การเลือกตั้งประธานกรรมการ จปร.๓๒

๙๔

 

ข้อมูล วันอังคาร ที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๔

 

ผู้ใช้สิทธิ ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว  จำนวน ๑๓๙ท่าน

การลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการ จปร.๓๒

ลงคะแนน >>กดที่นี่  https://forms.gle/5mutd6fSCfeXyMQr9

รายชื่อ สมาชิก จปร.32 ที่ใช้สิทธิ เลือกตั้งประธานกรรมการ จปร.32
ลำดับ ยศ ชื่อสกุล ลำดับ ยศ ชื่อสกุล
1
พล.ต.สรวุฒิ   สาลี
2
นาย กมลชนก  เทพหัสดินฯ
3
พล.ต.ประเวช  บาลทิพย์
4
พล.ท.สุรชิน  กาญจนจิตติ
5
พล.อ.สรศิริ  ปริญญานันท์
6
พล.ต.ชูชาติ  อุปสาร
7
พล.ต.จุมพล   สุดสวาสดิ์
8
พล.มนูณ  ศรีสมบัติ
9
พ.ต.วิชัย   ชุนประเสริฐดี
10
พ.อ.ชวพงษ์   ธีรเนตร
11
พล.ท. ธนัส   บุญอารักษ์
12
พล.อ.สมชาย   เพ็งกรูด
13
พ.อ.(พ) ศุภพิชญ์  เผื่อนงูเหลื่อม
14
พล.อ.นเรนทร์  สิริภูบาล
15
พล.อ.ชัยวิน  ผูกพันธุ์
16
พล.ต.ชยันต์  เดชศร
17
พล.ท.ชูเกียรติ   ช่วยเพชร
18
นาย วิมล  วงษ์จันทร์
19
พล.ต.คณธัช  ชนะกาญจน์
20
พล.ต.สมภพ  ศรีสิริ
23
พล.ต.นันทพล  เชื้อหน่าย
24
พล.ต.ปรเมศ  อุมรินทร์
25
พล.ต.ดุลยทรรศน์  อิ๋มอ้วน
26
พล.ท.วรรนพ  นาคประสิทธิ์
27
พล.ท.กนิษฐ  ชมะนันทน์
28
พล.ท.ศักดิ์ชัย  ธนศรีสุนีย์
29
พล.ต.ประชุม  พันธ์โสตถี
30
พล.อ.ปรีชา  จึงมั่นคง
31
พล.ท.ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์
32
พล.อ.พนม  ใจทหาร
33
พล.ท.หิรัญ  ศรีสุก
34
พล.ต.พัฒนพงศ์  มูลศาสตร์
35
พ.อ. วีระพงษ์ ศิริสวัสดิ์
36
พล.ท.สมศักดิ์  เครือเช้า
37
พล.ท.ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน
38
พล.ต.สราวุธ  ปาลิวนิช
39
พล.อ.วิชา  ไผ่เกาะ
40 พ.อ.สุรพล นันทิวัฒน์
41
พล.ท.อาคม  พงศ์พรหม
42
พล.ต.ชาญณรงค์  บุญสอน
43
พล.ท.พรเทพ  วัชรวิสุทธิ์
44
พล.ท.วัลลภ  ประดับสิลป์
45
พ.อ.นริศ  รุจานันท์
46
พล.ต.ณรงค์ศักดิ์  เสาธง
47
พล.ท.มานะ  ยี่โถ
48
พล.ต.สุรพล  เอี้ยวสุวรรณ
49
พ.อ.(พ)ดร.ประสารดิษฐ์ ศรีศักดิ์
50
พล.อ.สัณณชัย  ทองขวัญ
51
พล.ต.มาโนชญ์  รัตนเลขา
52
พล.ท.กฤติกร  รัสมิภูตานนท์
53
พล.ท.มงคล  รัตนจันทร์
54
พล.อ.สิทธิพล  นิ่มนวล
55
พล.ท.ชูศักดิ์  สงวนบุญญพงษ์
56
พล.อ.คมกฤช พลพิลา
57
พล.ต.วิทยา  ชัยสมพร
58
พล.ต.ชวลิต  เอี่ยมสอาด
59
พล.อ.ปรีชา  สาลีผล
60
พล.อ.ชัยวัฒน์  จ่างแก้ว
61
พล.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก
62
พ.อ.(พ)วัลลภ  แตงสาขา
63
พล.อ.เอนก  กล่อมจิตร
64
พล.อ.ธัญญา  เกียรติสาร
65
พล.อ.วิชาญ  สุขสง
66
พล.ท.สดับพงษ์  จันทุรัตน์
67
พ.อ.วรทัสน์  ศุภทิน
