วันคล้ายวันเกิด

ลิงค์ กลุ่ม https://line.me/R/ti/g/rMW6FWjnLu.

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน มกราคม

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน กุมภาพันธ์

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน มีนาคม

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน เมษายน

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน พฤษภาคม

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน มิถุนายน

วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน กรกฎาคม

วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 ก.ย.04 พล.ต. กิตติเชษฐ์ มโหธร(หยอย)
3 ก.ย.04 พล.อ. วิชา  ไผ่เกาะ(ง่อน)
3 ก.ย.04 พ.อ.(พ) สมมารถ   ทัศนวงศ์วรา(จิน)
6 ก.ย.03 พล.ต. ดุลยทรรศน์  อิ่มอ้วน(อ๋อง)
7 ก.ย.03 พล.ท. พรเทพ  วัชรวิสุทธิ์(ต้อง)
7 ก.ย.05 พล.อ. กิตติพงศ์  กาญจนาคม(เอ)
9 ก.ย.03 พล.ต. สุรศักดิ์  พงศ์ปลื้มปิติชัย(ก๋ง)
11 ก.ย.04 พล.ท. มงคล   รัตนจันทร์(เอ๋)
12 ก.ย.02 พล.ต. กฤษฎาชัย    คล้ายฉิม(ป๋อ)
13 ก.ย.02 พล.ต. พิชิต  วันทา(ป้อ)
15 ก.ย.01 พล.ต. เกษม  ทองสิงห์(อ้วน)
16 ก.ย.04 พล.อ. ศตวรรษ   รามดิษฐ์(แดง)
23 ก.ย.05 พล.ท. อุกฤษฏ์  นุตคำแหง(อ๋อง)
24 ก.ย.03 พล.ต. ชายมาศ  แก้วไทรหงวน(มาศ)
26 ก.ย.04 พล.ท. วีระวัจน์   ทองมั่นคง(ดำ)
28 ก.ย.04 พล.ต. ชูชาติ  อุปสาร(อ๊อด)

 

วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 ต.ค.04 พ.อ. ศรศิริ   จุ้ยรอด (จุ้ย) 
2 ต.ค.02 พล.ต. กสิณ   จ้อยประดิษฐ์ (จ้อย) 
2 ต.ค.03 พล.ต. สุรจิตร   สุขีเมฆ (เบิ้ม) 
5 ต.ค.05 พล.ท. กนิษฐ   ชมะนันทน์ (ต่อ) 
5 ต.ค.04 พล.ท. เทพชาตรี  ฝั่งสระ (หนูหล่อ) 
5 ต.ค.03 พล.ต. อติชาติ  กฤตยพงษ์ (ตั้ม) 
7 ต.ค.03 พล.ต. ชาญณรงค์  บุญสอน (ติ๊ก) 
7 ต.ค.05 พล.ท. บุญยืน  อินกว่าง (ยืน) 
7 ก.ย.04 พล.อ. ปรีชา  จึงมั่นคง (ป๋อ) 
9 ต.ค.05 พล.ท. เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์ (ตุ้ม) 
9 ต.ค.03 พล.ต. อาณัติ   ปิ่นรัตนานนท์ (ณัติ) 
10 ต.ค.03 พล.ต. ประมวล  มธุรส (หนุ่ย) 
10 ต.ค.05 พล.อ. รักษ์พล   จันทร์เหลือง (ปุ้ม) 
10 ต.ค.04 พล.ต. วิระ  สอนถม (ติงลี่) 
11 ต.ค.05 นาย ไกรศร  อาจจำนงค์ (ปุ๊) 
11 ต.ค.04 พ.อ. นันโท  แต้สุข (แป๊ะ) 
11 ต.ค.01 พล.ท. พิศนุ  พงษ์ศรานันท์ (โจ้,นุ)
11 ต.ค.04 พล.อ. วิวัฒน์ไชย  ศรีมานพ (ตุลย์) 
12 ต.ค.05 พล.อ. สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ (กวาง)
12 ต.ค.04 พล.ท. หิรัญ   ศรีสุก (ตึ๊ด)
13 ต.ค.03 พ.อ.(พ) ทสร   ทรงสมบูรณ์ (จ็อก) 
13 ต.ค.04 พล.ท. ไพโรจน์  วิไลลักษณ์ (ต๋อย) 
14 ต.ค.04 พล.อ. ชัชชัย  ภัทรนาวิก (โป๊ป) 
14 ต.ค.03 พล.ท. ชินโชติ   บุญยไพศาลเจริญ (จ๊ะ)
15 ต.ค.04 พล.ท. สุเมธี  สานสุวรรณ (ปึ๊ด) 
17 ต.ค.04 พล.อ. ปรัชญา  เฉลิมวัฒน์ (เอี้ยง) 
18 ต.ค.01 พ.อ. นิคม  จันทรนิมะ (เล็ก) 
19 ต.ค.04 พล.ต. ปรเมศ   อุมรินทร์ (หนู) 
20 ต.ค.03 พล.ต. สรวุฒิ  สาลี (นาย) 
22 ต.ค.03 พล.อ. วาสิฏฐ์  มณีโชติ (เอก) 
22 ต.ค.03 พ.อ.(พ) ราชรักษ์  ฝนมณี (เดช) 
23 ต.ค.04 พล.ต. คณธัช  ชนะกาญจน์ (อุ๊) 
23 ต.ค.01 พล.ต. ประวิทย์   เอี่ยมสังข์ (ตี๋) 
24 ต.ค.03 พล.ท. ภัคถพณ  ป้อมบุบผา (โต) 
25 ต.ค.03 พล.ต. ชัยพฤกษ์  กองสมบัติ (ป๊อก) 
25 ต.ค.00 นาย นครินทร์  รัตนกิจสุนทร (ริน) 
27 ต.ค.03 พล.ท. ประเสริฐ  ขวัญชัย (อ๊อด) 
27 ต.ค.04 พล.ท. อาคม  พงศ์พรหม (ตู่) 
วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน พฤศจิกายน
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
1 พ.ย..03 พ.ท. ณรงค์   เพ็ญพักตร์ (แจ๊ว) 
1 พ.ย.05 พล.ท. สุรศักดิ์   ฉัตรกุล ณ อยุธยา (ปู) 
3 พ.ย.02 พล.ต. ภูมิทัศ   กิตติบุญกานต์ (แดง) 
3 พ.ย.03 พล.ต. วีระพงษ์  พันธจักร (เล็ก) 
5 พ.ย.04 พล.อ. สราวุธ   รัชตะนาวิน (อ้น) 
6 พ.ย.04 พล.ต. จิระศักดิ์   ขำประถม (ต้อม) 
6 พ.ย.03 พล.ท. อรรถพร   ทองธิราช (แดง) 
8 พ.ย.03 พล.อ. ธวัธชัย   ชวนสมบูรณ์ (ชวน,เบน) 
9 พ.ย.05 พล.ท. อภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ (ต้น) 
12 พ.ย.04 พล.ท. ชัยพิพัฒน์   รันสูงเนิน (เบิ้ม) 
13 พ.ย.03 พล.ท. ชาญณรงค์    ยี่โต๊ะ(โต๊ะ) 
14 พ.ย.05 พ.ต. ชุมพร    นาวาพนม (ต้อ) 
14 พ.ย.05 พ.อ.(พ) พิสิฏฐ์   สัมมาทัต (อ๊อด) 
15 พ.ย.03 พล.ท. ประธาน   นิลพัฒน์ (เล็ก) 
16 พ.ย.03 พล.ต. ณัฐพงษ์  มงคลณัฏ (ต้อ) 
19 พ.ย.03 พล.อ. นันทวัฒน์    ศรีสุพพัตพงษ์ (บุญถึง) 
19 พ.ย.02 พล.ท. วิรัตน์    แป้นพงษ์ (แกะ) 
19 พ.ย.02 พล.ต. สุรพัศ  ศรีวิชัย (เฒ่า)
20 พ.ย.03 พล.ต. วัลลภ   ก้อนมณี (ปุ๊) 
21 พ.ย.02 พล.ท. วรรนพ  นาคประสิทธิ์ (ผึ่ง)
21 พ.ย.04 พล.ต. วีรวัฒน์   วิวัฒน์วานิช (เจี๊ยบ)
26 พ.ย.02 พ.ต วิชัย   ชุนประเสริฐดี (ชุน) 
27 พ.ย.03 พล.ต. บารมี   แหวนเพ็ชร (มี) 
28 พ.ย.04 พล.ต. ชยันต์   เดชศร (ตึ๋ง)
28 พ.ย.04 พ.อ.(พ) ชัยณภนท์   อเนกเวียง (เหมี่ยว)
วันคล้ายวันเกิดสมาชิก จปร.32 เดือน ธันวาคม
วันเกิด ยศ ชื่อ-สกุล/ชื่อเล่น
6 ธ.ค..05 พล.ต. สมภพ ศรีศิริ (โอ๋)
7 ธ.ค.03 พล.ต. บรรดิษฐ์ อินทสังข์(ใหญ่)
9 ธ.ค.03 พล.ท. ดุษิต ปุระเสาร์ (หล้า)
11 ธ.ค.04 พล.ต. อรรถพร อินทรทัต (เจี๊ยบ)
15 ธ.ค.02 พล.ต. วิชัย มารศรี (ชัย)
16 ธ.ค.03 พล.อ. วัชระ พิทยานรเศรษฐ (เด้ง)
17 ธ.ค.03 พล.ต. วุฒิพันธุ์ ทองเนียม (ป๋อม)
18 ธ.ค.03 พล.ท. ปวริศ เปรมชื่น (เรือง)
18 ธ.ค.04 พล.ต. สันทัด วรรณะศิลปิน (ทด)
19 ธ.ค.03 พล.ต. นนทวัฒน์ คำภานุช (อุ๋ย)
19 ธ.ค.04 พล.อ. ธเนศ วงศ์ชอุ่ม (หม่อง)
19 ธ.ค.04 พ.อ.(พ) บุญส่ง มะลิวัลย์ (สีเทา)
21 ธ.ค.04  พ.อ.(พ) วรทัศน์ ศุภทิน (ปิ๊ก)
22 ธ.ค.03 นาย กมลชนก เทพหัสดิน ณ อยุธยา (นก)
25 ธ.ค.04  พล.ท. ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง (แดง)
25 ธ.ค.04 พ.อ.(พ) นคร กาญจนพฤกษ์ (เปา)
27 ธ.ค.03 พล.อ. อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ (อ๋อย)
29 ธ.ค.03 พล.อ. สงคราม ขุมทอง(ตุ้ม)
Visitors: 243,827