การเลือกตั้งประธานกรรมการ จปร.๓๒

 

ข้อมูล ณ วันจันทร์ ที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๔

 

ผู้ใช้สิทธิ ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว  จำนวน ๒๗๐ ท่าน
รายชื่อ สมาชิก จปร.32 ที่ใช้สิทธิ เลือกตั้งประธานกรรมการ  จปร.32
ลำดับ ยศ ชื่อสกุล ลำดับ ยศ ชื่อสกุล
1
พล.ต.สรวุฒิ   สาลี
2
นาย กมลชนก  เทพหัสดินฯ
3
พล.ต.ประเวช  บาลทิพย์
4
พล.ท.สุรชิน  กาญจนจิตติ
5
พล.อ.สรศิริ  ปริญญานันท์
6
พล.ต.ชูชาติ  อุปสาร
7
พล.ต.จุมพล   สุดสวาสดิ์
8
พล.ต.มนูณ  ศรีสมบัติ
9
พ.ต.วิชัย   ชุนประเสริฐดี
10
พ.อ.ชวพงษ์   ธีรเนตร
11
พล.ท.ธนัส   บุญอารักษ์
12
พล.อ.สมชาย   เพ็งกรูด
13
พ.อ.(พ) ศุภพิชญ์  เผื่อนงูเหลื่อม
14
พล.อ.นเรนทร์  สิริภูบาล
15
พล.อ.ชัยวิน  ผูกพันธุ์
16
พล.ต.ชยันต์  เดชศร
17
พล.ท.ชูเกียรติ   ช่วยเพชร
18
นาย วิมล  วงษ์จันทร์
19
พล.ต.คณธัช  ชนะกาญจน์
20
พล.ต.สมภพ  ศรีสิริ
21
พล.ต.นันทพล  เชื้อหน่าย
22
พล.ต.ปรเมศ  อุมรินทร์
23
พล.ต.ดุลยทรรศน์  อิ๋มอ้วน
24
พล.ท.วรรนพ  นาคประสิทธิ์
25
พล.ท.กนิษฐ  ชมะนันทน์
26
พล.ท.ศักดิ์ชัย  ธนศรีสุนีย์
27
พล.ต.ประชุม  พันธ์โสตถี
28
พล.อ.ปรีชา  จึงมั่นคง
29
พล.ท.ณัฏฐ์พัชร์  ชาตวัฒนานนท์
30
พล.อ.พนม  ใจทหาร
31
พล.ท.หิรัญ  ศรีสุก
32
พล.ต.พัฒนพงศ์  มูลศาสตร์
33
พ.อ. วีระพงษ์ ศิริสวัสดิ์
34
พล.ท.สมศักดิ์  เครือเช้า
35
พล.ท.ชาญวิทย์  ภัสสรโยธิน
36
พล.ต.สราวุธ  ปาลิวนิช
37
พล.อ.วิชา  ไผ่เกาะ
38 พ.อ.สุรพล นันทิวัฒน์
39
พล.ท.อาคม  พงศ์พรหม
40
พล.ต.ชาญณรงค์  บุญสอน
41
พล.ท.พรเทพ  วัชรวิสุทธิ์
42
พล.ท.วัลลภ  ประดับสิลป์
43
พ.อ.นริศ  รุจานันท์
44
พล.ต.ณรงค์ศักดิ์  เสาธง
45
พล.ท.มานะ  เกิดโถ
46
พล.ต.สุรพล  เอี้ยวสุวรรณ
47
พ.อ.(พ)ดร.ประสารดิษฐ์ ศรีศักดิ์
48
พล.อ.สัณณชัย  ทองขวัญ
49
พล.ต.มาโนชญ์  รัตนเลขา
50
พล.ท.กฤติกร  รัสมิภูตานนท์
51
พล.ท.มงคล  รัตนจันทร์
52
พล.อ.สิทธิพล  นิ่มนวล
53
พล.ท.ชูศักดิ์  สงวนบุญญพงษ์
54
พล.อ.คมกฤช พลพิลา
55
พล.ต.วิทยา  ชัยสมพร
56
พล.ต.ชวลิต  เอี่ยมสอาด
57
พล.อ.ปรีชา  สาลีผล
58
พล.อ.ชัยรัตน์  จ่างแก้ว
59
พล.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก
61
พ.อ.(พ)วัลลภ  แตงสาขา
61
พล.อ.เอนก  กล่อมจิตร
62
พล.อ.ธัญญา  เกียรติสาร
63
พล.อ.วิชาญ  สุขสง
64
พล.ท.สดับพงษ์  จันทุรัตน์
65
พ.อ.วรทัสน์  ศุภทิน
66
พ.อ.(พ) ฐากฤช   สระคูพันธ์
