ศูนย์สุขภาพ จปร.32

คณะทำงานจัดทำศูนย์สุขภาพรุ่น ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการรุ่น เมื่อ 20 พ.ค.65 ตามแผนงานสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 ประกอบด้วย

พลเอก วิชา ไผ่เกาะ

พลเอก พงษ์พิพัฒน์ ชมะนันทน์

พลโท ประธาน นิลพัฒน์

พลโท อนุพนธ์ ฟูเฟื่อง

พลตรี สมภพ ศรีศิริ

พันเอก นายแพทย์ พิสิษฐ์ สัมมาทัต

คณะทำงานได้ จัดประชุม 3 ครั้ง และเข้าพบ หัวหน้าหน่วยงานที่สำคัญ 3 หน่วย 

ประชุมครั้งเเรก เมื่อ1 มิ.ย.65 ที่ วศ.ทบ. โดยเชิญ ผอ.ศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการ.มาให้ข้อมูลการจัดการตรวจร่างกายประจำปีที่ผ่านมา

โดยศูนย์ฯทำหน้าที่ประสานงานระหว่างนายทหารชั้นนายพลนอกราชการสังกัดทบ. กับรพ.พระมงกุฎเกล้า

ในการจัดการตรวจสุขภาพรวมทั้งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ประชุมมีมติให้จัดทำ line official account ศูนย์สุขภาพจปร.32และจัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้สมาชิกและคู่สมรสนำร่องในพื้นที่ส่วนกลาง 

ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อ 22 มิ.ย.65 ที่วศ.ทบ.โดยเชิญศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สส.ทหาร ผู้จัดทำ Application รุ่นมาให้ข้อมูลและขอให้มีศูนย์สุขภาพรุ่นใน App. 

ประชุมครั้งที่ 3 เมื่อ 7 ก.ค.65 โดยเชิญแพทย์ประจำจปร.32 ที่เป็นบุตรสมkชิกเข้าประชุมทาง Zoom และให้จนท.วศ.ทบ.ผู้จัดทำ line official account ศูนย์สุขภาพ ชี้แจงวิธีการตอบปัญหาสุขภาพ 

เมื่อ 1 ก.ค.65 เข้าพบ จก.พบ.และ ผอ.รพ.พระมงกุฎเกล้าเพื่อขอรับการสนับสนุนตรวจสุขภาพประจำปีนำร่อง 

เมื่อ 20 ก.ค.65 เข้าพบ ผอ.อผศ.เพื่อขอนำสมาชิกและคู่สมรสเข้าตรวจร่างกายประจำปี โดยมี รองผอ.รพ.ทหารผ่านศึกเข้าร่วมหารือ

สรุปผลการดำเนินงานจัดทำใน 2 เรื่องได้แก่ line official account ศูนย์สุขภาพรุ่น เพื่อให้ความรู้ทางด้านสุขภาพและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์ที่เป็นบุตรสมาชิก 7 ท่าน จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีในรูปแบบการตรวจรักษาให้สมาชิกและคู่สมรส ผ่านระบบจ่ายตรงที่รพ.สงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยมีรายการตรวจ 25 รายการในห้วงต้นเดือนกันยายน

Visitors: 273,330