การประชุมคณะกรรมการ

การประชุม คณะกรรมการ และการ รับ-ส่งหน้าที่ ประธานกรรมการ รุ่น จปร.๓๒

เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๖๕   ณ ห้องรับรอง ใน ศรภ.

Visitors: 273,330