67
พล.ต.มานพ  ไขขุนทด
68
พ.อ(พ) ศักดา  เพ็ชรจินดา
69
พล.ต.เวิน  จำปาสา
70
พล.ต.ชัยพฤกษ์  กองสมบัติ
71
พ.อ.(พ)สมนึก สีสังข์
72
พล.ท.บัญชา  อาจคำพันธุ์
73
พล.ท.จีรนันท์  กัณฑวงศ์
74
พ.อ.(พ) อุทัย  คงวาสน์
75
พล.ต.เชิงชาย กระตุฤกษ์
76
พล.ต.อภิชาติ  กฤตยพงษ์
77
พล.ท.อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์
78
พล.ต.จิระศักดิ์  ขำประถม
79
พล.ต.กฤษณ์  สุนทรธรรม
80
พล.ต.นิวัติ  ก้อนทอง
81
พล.ท.ณพล  จีนวรรณ
82
พล.อ.ไพโรจน์  วิไลลักษณ์
83
พล.ท.วัฒนะ  พลจันทร์
84
พ.อ.(พ) สมบัติ  อ้นหนู
85
พล.ท.ประเสริฐ  ขวัญชัย
86
พล.ท.อุกฤษฏ์  นุตคำแหง
87
พล.ต.อุชุกร  ทรงวรัชญ์
88
พล.ต.รัชชพล  บุยวัฒนะกุล
89
พล.อ.จิรเดช  กมลเพ็ชร 
90
พล.อ.ณัฐวุฒิ  ชุณหะนันทน์
91
พล.ต.ยศวริศ  ศิริบาล
92
พล.อ.รักษ์พล จันทร์เหลือง
93
พล.ต.ชาตรี  สุวรรณภูมิ
94
พล.ท.อนุพนธ์  ฟูเฟื่อง
95
พล.ท.สุปัญญา  วิไลรัตน์
96
พล.ต.บรรดิษฐ์  อินทสังข์
97
พล.ท.สุรยุทธ  พุกจินดา
98
พล.ต.มานะ  วงศ์น้ำเพชร
99
พล.ต.กิตติเชษฐ์  มโหธร
100
พล.อ.ศรีศักดิ์  พูนประสิทธิ์
101
พล.ท.ฐิติพล  ไวยพจน์
102
พล.ต.สุรจิตร  สุขีเมฆ
103
พล.ท.ณรัช สิงห์ปภาภร
104
พล.ท.ประธาน  นิลพัฒน์
105
พล.ต.วิโรจน์  หนูสอน 
106
นายทัศน์ไชย(เฉลิมพล) โพธิทอง
107
พล.อ.พิสัณห์  ปฐมเอม
108
พล.อ.ปรีชา  เบ็ญจขันธ์
109
พล.อ.ศตวรรษ  รามดิษฐ์
110
พล.ต.สุทธิพงษ์  จงภักดี
111
พล.อ.ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์
112
พ.อ.สุชาติ  ชูศิริ
113
พล.ท.สุชาติ  วงษ์มาก
114
พล.ท.เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์
115
พล.ท.อำนาจ  นาคศรี
116
พล.ต.จิรศักดิ์  เอี่ยมสมบุญ
117
พล.ต.วัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์
118
พล.ท.สันทัด  เมืองคำ
119
พล.ต.ภาสกร  ทวีตา
120
พล.ต.ประวิทย์  เอี่ยมสังข์
121
พล.ท.ภคถพณ  ป้อมบุบผา
122
พล.ต.สุรศักดิ์  พงศ์ปลื้มปิดิชัย
123
พล.อ.สุรินทร์  นิลเหลือง
124
พล.อ.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม
125
พล.ต.วีระพงษ์  พันธจักร
126
พล.ท.วรพล  วรพันธ์
127
พ.อ.วีระวุฒิ์  ภู่กฤติวัฒน์
128
พล.ต.วิชิต  วันทา
129
พล.ท.เกษม  จั่นเรือง
130
พล.อ.สุชาติ  ทับทิมแดง
131
พล.อ.ชัยมนตรี  โพธิ์ทอง
132
พล.ต.วีรวัฒน์  วิวัฒน์วานิช
133
พล.อ.เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์
134
พล.ต.พิชัย   กิ่งแก้ว