68
พ.อ.(พ) ฐากฤช   สระคูพันธ์
69
พล.ต.มานพ  ไขขุนทด
70
พ.อ(พ) ศักดา  เพ็ชรจินดา
71
พล.ต.เวิน  จำปาสา
72
พล.ชัยพฤกษ์  กองสมบัติ
73
พ.อ.สมนึก สีสังข์
74
พล.ท.บัญชา  อาจคำพันธุ์
75
พล.ท.จีรนันท์  กัณฑวงศ์
76
พ.อ.(พ) อุทัย  คงวาสน์
77
พล.ต.เชิงชาย กระตุฤกษ์
78
พล.ต.อภิชาติ  กฤตยพงษ์
79
พล.ท.อภิชาติ  ซื่อสัตย์
80
พล.ต.จิระศักดิ์  ขำประถม
81
พล.ต.กฤษณ์  สุนทรธรรม
82
พล.ต.นิวัติ  ก้อนทอง
83
พล.ท.ณพล  จีนวรรณ
84
พล.อ.ไพโรจน์  วิไลลักษณ์
85
พล.ท.วัฒนะ  พลจันทร์
86
พ.อ.(พ) สมบัติ  อ้นหนู
87
พล.ท.ประเสริฐ  ขวัญชัย
88
พล.ท.อุกฤษฏ์  นุตคำแหง
89
พล.ต.อุชุกร  ทรงวรัชญ์
90
พล.ต.รัชชพล  บุยวัฒนะกุล
91
พล.อ.จิรเดช  กมลเพ็ชร 
92
พล.อ.ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์
93
พล.ต.ยศวริศ  ศิริบาล
94
พล.อ.รักษ์พล จันทร์เหลือง
95
พล.ต.ชาตรี  สุวรรณภูมิ
96
พล.ท.อนุพนธ์  ฟูเฟื่อง
97
พล.ท.สุปัญญา  วิไลรัตน์
98
พล.ต.บรรดิษฐ์  อินทสังข์
99
พล.ท.สุรยุทธ  พุกจินดา
100
พล.ต.มานะ  วงศ์น้ำเพชร
101
พล.ต.กิตติเชษฐ์  มโหธร
102
พล.อ.ศรีศักดิ์  พูนประสิทธิ์
103
พล.ท.ฐิติพล  ไวยพจน์
104
พล.ต.สุรจิตร  สุขีเมฆ
105
พล.ท.ณรัช สิงห์ปภาภร
106
พล.ท.ประธาน  นิลพัฒน์
107
พล.ต.วิโรจน์  หนูสอน 
108
นายทัศนืไชย(เฉลิมพล) โพธิทอง
109
พล.อ.พิสัณห์  ปฐมเอม
110
พล.อ.ปรีชา  เบ็ญจขันธ์
111
พล.อ.ศตวรรษ  รามดิษฐ์
112
พล.ต.สุทธิพงษ์  จงภักดี
113
พล.อ.ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์
114
พ.อ.สุชาติ  ชูศิริ
115
พล.ท.สุชาติ  วงษ์มาก
116
พล.ท.เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์
117
พล.ท.อำนาจ  นาคศรี
118
พล.ต.จิรศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ
119
พล.ต.วัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์
120
พล.ท.สันทัด  เมืองคำ
121
พล.ต.ภาสกร  ทวีตา
122
พล.ต.ประวิทย์  เอี่ยมสังข์
123
พล.ท.ภคถพณ  ป้อมบุบผา
124
พล.ต.สุรศักดิ์  พงศ์ปลื้มปิดิชัย
125
พล.อ.สุรินทร์  นิลเหลือง
126
พล.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
127
พล.ต.วีระพงษ์  พันธจักร
128
พล.ท.วรพล  วรพันธ์
129
พ.อ.วีระวุฒิ์  ภู่กฤติวัฒน์
130
พล.ต.วิชิต  วันทา
131
พล.ท.เกษม  จั่นเรือง
132
พล.อ.สุชาติ  ทับทิมแดง
133
พล.อ.ชัยมนตรี  โพธิ์ทอง
134
พล.ต.วีรวัฒน์  วิวัฒน์วานิช
135
พล.อ.เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
136
พล.ต.พิชัย   กิ่งแก้ว
137
พล.ต.คณาพร  มีสุวรรณ
138
พล.ท.มนัส แถบทอง
139
พล.อ.ณภัทร  สุขจิตต์
140
..
141
..
142
..
Visitors: 229,550