์ (หล้า)
11 ธ.ค.04 พล.ท. อรรถพร อินทรทัต (เจี๊ยบ)
15 ธ.ค.02 พล.ต. วิชัย มารศรี (ชัย)
16 ธ.ค.03 พล.อ. วัชระ พิทยานรเศรษฐ (เด้ง)
17 ธ.ค.03 พล.ต. วุฒิพันธุ์ ทองเนียม (ป๋อม)
18 ธ.ค.03 พล.ท. ปวริศ เปรมชื่น (เรือง)
18 ธ.ค.04 พล.ต. สันทัด วรรณะศิลปิน (ทด)
19 ธ.ค.03 พล.ต. นนทวัฒน์ คำภานุช (อุ๋ย)
19 ธ.ค.04 พล.อ. ธเนศ วงศ์ชอุ่ม (หม่อง)
19 ธ.ค.04 พ.อ.(พ) บุญส่ง มะลิวัลย์ (สีเทา)
21 ธ.ค.04  พ.อ.(พ) วรทัศน์ ศุภทิน (ปิ๊ก)
22 ธ.ค.03 นาย กมลชนก เทพหัสดิน ณ อยุธยา (นก)
25 ธ.ค.04  พล.อ. ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง (แดง)
25 ธ.ค.04 พล.ต. นคร กาญจนพฤกษ์ (เปา)
27 ธ.ค.03 พล.อ. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ (อ๋อย)
29 ธ.ค.03 พล.อ. สงคราม ขุมทอง(ตุ้ม)
Visitors: 259,073