135
พล.ต.คณาพร  มีสุวรรณ
136
พล.ท.มนัส แถบทอง
137
พล.อ.ณภัทร  สุขจิตต์
138
พล.ท.ยุทธชัย  เทียนทอง
139
พล.ต.วรพจน์  ปูรณโชติ
140
พล.ต.วีระศักดิ์  ทองอร่าม
141
พล.อ.สุภโชค  ธวัธพีระชัย
142
พล.ท.ชาญชัย  เอมอ่อน
143
พล.ท.บุญยืน  อินกว่าง
144
พล.ต.เกษม  วังสุนทร
145
พล.อ.พัลลภ  เฟื่องฟู
146
พล.ต.โสรัช   สุขมา
147
พล.ท.อัครพล  พงษ์สวัสดิ์
148
พล.ท.ชินโชติ  บุญยไพศาลเจริญ
149
พล.อ.อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์
150
พล.ต.สุรพัศ  ศรีวิชัย
151
พล.ท.ชาตรี  กิตติขจร
152
พล.ต.ภูมิทัศ  กิตติบุนกานต์
153
พล.ต.อรรถ  สันตะวา
154
พล.ท.บุญรอด  ศรีสมบัติ
155
พล.ต.ประมวล มธุรส
156
พล.อ.วิวัฒน์ไชย  ศรีมานพ
157
พล.ท.ปิยพล  ผลาสินธิ์ุ
158
พล.ท.ชาญณรงค์  ยี่โต๊ะ
159
พล.อ.ชัยวัฒน์  โฆสิตาภา
160
พล.ท.สุเมธี  สานสุวรรณ
161
พล.ต.ธีรชัย  แสนสะสม
162
พล.อ.วิโรจน์  เกิดแสง
163
พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
164
พล.อ.วาสิฏฐ์  มณีโชติ
165
นาย สุรพงษ์  ไขเจริญ
166
พล.ต.จุลเจน  สืบนุสนธิ์
167
พล.ต.พัฒนพงษ์  สุภาพคำ
168
พล.อ.อยุทธ์  ศรีวิเศษ
169
พล.ต.เกษม  ทองสิงห์
170
พล.ต.สำราญ  แร่ทอง
171
พล.อ.คำรณ  ชาติเสวียง
172
พล.ท.มโนช  จันทร์คีรี
173
พล.อ.สัณห์เพชร  สายสรรพมงคล
174
พล.อ.ปรัชญา  เฉลิมวัฒน์
175
พล.ท.ประมวล  จันทร์ศรี
176
พล.อ.ธวัธชัย   ชวนสมบูรณ์
177
พล.ท.อาทิตย์   ศรีหริ่ง
178
พล.อ.อภิชาติ  วิไลเนตร
179
พ.อ.(พ)สมศักดิ์ ทรงสมบูรณ์
180
พล.อ.วัชระ  พิทยานรเศรษฐ
181
พล.ท.วีรวัฒน  ทองมั่นคง
182
พล.ต.ณรงค์กร  บัวเงิน
183
นาย มาโนชญ์  ดวงจินดา
184
พล.ท.ปราโมทย์  ศรีสวัสดิ์
185
พล.ท.ณรงค์ พฤกษารุ่งเรือง
186
พล.ต.อดิศักดิ์  ประชากิตติกุล
187
พล.อ.สงคราม   ขุมทอง
188
พล.อ.ปรีชา  เบญจขันธ์
189
พล.อ.พีระ ฉิมปรี
190
นาย สานิต  นาคะจิตติ
191
พล.ท.ประทีป  โกนสันเทียะ
192
ร.อ.เชิดพันธ์   แก้วกำเนิด
193
พล.ท.อัชฌา   คงสมบูรณ์
194
พล.ต.วิชัย  มารศรี
195
นาย ไกรศร อาจจำนงค์
196
พล.ต.วิระ  สอนถม
197
พล.ท.ประสาร  รวยดี
198
พล.อ.สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ
199
พล.อ.ธานนิทร์  สนิทชน
200
พ.อ.(พ)สมชาย เพ็ชรประไพ
201
พล.ท.นันทวัฒน์  ทัศนงาม
202
พล.ต.ชานนท์  ใช้สง่า
203
พล.ท.พงศ์อานันท์  รมยะนันทน์
204
พล.ท.ชัยพิพัฒน์  รันสูงเนิน
205
พล.ท.พิศณุ  พงษ์ศรานันท์
206
พล.อ.สุภรัตน์  เงินบำรุง
207
พล.อ.ชัชชัย ภัทรนาวิก
208
พล.อ.ปริญญา  ฉายดิลก
209
นาย อนันท์  นิลละมัง
210
พล.อ.ณัฏฐพล  จันทร์สอกลิ่น
211
พล.ต.ชลภูมิ  แสงเดือน
212
พล.ต.นฤชาติ  บุญเกื้อหนุน
213
พล.ท.วิรัตน์  นาคจู
214
พล.ท.บัญชา   บัณฑิตย์ดำรงกูล
215
นาย จอมพงษ์  น้อยอิ่มใจ
216
นาย ประจักษ์   จันทร์ทิม
217
พล.ต.กลยุทธ  ไกรฤกษ์
218
พล.ต.อำนาจ  ไกรสงคราม
219
พล.อ.สิทธิชัย  เกียรติไพบูลย์
220
พล.ต.สมเกียรติ  รัตนเจริญพรชัย
221
พล.ต.สุวัฒณา  เย็นใจ
222
พล.ท.สุรเดช  ประเคนรี
223
พล.ต.ฉลองชัย  ยาวะโนภาส
224
พล.ท.หทัยเทพ   กีรติอังกูร
225
นาย วีระ   กาวดิลก
226
พล.ต.วัชรพล   จุมพล
227
พล.อ.กฤษดา  พงษ์สามารถ
228
พ.อ.ธวัธชัย สนทอง
ลำดับ ยศ ชื่อสกุล ลำดับ ยศ ชื่อสกุล
229
พล.ท.เจษฏาภรณ์   เขม้นงาน
230
พล.อ.สราวุธ  รัชตะนาวิน
231
พล.ท.อภิชาติ   สุขแจ่ม
232
พล.อ.ณตฐพล   บุญงาม
233
พล.ต.อรรถพร   อินทรทัต
234
พล.ท.ถาวร   ไทยแขก
235
พล.ต.สมศักดิ์  ปักษี
236
พล.ต.ฐิติวัฒน์  ศรีสังข์บุญ
237
พล.อ.อรรถพร  ทองธิราช
238
พล.ต.สุมนชัย   สานุสันต์
239
พล.ต.ไพฑูรย์   ทองเสนา
240
พล.ท.กิตติพันธ์  ชูพิพัฒน์
241
พล.ท.ปวริศ  เปรมชื่น
242
พล.ต.บรรจง   ไชยลังกา
243
พล.อ.พิสิษฐ  ธีระเดชะชาติ
244
นาย กิตติศักดิ์   เกียรติไกรวัลศิริ
245
พ.อ.(พ) จิระศักดิ์   แสงทองศรี
246
พล.ท.วินัย   เจริญศิลป์
247
พล.ต.อาณัติ  ปิ่นรัตนานนท์
248
พล.อ.อภิรมย์   จินตเกษกรรม
249
พล.อ.บุญชู  กลิ่นสาคร
250
พ.อ.(พ) ชัยณภนท์ อเนกเวียง
251
พล.ท.ดุษิต  ปุระเสาร์
252
พล.ต.แสงศักดิ์  ละมั่งทอง
253
พ.อ.(พ) พิสิษฐ์   สัมมาทัต
254
พ.อ.(พ) ธนิต  บุตรจินดา
255
พล.ท.เบญจพล  รังษีภาณุรัตน์
256
พล.ต.สันทัด   วรรณะศิลปิน
257
พล.ท.พันลึก   สุวรรณทัต
258
พ.อ.นันโท   แต้สุข
259
นาย นครินทร์  รัตนกิจสุนทร
260
พล.ต.อร่าม   เพชรพูลมา
261
พล.ต.วุฒิพันธ์ุ   ทองเนียม
262
พล.อ.ปราการ  ปทะวานิช
263
พ.อ.อภิเดช  พสุธาเลิศ
264
พล.ต.วิเชียร  ผ่องจันทึก
265
นาย มานพ  บุญชื่น
266
นาย จักร์กริช  ทรัพย์ไพศาล
ลำดับ ยศ ชื่อสกุล หมายเหตุ
1
พล.อ.กิตติพงศ์ กาญจนาคม
NO VOTE
2
พล.ท.ปฐมทรรศน์  ปทุมทอง
NO VOTE
3
พล.อ.ทัศนวัฒน์  ศรีสุพพัตพงษ์
NO VOTE
4
พล.ท.เทพชาตรี  ฝั่งสระ
NO VOTE

การลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการ จปร.๓๒

ลงคะแนน >>กดที่นี่  https://forms.gle/5mutd6fSCfeXyMQr9

Visitors: 273,330